I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

tj. w okresie od 19 listopada do 17 grudnia 2015 r.


Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,


Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu     oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od dnia 19 listopada 2015 r.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem wydałam 5 zarządzeń.
I tak :

- zarządzenia datowane na dzień 25 listopada i 3 grudnia 2015 r. dotyczyły wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2015 rok.
Wprowadzone do budżetu gminy zmiany związane były ze :
a) zmniejszeniem o kwotę 25.000 zł planu dotacji celowej z zakresu pomocy społecznej na wypłatę zasiłków okresowych
b) dokonaniem przeniesień środków finansowych w ramach działów  i rozdziałów budżetu, celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
  
- w drodze zarządzenia z dnia 26 listopada br. powołałam komisję inwentaryzacyjną i zarządziłam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu Gminy w Grzegorzewie. Termin zakończenia inwentaryzacji określiłam na dzień 15 stycznia 2016 r.

- zarządzeniem z dnia 30 listopada przekazałam dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii pięć notebook-ów LENOVO o łącznej wartości 5.000 zł brutto zakupionych na potrzeby szkoły przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie,

- na mocy ostatniego z wydanych zarządzeń ustaliłam dzień 24 grudnia 2015 r. – Wigilię – dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Grzegorzewie    w zamian za Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia przypadający w sobotę  26 grudnia 2015 r.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo

 - Kontynuując pragnę podzielić się z Państwem dobrą informacją o pozyskaniu do budżetu gminy dodatkowych środków finansowych. Otóż podpisałam umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego przyznającą naszej gminie dodatkowe dofinansowanie w wysokości 70.000 zł.  na zrealizowane już zadanie inwestycyjne pn. przebudowa drogi gminnej Ponętów Dolny – Tarnówka. Wcześniejsza umowa o dofinansowanie tego zadania dotyczyła kwoty 150.000 zł, a więc w sumie na realizację tej inwestycji otrzymaliśmy  z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dotację w łącznej kwocie 220.000 zł. W efekcie na przebudowę drogi gminnej Ponętów Dolny – Tarnówka z własnych środków wydaliśmy tylko 26.000 zł.

- To nie jedyne dodatkowo pozyskane do budżetu gminy środki finansowe.             W  m-cu listopadzie br. została zawarta umowa pomiędzy Gminą Grzegorzew,               a Województwem Wielkopolskim na dofinansowanie projektu pn. „ Zakup wyposażenia dla Świetlicy Wiejskiej w Ladorudzku ”. Zawarta umowa to efekt złożonego przez nas wniosku w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi. Projekt przewidywał zakup 80 krzeseł do świetlicy w Ladorudzku.  Wartość projektu to kwota 6.400 zł, przy dofinansowaniu równym 2.850 zł, tj. 45% ogólnej wartości zadania.  Informuję, że krzesła zostały już zakupione i przywiezione do Ladorudzka.

- Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego hali sportowej  w Grzegorzewie. W dalszym ciągu rozważamy dwie możliwości ogrzewania hali. Pierwsza opcja dotyczy wykorzystania istniejącej kotłowni w szkole i ogrzewania na biomasę. Druga opcja to nowa kotłownia w budynku hali i ogrzewanie gazowe.
Przy tej opcji nadal nie wiemy czy Spółka Gazowa doprowadzi sieć       do Grzegorzewa.
Biorąc pod uwagę te dwie opcja cały czas szukamy możliwości dofinansowania ich realizacji.

- W związku z planowaną inwestycją polegającą na przebudowie dróg - ulic: Piaskowej, Rzecznej i Słonecznej w Barłogach zleciliśmy ustalenie pasa drogowego drogi gminnej – ulicy Piaskowej oraz wykonanie map tych ulic  do celów projektowych. Usługę świadczył geodeta uprawniony z Koła. Koszt usługi – 6.460 zł brutto

- 27 listopada 2015 r. zawarta została umowa na budowę studni głębinowej               na stadionie gminnym w Grzegorzewie. Umowa jest wynikiem powtórzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż jak Państwo Radni pamiętają poprzednie zostało unieważnione ze względu na zbyt wysoką cenę zaproponowaną w postępowaniu.
Wykonawcą studni jest Zakład Studniarski Pana Macieja Szcześniaka z Rudzicy koło Konina. Wartość umowy to kwota 31.734,00 zł. Termin wykonania określono na koniec bieżącego roku.
Roboty zostaną rozpoczęte 21 grudnia 2015 r.

Szanowni Państwo

- Finalizujemy realizację zadań przyjętych do wykonania w 2015 roku w ramach funduszu sołeckiego i tak :
a) w miejscowości Ladorudzek zamontowaliśmy 52 mb barier energochłonnych. Koszt tej usługi wyniósł: 5.692,44 zł. Usługę wykonała firma MK STELLA z Koła.
b) w Grodnej utwardzony został plac pod wiatę autobusową. Ułożyliśmy               23 m2 kostki betonowej. Koszt tych robót wyniósł 2.500 zł. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Usługowe MATEX Rafał Górecki z Grzegorzewa.
c) na wskazanym placu w Grodnej oraz na terenie placu OSP w Ponętowie Dolnym zamontowaliśmy wiaty autobusowe dostarczone przez Zakład Wielobranżowy SOPEL z miejscowości Lipniki.  Koszt zakupu, dostawy i montażu wiat to łączna kwota 9.102 zł, tj. po 4.551 zł każda.

- Firma SOPEL zamontowała również wiatę autobusową na terenie szkoły przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie Zamontowana przy ulicy Kolskiej wiata autobusowa dodatkowo wyposażona jest w podświetloną gablotę. Koszt zakupu, dostawy i montażu tej wiaty to 11.000 zł. Prace związane z utwardzeniem terenu pod wiatę oraz wykonaniem schodów wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych wykonuje Firma MATEX Rafała Góreckiego.  Koszt tych robót to kwota 25.000 zł

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Dobre warunki atmosferyczne i sprzyjająca aura pozwoliły nam  na realizację prac związanych z  poprawą stanu nawierzchni dróg gminnych.
I tak w ostatnim okresie czasu prace remontowe polegające na dowiezieniu kruszywa betonowego, profilowaniu równiarką oraz zagęszczeniu walcem, wykonaliśmy na :
1) drodze gminnej Borysławice Kościelne – Bylice. Na drogę tą dowieźliśmy 100 t kruszywa, a koszt wykonanych robót zamknął się kwotą 8.487 zł     2) drodze Borysławice Kościelne w kierunku Państwa Sarnowskich przy linii kolejowej. Na drogę tą dowieziono 50 t kruszywa betonowego. Koszt prac wykonanych na tej drodze to – 4.059 zł   3) na remont drogi w Grodnej w kierunku Felicjanowa i Państwa Marciniak dowieziono 100 t materiału, koszt prac to kwota 7.503 zł             4) 50 t frezu asfaltowego oraz 200 t kruszywa betonowego zagospodarowano na remont drogi gminnej w Barłogach w kierunku Borysławic Zamkowych. Koszt robót wykonanych na tej drodze wyniósł 18.190 zł
5) Ponadto na drogach gminnych pracowała równiarka i walec drogowy profilując uszkodzoną nawierzchnię. Prace wykonano w następujących miejscowościach: Borysławice Kościelne w kierunku Dąbrówki, Ponętów Dolny droga w kierunku Ponętowa Parcele, Bylice w kierunku Byliczek, Barłogi w kierunku Państwa Szymczak. Koszt tych prac to kwota: 4.242 zł

Kontynuując uprzejmie informuję, że :
- Realizując uchwałę Rady Gminy poprzedniej kadencji, 1 grudnia br.  w Kancelarii Notarialnej Pani Doroty Jędrychowskiej został podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Grzegorzew a Państwem: Jadwigą i Andrzejem Pawłowskimi, Piotrem i Jolantą Gadomskimi, Jarosławem i Edytą Marciniak        oraz Tomaszem i Krystyną Bednarkiewicz.
Gmina Grzegorzew sprzedała na rzecz zainteresowanych osób działki położone               w Grzegorzewie przy ul. Wincentego Witosa o numerach geodezyjnych:
- działkę nr 1928/2 o pow. 0,0036 ha  za cenę 1 590,00 zł,
- działkę nr 1928/3 o pow. 0,0080 ha za cenę 2 449,00 zł,
- działkę nr 1928/4 o pow. 0,0078 ha za cenę 2 410,00 zł,
- działkę nr 1928/5 o pow. 0,0079 ha za cenę 2 430,00 zł.
Działki te przeznaczone zostały pod poszerzenie sąsiednich działek.
Z Panem Antonim Plucińskim, który nie mógł stawić się do aktu notarialnego              1 grudnia, dokument ten zostanie zawarty 30 grudnia br. na sprzedaż działek :
nr 1928/7 o pow. 0,0092 ha  za cenę 2 683,00 zł,
i nr 1934/1 o pow. 0,0099 ha  za cenę 2 820,00 zł.

- Od 1 stycznia 2016 roku w naszym urzędzie będzie otwarty punkt nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców Gminy Grzegorzew.
Informuję, że w sierpniu 2015 roku weszła w życie ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, która zakłada powstanie od stycznia 2016r. ponad 1500 punktów na terenie całego kraju. Zadanie to finansowane jest  z budżetu państwa, a realizatorem są powiaty w porozumieniu z gminami. W naszym powiecie powstaną takie punkty w 7 gminach.     Na mój wniosek, Pan Starosta wyznaczył nieodpłatny punkt pomocy prawnej również w Gminie Grzegorzew.
Porady prawne w naszym urzędzie będą udzielane na I piętrze - pok. 13,  dwa dni w  tygodniu - w środy i piątki - w godzinach od 10.00 do 14.00.
Z takiej pomocy będą mogli korzystać mieszkańcy, którzy korzystają z pomocy społecznej, posiadacze Karty Dużej Rodziny, kombatanci, osoby do 26 roku życia, osoby które ukończyły 65 lat, osoby które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej.
Na co dzień obserwujemy, że jest duże zainteresowanie naszych mieszkańców korzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej, dlatego zapewne dobrą wiadomością jest, że taki punkt powstanie.

 

- Wczoraj, tj. 16 grudnia 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu              „ Szkoła z pomysłem na przyszłość ” , który realizowany był przez Gimnazjum w Grzegorzewie w ramach rządowego programu edukacyjnego „ Bezpieczna                 i przyjazna szkoła ” .
Na realizację projektu, w związku ze złożonym przeze mnie wnioskiem    do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.284 zł.
Projekt realizowany był w okresie  od września do grudnia 2015 r.
W ramach projektu :
- odbywały się różnego rodzaju warsztaty,
-  zajęcia sportowe : utworzona została sekcja kulturystyczna, prowadzona była nauka pływania,
- odbywały się  zajęcia rozwijające zainteresowania naukami przyrodniczymi              w ramach których uczniowie wyjechali m.in. na „ Noc naukowców 2015 ” do Poznania,
- uczniowie Gimnazjum byli także w „ Eksperymentarium” i Ogrodzie Botanicznym w Łodzi,  na spektaklu teatralnym w Tetrze Wielkim w Łodzi, wycieczce „ Śladami pisarzy polskich ”: Śmiełów, Gołuchów, Russów, Kalisz.
Podsumowaniem projektu była wycieczka do wrocławskiego Afrykarium.  
Jak widać był to bardzo ciekawy, atrakcyjny i inspirujący uczniów projekt, którego realizacji serdecznie Gimnazjum gratulujemy.
 
Szanowni Państwo
Państwo Radni

8 grudnia br. wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej.                W posiedzeniu uczestniczył Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych               w Kole Pan Andrzej Załęski.
Na posiedzeniu omówione zostały sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania Gminnej Spółki Wodnej oraz stanu wykonania planu finansowego i rzeczowego spółki w 2015 roku.
Informuję, że planowany budżet GSW w Grzegorzewie na 2015 r. to kwota 150.771,65 zł w tym:  składki bieżące i zaległe to kwota 82.310,70 zł., udział zainteresowanych to - 9.144,42 zł., dotacje i udział w kosztach konserwacji to kwota 61.206,87 zł.
Wpływy ze składek na GSW na dzień 7 grudnia br. -  to kwota 61.211,54 zł,                co stanowi 80,21 % ściągalności. Na występujące zaległości wystawiono 279 szt. upomnień.
Bardzo ważnym składnikiem budżetu GSW są dotacje, gdyż to bez mała prawie połowa całego budżetu spółki.
Wykonanie rzeczowe planów spółki to konserwacja 23 319 mb rowów melioracyjnych w tym: 
- w ramach składek członkowskich konserwacją objęto – 12 250 mb rowów,
- konserwacja z udziałem zainteresowanych  to - 5 000mb rowów,
- konserwacja w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego, powiatu kolskiego –
  3 120mb rowu,
- konserwacja w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego - 1 270 mb
- konserwacja z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy Grzegorzew -  to 1 550 mb
   rowów.
Ponadto usunięto 12 szt. awarii.
Wśród wykonanych w bieżącym roku robót należy wymienić :
- usunięcie awarii uszkodzonego, jak okazało się w toku prac zamulonego przepustu  w Ladorudzku i wykonanie przy tym konserwacji rowu na długości 1100 mb, 
- wykonanie odbudowy rowu R-D-4  przy drodze gminnej w Ponętowie Dolnym      na długości 270mb z przebudową przepustu przy udziale gminy na kwotę 9.160,89 zł. Wykonano tutaj dużą pracę przy usuwaniu zakrzaczeń.
- ponadto w bieżącym roku została ponownie wykonana konserwacja rowu R-M- 10 na długości 1100 mb w Tarnówce, przyjętego na ewidencję spółki w roku ubiegłym. O konserwację i włączenie tego rowu do Gminnej Spółki Wodnej zabiegał Pan Mieczysław Stachowiak

16 grudnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Solna Dolina, w którym wzięłam udział wspólnie z członkami Stowarzyszenia z terenu naszej gminy. Głównym punktem obrad było zatwierdzenie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020, czyli podstawowego dokumentu regulującego pozyskiwanie środków  w nowym okresie programowania i rozwój naszego obszaru.
Wniosek o realizację Lokalnej Strategii Rozwoju  musi być złożony do 30 grudnia 2015 r. do Urzędu Marszałkowskiego.
Przyjęta Lokalna Strategia Rozwoju otwiera nam możliwość przystąpienia do prac nad strategią rozwoju gminy, a właściwie nad jej aktualizacją.
Szanowni Państwo Radni wielokrotnie przypominaliście, że nasza strategia kończy się w tym roku. Dokumenty planistyczne nigdy się nie kończą. Naszym zadaniem jest ich monitorowanie i aktualizacja. Teraz jest odpowiedni moment na aktualizację, gdyż znamy ostateczną wersję Lokalnej Strategii Rozwoju, a oba               te dokumenty muszą być spójne. Strategie nie mogą funkcjonować obok siebie.
W związku z powyższym do aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy przystąpimy               z początkiem przyszłego roku.

 


Szanowni Państwo,

Okres od czasu odbycia ostatniej sesji obfitował w posiedzenia, spotkania   i wydarzenia.

Intensywnie pracowały komisje stałe Rady Gminy.
- 26 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia                   i Sportu. Komisja realizując plan pracy na 2015 rok wysłuchała informacji Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie na temat działania biblioteki, omówiła zagadnienia dotyczące realizacji przez Kluby Sportowe ORZEŁ Grzegorzew i LZS SPARTA Barłogi zadań z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz dokonała analizy złożonych wniosków do budżetu gminy na 2016 rok z zakresu działania komisji.

-  11 grudnia posiedzenie odbyła Komisja Rewizyjna, która zgodnie z planem pracy na 2015 rok :
a) przeprowadziła kontrolę kompleksową w zakresie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok 
b) skontrolowała wydatki Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie               w zakresie wykorzystania budżetu w ramach środków finansowych otrzymanych          z budżetu Gminy Grzegorzew, 
c) przeprowadziła rekontrolę w zakresie wydatków poniesionych na administrację               w 2014 roku.


- W miniony poniedziałek 14 grudnia spotkali się członkowie Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska, którzy dyskutowali na temat sytuacji dochodowej rolników w Gminie Grzegorzew po klęsce suszowej.  Komisja Rolnictwa wypracowała także opinię na temat projektu budżetu Gminy  na 2016 rok.

- 3 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się podsumowanie                   i rozstrzygnięcie konkursu pn. HOT SPOT W NASZEJ WIOSCE na najlepszą stronę internetową powiatu kolskiego. Konkurs zorganizowany został przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów i Fundację INEA. W ramach konkursu sołectwa mogły zakładać bezpłatnie strony internetowe na ogólnopolskim portalu Naszawioska.pl.
W konkursie udział wzięło 20 sołectw z terenu powiatu, w tym 3 sołectwa                   z naszej gminy tj. Barłogi, Kiełczewek i Zabłocie.
Byłam dumna z  naszych Pań Sołtys, które z rąk Pana Ireneusza Niewiarowskiego – Prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Pana Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka i Pani Anny Kosińskiej Prezesa Fundacji INEA odebrały wyróżnienia i dyplomy za uczestnictwo w konkursie.
Serdecznie dziękuję Paniom Lidii Grądziel, Annie Zielińskiej i Ewelinie Szurgot  za aktywne włączenie się  w projekt i uruchomienie strony internetowej sołectwa. Sołecka strona internetowa to wspaniała i nowoczesna forma kontaktu, komunikacji,  a nade wszystko promocji sołectw.
Dlatego też zachęcam, aby z możliwości jakie daje bezpłatny portal Naszawioska.pl., skorzystały pozostałe sołectwa naszej gminy.

- 9 grudnia br. wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu i Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.
Zgromadzenie związku przedłużyło do końca miesiąca kwietnia 2016 roku stosowanie na terenie działania związku niezmienionych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, co oznacza, że  do końca kwietnia 2016 r. stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków pozostaną w tej samej wysokości.
Przedmiotem obrad zgromadzenia była także sprawa budowy międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Krzymów. Przedstawiona została analiza techniczno-ekonomiczna budowy schroniska.

O kulturalną stronę życia naszej lokalnej społeczności zadbała Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie Pani Agnieszka Malesza, której serdecznie dziękuję za zorganizowanie :

- Koncertu Andrzejkowego, który odbył się 27 listopada. Gwiazdą koncertu była kapela podwórkowa „ Z kopyta ”.  Licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy wysłuchali także utworów w wykonaniu Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki’’,

- 8 grudnia br. Biblioteka Gminna wspólnie z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Bibliotek zorganizowała warsztaty dla Pań z Kół Gospodyń Wiejskich.
Zajęcia prowadziły panie: Anna Jaworska i Stefania Dorabiała.    Punktem kulminacyjnym warsztatów był konkurs na najpiękniejsze „Ozdoby Bożonarodzeniowego Stołu”.  Celem konkursu było umożliwienie uczestnikom zaprezentowania swojego talentu artystycznego, rozwijanie zainteresowań plastycznych inspirowanych zwyczajami i tradycjami Świąt Bożego Narodzenia oraz stworzenie możliwości prezentacji ich dokonań twórczych.
W konkursie wzięły udział panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Grzegorzewa, Tarnówki, Barłóg, Borysławic oraz Kiełczewka, które przygotowały przepiękne ozdoby świąteczne. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim paniom za wzięcie udziału w warsztatach  i świątecznym konkursie.

- dziękuję Pani Dyrektor Biblioteki za zorganizowanie, już po raz siódmy, wycieczki do Fabryki Bombek i Ozdób Choinkowych "BOLGLAS’’ w Gnieźnie.
Wycieczka odbyła się 5 grudnia 2015r. Uczestniczyło w niej 42 dzieci z Gminy Grzegorzew. Poza zwiedzaniem gnieźnieńskiej fabryki bombek na dzieci czekały  dodatkowe atrakcje m.in.  wizyta w kompleksie rekreacyjno-sportowym i w McDonaldzie.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Biblioteki za podjęte działania                  i inicjatywy.

Podziękowania i gratulację kieruję do Pani Dyrektor, uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii, którzy odnieśli znaczący sukces  w konkursie pn. „ Moja kartka świąteczna – Boże Narodzenie 2015”
zorganizowanym przez Zespół Parków krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Konkurs polegał na wykonaniu ręcznie karki świątecznej z surowców wtórych. Uczestniczyły w nim dzieci i młodzież oraz dorośli z naszego województwa.
Łącznie nadesłano 280 prac.
Piękne i pomysłowe prace wykonane przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Bylicach-Kolonii zostały docenione i wysoko ocenione przez komisję konkursową.
Otóż uczennice Judyta Ferenc i Kinga Banasiak otrzymały wyróżnienia w kategorii dzieci do 12 lat, a Pani Dorota Szafrańska – nauczycielka matematyki szkoły w Bylicach zajęła I miejsce w konkursie w kategorii dorosłych powyżej                 21 lat.
To piękny sukces i wspaniała promocja naszej gminy. Serdecznie gratulujemy.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Piękną i doniosłą uroczystość 50 Lecia Pożycia Małżeńskiego świętowaliśmy                  15 grudnia br.
Złote Gody - to wyjątkowe wydarzenie. Mamy okazję uhonorować pary małżeńskie, które znaczną część swojego życia zapisały i poświęciły dla naszej lokalnej społeczności.
Medalami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie odznaczonych zostało 10 par małżeńskich z terenu naszej gminy.
W uroczystościach odbytych 15 grudnia wzięło udział 8 par małżeńskich.
Z tej okazji wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem oraz Panią Kierownik USC Anną Wawrzyniak złożyliśmy dostojnym jubilatom serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.

 

Szanowni Państwo,
Państwo Radni,

Przed nami szczególny i wyjątkowy czas. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.  Za tydzień Wigilia.
To czas radosny i piękny, bardzo rodzinny i ciepły, kiedy nikt z nas nie powinien czuć się opuszczony i samotny.

Z myślą o najbardziej potrzebujących gmina nasza, jak co roku, przystąpiła do akcji Świątecznej Zbiórki Żywności „ Pogotowie św. Mikołaja ”.
W dniach od 4 do 6 grudnia dziewięćdziesięciu dziewięciu wolontariuszy – uczniów naszych szkół zbierało żywność w sklepach, bądź też przynosiło żywność, słodycze, przybory szkolne i zabawki do swoich szkół.
Łącznie : Gimnazjum, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie, Szkoła Podstawowa w Bylicach – Kolonii i Szkoła Podstawowa w Barłogach zebrały 525,8 kg artykułów spożywczych i słodyczy.
Trafią one przed świętami, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, do rodzin i osób najbardziej potrzebujących.
Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował 117 paczek, które rozdawane będą 22 grudnia.

Tradycyjnie paczki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej przygotowuje Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie. 100 paczek świątecznych przygotowanych przez komisję rozdanych zostanie wspólnie z ośrodkiem pomocy społecznej 22 grudnia.

Akcję charytatywną Prezent od serca zorganizowało Gimnazjum w Grzegorzewie.
Od 1 grudnia uczniowie Gimnazjum zbierają zabawki i artykuły szkolne.
Finał akcji będzie miał miejsce jutro, tj. 18 grudnia br.

Wzorem lat ubiegłych Zespół Szkolno - Przedszkolny zorganizował akcję: „ Dar serca ”. Osoby zainteresowane udzieleniem pomocy mogły wesprzeć rodziny będące w trudnej sytuacji materialnej, przygotowując paczkę – prezent świąteczny dla dziecka. Serduszka z informacją o dziecku - wiek, wzrost, płeć czekały w Kościele w Grzegorzewie.
Nasi mieszkańcy okazali wielkie serca. Wszystkie przygotowane serduszka zostały zabrane. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do tej pięknej akcji.

Serdeczne podziękowania kieruję do Pana Mariana Dybusa Prezesa PSS Społem                w Turku, który odpowiadając na prośbę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej, Przedszkola oraz Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie przekazał słodycze oraz owoce na przygotowanie paczek dla dzieci i uczniów                   z okazji dnia Świętego Mikołaja.
Otrzymane produkty o łącznej wartości 2.635,65 zł pozwoliły na przygotowanie 266 paczek, które zostały przekazane dzieciom i uczniom 5 grudnia br. 

Jak widać mamy Wielkie Serca. Czerpiemy radość z obdarowywania innych.
To bardzo budujące.

Bardzo dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc dla najbardziej potrzebujących, serdecznie dziękujemy wolontariuszom, wszystkim społecznościom szkolnym, instytucjom, a przede wszystkim Darczyńcom za Wielkie Serca. Pamiętajmy, że dobro wraca do nas ze zdwojoną siłą, dlatego warto się dzielić, obdarowywać nim innych.
Dziękujemy, że tak wielu mieszkańców naszej gminy i instytucji w tym wyjątkowym i szczególnym czasie dało dowód, że naprawdę bliskie są im słowa św. Jan Paweł II, który mówił, że „ Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli  z innymi ”.


              Dziękuję