Informacja
o pracy  Wójta  Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 23 lutego do 12 kwietnia 2016 r.

Wysoka Rado,
Szanowni Państwo   

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 23 lutego 2016 r.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Spotykamy się dzisiaj na sesji, której zasadniczym celem jest przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Grzegorzew. To bardzo ważny, strategiczny dokument. Daje nam możliwość aplikowania o fundusze zewnętrzne.
Poprzednia strategia została opracowana na okres 15 lat. Dokument ten jest już przeszłością, zmieniła się rzeczywistość, zmienił się świat, zmieniło się finansowanie zadań.
Nowy dokument, który przedkładamy dziś Radzie Gminy dotyczy siedmiu lat i  wpisuje się  w obecny okres programowania funduszy unijnych.
Serdecznie witam na obradach sesji Panią Urszulę Pużanowską i Pana Waldemara Ratajczaka profesora dr hab. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu – autorów naszej strategii.
Szanowni Państwo, o samym dokumencie, który określa cele i zadania, jakie planujemy zrealizować w naszej gminy do 2023 roku mówić będziemy szeroko w kolejnym punkcie porządku obrad sesji.
Podkreślam aktywność i zaangażowanie, jakie towarzyszyło opracowaniu projektu strategii.
Dziękuję Państwu Radnym, sołtysom, dyrektorom  i przedstawicielom oświaty gminnej.
Dziękuję mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, uczestniczyli w warsztatach dotyczących opracowania projektu strategii. Pokazali, że dobro naszej gminy i jej rozwój to bardzo ważna rzecz.
To bardzo budujące. To najważniejsza wartość wypracowanej strategii.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Czas, jaki minął od ostatniej sesji poświęciliśmy głównie na finalizowanie projektu technicznego budowy hali sportowej w Grzegorzewie.
Skupiliśmy naszą uwagę na uzgodnieniach i spotkaniach z projektantami.
W spotkaniu, które odbyło się 31 marca br. udział wzięli Radny Pan Tadeusz Sosnowski oraz Radny Pan Jarosław Czerczak.
Wykazując maksimum staranności i wiedzy, wraz z zespołem projektantów, podjęliśmy starania, aby projektowany budynek hali sportowej spełniał wymogi przepisów prawa na teraz, ale i w przyszłości.
Patrząc perpektywicznie rozważaliśmy różne opcje i warianty rozwiązań, które dadzą nam możliwość aplikowania o środki zewnętrzne oraz zapewnią w przyszłości realizację norm i parametrów wynikających z wytycznych unijnych na przykład w zakresie niskoenergetyczności budynków użyteczności publicznej.
Przyjęliśmy takie opcje, aby w procesie inwestycyjnym móc zastosować energooszczędne rozwiązania i wpisywać się w dyrektywy unijne.
W efekcie w naszym projekcie mamy uwzględnione rozwiązania podnoszące efektywność energetyczną budynku m.in. wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła ( centralna pompa ciepła ), będzie kotłownia na biopaliwo, wszystkie  źródła światła zaprojektowano, jako ledowe o minimalnym zużyciu energii. W kwestii podgrzewania ciepłej wody założono, że będzie to ciepło pochodziło z pieca na biopaliwo z kotłowni, a w okresie letnim, kiedy piec nie będzie działał, przewidujemy ewentualne korzystanie z fotowoltaiki na dachu istniejącej szkoły.
Szczegółową informację na temat zastosowanych w projekcie technicznym rozwiązań prezentuję Państwu Radnym w załączonym do niniejszej informacji materiale.


Szanowni Państwo.
Przygotowujemy projekt do pozwolenia na budowę. Trwają uzgodnienia branżowe.
Jako inwestor zabezpieczyliśmy sprawę odprowadzenia ścieków deszczowych z terenu hali sportowej oraz planowanego parkingu.
Podjęliśmy decyzję o wybudowaniu własnego kolektora deszczowego w ulicy Choińskiej z odprowadzaniem oczyszczonych wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego.
Dysponujemy zgodą właściciela gruntów zaplanowanych pod parking tj. Księdza Proboszcza  Parafii Grzegorzew oraz Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole na zastosowanie takiego rozwiązania.

W trakcie odbywanych spotkań na temat projektu technicznego hali rozmawialiśmy też o zmianie nazwy zadania budowy hali. Zmiana wynika z zapisów naszego planu zagospodarowania przestrzennego, który ogranicza budowę nowych budynków do wysokości dwóch kondygnacji z poddaszem.
Nowa hala będzie stanowić kontynuację istniejącej zabudowy.
Po uzgodnieniach w Wydziale Architektury Starostwa Powiatowego w Kole proponujemy nowe brzmienie nazwy zadania: „ Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o Środowiskową Halę Sportową”
Proponowaną zmianę nazewnictwa zadania uwzględnia przedkładany pod obrady dzisiejszej sesji projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na 2016 rok.

Kolejna proponowana przeze mnie zmiana do uchwały budżetowej dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.
W styczniu informowałam Państwa o koncepcji zasilania budynków hali sportowej i „starej szkoły” z jednej kotłowni oraz ogrzewania obiektu pelletem.
Od stycznia prowadziliśmy rozmowy z firmami projektującymi tego typu rozwiązania.
Najtańszą do eksploatacji i ekologiczną koncepcję przedstawiła Firma Ren-Craft z Bydgoszczy. Będzie to jedna kotłownia zasilająca obecny budynek szkoły podstawowej i hali sportowej.

Podstawowe argumenty to :
- nowa kotłownia będzie bezobsługowa,
- zgodna z normami Unii Europejskiej,
- uzyskamy dodatkowe punkty przy wniosku o dofinansowanie hali,
- dowożone paliwo ( pellet) będzie rozładowywane bezobsługowo – automatycznie,
- żywotność zastosowanej technologii jest dłuższa niż w przypadku innych paliw.


Szanowni Państwo,
- 14 kwietnia 2016 r., złożymy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Wnioski dotyczą dróg wskazanych przez Państwa Radnych. Są to drogi : Borysławice Kościelne – Dąbrówka, Boguszynie – Chojny oraz ulice w Barłogach : Piaskowa, Rzeczna i Słoneczna.                                             Wartość złożonych wniosków wyniesie 4.277.902,77 zł. Obecnie kompletujemy wszystkie wymagane dokumenty i załączniki do wniosków. Ostatnim wymaganym załącznikiem do wniosków jest, będąca przedmiotem obrad dzisiejszej sesji, Strategia Rozwoju Gminy Grzegorzew.

- 4 kwietnia br. podpisałam umowy z Powiatem Kolskim na współfinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych dotyczących  przebudowy chodników przy ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie oraz przebudowy drogi powiatowej nr 3199P w Boguszyńcu.
W przypadku ulicy Warszawskiej wartość realizacji przedmiotu umowy określona został przez powiat na kwotę 210.000 zł,  z czego gmina nasza zobowiązana jest do pokrycia 50 % kosztów realizacji zadania, tj. 105.000 zł.
Jak Państwo pamiętacie na cel budowy chodników przy ulicy Warszawskiej zaplanowaliśmy w naszym budżecie kwotę 150.000 zł.
Wartość przebudowy drogi w Boguszyńcu określona została na kwotę 125.000 zł z czego  udział powiatu to kwota 75.000 zł, udział finansowy gminy, to zgodnie z naszą uchwałą - 50.000 zł, tj. 40% wartości zadania.
Uprzejmie informuję Państwa, że w przypadku drogi Boguszyniec, mając na względzie bardzo zły stan techniczny całego ciągu drogowego administracyjnie przebiegającego również przez teren Gminy Koło, wystąpiłam do Wójta i Radny Gminy Koło z propozycją włączenia się w tę wspólną inwestycję.
Bezsprzecznie remont całego ciągu drogowego poprawiłby znaczącą komunikację samochodową i bezpieczeństwu ruchu drogowego.
Niestety Gmina Koło odniosła się do naszej propozycji negatywnie.
 
- Mówiąc na temat planowanych na bieżący rok inwestycji drogowych pragnę podzielić się z Państwem dobrą wiadomością.
W związku ze złożonym wnioskiem, otrzymamy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w wysokości 123.000 zł na przebudowa drogi gminnej w Bylicach.

- Realizując zadania inwestycyjne z zakresu budowy oświetlenia ulicznego w Grzegorzewie przy ulicach Kolskiej i Piaski  spotkałam się z przedstawicielem Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu w celu omówienia kosztu i  zakresu robót. Ustaliliśmy ilość lamp do montażu decydując, że  przy ulicy Kolskiej zamontowane zostaną 4 lampy, a przy ulicy Piaski - 3. Po otrzymaniu  technicznych warunków ze Spółki Oświetlenie Uliczne  i Drogowe w Kaliszu oraz ustaleniu kosztów budowy oświetlenia będę wnioskowała  do Państwa Radnych o budowę  wyżej omawianego oświetlenia przez  Spółkę w zamian za wniesiony aport finansowy na realizację zadania.
- Mówiąc na temat naszej współpracy ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu  informuję, że w terminie  do 2 maja br., w ramach funduszu inwestycyjnego, spółka wymieni 3 lampy oświetlenia ulicznego z bardzo starych, energochłonnych rtęciowych na oszczędne sodowe w miejscowości Bylice-Kolonia ( w pobliżu posesji Państwa Misiak  i Królak ).

Szanowni Państwo,

Jak wielokrotnie podkreślałam staramy się jak najpełniej wykorzystywać możliwości pozyskania do budżetu gminy dodatkowych środków finansowych, aplikując, gdzie tylko pojawia się taka szansa.
I tak, w ostatnim czasie, dzięki temu, że na naszym terenie działa Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, mogliśmy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem złożyć 5 wniosków ramach Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016.
Wnioski nie opiewają co prawda na duże kwoty, ale stanowią doskonałe pole integracji, edukacji i inicjatywy oddolnej w naszej gminie.
Złożone projekty dotyczą m.in: historii gminy, edukacji młodzieży, kulinariów i wyposażenia miejsc publicznych. Na dziś wnioski przeszły pozytywnie ocenę formalną, czekamy na ostateczne wyniki.

23 marca 2016 roku złożyliśmy 3 wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach  VI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.
Złożone wnioski to:

1.„Zakup siedzisk na boisko gminne w Barłogach”
Wartość wniosku: 14 287,50 zł
Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł
Wkład własny: 4 287,50 zł

2.„Budowa kominka w remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej
w Bylicach”
Wartość wniosku: 17 639,89 zł
Kwota dofinansowania: 10 772,92 zł
Wkład własny: 4 616,97 zł
Praca własna mieszkańców: 2 250,00 zł
 
3.„Wykonanie ogrodzenia przy remizie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej
w Tarnówce”
Wartość wniosku: 20 597,16 zł
Kwota dofinansowania: 12 843,00 zł
Wkład własny: 5 504,16 zł
Praca własna mieszkańców: 2 250,00 zł

Wszystkie projekty planowane są przy współudziale funduszu sołeckiego. W projektach z Bylic i Tarnówki dodatkowo wykazano pracę własną mieszkańców. Fundusz sołecki i praca własna są to elementy dodatkowe punktowane.

Kolejnym wnioskiem, jaki będziemy składać, tym razem w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020, będzie wniosek dotyczący naszej oświaty. W ramach projektu możliwe będą zajęcia dodatkowe dla uczniów, kształcenie nauczycieli i doposażanie w materiały dydaktyczne. Koncepcję wniosku wypracujemy wspólnie z naszym gronem pedagogicznym. Złożenie tego projektu otworzy nam w przyszłości ewentualną drogę do złożenia projektu na dofinansowanie naszej hali.
Są to tzw. projekty powiązane, gdzie najpierw składa się tzw. „miękki” projekt, który otwiera drogę do składania projektu inwestycyjnego.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
- Uprzejmie informuję, że realizując obowiązek nałożony ustawą o finansach publicznych, 29 marca  br. przedłożyłam sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzegorzew za rok ubiegły.
Sprawozdania niniejsze złożyłam w biurze Rady Gminy oraz przesłałam do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

- 9 marca rozstrzygnięty został otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Grzegorzew w roku 2016 i tak przyznane zostały dotacje w następujących wysokościach :
- dla Banku Żywności w Koninie –  w kwocie 5.000 zł,
- dla Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej – w wysokości 3.000 zł
- dla Klubu Sportowego „ Orzeł ” Grzegorzew – piłka nożna – dotacja w wysokości  45.000 zł
- dla Klubu Sportowego LZS „ SPARTA” Barłogi – piłka nożna – w kwocie 31.000 zł oraz na prowadzenie sekcji tenisa stołowego – 1.000 zł

- Trwa postępowanie dotyczące budowy kurników  dla chowu brojlerów na działce nr 254 w Barłogach. Od decyzji z dnia 11.02.2016 r. odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań odwołanie wniosła inwestor Pani Ewelina Durkiewicz i strony postępowania, tj. Państwo Krzysztof i Dorota Durkiewicz. 21 marca 2016 r. akta sprawy zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Koninie.

- Prowadzone są prace na składowisku odpadów w Grzegorzewie. Pismem z 10.03.2016 r. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie poinformował nas, iż  w wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonanie zastępczej naprawy składowiska odpadów komunalnych  w Grzegorzewie w dniu 26.02.2016 r. wyłoniony został wykonawca robót, którym jest Zakład Ogólnobudowlany DAW-BUD-Dawid Rachuba zam. Kozłówko 4, 62-240 Trzemeszno. Zgodnie ze złożonym harmonogramem robót i zawartą umową wykonawca dokonać ma realizacji zamówienia w terminie do  dnia 30.06.2016 r.
- 22 marca 2016r. wzięłam udział w posiedzeniu Zarządu i Zgromadzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie podczas którego przyjęte zostały taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Cena za wodę i ścieki pozostaje bez zmian i w okresie od 1 maja 2016r. do 30 kwietnia 2017r. wynosi :
-  za 1 m? wody 2,94 zł brutto.
-  za 1 m? ścieków  5,02 zł brutto.

- Wystąpiliśmy do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie naszej gminy za  obszar dotknięty klęską wymarznięcia.
Zespół gminnej komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego od 21 marca 2016 roku rozpoczął szacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Wszyscy poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać straty w Urzędzie Gminy  w Grzegorzewie  - pok. nr 1.
Na dziś rolnicy z terenu gminy złożyli 218 wniosków.


Szanowni Państwo,
Dzieląc się z Państwem informacjami na temat prac wykonywanych na drogach gminnych w zakresie bieżącego utrzymania uprzejmie informuję, że :
1. Wykonaliśmy prace polegające na profilowaniu i zagęszczeniu nawierzchni nieutwardzonych dróg gminnych. Poprawiliśmy nawierzchnię następujących odcinków drogowych:
- Ladorudzek – Rzuchów
- Ladorudzek – Tarnówka
- Grzegorzew ul. - Piaski i Otaląż
- Grzegorzew – Barłogi
- Barłogi ulice: Piaskowa, Słoneczna, Rzeczna, Zielona, Leśna
- Barłogi – Borysławice Zamkowe
- Borysławice Kościelne – Dąbrówka
- Borysławice Zamkowe – droga krajowe nr 92
- Borysławice Kościelne – Bylice (Byliczki) – sklep
Prace wykonuje firma P.P.H.U. METAL z Lichenia, która złożyła najkorzystniejsza ofertę na te usługi tj. za godzinę pracy równiarki płacimy  115,62 zł brutto, a za godzinę pracy walca 126,69 zł brutto

2. W najbliższym okresie przystąpimy do prac związanych z remontem cząstkowym dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Najkorzystniejszą ofertę na te remonty złożyła firma MK STELLA z Koła tj. 81 zł za 1m 2 , z którą podpiszemy umowę.


Kontynuując swoje wystąpienie  przedkładam informacjamę z zakresu funkcjonowania oświaty gminnej, i tak uprzejmie informuję :

- 6 lutego br. ogłosiłam konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.
Wymagania stawiane kandydatom zawarte zostały w ogłoszeniu o konkursie.
Treść ogłoszenia o konkursie została zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz tablicach ogłoszeń w placówkach oświatowych na terenie Gminy Grzegorzew.
Nabór  ofert do  konkursu  na stanowisko  dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego  w Grzegorzewie  został  wyznaczony  do  dnia 27  kwietnia 2016r.  do  godziny 15:30.
Konkurs  zostanie  przeprowadzony przez  powołaną   odrębnym  zarządzeniem  komisję  konkursową w  terminie  14  dni  od zakończenia naboru ofert.
W komisji konkursowej będzie pracowało 8 osób. Zgodnie z art.36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w pracach komisji uczestniczyć będzie :
- trzech przedstawicieli organu prowadzącego,
- dwóch przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, tj. Kuratorium Oświaty,
- jeden przedstawiciel rady rodziców placówek wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, tj. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośka ” oraz Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie,
- jeden przedstawiciel rady pedagogicznej placówek wchodzących w skład zespołu,
- oraz jeden przedstawiciel związków zawodowych.
Szanowni Państwo, w lutym przekazywałam  Państwu  informację o zmianach,  jakie  czekają nas w  zakresie  oświaty od 1 września 2016r.
Jedną  z  najistotniejszych  zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (  Dz. U. z 2016r. poz. 35 )  jest przywrócenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego od 7  lat.  Od 1  września  2016 r. obowiązek  rozpoczęcia nauki w  klasie I  szkoły podstawowej ma dziecko  siedmioletnie. 
Rodzice  dzieci   sześcioletnich, w myśl znowelizowanej ustawy,  mieli czas  do  31 marca 2016r., aby zdecydować  czy  ich  dziecko  sześcioletnie, które w roku szkolnym 2015/2016 realizowało obowiązkowe  roczne  przygotowanie przedszkolne, od 1 września 2016r. rozpocznie  naukę  w  klasie I.
Z dniem  31  marca 2016r.   zakończony  został proces  rekrutacji  do  przedszkoli i klas  pierwszych w placówkach  prowadzonych przez  gminę.

Przedstawiam  Państwu  wyniki przeprowadzonych rekrutacji  i tak uprzejmie informuję, że w  klasach  I  szkół  podstawowych  uczyć się  będzie:
1) w  Szkole Podstawowej w Grzegorzewie: ogółem  8  dzieci w tym: 3  siedmiolatków  i 5 sześciolatków  - byłoby 35 dzieci
2) w  Barłogach : ogółem 9 dzieci w tym : 1 siedmiolatek i  8 sześciolatków - byłoby 19 dzieci
3) W Bylicach – Kolonii : ogółem  7 dzieci w tym  : 1 ośmiolatek i  6  siedmiolatków - byłoby 16 dzieci
Razem  w  trzech szkołach  podstawowych  prowadzonych przez  gminę w klasach pierwszych  naukę  od  1  września 2016r. rozpocznie  tylko 24  dzieci. 
Według  dotychczas obowiązujących zasad,  czyli   obowiązku rozpoczęcia  nauki przez dzieci sześcioletnie, w klasach I od  września 2016r. uczyłoby się 70 dzieci.
Jak widać  po wprowadzonych zmianach  naukę  rozpocznie  tylko 34 % dzieci.
Będzie  to miało  istotny wpływ na  organizację szkół w okresie kolejnych 9 lat szkolnych, tj. 6 lat szkoły podstawowej i 3 lat gimnazjum. 
Będzie  to znacząco  rzutować na  wysokość  subwencji oświatowej  dla  gminy.  Subwencja  oświatowa na  ucznia ( standard A )  w  roku 2016  wynosi  5.278 zł., a  dotacja dla gminy związana z dofinansowaniem kosztów  wychowania  przedszkolnego to kwota 1.370zł na dziecko.
A więc różnica na dziecko - to  3.908 zł.
Przy  liczebności o 46 uczniów mniej w klasach pierwszych  daje  to  skutek ujemny  - mniej o 179.768 zł rocznie.
Informuję, że na terenie naszej gminy dzieci urodzone w 2009 roku, które w roku szkolnym 2015/2016 jako sześciolatki, rozpoczęły naukę w klasie I będą kontynuowały naukę w klasie II.
Ostateczny kształt  organizacji zajęć w  naszych  szkołach  zostanie przedstawiony w projektach arkuszy organizacyjnych, które dyrektorzy szkół złożą do  30 kwietnia 2016r.   i  które  przedstawię Państwu na odrębnym  spotkaniu w miesiącu maju.

Jeżeli chodzi o rekrutację  do  przedszkoli  i  oddziałów przedszkolnych na  nowy  rok szkolny 2016/17 przedstawia się  następująco:
1) Przedszkole  Gminne  w Grzegorzewie   - liczba  miejsc  65
– przyjętych dzieci : 63(  6 latków - 1  ; 5 latków 22 ;  4 latków 24 ;  3 i 2,5 latków 16 )
2) oddział  przedszkolny w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie – liczba miejsc 25 (1 oddział -  25miejsc ) - przyjętych 25 - 6 latków
3) oddziały  przedszkolne  w Barłogach – liczba  miejsc 50  ( 2 oddziały po 25 miejsc) - przyjętych 38 dzieci(  6 latków - 11  ;    5 latków  9 ;     4 latków  17 ;  3  latków 1 )
3) oddziały  przedszkolne  w Bylicach –Kolonii  liczba  miejsc  40  (2 oddziały. - 25  i 15 miejsc ) - przyjętych 29 dzieci (  6 latków - 9  ;    5 latków  10 ;     4 latków  5 ;  3  latków  5)
Podsumowując wyniki rekrutacji do przedszkoli :
- liczba  miejsc w Przedszkolach  prowadzonych przez  gminę : 180
- liczba przyjętych dzieci  do przedszkoli : 155  dzieci.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

- od 1 kwietnia 2016 r. , tak jak wszystkie samorządy i gminy w naszym kraju, przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i realizujemy zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
Realizacja Programu Rodzina 500 Plus i przyjmowanie wniosków przebiega w naszej gminie sprawnie i bez zakłóceń.
Na dzień 7 kwietnia br. przyjęliśmy 187 wniosków na 227 dzieci.
Zadania z tego zakresu wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Na realizację w 2016 roku Programu Rodzina 500 Plus Wojewoda Wielkopolski przyznał naszej gminie dotację celową w wysokości 1.549.719 zł.
2% przyznanej dotacji – to środki finansowe przeznaczone na obsługę zadania.
W lutym otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 13.852 zł na wdrożenie programu, które wykorzystaliśmy na zakup komputera, oprogramowania, zakup druków, materiałów biurowych, itp.
24 marca 2016 r. ogłoszony został nabór na  stanowisko urzędnicze referenta ds. świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie. Nabór upływa 14 kwietnia 2016r.

18 kwietnia 2016 r. specjalnie oznakowany samochód  BUS 500 Plus odwiedzi naszą gminę. Pracownicy Urzędu Wojewódzkiego udzielą porad i odpowiedzi na temat programu Rodzina 500 Plus

- W miesiącu lutym przyjęliśmy 358 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na łączną kwotę  220.901,59 zł
Środki finansowe wypłacane będą na wskazane przez rolników konta bankowe w terminie od 1 do 30 kwietnia br., po przekazaniu przez Wojewodę Wielkopolskiego dotacji na ten cel.

- Zakończyliśmy cykl zebrań sprawozdawczo - wyborczych w ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy.
Ostatnie zebranie sprawozdawcze - wyborcze odbyło się w jednostce OSP Tarnówka w dniu 19 marca br. 
Tak jak zobowiązałam się na ostatniej sesji przygotowałam dla Państwa Radnych pisemną informację o wynikach wyborów w poszczególnych jednostkach.
W czterech jednostkach mamy nowych Prezesów. Zmiany nastąpiły także w składach zarządów Jednostek OSP.
Odbyte zebrania w jednostkach OSP pokazały, że „sztafeta pokoleń trwa”. W zarządach zasiadają młodzi druhowie.
Budującym jest i cieszy, że młodzież z OSP, bardzo odpowiedzialnie podchodzi do powierzonych zadań i angażuje się w pracę na rzecz swoich jednostek i lokalnych społeczności.
Przykładem mogą być tutaj młodzi druhowie OSP w Barłogach, w Grzegorzewie, w Bylicach.
Dziękuję i zapewniam o wsparciu dla działań podejmowanych przez  aktywnych młodych druhów.
30 kwietnia 2016 r. odbędzie się Zjazd Gminny Jednostek Ochotniczych Pożarnych, na którym przeprowadzone zostaną wybory Prezesa, członków Zarządu Oddziału Gminnego OSP i Komendanta Gminnego OSP.
Gospodarzem zjazdu będzie Jednostka OSP w Grzegorzewie.
Problematyka dotycząca organizacji zjazdu, jego przebiegu i przygotowania omówiona została na odbytym 7 kwietnia br. posiedzeniu Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego OSP, w którym wzięłam udział.

- 16 marca odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Gminy.
Komisja zwizytowała wszystkie placówki oświatowe działające na terenie gminy łącznie z placówkami niepublicznymi zapoznając się ze stanem placówek oświatowych i potrzebami występującymi w poszczególnych szkołach.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo

Na zakończenie swojego wystąpienia pragnę :

1) Pogratulować uczniowi Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki”  w Grzegorzewie Bartoszowi Czupryńskiemu, który w kategorii szkół podstawowych zajął II miejsce na  etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej –„ Młodzież Zapobiega Pożarom”.
Bartosza do turnieju przygotowywała Pani Regina Piskorska.
Dziękuję w tym miejscu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Barłogach Panu Dariuszowi Tylakowi oraz Prezesowi i Druhom jednostki OSP w Barłogach za przeprowadzenie etapu gminnego konkursu, który tradycyjnie odbył się w szkole  w Barłogach 26 lutego br.
Jak zawsze nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą pożarniczą, a o tym, że wiedza ta jest naprawdę duża najlepiej świadczy wynik osiągnięty przez Bartosza na eliminacjach powiatowych.  

2) Gratulacje za pośrednictwem Pani Dyrektor Iwony Ziętek kieruję do drużyny dziewcząt Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii, która zajęła II miejsce w Mistrzostwach Rejonu Konińskiego w Unihokoeju. Naszą drużynę do turnieju, który odbył się 31 marca br. w Brudzewie, przygotował nauczyciel wychowania fizycznego Pan Sławomir Malesza. Gratuluję uczennicom Judycie Ferenc, Patrycji Szurgot, Julii Golon, Aleksandrze Ziółkowskiej, Weronice Kraska, Wiktorii Ziółkowskiej i Judycie Sosnowskiej wspaniałego osiągnięcia, życzę dalszego rozwijania talentów sportowych i kolejnych sukcesów.

Kończąc swoje wystąpienie składam podziękowania na ręce Pani Dyrektor Gimnazjum, Radnego Pana  Józefa Sochackiego i uczniów Gimnazjum w Grzegorzewie, za włączenie się i  przeprowadzenie, kolejny rok z rzędu, etapu gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Bardzo cieszymy się, że mamy uczniów, którzy zainteresowani są zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy o samorządzie terytorialnym.
23 marca br. spotkałam się z młodzieżą na podsumowaniu etapu gminnego konkursu. Gratulując młodzieży imponującej wiedzy samorządowej  życzyłam sukcesów na Etapie Powiatowym XXIII Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, który odbędzie się w naszej gminie w maju br.

 Dziękuję bardzo

Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak