I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

 

tj. w okresie od 12 kwietnia do 30 maja 2016 r.

 

W y s o k a    R a d o,  

  

S z a n o w n i     P  a ń s t w o,    

 

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy, podległego mi urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 12 kwietnia 2016 r. 30 maja 2016 r.

 

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, że w okresie będących przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 5 zarządzeń. Trzy z nich dotyczyły przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.

Zarządzeniem  Nr 71/2016  z dnia  22 kwietnia 2016r. powołałam  komisję  konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.  Komisja  pracowała  w ośmioosobowym składzie.

Postępowanie  konkursowe  zostało przeprowadzone  17  maja 2016r.

Do konkursu zgłosiło się dwóch kandydatów – Pani Beata Drozd – obecna Dyrektor i Pan Józef Sochacki – nauczyciel Gimnazjum w Grzegorzewie i nasz Radny.

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  Komisja  konkursowa  wyłoniła  kandydata na stanowisko  dyrektora  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie.

Zarządzeniem  nr  74/2016 r.   z dnia  20  maja  2016   zatwierdziłam  konkurs  w wyniku, którego wyłonionym  kandydatem  został  Pan  Józef  Sochacki.

 

 

Pan  Józef  Sochacki zostanie powołany na stanowisko  dyrektora Zespołu  na  okres  4 lat  i 2 miesięcy tj. do 31 sierpnia 2020r. 

Okres  powolania na stanowisko  dyrektora  w tym  przypadku  wyniesie mniej  niż   5 lat  w związku  z tym, że  Pan  Sochacki  obejmie  to  stanowisko  od  1  lipca 2016r.  a  okres  powierzenia  stanowiska   dyrektora   wyłonionego w drodze  konkursu nie  może  przekraczać  stosownie  do  art. 36a ust.  13  ustawy o  systemie  oświaty  5  lat  szkolnych. Rok szkolny zgodnie z ustawą rozpoczyna się 1 września każdego roku a kończy się 31 sierpnia następnego roku. W tej sytuacji skrócenie stanowiska do 4 lat i 2 miesięcy wynika z przepisu prawa. 

W  tym  miejscu  składam  gratulacje  Panu   Józefowi  Sochackiemu i życzę owocnej, pełnej sukcesów pracy.

Na ręce Pana Tadeusza Sosnowskiego – Przewodniczącego Komisji Konkursowej dziękuję wszystkim  członkom  komisji  za  sprawne  przeprowadzenie  konkursu.

 

Informacyjnie podam, że Pan Józef Sochacki przed rozpoczęciem objęcia stanowiska Dyrektora, tj. najpóźniej do 30 czerwca 2016r. powinien złożyć rezygnację z mandatu Radnego. W obecnym stanie prawnym wynikającym z Kodeksy Wyborczego nie jest wymagana uchwała Rady Gminy o wygaszeniu mandatu. Komisarz Wyborczy na podstawie otrzymanej rezygnacji wyznaczy termin wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

 

- 28 kwietnia 2016r. wydałam kolejne  zarządzenie wprowadzające zmiany do uchwały budżetowej na 2016 rok. Głównie polegały na wprowadzeniu otrzymanych dotacji na zadania zlecone w tym na zwrot podatku akcyzowego dla rolników w wysokości 225.319,62 zł. Kolejna zmiana dotyczyła działu opieki społecznej gdzie dokonane zmiany polegały na przeniesieniach w rozdziałach w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej na świadczenia wychowawcze oraz otrzymaną dotacją w wysokości 144 zł na Kartę Dużej Rodziny.

 

-        2 maja 2016r. wydałam zarządzenie, którym upoważniłam Panią Dorotę Bednarowicz - pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. W wyniku rozstrzygniętego 27 kwietnia 2016r. naboru na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie została wybrana Pani Dorota Bednarowicz.  Do naboru zgłosiło się osiem osób. Najwyższą ocenę komisji konkursowej uzyskała  Pani Dorota Bednarowicz i z dniem 1 maja 2016r. została zatrudniona w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej do realizacji Programu Rodzina 500 plus. W dalszej części mojej informacji przedstawię jak zafunkcjonował ten program w naszej Gminie.

 

Szanowni Państwo

W okresie międzysesyjnym odbyły się posiedzenia Komisji Radnych Rady Gminy Grzegorzew, i tak:

-        21 kwietnia 2016r. odbyła się Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu. W posiedzeniu uczestniczyłam wspólnie z Państwem Dyrektorami Szkół, Panią Kierownik ZEAS, Panem Prezesem grzegorzewskiego oddziału  Związku Nauczycielstwa Polskiego, przedstawicielami Rady Rodziców i Rady  Pedagogicznej. Obrady Komisji głównie były poświęcone przedstawieniu przez Dyrektorów Szkół założeń organizacyjnych na nowy rok szkolny.

Ustalono, że zajęcia dodatkowe dotychczas realizowane w naszych szkołach pozostają uwzględnione w arkuszach organizacyjnych na obecnym poziomie na następny rok szkolny. Kwota jaką przeznaczymy  z budżetu na ten cel to około 140.000,00 zł.

Do końca maja br zostaną zatwierdzone arkusze organizacyjne na rok szkolny 2016/2017, które są podstawą pracy szkół.   

 

-        25 kwietnia 2016 r. odbyła się Komisja Inwentaryzacyjna. Głównym celem spotkania było omówienie spraw wniosku Spółki GLASPO o sprzedaż działek gminnych w Grzegorzewie oraz wniosku Pana Tadeusza Kurdka i Pana Rafała Czajkowskiego o sprzedaż działek gminnych w Barłogach. Sprawy te mają skomplikowany charakter, wymagają kolejnych wyjaśnień i uzgodnień. Do spraw tych będziemy wracać i wypracowywać finalny sposób zrealizowania tych wniosków.

Pan Tadeusz Sosnowski – Przewodniczący Komisji Oświaty i Pan Mateusz Wypychowski – Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej - tematykę omawianych na Komisjach spraw szczegółowo przedstawiali Wysokiej Radzie podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy 26 kwietnia 2016r.

-        26 kwietnia 2016r. podczas Komisji wspólnej Rady Gminy gościliśmy przedstawiciela firmy REN-CRAFT – Pana Jarosława Nagłego, który przedstawił koncepcję przebudowy kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie i zasilania szkoły i hali sportowej z jednej kotłowni. Dziękuję Państwu Radnym za konstruktywną dyskusję i zadawane pytania.

Kolejnym dominującym punktem obrad Komisji było przedstawienie analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2015. Problemową sprawą jest to, że wpływające opłaty od mieszkańców za zagospodarowanie odpadów nie wystarczają na wydatki ponoszone na system. Zgodnie z przepisami prawa otrzymywane przez Gminę opłaty nie mogą być niższe od wydatków na zagospodarowanie odpadów. Od kiedy to Gmina przejęła odpady cały czas szukaliśmy rozwiązań, które zmniejszą wydatki. Zmniejszona częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości, umożliwienie segregacji popiołu zmniejszyło wydatki, jednak nadal na niewystarczającym poziomie.

Problem jaki dostrzegamy to duża różnica pomiędzy ilością osób zameldowanych a ilością osób wykazywanych w deklaracjach – jako osoby zamieszkałe, różnica to 1021 osób.  Dokonaliśmy weryfikacji osób zamieszkałych w całej gminie. Po naszych wezwaniach mieszkańcy zaktualizowali deklaracje w wyniku czego dopisano 57 osób.

W dalszej części Sesji będziemy dyskutować na ten temat uchwał dotyczących gospodarki odpadami, które muszą być dostosowane do zmienionych przepisów ustawy.

-        W dniach 16, 19, 25 maja 2016r. odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem obrad była kontrola i ocena wykonania budżetu za 2015 rok. W pracach Komisji brałam udział wspólnie z Panią Skarbnik. Obecnie Komisja Rewizyjna przygotowuje protokół i wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Państwo Radni,  Szanowni Państwo

- Przez 12 miesięcy intensywnie pracowaliśmy nad koncepcją i projektem naszej największej planowanej w tej kadencji inwestycji „Budowy Hali Sportowej w Grzegorzewie”. Za nami pierwszy poważny finał tej sprawy. Firma Rzemiosło Architekci w umownym terminie tj. 29 kwietnia 2016r. przekazała nam wykonaną dokumentację projektową i tego samego dnia złożono w Starostwie Powiatowym w Kole wniosek o pozwolenie na budowę.

Termin uzyskania pozwolenia na budowę określony w umowie to 31 sierpnia 2016 roku. Dziękuję wszystkim, którzy włączyliście się w proces opracowania projektu projektu Hali Sportowej.

 

- Kolejnym bardzo ważnym zadaniem jakie planujemy do realizacji to remont budynku Ośrodka Zdrowia. Granicznym terminem jaki ustawodawca nałożył na właścicieli obiektów to 31 grudnia 2017r. 

16 maja 2016r. podpisałam umowę z Firmą Usługi Projektowo-Budowlane PIRAMIDA – Pana Jakuba Strużyńskiego z Wrzącej Wielkiej na opracowanie dokumentacji techniczno-projektowej.

Zakres planowanych prac biorąc pod uwagę funkcjonalność obiektu uzgadniana jest z kierownikiem Ośrodka – lekarzem Panem Andrzejem Setą. Wykonawca dokumentacji prowadzi uzgodnienia.  Koszt wykonania tej dokumentacji wraz z uzgodnieniami z Sanepidem i Państwową Straż Pożarną to 12.054,00 zł. brutto.

Termin wykonania projektów ustalono na 30 czerwca 2016r.

 

 

Podzielę się z Państwem informacjami na temat dróg.

- 30 maja 2016r. ogłosiłam przetarg na przebudowę drogi gminnej w Bylicach. Termin składania ofert to 15 czerwca 2016r. Zakres tej inwestycji to wyrównanie nawierzchni kruszywem – 5 cm, wykonanie przepustów i ułożenie 5 cm asfaltu na długości 1100 mb.

Urząd Marszałkowski wsparł tę inwestycję dotacją w wysokości 123.000 zł.

 

-   Będąc przy tematyce dróg informuję, że prowadziliśmy postępowanie zapytania ofertowego na  remont ulicy Otaląż w Grzegorzewie.

 

Zapytanie dotyczyło ułożenia warstwy destruktu asfaltowego.

Wpłynęły dwie oferty.

1) Przedsiębiorstwa METAL Błażej Nowakowski na kwotę 122 877,00 zł.

2) Firmy MK STELLA Marek Konrad na kwotę 132 773,58 zł.

Oferty znacząco przekroczyły ceny rynkowe. Dlatego też unieważniliśmy postępowanie przetargowe.

Proponowane ceny nieznacznie się różnią od cen, warstwy mineralno-asfaltowej, którą chcemy zastosować na tej drodze.

Ogłosiłam kolejne postępowanie ze zmienionym zakresem robót.

Przeprowadziliśmy rozeznanie co do stosowanych materiałów na drogach i ich funkcjonalności.

 

Kruszywo, które planowaliśmy na tę drogę kosztuje dużo a nie przynosi satysfakcjonującego efektu. Ponadto w zbyt krótkim czasie wybijają się dziury co wymaga kolejnych nakładów remontowych.

Destrukt byłby tylko etapem remontu tej drogi – a ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej będzie trwalsze i rozwiązuje nam temat docelowo.

Dzisiaj wpłynęły 3 oferty i najtańsza z nich jest na kwotę 148.808,48 zł.

złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Kole.

Kolejne to odpowiednio 155.352,08 zł.   i   159.675,53 zł.

 

-                    24 maja 2016r. odbyło się spotkanie z Panem Grzegorzem Kujawą - Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole w celu ustalenia zakresu planowanych prac na drogach powiatowych w Boguszyńcu i na ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie, które będą realizowane wspólnie z Powiatem Kolskim.

 

Na wykonanie remontu drogi w Boguszyńcu zostaje opracowana skrócona dokumentacja techniczna obejmująca ułożenie nakładki asfaltowej.

Zmodernizowany zostanie odcinek od granicy z Gminą Koło w kierunku drogi krajowej nr 92.

Planowane środki na to zadanie to kwota 125 000 zł (Powiat 75 000 zł, Gmina – 50 000 zł). 

 

 

Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na przebudowę chodników przy ul. Warszawskiej w Grzegorzewie.

Konkretny zakres remontu będzie znany po wykonaniu dokumentacji.

Na to zadanie przeznaczone jest 210 000 zł ( 50% Gmina - 105 000 zł. i 50 % Powiat – 105 000 zł).

 

Zakończyliśmy remont cząstkowy dróg gminnych masą na gorąco. Wyremontowaliśmy 230 m2  nawierzchni asfaltowej.

Koszt tych prac to 16 408,20 zł.

 

Wnioski  o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w:

-Boguszyńcu,

-Borysławicach Kościelnych,

- Barłogach (ul. Piaskowa, Słoneczna, Rzeczna)

złożone w ramach Programów Obszarów Wiejskich wymagały korekt.

Uzupełnione dokumenty dostarczyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w wymaganym terminie tj. 27 maja 2016r.

Urząd Marszałkowski ma 4 miesiące od daty złożenia wniosków tj. od 14.04.2016r. na rozpatrzenie wniosków. Więc dopiero w sierpniu br. będziemy wiedzieć czy otrzymamy dofinansowanie. Na bieżąco będę dzieliła się z Państwem informacjami w tym zakresie.

 

-                    Dzielę się z Państwem sprawą naszego członkostwa w Stowarzyszeniu „ SOLNA DOLINA”. 27 kwietnia 2016r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazała się lista rankingowa oceny Lokalnych Strategii Rozwoju. Strategia złożona przez SOLNĄ DOLINĘ została wysoko oceniona i jest na 6 miejscu spośród 31.

Zatem  nasza LSR  została przyjęta do dofinansowania.

Terminy naborów w poszczególnych obszarach zaplanowano na drugie półrocze 2016r.

Przed nami czas przygotowania do wnioskowania o dofinansowanie naszych zadań.

 

-                    Do 21 czerwca 2016r. spisujemy protokoły strat spowodowanych przymrozkami.  Do Komisji powołanej przez Wojewodę Wielkopolskiego działającej na terenie naszej Gminy  wpłynęło 240 wniosków od rolników. Wszystkich rolników, którzy złożyli wnioski, zapraszam do naszego Urzędu w celu spisania protokołu.

 

-                    Wspólnie z Wysoką Radą dyskutowaliśmy i poświęcaliśmy wiele uwagi problemowej sprawie przebiegu granic drogi w Borysławicach Kościelnych na odcinku od Pana Bernarda Kaczorkiewicza do Państwa Lucyny i Kazimierza Koźlarków. Za zgodą Państwa Radnych uruchomiliśmy procedurę ustalenia granic. Co zostało zlecone uprawnionemu geodecie – Panu Zenonowi Nowakowi.

16 i 17 maja br. odbyły się na gruncie spotkania z zainteresowanymi mieszkańcami przy udziale geodety i pracowników naszego Urzędu w celu wznowienia granic drogi gminnej na wyżej wspomnianym odcinku. Geodeta przedstawił faktyczny przebieg granic. Na odcinku od Pana Bernarda Kaczorkiewicza do Pana Mariusza Koźlarka formalna granica jest zgodna ze stanem faktycznym. Od Państwa Doroty i Jacka Pierzgalskich do Państwa Lucyny i Kazimierza Koźlarków granica drogi gminnej na gruncie jest niezgodna z dokumentami z ewidencji gruntów. Właściciele działek sąsiadujących z drogą  zajęli część pasa drogowego.

Pozostał jeszcze do ustalenia odcinek ok 400 mb.

W czerwcu 2016r. odbędą się kolejne spotkania z mieszkańcami. Po czym zostaną dokonane uzgodnienia czy pozostawimy stan istniejący na gruncie czy nakażemy mieszkańcom przywrócenie zajętego przez nich pasa drogowego.

 

-   5 maja 2016 roku na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej odbyło się zebranie z mieszkańcami Grzegorzewa, w którym wzięłam udział.

Przedstawiłam informację o:

-   planowanych inwestycjach,

-   trwających pracach na zrekultywowanym składowisku odpadów w Grzegorzewie. Wyjaśniam, że MZGOK poinformował nas o zakończeniu  zastępczej naprawy składowiska odpadów komunalnych w Grzegorzewie. 28 kwietnia 2016r.  pod nadzorem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.  Pobrano 30 prób ziemi. Próby wykazały, że nie ma zanieczyszczeń ropopochodnych.

1 czerwca 2016r. planowany jest odbiór prac.

-  Kolejnym tematem zebrania nurtującym mieszkańców jest kwestia budowy kurników w Barłogach oraz budowy wiatraków w Grzegorzewie. 

Najwięcej pytań, kontrowersji i oczekiwań wzbudził temat remontu drogi na Otalążu i budowy dróg na Osiedlu – ul. Krótka i Słoneczna w Grzegorzewie.

W zebraniu uczestniczyły 32 osoby w tym Panowie Radni z Grzegorzewa.

 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo

Podzielę się informacją na temat Programu Rodzina 500+.

Na dzień 1 kwietnia 2016r. byliśmy przygotowani do obsługi Programu. Wyposażyliśmy stanowisko pracy informatycznie, kadrowo, administracyjnie.

Od 1 kwietnia 2016r. przyjęliśmy 424 wnioski  o przyznanie świadczenia wychowawczego.

W tym 337 wniosków to rodziny ubiegające się o świadczenie uwarunkowane kryterium dochodowym. Oznacza to, że we wnioskach było wykazywane pierwsze dziecko i każde kolejne. Wydano 7 decyzji odmawiających przyznanie świadczenia na pierwsze lub jedyne dziecko za niespełnienie kryterium dochodowego. 87 wniosków to rodziny ubiegające się o świadczenie bez kryterium dochodowego – czyli wnioskujące na drugie i kolejne dziecko.

Do 25 maja br wypłaciliśmy świadczenie za kwiecień i maj - 387 wnioskodawcom (dla 632 dzieci)  na kwotę 594 559,50 zł. 

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego ustalony plan dotacji na realizację programu Rodzina 500+ od 1 kwietnia 2016 do 30 czerwca 2016  r. wynosi 1.549.719 zł. w tym 2% zostanie przeznaczone na koszty obsługi programu – tj. koszty administracyjne.

Wnioski i ich realizacja przebiega sprawnie.

 

-                    Uprzejmie Państwa informuję, że 16 maja 2016r. złożyłam do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o zwrot z budżetu Państwa części wydatków poniesionych przez Gminę Grzegorzew na zadania wykonane z Funduszu Sołeckiego za 2015 rok.

W ubiegłym roku zrealizowaliśmy Fundusz Sołecki we wszystkich miejscowościach na łączną kwotę 199 322,44 zł. z tej kwoty  wnioskujemy do Wojewody o 40% zwrot tj. o kwotę 79 728,98 zł. Ustawowy termin zwrotu Gminom tym pieniędzy to 31.08.2016r.

 

-                    29 kwietnia 2016r. przedłożyłam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok. Obowiązek taki wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Podczas obrad dzisiejszej Sesji Rady Gminy sprawozdanie to zostanie omówione.

 

-                    5 maja 2016r. przeprowadziliśmy nieodpłatną zbiórkę elektrośmieci dla naszych mieszkańców. Łącznie zebraliśmy 2 tony i 860 kg. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas i oddali niepotrzebne odpady.

 

-                    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu pozytywnie rozpatrzył nasz wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Ekologiczny festyn – zużyte baterie zbieramy wspólnie w Gminie Grzegorzew o środowisko dbamy”. Z radością dzielę się informacją, że na ten cel przyznano nam dotację w wysokości 10.000 zł. Dotację przeznaczymy na organizację konkursu pn. „Najwięcej zużytych baterii”, na zakup nagród, materiały edukacyjne i promocyjne.

 

-                    Pracownicy naszego Urzędu przygotowali wniosek do konkursu pn. „Sołectwo Przyjazne Naturze 2016” ogłoszonego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.  Sołectwo Barłogi zajęło II miejsce i otrzyma nagrodę pieniężną 2.000 zł. Z przeznaczeniem na zakupy związane z działaniami w zakresie ochrony środowiska, edukacji ekologicznej oraz turystyki. Uroczysty finał konkursu odbędzie się w Poznaniu 5 czerwca 2016r,  do udziału, którego zostałam zaproszona wraz z Sołtysem i Radą Sołecką.

 

 Wysoka Rado, Szanowni Państwo

 

Miesiąc kwiecień i maj był czasem obchodów ważnych Jubileuszy, Świąt, wydarzeń:

-  W tym roku obchodzimy Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. Było to przełomowe w historii naszego Narodu wydarzenie. Miało ono decydujące znaczenie dla powstania Państwa Polskiego i kształtowania się naszej chrześcijańskiej tożsamości. Ogólnopolskie uroczystości związane z tą rocznicą odbyły się 16 kwietnia 2016r. w Poznaniu, w których wzięłam udział. Było to wzruszające, przepiękne, niepowtarzalne przeżycie.

 

Również nasza gmina włącza się w świętowanie tego jubileuszu.

Druhowie Strażacy Jednostek OSP naszej Gminy z zaangażowaniem włączyli się w wydarzenie upamiętniające 1050. rocznicę Chrztu Polski poprzez zapalenie ognisk wieczorem 14 kwietnia 2016 roku. Akcja zapalenia ognisk to wspólna inicjatywa Związku Podhalan i Związku OSP RP. Głównym założeniem tej inicjatywy był przemarsz przez Polskę Ognisk Ducha Świętego polegający na zapaleniu przez strażaków ochotniczych straży pożarnych w dniu 14 kwietnia 2016r. od godz. 20.00 ognisk w całym kraju. Pierwsze ognisko zapłonęło na Giewoncie ostatnie nad brzegiem Bałtyku. Dzięki aktywności naszych Druhów Strażaków z Grzegorzewa, Barłóg i Bylic, światło ognia z naszej Gminy zabłysnęło na mapie Polski o godz. 20.20.

Przy ogniskach zgromadzili się również Mieszkańcy Gminy. Pięknie dziękuję naszym Druhom Strażakom za przykładna postawę.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii zorganizowała barwny happening poświęcony 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Społeczność szkolna marszem w wymownych kostiumach i muzyce przybliżyli  te ważne i doniosłe wydarzenia, które zapoczątkowały istnienie Państwa Polskiego.

 

Dzięki współpracy z Panem Tomaszem Nuszkiewiczem – Dyrektorem Muzeum Technik Ceramicznych w Kole w Świetlicy Gminnej od 12 do 19 maja gościliśmy wystawę pn. „ 966. Książę Mesco” ukazującą historię Chrztu Polski. Wystawę licznie odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum z Grzegorzewa. Wystawę będziemy kontynuować w kolejnych miejscowościach.

Dziękuję Panu Dyrektorowi Muzeum za udostępnienie wystawy i naszej młodzieży za udział.

 

W czerwcu będziemy uczestniczyli w plenerowym widowisku „Orzeł i Krzyż” w Murowanej Goślinie, w której udział weźmie 50 osobowa grupa uczniów z naszych Szkół Podstawowych i Gimnazjum.  

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski to dla nas Polaków piękne wydarzenie i jestem dumna, że nasza społeczność  włącza się w uczczenie  tej rocznicy. Dziękuję.

 

Tradycyjnie jak co roku na początku maja obchodziliśmy 2 maja – Święto Flagi. Tego dnia na zaproszenie Solnych Cyklistów z Kłodawy, grupa naszych mieszkańców wzięła udział w rajdzie rowerowym pod hasłem „Majowa Sztafeta Flagi”. Wszyscy uczestnicy dumnie eksponowali flagę Narodową i otrzymali symboliczne medale pamiątkowe. W Rajdzie uczestniczyło około 100 osób od najmłodszych do najstarszych. Była to świetna forma propagowania zdrowego stylu życia oraz integracji wielopokoleniowej.
Dziękujemy Solnym Cyklistom, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.

 

3 maja obchodziliśmy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

W całej Gminie odbywały się uroczystości.

To ważne, że wspólnie potrafimy uczcić tak ważne wydarzenia dla naszej Ojczyzny.

 

-                    8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Na tę okoliczność Pani Dyrektor Biblioteki zorganizowała  Rajd rowerowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz”. Akcja ta ma na celu propagować wśród bibliotekarzy, czytelników i miłośników książek aktywne formy spędzania wolnego czasu. W rajdzie wzięli udział uczniowie ze szkół z Grzegorzewa wraz z opiekunami, czytelnicy oraz pracownicy bibliotek.

Pani Dyrektor i pracownikom biblioteki życzymy realizacji wielu tak ciekawych inicjatyw, sukcesów w pracy na rzecz rozwoju czytelnictwa i kultury w naszej gminie.

  

Nasza Gminna Biblioteka włączyła się w ogólnopolską akcję NOC BIBLIOTEK, która odbędzie się 4 czerwca 2016r. Rozpoczynamy Noc Bibliotek o godz. 20.00 z zakończeniem o godz. 6.00 w Przedszkolu Gminnym. W programie, Historia na żywo, gry, zabawy, warsztaty rękodzieła, wyświetlanie bajek, warsztaty kulinarne, czytanie do poduszki.

 Zapraszamy wszystkich do udziału w tym ciekawym wydarzeniu.

 

-                    21 maja 2016r. wspólnie z Panem Przewodniczącym i Radnymi Rady Gminy uczestniczyłam w uroczystości Jubileuszu 60-lecia powstania Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ZOŚKI” w Grzegorzewie połączonej z 35-leciem nadania imienia Szkole oraz 20-leciem otrzymania przez Szkołę Sztandaru. Na ręce Pani Dyrektor składam ogromne gratulacje perfekcyjnie przygotowanego tak ważnego święta szkoły i znaczącego wydarzenia dla naszego samorządu. Gratuluję i dziękuję Młodzieży, która uświetniła przepięknym słowem i śpiewem całą uroczystość.  

 

-                    6 maja 2016r. odbył się  Jubileusz 20-lecia Samorządu Rolniczego w Wielkopolsce. W moim zastępstwie w uroczystości w Kaczkach Średnich uczestniczyła Pani Sekretarz. Na ręce Pana Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Przewodniczących Rad Powiatowych WIR oraz naszych gminnych delegatów – Pana Macieja Zająca i Adama Jaskólskiego przekazała listy gratulacyjne. Dziękujemy Samorządowi Rolniczemu za troskę o sprawy naszych Rolników i gratulujemy Jubileuszu.

 

Miesiące kwiecień i maj wypełnione były wydarzeniami wśród Braci Strażackiej:

- 30 kwietnia 2016r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP, którego gospodarzami była Jednostka OSP z Grzegorzewa. Podczas Zjazdu wybrano nowy skład Zarządu Oddziału Gminnego w Grzegorzewie. Prezesem został Pan Tadeusz Cieślak w miejsce Pana Kazimierza Sendziaka. Na Komendanta Gminnego wybrano Pana Józefa Danielskiego, którego funkcję w ostatniej kadencji pełnił Pan Mariusz Sanigórski, któremu dziękujemy za wspaniałą współpracę. Gratulujemy nowemu Zarządowi, życzymy pomyślności w społecznej strażackiej działalności i zapraszam do współpracy.

 

- 3 maja 2016r. na zaproszenie Jednostki OSP Barłogi uczestniczyłam w obchodach Dnia Strażaka.  Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą, następnie na placu przy Strażnicy były życzenia, podziękowania, wyróżnienia.

Na zakończenie Druhny i Druhowie wspólnie świętowali przy grillu.

 

-12 maja 2016r. Strażacy z Jednostki OSP Grzegorzew obchodzili swoje święto. Druhowie paradnie przy dźwiękach orkiestry przemaszerowali ulicami Grzegorzewa do Kościoła na Mszę Świętą.  Były życzeniai i podziękowania. W drugiej części Druhowie zorganizowali Dzień Otwartej Strażnicy. Wszyscy mogli zwiedzać Izbę Pamięci miejscowej Jednostki a o jej tajnikach wiele było można dowiedzieć się od Druha Tomasza Nuszkiewicza. Na placu przy Strażnicy tętniło życiem. Druhowie prezentowali wyposażenie swojej Jednostki, zorganizowali mini zawody dla dzieci. Nie zabrakło też tradycyjnej grochówki. Inicjatywa ta po raz pierwszy podjęta przez Zarząd Jednostki spotkała się z dużym zainteresowaniem społeczności. Wszyscy od najmłodszych do najstarszych mogli ciekawie i aktywnie spędzić sobotnie popołudnie. Gratulujemy  i dziękujemy.

 

- 14 maja 2016r. w Trzęśniewie w gminie Kościelec odbyły się Powiatowe DNI STRAŻAKA. Druhowie z naszej Gminy otrzymali najwyższe odznaczenia strażackie.

Decyzją Zarządu Głównego OSP RP w Warszawie:

-                    Druh Stanisław Piskorski z Grzegorzewa

            otrzymał „Złoty znak związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP”

-                    Druh Józef Szymański z Grzegorzewa

            otrzymał „ Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza”

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego OSP RP w Poznaniu:

-                    Druh Tadeusz Sochacki z Kiełczewka

           otrzymał „Odznakę Honorową Semper Vigilant („Wiecznie Czuwający”)

Szanowni Państwo, to niezwykle ważne wyróżnienia. Jesteśmy dumni z naszych Druhów i pięknie gratulujemy. Życzymy Im  dużo zdrowia i  satysfakcji z tak oddanej służbie drugiemu człowiekowi.

 

 

 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo

 

W maju byliśmy gospodarzami dwóch konkursów o zasięgu powiatowym

-                    6 maja br. w naszej gminie odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gospodarzem była Szkoła Podstawowa w Barłogach. Bardzo dziękuję Panu Dariuszowi Tylakowi i społeczności szkolnej za profesjonalne przygotowanie Turnieju. Współorganizatorami Turnieju byli: Kuratorium Oświaty Delegatura  w Koninie, Komenda Powiatowej Policji w Kole, Państwowa Straż Pożarna             w Kole, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, Polski Czerwony Krzyż z Koła. Za zaangażowanie i pomoc  dziękuję naszym Druhom z Jednostki OSP z Grzegorzewa.

W Turnieju wzięło udział 10 szkół podstawowych i 8 gimnazjów z Powiatu Kolskiego tj. łącznie 64 zawodników.

Jestem dumna z naszych uczniów i opiekunów, nasze Gimnazjum w Grzegorzewie zajęło I miejsce.

W kategorii szkół podstawowych na podium stanęły nasze dwie szkoły

 II miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie

 III miejsce Szkoła Podstawowa w Barłogach. 

Gratulacje dla uczniów i opiekunów.

 

- 24 maja br.  byliśmy gospodarzami Etapu Powiatowego XXIII Wielkopolskiego Konkursu "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" zorganizowanego przez Towarzystwo Samorządowe w Koninie.
29  uczniów z 7 gimnazjów z terenu Powiatu Kolskiego, przeszło na początku tego roku eliminacje szkolne, kwalifikując się do etapu powiatowego konkursu. Wysoki poziom wiedzy uczniów wskazywał na duże zainteresowanie tematyką samorządu terytorialnego.

Naszych gimnazjalistów do konkursu przygotował Pan Józef Sochacki – dziękujemy.

 

Będąc przy tematyce konkursów, uprzejmie informuję, że nasza Gmina była uczestnikiem XVI Powiatowych Zawodów Strzeleckich o puchar Starosty Kolskiego.

W zawodach z naszej gminy uczestniczyły dwie drużyny:

pierwsza w składzie: Andrzej Badyński, Tomasz Lewandowski, Marek Żurawik

druga w składzie: Józef Sochacki, Tomasz Antczak, Mariusz Glapiak.

Bardzo Panom dziękuję za poświęcony czas w przygotowania i udział w zawodach. Gratuluję osiągniętych wyników.

 

Jest mi niezmiernie miło podzielić się z Państwem informacją o aktywności naszych Seniorów i Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej.

Otóż 22 i 23 kwietnia br. nasi Seniorzy wraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na Międzynarodowych Targach Poznańskich podczas siódmej edycji Targów „VIVA SENIORZY” zaprezentowali swoją ekspozycję, eksponującą zdolności artystyczne naszych mieszkańców. Nasza wystawa była bogata w wyroby papieroplastyki, sztuki hafciarstwa, koronkarstwa, rękodzieła ludowego. Nasi Seniorzy na Targach zaczerpnęli aktywności ruchowej, pokazów sportowych, tanecznych i udziału w licznych koncertach.

Dziękuję Panu Andrzejowi Sikorskiemu – Prezesowi Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Pani Ani Jaworskiej, Pani Jolancie Wawrzyniak – Kier. GOSP za organizację  udziału Seniorów w Targach. Szczególnie dziękuję naszym Seniorom za ich aktywność.

 

Szanowni Państwo

Kończąc informację dzielę się z Państwem radością. Uczeń Gimnazjum w Grzegorzewie – Kacper Kubicki został brązowym medalistą Mistrzostw Województwa Wielkopolskiego w Indywidualnej Lekkiej Atletyce. Gratulujemy.    

 

     Dziękuję bardzo

         Wójt Gminy
  /-/ Bożena Dominiak