Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych.

Gminnymi osobami prawnymi są, poza gminą, gminne jednostki organizacyjne, którym ustawy przyznają wprost taki status oraz inne osoby prawne, które mogą być tworzone przez gminę na podstawie ustaw.

Gminny zasób nieruchomości

W skład gminnego zasobu nieruchomości wchodzą nieruchomości stanowiące własność gminy, z wyjątkiem oddanych w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd lub obciążonych prawem użytkowania.

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości należy do kompetencji wójta, z uwzględnieniem wyłącznej kompetencji rady gminy do określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Do czasu określenia zasad przez radę wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za każdorazową zgodą rady gminy.INFORMACJA  O  STANIE  MIENIA  KOMUNALNEGO


            
     Gmina Grzegorzew na dzień 31 grudnia 2004 roku jest w posiadaniu  mienia komunalnego w formie:


I.GRUNTY ROLNE ZABUDOWANE

Gmina Grzegorzew jest w posiadaniu komunalnych gruntów zabudowanych na łączną powierzchnię 7.69,58 ha, w tym gruntów zabudowanych w użytkowaniu szkół 3.15,35 ha. Od złożenia ostatniej informacji o stanie mienia powierzchnia gruntów zabudowanych pozostaje bez zmian. 
         
           GRUNTY ROLNE NIE ZABUDOWANE


           Zasób gruntów rolnych nie zabudowanych w gminie wynosi 58.30,87 ha, z czego w użytkowaniu szkół jest 5.51,82 ha. Zasób gruntów zwiększył się o powierzchnię 47.90,00 ha.
           Decyzjami Wojewody Wielkopolskiego gmina przejęła nieruchomości: o powierzchni 0.61,00 ha pod Stację Uzdatniania Wody w Bylicach Kolonii, na poszerzenie dróg gminnych  w miejscowości Kiełczewek  grunty o powierzchni 4.71,00 ha, w miejscowości Boguszyniec grunty o powierzchni 4.85,00 ha, w miejscowości Zabłocie grunty o powierzchni 7.60,00 ha, w miejscowości Bylice Wieś grunty o powierzchni 5.88,00 ha, w miejscowości Bylice Kolonia grunty o powierzchni 7.73,00 ha, w miejscowości Tarnówka grunty o powierzchni 7.91,00 ha, oraz w miejscowości Ladorudzek grunty o powierzchni 8.61,00 ha.
 Gmina przejęła w formie darowizny od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grzegorzewie działkę pod drogi o powierzchni 0.4531 ha za kwotę 1,00 zł. 
            W roku bieżącym gmina zbyła osobom fizycznym nieruchomości rolne  nie zabudowane o powierzchni : 0.06,00 ha za kwotę 7.320,00 zł. (wartość z 22 % VAT) w trybie przetargowym oraz 0,0050 ha za kwotę 280,00 zł. (wartość z 22 % VAT) w trybie bezprzetargowym.

             Z ogólnej powierzchni gruntów rolnych zabudowanych i nie zabudowanych tj. z obszaru 66.00,45 ha gmina przekazała osobom fizycznym w użytkowanie wieczyste grunty rolne o powierzchni 3.65,03 ha.

             Na dzień 31 października br. powierzchnia gruntów rolnych zabudowanych i niezabudowanych oddanych w użytkowanie wieczyste wynosi 3.65,03 ha.

Dochody z tytułu wykonywania praw własności w roku bieżącym:
- z gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste w kwocie 2.485,59 zł (bez VAT)
- z gruntów oddanych w dzierżawę oraz czynsze najmu w kwocie 41.611,77 zł (bez VAT).


Dochody z gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na 2005 r. planuje się na poziomie - w kwocie 3.033,00 zł (wartość z 22 % VAT).

 

II.OBIEKTY

1.Obiekt przedszkolny o wartości                     190.174,69 zł.
2.Obiekt biblioteki gminnej i świetlicy wiejskiej o wartości 154.640,23 zł.
3.Ośrodek Zdrowia o wartości 293.720,11 zł.
4.Obiekty szkolne:
Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie
a      a) budynek szkolny o wartości                 679.326,96 zł.
         b) budynek gospodarczy o wartości             6.509,50 zł.
         c) wiata o wartości                                    3.863,87 zł.
         d) ogrodzenie o wartości                           4.564,41 zł.
         e) ogrodzenie boiska o wartości               27.272,66 zł.
         f) szambo o wartości                                4.661,89 zł.
                                                       Razem  726.199,29 zł.
          

      Szkoła Podstawowa w Barłogach
b      a) budynek szkolny o wartości                  364.303,46 zł.
         b) budynek gospodarczy o wartości            17.922,28 zł.
         c) sala gimnastyczna o wartości                294.700,26 zł.
                                                     Razem      676.926,00 zł.

     Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych
c      a) budynek szkolny o wartości                 390.849,47 zł.
       b)ogrodzenie o wartości                              3.623,00 zł.
       c)oczyszczalnia przyzagrodowa o wartości  58.000 zł
                                                   Razem      452.472,47 zł.

     Szkoła Podstawowa w Bylicach Kolonii
d      a) budynek szkolny o wartości           1.477.266,86 zł.
        b) ogrodzenie o wartości                       39.079,04 zł.
        c) oczyszczalnia zagrodowa                   37.403,17 zł. 
                                                Razem   1.553.749,07 zł.
   
      Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Grzegorzewie
      Autobus szkolny o wartości                   193.004,00 zł.
        
      Przedszkole Gminne
      Budynek o wartości  190.174,69 zł.

            Łączna wartość mienia szkolnego      3.792.525,52 zł.

5.  Budynek biurowy Urzędu Gminy  o wartości  274.308,56 zł.
         - kocioł c.o. o wartości 4.896,00 zł.

6. Boisko sportowe w Grzegorzewie
budynek socjalny o wartości                            25.581,52 zł.
 -     kort tenisowy o wartości                            6.133,54 zł.
ogrodzenie kortu o wartości                             3.985,98 zł.
magazynek na korcie o wartości                       1.386,00 zł.
                                                      Razem  37.087,04 zł.

7.  Boisko sportowe w Barłogach – barak o wartości 19.196,36 zł.
     Wyżej wymienione obiekty są w zarządzie gminy.

8. Strażnice OSP w Ponętowie Dolnym, Zabłociu, Grzegorzewie, Kiełczewku                
    i Tarnówce o łącznej wartości 318.344,40 zł.
    Strażnice OSP są w użytkowaniu wieczystym.

III.BUDOWLE  I  URZĄDZENIA  TECHNICZNE

1.Oczyszczalnia ścieków w Grzegorzewie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i deszczowej  o wartości brutto 3.800.676,45 zł, w tym ogrodzenie o wartości  41.404,43 zł brutto.
     Łączna długość sieci kanalizacyjnej na dzień 31 października br. wynosi 8394 mb   
     i długości przykanalików 5523 mb, co stanowi  299 szt. przykanalików.
     Długość sieci deszczowej - 310 mb o wartości brutto 82.172,24 zł.

2.Sieć wodociągowa wraz z przyłączami wynosi 134.845 mb o wartości brutto 929.989,29 zł., łącznie z hydrofornią w Bylicach.
W 2004 roku zrealizowano dwie inwestycje : wodociąg Barłogi – Emilewo i wodociąg w Ponętowie Dolnym na kwotę brutto 158.114,00 zł o długości 5146 mb.
Wodociągi są w użytkowaniu Zakładu Usług Wodnych – Spółka z o.o.w Koninie, której gmina jest członkiem.

 Wydatki z tytułu utrzymania budowli i urządzeń technicznych są planowane w budżecie gminy.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy mieszkań w Ośrodku Zdrowia oraz placu targowego na podstawie zawartych umów planuje się na kwotę:
- wynajem mieszkań    13.007,00 zł.
- pozostałe dzierżawy   40.636,00 zł.

Na rok 2005 planuje się dochody z tytułu odpłatności za ścieki na kwotę 80.000 zł.

Wysypisko śmieci
 - budynek socjalny o wartości - 6 000 zł.
Wysypisko jest w zarządzie gminy.
Od składowania śmieci od mieszkańców gminy nie pobiera się opłat, w związku z czym nie planuje się dochodów z tego tytułu.


OŚWIETLENIE  ULICZNE  I  DROGOWE

Gmina Grzegorzew przystąpiła do spółki ”Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Spółka  z o.o. w Kaliszu w dniu 11 marca 1999 r., w której gmina ma udziały w wysokości 101.000 zł. Podwyższenie udziałów w spółce nastąpiło poprzez przekazanie aportem rzeczowym wykonanych inwestycji o wartości 30.770,36 zł.
Ponadto przekazano w formie pieniężnej środki na zwiększenie udziałów w kwocie 20.000,00 zł. Podwyższenie udziałów nastąpi po Walnym Zgromadzeniu Spółki, o czym Gmina Grzegorzew poinformowana będzie Uchwałą.
Gmina otrzymała w 2004 r. dochody z tytułu dywidenty w kwocie 208,06 zł.