Informacja
o pracy  Wójta  Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 17 grudnia 2015 r. do 26 stycznia 2016 r
.

Wysoka Rado,
Szanowni Państwo   

Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 17 grudnia 2015 r.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Spotykamy się dziś na jednej z ważniejszych sesji  w roku – sesji budżetowej.
Za chwilę Radni Rady Gminy kadencji 2014-2018 uchwalą drugi swój budżet – budżet na 2016 rok.
Na nim opierać będziemy działalność naszego samorządu  w 2016 roku.
Dzisiaj sfinalizujemy naszą wspólną pracę nad tym fundamentalnym dla działalności samorządu dokumentem.
Nad projektem uchwały budżetowej, w miesiącach grudniu i styczniu, pracowały  wszystkie komisje stałe Rady Gminy.
Dużo uwagi projektowi budżetu gminy na bieżący rok poświęciła Komisji Planu i Budżetu wypracowując opinię o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.
We wszystkich posiedzeniach komisji wspólnie z Panią Skarbnik uczestniczyłyśmy.
Szczegółowo na tematy budżetowe dyskutować będziemy w kolejnych punktach porządku obrad dzisiejszej sesji. 


Szanowni Państwo,

14 stycznia, rozpoczęty - Nowy 2016 rok, w naszej wspólnocie samorządowej, uroczyście powitaliśmy na Spotkaniu Noworocznym Samorządu Gminy Grzegorzew.
Na spotkaniu podsumowaliśmy także miniony - 2015 rok – nasz samorządowy „ roczek ”.
Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za tak liczny udział w tej uroczystości, a Pani Dyrektor i całej społeczności szkolnej Gimnazjum w Grzegorzewie za gościnę i piękne przyjęcie nas w progach szkoły.

Szanowni Państwo,
Wysoka Rado,

Rozpoczęty 2016 rok to rok ważnych rocznic i wydarzeń.
Najważniejsza z nich to Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.
Główne obchody rocznicy Chrztu Polski odbędą się w dniach 14-16 kwietnia. Program obchodów przygotował zarówno Rząd jak i Episkopat Polski.
Główne uroczystości państwowo-kościelne odbędą się w Ostrowie Lednickim 14 kwietnia.
Na 15 kwietnia planowane jest nadzwyczajne, wyjazdowe, posiedzenie Sejmu i Senatu RP – Zgromadzenia Narodowego – które odbyć się ma na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski zbiegną się z przyjazdem do Polski Papieża Franciszka na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach od 26 do 31 lipca w Krakowie. 
Wśród ważniejszych rocznic przypadających w 2016 roku wymienić należy 225. rocznicę uchwalenia Pierwszej Polskiej Konstytucji 3 Maja, natomiast z historii najnowszej rocznice trudnych i bolesnych dla nas Polaków wydarzeń, tj.:
- 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 roku, który był pierwszym strajkiem generalnym w PRL-u. W wyniku krwawego i brutalnego stłumienia strajku, który rozpoczął się w Zakładach Przemysłu Metalowego Hipolita Cegielskiego życie straciło 57 strajkujących.
- Na grudzień przypada 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Patronami roku 2016, na mocy uchwał sejmowych, zostali wybitni Polacy, wielcy patrioci :
- Henryk Sienkiewicz – w 2016 roku przypada 170 rocznica urodzin oraz 100 rocznica śmierci tego wybitnego pisarza – pierwszego polskiego noblisty w dziedzinie literatury,
- patronami tego rok zostali także Cichociemni, którzy 75 lat temu zostali po raz pierwszy zrzuceni do walki,
- rok 2016 to Rok Feliksa Nowowiejskiego – wybitnego kompozytora, dyrygenta i pedagoga, autora wielu pieśni patriotycznych.

A więc 2016 rok, to kolejny ważnych rocznic i wydarzeń historycznych.


Szanowni Państwo, Państwo Radni, kontynuując uprzejmie informuję, co następuje :

Trwają prace projektowe środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie. Do rozstrzygnięcia mamy dwie kwestie : ogrzewanie i odwodnienie obiektu.
Projektując odwodnienie mamy trzy możliwości odprowadzania wód odpadowych :
- po pierwsze  - przejęcie kanalizacji deszczowej w drodze powiatowej – ulicy Kolskiej,
- po drugie – budowa kolektora gminnego,
- po trzecie – budowa zbiornika rozsączającego na terenie boiska szkolnego. W pierwszej kwestii zwróciliśmy się do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o wydanie warunków, na jakich moglibyśmy włączyć odwodnienie do kanalizacji deszczowej w ulicy Kolskiej. Z uwagi na to, że kanalizacja deszczowa budowana była wyłącznie na potrzeby dróg powiatowych, warunkiem włączenia innego użytkownika jest przejęcie tej kanalizacji przez gminę.
W związku z tym wystąpiliśmy do Zarządu Powiatu Kolskiego o określenie warunków, na jakich gmina mogłaby przejąć na majątek gminy ten kolektor.
Obecnie czekamy na odpowiedź Zarządu Powiatu.
Alternatywnie myślimy nad wybudowaniem własnego kolektora deszczowego w ulicy Choińskiej z odprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego.
Sugerowaliśmy się tym, że rozwiązanie to pozwoli w przyszłości odwodnić również planowany parking.
Projektanci zasugerowali nam wybudowanie zbiornika pod ziemią na boisku szkolnym.
Dlatego też trwają rozmowy w powyższej kwestii i szacowanie kosztów.

W kwestii ogrzewania przyszłej hali zdecydowaliśmy się na adaptację kotłowni w budynku obecnej szkoły i ogrzewanie szkoły jak i hali peletem. Podłożem tej decyzji jest rachunek ekonomiczny. Z wyliczeń wynika, że ogrzewanie hali peletem jest o połowę tańsze niż ogrzewanie gazowe. Rozwiązanie to nie zamyka nam oczywiście możliwości zmiany w przyszłość paliwa, jakim będziemy ogrzewać halę np. w przypadku gdy do Grzegorzewa zostanie doprowadzona „nitka” z gazem ziemnym. Dodatkowo można starać o dofinansowanie takiego rozwiązania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Jako inwestor, traktujemy obiekt, jako funkcjonalną całość.
Dlatego myślimy o zasilaniu budynków tj. hali sportowej i starej szkoły z jednej kotłowni, co na pewno obniży koszty ogrzewania.
Firma, z którą prowadzimy rozmowy przedstawiła nam kalkulację kosztów ogrzewania, z której wynika, że ogrzewanie peletem jest tańsze od ogrzewania gazem propan butan ( dzierżawa butli, zakup paliwa i instalacja zewnętrzna ).


Realizując obowiązek wynikający z art. 30a  Karty  nauczyciela, wczoraj, tj. 25 stycznia br. złożyłam na adres Pana Przewodniczącego Rady Gminy sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu  zawodowego w szkołach  prowadzonych przez Gminę  Grzegorzew za rok 2015.
Ustawa – Karta nauczyciela, nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu obowiązek przeprowadzenia analizy poniesionych  w poprzednim roku kalendarzowym wydatków  na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń  na  poszczególnych  stopniach awansu  zawodowego, a następnie w ostatecznym terminie do 17 lutego, przedłożenia  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli :  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej, Radnym  Rady Gminy oraz dyrektorom szkół i związkom  zawodowym  ZNP.
Czynności te wykonaliśmy.
Wypłaciliśmy jednorazowy dodatek uzupełniający, dla 14 nauczycieli w wysokości 12.099,39 zł ogółem tj. dla 7 nauczycieli stażystów w kwocie 5.092,29 zł  i 7 nauczycieli kontraktowych w wysokości 7.007,10 zł .
Szczegółowej analizy sprawozdania dokonamy na najbliższym posiedzeniu  Rady  Gminy.

Od 1 stycznia 2016 roku realizujemy nowe zadanie – świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie przysługuje osobom, które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego m.in. osobom bezrobotnym, studentom, osobom wykonującym pracę na podstawie umów o pracę i umów o dzieło, a także osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą.
Świadczenie przysługuje w wysokości 1.000 zł miesięcznie bez względu na dochody rodziny, do ukończenia przez dziecko 1 roku życia.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Trwa postępowanie administracyjne w sprawie budowy kurników dla chowu brojlerów w miejscowości Barłogi.
Aktualnie, po uchyleniu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy organowi I instancji, tj. gminie, do ponownego rozpatrzenia, wystąpiła konieczność przeprowadzenia dodatkowych analiz dotyczących uwarunkowań środowiskowo-lokalizacyjnych planowanego przedsięwzięcia.
Pismem z dnia 25 stycznia br. strony postępowania zostały poinformowane o zgromadzonym materiale i możliwości zapoznania się z nim. 

15 stycznia 2016 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu „Dostawy opału na potrzeby placówek oświatowych”. W ramach postępowania zakupujemy 47 ton ekogroszku dla szkoły w Grzegorzewie i Przedszkola Gminnego.

Złożono następujące oferty:

Oferta nr 1
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Górny Śląsk” Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 24
44-190 Knurów
Cena: 28 673,76 zł

Oferta nr 2
PHU Bocian Kazimierz Bocian
ul. Świętojańska 25b
62-500 Konin
Cena: 28 200,30 zł

Oferta nr 3
P.P.H.U Trans – Pus s.c.
Lipiński Mariusz Lipińska Dorota
ul. Góry 4
62-640 Grzegorzew
Cena: 28 153,00 zł

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta firmy P.P.H.U Trans – Pus s.c. Lipiński Mariusz Lipińska Dorota z Grzegorzewa, opiewająca na wartość brutto za 1 tonę 599,00 zł
Dla porównania informuję, że w 2015 roku płaciliśmy 610,08 zł za 1 tonę ekogroszku.


W ramach zimowego utrzymania dróg gminnych podpisaliśmy umowy z sześcioma firmami, które posiadają odpowiednie doświadczenie i park maszyn, tj.
1. Transport Drogowy Towarów Pojazdami Specjalistycznymi, Uniwersalnymi Wojciech Czerwiński
2. Zakład Handlowo - Usługowy PAWLO Bucikiewicz Paweł
3. Przedsiębiorstwo Usługowe MATEX Rafał Górecki
4. Perfekt POSESJA Agnieszka Zalas
5. P.P.H.U. „Trans Pus” s.c. Lipiński Mariusz & Lipińska Dorota
6.  Usługi Transportowe Mariusz Szymański
Koszty poniesione na zimowe utrzymanie dróg to wydatek 24.000 zł

Celem zorganizowania wolnego czasu dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych wykonaliśmy lodowisko  na terenie boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie. Przy pomocy Ochotniczej Straży Pożarnej z Grzegorzewa wykonaliśmy 450 m2 płyty lodowiskowej zużywając 10.000 l wody. Koszt wykonania lodowiska to jedynie 450 zł jakie Gmina poniosła za wykonanie grobli z piasku. Wykonała je firma z Grzegorzewa.


- W najbliższą sobotę, 30 stycznia br., rozpoczynamy cykl zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Cykl zebrań rozpoczyna zebranie sprawozdawcze-wyborcze w jednostce OSP Kiełczewek-Boguszyniec, a zakończy zebranie druhów OSP Tarnówka, które odbędzie się 19 marca 2016 r.


Szanowni Państwo,
Państwo Radni,

Jak co roku w naszej gminie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku, 10 stycznia, zbieraliśmy pieniądze na rzecz oddziałów pediatrycznych i godnej opieki dla seniorów.  Zebraliśmy 10.691,79 zł. 
Dziękuję wszystkim naszym sponsorom, młodzieży szkolnej, opiekunom oraz całej społeczności naszej gminy za zaangażowanie i serca otwarte na potrzebujących. Dzięki naszemu wspólnemu działaniu Gmina Grzegorzew znów dołożyła swoją cegiełkę na szczytny cel.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zaangażowanie


21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci, a dzień później - 22 stycznia - Dzień Dziadka.
Okolicznościowe uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka odbyły się praktycznie  w każdej z naszych szkół i przedszkoli jeszcze przez zimowymi feriami.
Podziękowania kieruję do Pani Dyrektor i całej Społeczności Szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii, w której to szkole na obchodach Dnia Babci i Dziadka gościliśmy w  sobotę, 16 stycznia.
Uczniowie szkoły i przedszkolaki pod kierunkiem nauczycieli przygotowali dla swoich Babć i Dziadków z okazji ich święta jasełka, dzięki którym ich bliscy mogli poczuć jeszcze przez chwilę atmosferę minionych świąt Bożego Narodzenia. Budynek szkoły pękał w szwach. Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni seniorzy i rodzice.
W uroczystym spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka w Bylicach uczestniczyłam wspólnie z Panem Waldemarem Banasiakiem – Przewodniczącym Rady Gminy, Panem Tadeuszem Sosnowskim – Przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Gminy, Panem Radnym Pawłem Draganem i Panią Arletą Marciniak – Przewodniczącą Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dziękuję Pani Dyrektor, Nauczycielom, Uczniom i Pracownikom szkoły w Bylicach - Kolonii za zorganizowanie tak miłego spotkania.
 
Dziękuję wszystkim naszym szkołom za zorganizowane spotkania i uroczystości dla naszych Babć i Dziadków.

     
         Dziękuję
      Wójt Gminy
 /-/ Bożena Dominiak