I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 29 października do 19 listopada 2015 r.


Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od dnia 29 października 2015 r.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Praca moja i podległego mi urzędu w okresie trzech tygodni, jakie minęły od czasu odbywania ostatniej sesji koncentrowała się głównie na opracowaniu projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2016-2022.
Wspólnie z Panią Skarbnik Gminy z najwyższą starannością przygotowałyśmy projekty tych fundamentalnych dla działalności samorządu dokumentów.
Projekt budżetu na rok przyszły uwzględnia realizację podstawowych zadań inwestycyjnych i rzeczowych wynikających z decyzji podjętych przez Państwa Radnych, zabezpiecza środki finansowe na bieżącą działalność gminy i udzielane z budżetu gminy dotacje.  
13 listopada br. projekt budżetu gminy na 2016 rok oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2016-2022  złożyłam w biurze Rady Gminy oraz przesłałam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.
Państwo Radni w projekty tych dokumentów zaopatrzeni zostaniecie po zakończeniu obrad dzisiejszej sesji.

Przygotowanie projektu budżetu poprzedzały liczne spotkania i posiedzenia.
5 listopada br.  spotkałam się z Prezesami i Naczelnikami Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy celem omówienia potrzeb finansowych i rzeczowych występujących w zakresie funkcjonowania jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.
W spotkaniu wspólnie ze mną uczestniczyli : Pani Skarbnik Gminy, Pan Przewodniczącego Rady Gminy, Pan Przewodniczący Komisji Planu i Budżetu oraz Pan Przewodniczący Klubu Radnych   Czas na zmiany.
Druhowie przedstawili potrzeby rzeczowe występujące w poszczególnych jednostkach. Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązania celem realizacji złożonych wniosków przy generalnym założeniu, że wydatki nasze skupiać będą się głównie na realizacji zadań nałożonych na gminę  ustawą  o ochronie przeciwpożarowej – działalność bojowa.

Uprzejmie informuję, że prace nad projektem budżetu na rok przyszły rozpoczęła  Komisja Planu i Budżetu Rady Gminy.
10 listopada br. członkowie komisji zajęli stanowiska w sprawie wniosków złożonych do budżetu na 2016 rok. Szeroko omawiali plany inwestycyjne naszej gminy. W posiedzeniu komisji wzięłam udział wspólnie z Panią Skarbnik Gminy.

Plany inwestycyjne na rok przyszły i lata następne, głównie z zakresu inwestycji drogowych, były przedmiotem posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy odbytego 9 listopada br.
Radni Rady Gminy zdecydowali m.in., że w ramach dofinansowania udzielanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na cele ochrony gruntów rolnych i zadań z zakresu budowy dróg dojazdowych do pól, gmina nasza złoży na 2016 rok wniosek na ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej  Bylice.
W trakcie posiedzenia, o którym mowa, Państwo Radni wypracowali ponadto propozycje i projekty uchwał Rady Gminy w sprawach określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2016 rok.
Problematyka powyższa stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

Mówiąc na temat finansów gminnych chciałabym w tym miejscu podzielić się z Państwem dobrą informacją na temat dodatkowo pozyskanych do budżetu środków finansowych.
Otóż, w związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem, gmina nasza otrzymała dofinansowanie na zakup wyposażenia sali ślubów i biura Urzędu Stanu Cywilnego w Grzegorzewie, aby stworzyć uczestnikom godne warunki ceremonii.
Pan Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek, do którego adresowany był wniosek, podjął decyzję o przyznaniu naszej gminie wsparcia finansowego w kwocie 86.591 zł. Jest to bardzo wymierne wsparcie, dzięki któremu urządzimy salę ślubów i biuro USC bez udziału środków własnych.

Kontynuując uprzejmie informuję, że :

- 4 listopada br. spotkałam się z Dyrektorem Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Spotkanie miało na celu konsultację koncepcji budowy środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie
Koncepcja budowy hali została przez Pana Dyrektora pozytywnie zaopiniowana, planowana przez nas inwestycja kwalifikuje się do otrzymania pomocy finansowej z Ministerstwa Sportu  i Turystyki.
10 listopada odbyło się kolejne spotkanie, tym razem u nas, w urzędzie.
Firma projektowa Rzemiosło Architekci przekazała koncepcję środowiskowej hali sportowej.
Opracowaną koncepcją Panie projektant Ewelina Źróbecka i Anna Zielińska zaprezentują Państwu w kolejnych punktach porządku obrad dzisiejszej sesji.

- Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie uchyliło w całości moją decyzję odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań na budowę dwóch kurników dla chowu brojlerów w Barłogach i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
Jesteśmy w fazie ponownego rozpoznania.
Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego podana została do publicznej wiadomości.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w tej sprawie.


- 9 listopada dokonaliśmy odbioru zadania inwestycyjnego na drodze gminnej Ponętów – Tarnówka. W ramach przebudowy droga została utwardzona granitem na odcinku 1,84 km. Wartość  realizowanej inwestycji to kwota 242.925.00 zł. Jest to zadanie współfinansowane w kwocie 150.000,00 zł z budżetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Wykonawcą zadania była firma METAL z Lichenia.

- Mieszkańcy Ponętowa Dolnego posiadający grunty w obszarze rowu przydrożnego od drogi kamiennej  w kierunku Ponętowa  - Parcele, który jest jednocześnie rowem melioracyjnym, od dłuższego czasu wnioskowali o jego udrożnienie. Wspólnie z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Kole odtworzyliśmy ten rów.
Odtworzono 270 mb rowu i wymieniono przepust drogowy.
Koszt wykonanych prac wyniósł 9.160 zł.

- W ostatnim okresie poprawiliśmy poprzez profilowanie nawierzchnię dróg  gminnych w miejscowościach : Ponętów Dolny w kierunku pól i Borysławice Kościelne w kierunku Dąbrówki.
Prace na drogach będą kontynuowane z chwilą poprawy warunków atmosferycznych.

-  17 listopada 2015r.  unieważniłam postępowanie w trybie zapytania ofertowego na „Budowę studni głębinowej na stadionie gminnym w Grzegorzewie”. Postępowanie zostało unieważniono, gdyż wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła wartość zamówienia i kosztorys inwestorski .


Szanowni Państwo,

- Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak wystąpił do naszej gminy z wnioskiem o udzielenie z budżetu gminy, w latach 2016-2017, pomocy finansowej w łącznej wysokości 9.992,82 zł na dofinansowanie inwestycji Województwa Wielkopolskiego dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. Planowana przez Samorząd Województwa inwestycja ma na celu zwiększenie zabezpieczenia medycznego dla południowo – wschodniej Wielkopolski, a więc terenu obejmującego m.in. samorządy powiatu kolskiego.
Koszt planowanej inwestycji to 6 milionów złotych. 3 miliony złotych na realizację przedsięwzięcia pochodzić ma z budżetu Województwa Wielkopolskiego, kolejne 3 miliony złotych – to wsparcie zadania przez samorządy powiatowe i gminne, których mieszkańcom będzie ono służyć.
Partycypacja poszczególnych gmin i powiatów zależna będzie od ilości mieszkańców, przy czym koszt na 1 mieszkańca określony został na 1,74 zł.
Mając na względzie pełne uzasadnienie dla realizacji tego przedsięwzięcia oraz bardzo dobrą współpracę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Radni Rady Gminy zajęli stanowisko o potrzebie udzielenia pomocy finansowej na omawiany cel i podjęciu stosownej uchwały w tej sprawie, co uwzględnia porządek obrad dzisiejszej sesji.  


Uprzejmie informuję, że w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydałam sześć zarządzeń.
Dotyczyły one :

- przedłożenia projektu budżetu gminy na 2016 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2022, o czym mówiłam wcześniej,

-  realizując § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych ( Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz.157 z późn.zm. )  oraz wytyczne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 września 2015 r. w sprawie koordynowania kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Województwa Wielkopolskiego w 2016 roku – ustaliłam Plan kontroli problemowych wykonywania zadań  obronnych Gminy Grzegorzew w 2016 roku.

- w drodze kolejnego z wydanych zarządzeń upoważniłam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

- ostatnim z wydanych zarządzeń zatwierdziłam plan kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzonych na terenie gminy w zakresie przestrzegania przez właścicieli zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
W drodze niniejszego zarządzenia do przeprowadzenia kontroli upoważniona została Pani Przewodnicząca i członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie.

Szanowni Państwo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłaty pomocy finansowej z tytułu wystąpienia klęski suszy.
Do gminnej komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat  w   rolnictwie działającej na terenie Gminy Grzegorzew wpłynęło 499 wniosków od rolników, którzy zgłosili klęskę suszy. W tym 397 wniosków wpłynęło od rolników z naszej Gminy, 102 wnioski zostały złożone przez rolników z terenu innych gmin.
Pomoc uzyskało 392 rolników z terenu Gminy Grzegorzew - w tych gospodarstwach straty wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej.
109 gospodarstw ubezpieczyło co najmniej 50 % upraw rolnych i otrzyma pomoc w wysokości :
- 648 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych,  na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,
- 324 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.
Natomiast 283 gospodarstwa nie ubezpieczyły swoich upraw i pomoc ta zmniejszona zostanie o 50 % i wynosić będzie:
- 324 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę,
- 162 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane suszą.

- Fundacja ECO TEXTIL OD WAS DLA WAS ze Skarżyska – Kamiennej nieodpłatnie przekazała dwa trójkołowe rowery rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy.
Rowery rehabilitacyjne trafiły już do dzieci.
Bardzo dziękujemy fundacji za piękny gest i wielką dla tych dzieci pomoc.
Mam nadzieję, że przekazane rowery będą służyć dalszej rehabilitacji nad koordynacją ruchową i przyczynią się do aktywnego spędzania czasu.

Szanowni Państwo, Państwo Radni

- Nasz Zespół Ludowy Grzegorzewianki 15 listopada br. wziął udział w  Regionalnych Spotkaniach Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Opatowie. Zespół Grzegorzewiaki były jednym z dwóch zespołów, które reprezentowały Województwo Wielkopolskie, a więc samo zaproszenie  było dla naszego zespołu ogromnym wyróżnieniem. Zespół Grzegorzewiaki,  jak zawsze, zaprezentował się bardzo profesjonalnie, prezentując swój dorobek artystyczny. Każdy z występujących zespołów  otrzymał okolicznościowe upominki.
Prezentacje obserwowała specjalna komisja z Zarządu Głównego OSP. Wybierze ona zespół, który reprezentował będzie nasz region na Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Artystycznych Ochotniczych Straży Pożarnych w Wiśle.
Gratulujemy Zespołowi udanego występu, dziękujemy za piękne promowanie naszej gminy i życzymy zaproszenia do Wisły.

Kończąc swoje wystąpienie pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom gminnych obchodów 97. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyły się 11 listopada w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP  w Grzegorzewie. 
Uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił Proboszcz Ks. Krzysztof Pietryga.
Przed Mszą Świętą młodzież z Gimnazjum zaprezentowała bardzo wymowny montaż słowno-muzyczny „ Dla nich nie pisze się nekrologów ” ukazujący  trudną drogę naszej Ojczyzny do niepodległości i wolności.
Dziękuję Dyrekcji i Społeczności Szkolnej Gimnazjum za bardzo symboliczną i przepełnioną akcentami patriotycznymi inscenizację.
Wyrazy uznania kieruję do nauczycieli przygotowujących młodzież Pani Renaty Kulig, Pani Iwony Kaniewskiej i Pana Jacka Czaplewskiego.
Występ uczniów gimnazjum był dla nas wyjątkowym przeżyciem i na pewno na długo pozostanie w pamięci.
Podziękowania składam Księdzu Krzysztofowi Pietrydze Proboszczowi Parafii Grzegorzew za odprawienie uroczystej Mszy Świętej.

Dziękuję Państwu Radnym, dyrektorom, nauczycielom, delegacjom ze wszystkich naszych szkół, druhom strażakom, orkiestrze i wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wzięli udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości i uczcili pamięć bojowników o wolność Niepodległej Polski.
Serdeczne podziękowania składam na ręce Pana Dyrektora i Całej Społeczności Szkolnej Szkoły Podstawowej w Barłogach, którzy rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości uczcili Uroczystą Akademią pt. „Wolność –kocham i rozumiem”., która odbyła się 8 listopada br. w Kościele Parafialnym w Barłogach.   

                                                             
                     Dziękuję
           
                 Wójt Gminy
            /-/ Bożena Dominiak