I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

 

tj. w okresie od 30 maja 2016 r. do 29 czerwca 2016 r.

 

W y s o k a    R a d o,  

  

S z a n o w n i     P  a ń s t w o,    

 

Odbywamy dziś jedną z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku – sesję absolutoryjną.
Rada Gminy oceni dziś wykonanie budżetu gminy za 2015 rok.
Dla mnie osobiście, jak i podległych mi pracowników samorządowych, jest to dzień bardzo ważny. Dziś Państwo Radni wypowiedzą się na temat tego, jak wykonaliśmy budżet gminy oraz zadania, jakie Wysoka Rada wyznaczyła nam do zrealizowania. Za chwilę zaprezentuję Państwu szczegółową informację o wykonaniu budżetu gminy za 2015 rok i zrealizowanych zadaniach  w ubiegłym roku  co stanowiło będzie podstawę do dyskusji, jaka w kolejnych punktach porządku obrad sesji będzie miała miejsce.     

 

Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
Rozpoczęły się wakacje. 24 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2015/2016.
Dziękujemy Państwu Dyrektorom i społecznościom szkolnym za zaproszenia na uroczystości zakończenia roku szkolnego, w których uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem, Panem Tadeuszem Sosnowskim – Przewodniczącym Komisji Oświaty oraz Państwem Radnymi.

Jak Państwu wiadomo po przeprowadzonym konkursie na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie z dniem 30 czerwca 2016 r. pracę na tym stanowisku zakończy Pani Beata Drozd – obecna Dyrektor.  W związku z tym podczas zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie, w imieniu naszego samorządu, podziękowałam za pełną zaangażowania pracę oraz współpracę Pani Beacie Drozd, która przez miniony rok szkolny tj. 2015/2016   pełniła funkcję dyrektora a w okresie od 1września 2012 do 31 sierpnia 2015 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora zespołu.
Pani Beata Drozd pozostaje na stanowisku zastępcy Dyrektora Zespołu przez lipiec i sierpnień 2016 r.
Życzyłam Pani Drozd wielu sukcesów i niegasnącej pasji oraz energii do dalszej  pracy na kolejne lata pracy - jako nauczyciela w tej placówce. 

W tym miejscu uprzejmie Państwa informuję, że zarządzeniem nr 84/2016 z dnia 22 czerwca 2016 roku powołałam na stanowisko Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie Pana Józefa Sochackiego na okres 4 lat i 2 miesięcy - tj. od dnia 1 lipca 2016 r. do 31 sierpnia 2020 roku.
Gratulujemy Panu Józefowi Sochackiemu wygranego konkursu, zapraszamy do współpracy i życzymy realizacji planów.

Jak każdego roku uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki  w nauce oraz uczniowie legitymujący się osiągnięciami sportowymi co najmniej na szczeblu powiatowym,  otrzymali stypendia sfinansowane z budżetu  gminy.
Na wypłatę stypendiów wydatkowaliśmy łącznie kwotę 13.400,00 zł.
Stypendiami uhonorowaliśmy 134 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjum. Stypendia wynosiły po 100 zł każde.
Gratulujemy wyróżnionym uczniom.

 

Z radością dzielę się informacją, że wśród wyróżnionych uczniów za osiągnięcia  sportowe mieliśmy:
- Mistrzynię  Polski w Kategorii Junior młodszy w Karfballu - Judytę Ferenc - uczennicę  klasy VI  Szkoły  Podstawowej  w  Bylicach – Kolonii.
oraz  ucznia   gimnazjum w  Grzegorzewie -  Kacpra  Kubickiego, który  zajął III  miejsce  w Finale  Wojewódzkim w lekkiej  atletyce w  biegach na  1000 metrów.
- 7 czerwca 2016r. Justyna Glapiak – uczennica naszego Gimnazjum uczestniczyła w etapie diecezjalnym konkursu wiedzy religijnej, który odbył się we Włocławku.  W konkursie uczestniczyło 92 uczniów z trzech województw.
Justyna zajęła bardzo wysokie III miejsce.

Serdecznie gratulujemy naszym laureatom i Ich opiekunom.

Życzę naszym uczniom i nauczycielom udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.

Dbając o udany wypoczynek naszych dzieci, zwłaszcza z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej organizuje, w dniach 11 - 20 sierpnia 2016 r, kolonie letnie w Ustroniu Morskim. Z budżetu gminy dofinansujemy wypoczynek dla 30 uczniów  z terenu naszej gminy.
Ogólny koszt na jedno dziecko wynosi 699,00 zł z czego dofinansowanie z budżetu gminy to kwota 400,00 zł, a kwotę 299,00 zł dopłaci rodzic.
Całkowity koszt dofinansowania naszego samorządu to kwota  12.000 zł.
Ponadto 5 uczniów pochodzących z rodzin o niskich dochodach, w wieku 7-16 lat, nieodpłatnie wypoczywało będzie w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym "Bryza Morska" w Jarosławcu  w okresie od 17 sierpnia do 31 sierpnia 2016 r.   Wytypowaniem dzieci i młodzieży na ten wyjazd zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie. Jest to wypoczynek organizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole we współpracy z Kuratorium Oświaty w Poznaniu. 

Czas wakacji, jak zawsze, będzie dla nas okresem realizacji prac remontowych i bieżących prac w naszych placówkach oświatowych.
- Zaplanowany  został   remont  podłogi  w  sali  gimnastycznej  w Szkole  Podstawowej w Barłogach,  przewidywany  koszt  remontu 15.000 zł,
- Wymiana  wykładziny w Szkole  Podstawowej  im. Jana  Pawła II w Bylicach – Kolonii - piętro  budynku szkoły – przewidywany  koszt remontu 36.000 zł.
We wszystkich placówkach będą również przeprowadzane  przez  pracowników obsługi szkół  prace  związane  z odświeżaniem pomieszczeń  socjalnych, sal  lekcyjnych, korytarzy itp.

 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
Jednym z ważniejszych zadań, przed którym stajemy w dziedzinie oświaty jest planowana budowa Hali Sportowej  przy obiekcie szkolnym w Grzegorzewie. Zwieńczeniem ponad rocznych prac, uzgodnień, licznych spotkań i dyskusji nad projektem Hali Gimnastycznej jest wykonanie dokumemntacji projektowej i  uzyskanie  pozwolenia na budowę tego obiektu, które otrzymaliśmy 15 czerwca 2016 roku.
Oznacza to ostateczne zakończenie prac projektowych.
Wartość kosztorysowa robót wynosi: 6 279 231,59 zł.
Szczegółowej prezentacji projektu dokonają na dzisiejszej sesji projektanci z firmy projektowej Rzemiosło Architekci z Poznania – Pani Anna Zielińska i Pani Ewelina Źróbecka. Witam Panie bardzo serdecznie.

27 czerwca 2016 r. została zawarta umowa na odbiór odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Grzegorzew. Jako jedyna w przetargu nieograniczonym złożyła ofertę firma Bakun i ona będzie nadal wywozić odpady z naszej Gminy. W tym roku umowę zawarliśmy na okres 18 miesięcy to jest od 1 lipca 2016r. do 31 grudnia 2017 r. Ryczałtowy koszt wywozu odpadów za jeden miesiąc wynosi 26 784,00 zł.
W poprzedniej umowie koszt ten opiewał na kwotę: 24 570,00 zł - tzn, że wzrósł o 9% ( tj. o kwotę  2.214,00 zl. miesięcznie).
Całkowita wartość umowy wynosi 482 112,00 zł.
Dodatkowym dla wykonawcy zadaniem w odniesieniu do obecnej umowy będzie wywóz gruzów – odpadów poremontowych.
Od 1 lipca wzrastają oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w naszej gminie. Stawka opłaty za odbiór odpadów segregowanych będzie wynosiła 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Natomiast stawka opłaty za odbiór odpadów niesegregowanych wyniesie 17,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
Powodem wzrostu stawek jest podwyższenie opłaty o 30% za każdą tonę wywiezionych odpadów do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie.
15 czerwca 2016 r. otwarto oferty przetargowe na „Przebudowę drogi gminnej w    Bylicach”.
W   postępowaniu    złożono   2   oferty:

 

Oferta nr 1


Trans Spili Sp. z o.o.
ul. Graniczna 18a
62-563 Licheń Stary
Cena: 256 983,76 zł
Termin wykonania: 42 dni od daty zawarcia umowy

 

Oferta nr 2


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A.
ul. Toruńska 200
62-600 Koło
Cena:  203 908,49 zł
Termin wykonania: 60 dni od daty zawarcia umowy

 

Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Kole.
28 czerwca podpisałam umowę na realizację zadania.
Budowa drogi w Bylicach jest dofinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w kwocie 123 000,00 zł.
Zatem kosztować będzie nasz budżet 80.908,49 zł.
(W budżecie na ten cel mamy zaplanowane 260.000,00 zł.)


28 czerwca 2016 r. otwarto oferty złożone w trybie zapytania ofertowego na: „Budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzegorzew na ulicy Kolskiej i Piaski”. W ramach postępowania złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instalatorstwo Elektryczne Kasiorek Ryszard z Babiaka na kwotę 98.502,20 zł. Zamówienie obejmuje kompleksowe wykonanie infrastruktury oświetleniowej i montaż 4 opraw oświetleniowych przy ul. Kolskiej i 3 opraw przy ul. Piaski.   
Zamówienie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Termin wykonania zadania upłynie 30 listopada 2016 roku.
Oznacza to, że wykonawca wykona dokumentację projektową, dokona wszelkich uzgodnień oraz wybuduje tę infrastrukturę.
28 czerwca 2016 r. otwarto również oferty złożone w trybie zapytania ofertowego na: montaż 4 opraw oświetleniowych w Kiełczewku i jednej oprawy oświetleniowej w Ladorudzku. Zadania te są realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego. W ramach postępowania złożono 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Instalatorstwo Elektryczne Kasiorek Ryszard z Babiaka na kwotę 6.500,00 zł.

Jak już wcześniej Państwa informowałam 27 kwietnia 2016 r. na stronie Urzędu Marszałkowskiego ukazała się lista rankingowa Lokalnych Strategii Rozwoju. Nasza strategia opracowana przez Stowarzyszenie „Solna Dolina” znalazła się na wysokim 6 miejscu rankingu na 31 ocenianych strategii. 17 czerwca 2016 r. wspólnie z Wójtami i Burmistrzami reprezentującymi samorządy wchodzące z skład Lokalnej Grupy Działania na spotkaniu w Kłodawie rozmawialiśmy o czekających nas naborach i wstępnym podziale środków.

 

W II półroczu 2016 r. planowane są nabory w następujących działaniach:
- zakładanie działalności gospodarczej – kwota przeznaczona na nabór 560 tys.
- rozwój działalności gospodarczej – kwota przeznaczona na nabór 800 tys.
- rozwój turystyki, rekreacji, sportu i promocja obszaru LSR – grant – kwota przeznaczona na nabór 300 tys.
- nfrastruktura rekreacyjna i turystyczna – kwota przeznaczona na nabór 800 tys.
Zachęcamy wszystkich naszych przedsiębiorców, przedstawicieli stowarzyszeń i mieszkańców do pisania projektów.
Szczegółowych informacji udziela biuro Stowarzyszenia Solna Dolina w Kłodawie oraz pracownicy naszego Urzędu.

Wykonaliśmy remont ulicy Otaląż w Grzegorzewie na odcinku 950 mb.
Koszt robót wraz z nadzorem inwestorskim to kwota : 150 308,48 zł.

Informuję Państwa, że powiększyliśmy majątek gminny.
27 czerwca 2016r. na mocy decyzji Wojewody Wielkopolskiego Gmina Grzegorzew  nabyła nieodpłatnie dwie działki o łącznej powierzchni 1,07 ha w Borysławicach Zamkowych.
Działki te miały nieuregulowany stan prawny.
W ewidencji gruntów i budynków widniały jako grunty sołeckie i gromadzkie.
Teraz są majątkiem Gminy i możemy nim w pełni zarządzać.


Wysoka Rado,  Szanowni Państwo

Wielokrotnie Państwa informowałam o etapie prowadzonego postępowania w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji budowy kurników w Barłogach.
Jak już Państwu przekazywałam, inwestor złożył odwołanie od wydanej przeze mnie decyzji odmownej. 
Dziś mogę powiedzieć, że postępowanie to, trwające ponad dwa lata, na etapie I Instancji (czyli na etapie Gminy) - zostało zakończone.
27 czerwca 2016 r. otrzymaliśmy ostateczną decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie utrzymującą w mocy naszą decyzję.

Inwestor ma prawo w terminie 30 dni zaskarżyć decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i jeżeli skorzysta z tego środka zaskarżenia, poinformuję o tym Państwa.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami  Komunalnymi sp. z o. o.  w Koninie zakończył proces „zastępczej naprawy składowiska odpadów  komunalnych w Grzegorzewie po procesie rekultywacji”.
21.06.2016 r. dostarczono nam dokumentację powykonawczą wykonanych robót  tj. protokół odbioru końcowego robót, pomiary geodezyjne poszczególnych warstw rekultywacji wraz z inwentaryzacją geodezyjną, komplet wyników badań potwierdzający usunięcie zanieczyszczonego gruntu, dokumentacja przewozu i utylizacji odpadu  oraz instrukcja zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że łącznie z terenu składowiska zostało wywiezionych  1 470 ton ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Wg załączonych kart przekazania odpadu zanieczyszczona ziemia została przekazana do Firmy GdeLeko i została unieszkodliwienia  z  zanieczyszczeń na składowisku odpadów w Trzemeśnie.
Wyniki badań labolatoryjnych są w aktach naszego Urzędu.


Wysoka Rado,  Szanowni Państwo

Nasza Biblioteka włączyła się w Ogólnopolską Akcję "Noc Bibliotek" - której głównym organizatorem było Centrum Edukacji Obywatelskiej.
W nocy z 4 na 5 czerwca 2016 r. dzieci i młodzież z gminy Grzegorzew spędziły niezapomniany wieczór i noc w Gminnej Bibliotece Publicznej w Grzegorzewie. Była to okazja do wspólnej zabawy, integracji oraz sposób na zachęcenie do czytania książek.  W programie nie zabrakło żywej lekcji historii. Uczestnicy mogli poczuć się jak prawdziwi rzymscy wojownicy, zakładali zbroję, posługiwali się replikami broni będącej na wyposażeniu armii rzymskiej oraz brali udział w mini bitwach przeciwko Rzymianom. Następnie przeprowadzono ciekawe warsztaty, barwne gry i zabawy a także nocne podchody.
W tym wydarzeniu wzięłam udziałe wspólnie z Panem Waldemarem Banasiakiem – Przewodniczącym Rady Gminy.
Dziekuję Pani Dyrektor za włączenie naszej Gminy w tę akcję i za zrealizowany bogaty program.

5 czerwca 2016r. Zespól Ludowy "Grzegorzewianki" reprezentował naszą Gminę na VI Wielopokoleniowym Spotkaniu Międzypowiatowym, biorąc udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej Seniorów „Chodak 2016". 
Zespół został nagrodzony gromkimi brawami co świadczy, że występ bardzo się podobał publiczności.
Na ręcę Pana Mariusza Andrzejewskiego – prowadzącego Zespół składam podziękowania wszystkim "Grzegorzewiankom" za wspaniałą promocję naszej Gminy i Gratuluję udanego występu.

Czerwiec wypełniony był organizacją Festynów rodzinnych we wszystkich naszych Szkołach. W organizację z dużym zaangażowaniem włączyli się Rodzice, Dyrekcja i cała społeczność wszystkich szkół podstawowych, tj. Grzegorzewa, Bylic-Kolonii, Barłóg, Borysławic oraz Gimnazjum.
Na najmłodszych czekało wiele atrakcji. Uczestnicy mogli skorzystać z dmuchanych zamków, zjeżdżalni były kule wodne a także można było sprawdzić swoje siły i umiejętności w zorganizowanych dla nich konkursach i zabawach. Po twarzach dzieci było widać, że festyny był strzałem w dziesiątkę.
A ciekawy program urozmaicony różnorodnymi atrakcjami przyciągnął Mieszkańców naszej gminy.
Na ręce Państwa Dyrektorów  placówek oświatowych składam gratulację dla wszystkich, którzy włączyli się w organizację festynów.

Tradycyjnie rozpoczęte wakacje powitaliśmy festynem „Witaj – Lato”, który odbył się w minioną sobotę 25 czerwca 2016 r. na stadionie gminnym w Grzegorzewie. Po raz kolejny na naszym Festynie odbył się Turniej Sołectw.
Udział wzięło 9 drużyn reprezentujących sołectwa: Barłogi, Bylice, Grodną, Grzegorzew, Borysławice Zamkowe, Kiełczewek, Ponętów Dolny i Tarnówka, Zabłocie. Przeprowadzono 4 konkurencje: przewóz taczką, rzut gumowcem, bieg  w workach, rzut ziemniakiem do wiadra. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja sołectwa Grzegorzew, drugie miejsce zajęło sołectwo Zabłocie, a trzecie  sołectwo Kiełczewek.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i drobne upominki.
Gratulujemy Sołeckim Drużynom i dziękujemy na udział w Turnieju.
Na Festynie zaakcentowaliśmy obchodzony w tym roku Jubileusz 150-lecia Kół Gospodyń Wiejskich – najstarszej Kobiecej Organizacji w Europie.
Z naszego zaproszenia skorzystały KGW z Barłóg, Boguszyńcka, Kiełczewka, Tarnówki i Bylic. Na jubileuszowej wystawie przygotowanej przez Panie z KGW można było podziwiać pięknie wykonane rękodzieło i skosztować wielu pyszności.
Jestem dumna z aktywności naszych Kobiet, z tego, że zawsze możemy na Nie liczyć, że z niegasnącym zapałem włączają się w krzewienie rodzimego folkloru.
Doceniając wysiłek i starania Pań wręczyliśmy z Panem Waldemarem Banasiakiem Przewodniczącycm Rady Gminy wszystkim obecnym Kołom Gospodyń Wiejskich bony upominkowe o wartości 300 zł.
Gratulujemy Paniom Dostojnego Jubileuszu i dziękujemy za piekną i smakowitą wystawę.


Tego dnia podumowaliśmy konkurs zbiórki zużytych baterii, na organizację którego otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Dziękuję wszystkim, którzy przynieśli ten odpad i gratuluję lauteatom.
Do uatrakcyjnienia festynu włączylisi się nasi Druhowie z Jednostek OSP z Grzegorzewa i Barłóg oraz nasi uczniowie i młodzież wykonując atrystyczne występy na scenie. Za co składam serdeczne podziękowania.
Wieczorem  wystąpiła gwiazda muzyki disco polo Zespół MISTER-DEX.
Niestety festyn musieliśmy zakończyć wczesniej niż był planowany z uwagi na warunki pogodowe.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo

W nocy w sobotę w naszej gminie miało miejsce nieszczęśliwe wydarzenie.  Burza i wyładowania atmosferyczne spowodowały pożar budynku mieszkalnego w Barłogach przy ul. Zielonej u Państwa Szypulskich. Zdarzenie to pozbawiło dachu nad głową 4 osobową Rodzinę. Wspólnie z Panią Kierownik i Pracownikami GOPS odwiedziłam poszkodowaną rodzinę, aby udzielić niezbędnej pomocy.
Dziękuję naszym Druhom Strażakom z Jednostek OSP Grzegorzew i Barłogi za udział w akcji gaszenia pożaru.
Szczególnego podkreślenia wymaga zaangażowanie Druhów z Barłóg, którzy pomagali jeszcze w niedzielę przy zabezpieczaniu dachu budynku dotkniętym pożarem. Wykazali dużą solidarność z rodziną potrzebującą pomocy.
To piękna postawa i za to serdecznie dziękujemy.
Okazaliśmy gesty solidarności tym, którzy dotknięci zostali tak bolesnym doświadczeniem. By było ich jak najmniej.

 

 

Wysoka Rado,  Szanowni Państwo

Rok 2016 jest rokiem Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski.
Było to przełomowe w historii naszego Narodu wydarzenie. Miało ono decydujące znaczenie dla powstania Państwa Polskiego i kształtowania się naszej chrześcijańskiej tożsamości. Również nasza gmina włączyła się w świętowanie tego jubileuszu.
Przy współpracy z Panem Tomaszem Nuszkiewiczem - Dyrektorem Muzeum Technik Ceramicznych zorganizowaliśmy w Grzegorzewie wystawę okolicznościową otwartą dla wszystkich. Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję zaplenia ognisk, które zabłysnęły również w naszej Gmine we współpracy  z Druhami naszych Jednostek OSP. 
Kolejnym zaplanowanym z tej okazji przedsięwzięciem to udział w plenerowym  widowisku “Orzeł i Krzyż”. 30 czerwca 2016 r. - 56 mieszkańców naszej gminy – głównie młodzież i uczniowie ze wszystkich naszych szkół i gimnazjum weźmie udział w historycznym widowisku, które odbędzie się w Murowanej Goślinie.
W widowisku weźmie udział setki aktorów, przepiękna scenografia, a w samym centrum wydarzenia historyczne, które tworzyły Polskę przed wiekami. To niesłychanie ciekawa podróż po naszej narodowej historii – od legendarnych Piastów, przez Chrzest Polski i koronację Bolesława Chrobrego, aż po triumfy husarii, “Solidarność” i przesłanie Jana Pawła II.
Udział naszych mieszkańców w tym wymownym widowisku zapewne będzie  dla Nich niebywałym, pięknym przeżyciem.

Wysoka Rado, Szanowni Państwo
28 czerwca 2016 roku przypadła 60. rocznica Poznańskiego Czerwca, pierwszego zrywu niepodległościowego w powojennej Polsce.
Rok 1956 jest smutnym, ale pięknym świadectwem polskości.
I tu należy podkreślić rolę mieszkańców Poznania w walce z komunizmem, to oni jako pierwsi gremialnie powiedzieli "nie" aparatowi władzy.
Nie dla propagandy, nie dla wprowadzania w biedę.
Cały dzień w Poznaniu trwały uroczyste obchody 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca.  My również się włączyliśmy.  Uczciliśmy bohaterów Czerwca'56.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń, uhonorowania heroizmu uczestników oraz ofiar wydarzeń Czerwca'56, dla podkreślenia wagi tego historycznego wydarzenia w naszej Gminie wywiesiliśmy na budynkach administracji publicznej falgi narodowe.
Wszystkie Nasze Jednostki OSP  włączyły się - uruchamiając dżwięki syren.
Dziękuję za to naszym Druhom strażakom. 
Kończąc informację o mojej pracy uprzejmie informuję, że
13 czerwca 2016 r. odbyło się pierwsze w tej kadencji posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w którym wzięłam udział. Głównym tematem posiedzenia było omówienie spraw związanych z przygotowaniem do gminnych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą się 10 lipca 2016 r.
Gospodarzem zawodów będzie Jednostka OSP Borysławice.
Serdecznie zapraszam.

  Dziękuję