I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

 o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

 

tj. w okresie od 29 czerwca do 11 sierpnia 2016 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y s o k a    R a d o,  

 

S z a n o w n i     P  a ń s t w o,    

 

 

 

 

 

 

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj.   od  29 czerwca 2016 r.   do   11 sierpnia 2016 r.

 

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

 

         Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 6 zarządzeń.

Dwa z nich tj:

- zarządzenie Nr 87.2016 z dnia 13 lipca 2016r

- zarządzenie Nr 90.2016 z dnia 2 sierpnia 2016r.

 dotyczyły zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Zmian dokonano w szczególności w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

 * wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

(bezpłatnie podręczniki i i ćwiczenia otrzymają uczniowie klas od I-V Szkół Podstawowych i klas I-II Gimnazjum)

* opłacanie składek zdrowotnych świadczeń z pomocy społecznej i wypłatę

   zasiłków okresowych

* wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500 plus

Pozostałe zmiany w budżecie głównie dotyczyły przeniesień w dziale oświata i ochotnicze straże pożarne polegających na dostosowaniu planu wydatków do faktycznych potrzeb w poszczególnych paragrafach.

 

- Kolejne  Zarządzenie  Nr  86/2016r. z dnia  11 lipca  2016r. wydałam w sprawie objęcia dalszych udziałów przez Gminę Grzegorzew w Spółce  z ograniczoną odpowiedzialnością „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” z siedzibą    w Kaliszu w zamian za wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci wybudowanych lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Bylice-Kolonia o wartości 8.880,00 zł. Dodam, że była to inwestycja zrealizowana w ubiegłym roku z funduszu sołeckiego.

 

- Zarządzeniem nr 88/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. ustaliłam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na rok szkolny 2016/2017. 

Termin składania wniosków upływa 15 września 2016 roku.

 

- W związku z powołaniem od 1 lipca 2016 roku Pana Józefa Sochackiego  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego, Zarządzeniem Nr 89/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku na mocy uchwały Nr XII.78.2016 Rady Gminy Grzegorzew z 26 stycznia 2016r. upoważniłam Pana Sochackiego jako kierownika gminnej jednostki organizacyjnej do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

Zarządzeniem Nr 91/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r. zmieniłam zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 23 maja 2011r. w sprawie norm zużycia paliw do pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Grzegorzew.  Zmiana zarządzenia polegała na aktualizacji wykazu pojazdów poprzez wprowadzenie dwóch nowonabytych samochodów strażackich w Jednostkach OSP Kiełczewek – Boguszyniec i w Zabłociu.

        

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

Przed nami realizacja dużych inwestycji, o których dyskutowaliśmy19 lipca 2016 roku na posiedzeniu wspólnych Komisji stałych Rady Gminy Grzegorzew. Planowane inwestycje tj. budowa dróg gminnych, na które otrzymamy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz budowa środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie, na którą zaplanowane jest dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki  wymaga bardzo wnikliwego przeanalizowania możliwości ich sfinansowania.

Miniony miesiąc był czasem intensywnych prac związanych z przygotowaniem  analizy możliwości inwestycyjnych i procedury pozyskania środków finansowych na ten cel. Analizę przygotowaliśmy we współpracy z ekspertami finansowymi z firmy Curulis – Doradztwo Samorządowe z Poznania, mającej doświadczenie w tej dziedzinie.

Analiza została sporządzona, a jej szczegółowy zakres na dzisiejszej Sesji przestawi analityk - Pani Aleksandra Hochenzy – obecna z nami.

Serdecznie Panią witam. 

 

Celem realizacji przyszłych inwestycji ważnych i potrzebnych dla Gminy, proponuję ich sfinansowanie  zamiast w formie kredytu bankowego – w formie emisji obligacji komunalnych. Jest to bardziej optymalny, racjonalny i coraz  częściej stosowany przez samorządy instrument finansowy.

Argumentem sięgnięcia po emisję obligacji jest niższy koszt obsługi w porównaniu z kredytem bankowym.

 

Z analiz wynika, że na sfinansowanie inwestycji potrzebujemy 8 mln 600 tys zł. Sprzedaż obligacji zaplanowaliśmy na 3 lata, odpowiednio do wysokości bieżących potrzeb inwestycyjnych według kolejności ich realizacji uzgodnionej z Państwem Radymi.

Spłatę zaplanowaliśmy na 12 lat licząc od 2017 roku do 2028 roku. Przygotowana analiza finansowa zakłada najbardziej pesymistyczny wariant, to znaczy taki, który nie uwzględnia dotacji, które wzmocnią koszty planowanych inwestycji.

     W prognozie uwzględniono dofinansowanie w wysokości 2.521.944,12 zł. na drogi – gdyż na to mamy promesę w postaci otrzymanych umów. 

Analiza finansowa będzie korygowana adekwatnie do środków, które otrzymamy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków złożonych przez Gminę do:

- Ministerstwa Sportu i Turystyki

- Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

Proszę Państwa Radnych o zaakceptowanie wyżej wymienionych propozycji albowiem one realizują składane do nas przez mieszkańców postulaty.

 

Przedkładane przeze mnie projekty uchwał (zabezpieczenie środków finansowych)  są warunkiem zawarcia z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego umów na dofinansowanie budowy dróg, co nastąpi 22 sierpnia 2016r. 

 

Państwo Radni

Szanowni Państwo

14 lipca tego roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. W ramach naboru złożono 355 wniosków na drogi. Ocenę formalną przeszło 261 wniosków i 150 otrzymało dofinansowanie.

My złożyliśmy 5 wniosków.

 W wyniku ich oceny 4 otrzymały dofinansowanie i są to:

- Przebudowa drogi gminnej Boguszyniec – Chojny

- Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka

- Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach

- Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach

Dofinansowania nie uzyskał jedynie najmniejszy wartościowo wniosek na przebudowę ulicy Rzecznej w Barłogach. Łączna ich wartość to: 3 963 451,38 zł, gdzie wartość dofinansowania równa 63,63 % wynosi 2 521 944,11 zł. W ramach zawartych umów zostanie przebudowanych 5,18 km dróg gminny w latach 2017-2018.

 

 

10 sierpnia br. otwarto oferty przetargowe na Przebudowę chodnika przy ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie. Jak Państwo Radni wiedzą jest to zadanie wspólnie realizowane przez Powiat Kolski i Gminę Grzegorzew w partycypacji naszego samorządu na poziomie 50%.

Zaplanowany koszt całego zadania wg porozumienia wynosi 210 000,00 zł.

tj. po stronie Powiatu 105.000 zł i po stronie Gminy 105.000 zł.

W budżecie gminy mamy zaplanowane środki na ten cel w wysokości 150.000,00 zł.    W ramach przetargu złożono 4 oferty. Najtańszą ofertę złożyła firma Pana Kmiecia z Drzewiec na kwotę 166 952,95 zł. Czekamy teraz na formalna ocenę ofert przez Powiat Kolski.

Termin realizacji zadania określono na 30 września 2016 r.

 

Kontynuując sprawę współpracy z Powiatem Kolskiem w zakresie remontu dróg, pragnę poinformować, że zakończył się remont drogi powiatowej w Boguszyńcu. Nowy dywanik asfaltowy ułożono na 750 metrach. 

Wartość robót to kwota 124 997,75 zł w tym udział finansowy Gminy Grzegorzew to 40% kosztów co stanowi - 49 999,10 zł.

 

Dobiegają końca prace związane z realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 494017P w Bylicach. Zakres zadania to ułożenie asfaltu na odcinku 1.100 mb o grubości 5 cm. Termin realizacji to 27 sierpnia 2016 r. Miło mi poinformować, że na nasz wniosek otrzymaliśmy na tę drogę dodatkowe dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 58 000,00 zł, co z wcześniej uzyskaną dotacją 123 000,00 zł, daje kwotę 181 000,00 zł  tj. 86% dofinasowania z Urzędu Marszałkowskiego. Całkowita wartość tej inwestycji to 210.408,49 zł. Zatem drogę tę wybudujemy przy udziale finansowym Gminy jedynie w wysokości 29.408,49 zł.

 

Państwo Radni,

szukając najkorzystniejszych źródeł sfinansowania budowy środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie, złożyliśmy do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 -2020 dwa wnioski do Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Biorąc pod uwagę nasze potrzeby edukacyjne i ze względu na wymogi formalne pierwszy złożony przez nas wniosek tzw. „miękki” dotyczy  edukacji naszych uczniów, nauczycieli, zajęć dodatkowych i doposażenia dydaktycznego w szkołach w Grzegorzewie, Bylicach, Borysławicach i w Gimnazjum w Grzegorzewie. Wartość tego projektu  to kwota 1 504 776,00 przy dofinansowaniu 1 426 376,00 zł. Wkład własny gminy  przewidziano głównie jako wkład niefinansowy związany z użyczeniem sal dydaktycznych.

Zgodnie z wytycznymi WRPO złożenie tego projektu umożliwiło nam w dalszej kolejności do aplikowania o fundusze na budowę środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie. Wniosek złożyliśmy 29 lipca 2016 r.

Jego wartość opiewa na kwotę 6 651 921,57 zł.

Zakładane dofinansowanie to kwota  3 mln 900 tys zł.

 

Będąc przy tematyce inwestycji uprzejmie Państwa informuję, że

 

- w Szkole Podstawowej w Barłogach zakończono remont podłogi w sali gimnastycznej. Remont polegał na częściowej wymianie zniszczonych desek, całość podłogi – tj. 288 m2 - została wycyklinowana i pomalowana.

Wartość tych robót to 15.000,00 zł.

 

- 16 sierpnia 2016r. wykonawca rozpocznie remont podłogi na korytarzu w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii.

Zostanie położona wykładzina typu Tarket Jasło Rekord na całej powierzchni tj. 280 m2.

         Podczas oględzin podłogi okazało się, że posadzka jest w złym stanie i ma liczne spękania. Należy zatem wykonać spoinowanie posadzki. Uzgodniliśmy do wykonania wykładzinę o lepszej trwałości niż zakładano na etapie planowania budżetu. Wygenerowało to dodatkowe koszty o 6.000 zł, na które Wysoka Rada się zgodziła na poprzedniej Sesji Rady.

Umowa na te roboty została podpisana na kwotę 42.000,00 zł. z terminem wykonania do  26 sierpnia br.

 

         Będąc przy tematyce szkół uprzejmie informuję, że 10 sierpnia 2016r. upłynął termin składania ofert na dowozy uczniów do szkół.

Po raz pierwszy będą one organizowane w formie zakupu biletów a nie jak dotychczas – tj. wyceny według ilości przejechanych kilometrów.

Przepisy prawa dają samorządom taką możliwość. Zdecydowaliśmy się na taką organizację dowozów, gdyż w obecnym stanie prawnym przewoźnik realizujący dowozy w formie biletów ma możliwość ubiegania się o rekompensatę do ulgowych biletów od Marszałka Województwa.

          Oznacza to, że dowóz uczniów w takiej formie jest znacznie tańszy. 

Z uwagi, że jest to nasza pionierska praktyka, ogłosiliśmy zapytanie ofertowe  na organizację dowozów w formie biletów tylko do końca tego roku kalendarzowego -  31 grudnia 2016r.  - tj. na 4 miesiące.

 

 Ofertę złożyły dwie firmy:

- Usługi Transportowe – EURO-BUS Andrzej Krysztofowicz z Kiełczewa

    na kwotę – 71.556,00 zł.

 

- PKS Konin

   na kwotę 34.710,00 zł.

Wybrano najtańsza ofertę.

Jak pamiętamy od 1 stycznia 2017 r. wchodzi w życie nowa ustawa  o publicznym transporcie zbiorowym, zatem od nowego roku zmieni się również sposób organizacji dowozów uczniów do szkół.

 

Wysoka Rado

         W wyniku przeprowadzonej okresowej kontroli sprawności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w gminnych budynkach, uprawniony do takich czynności kominiarz ustalił, że w budynku socjalnym na stadionie sportowym w Grzegorzewie brak jest odpowiedniej wentylacji w szatni, toalecie  i na dużej sali. W związku z koniecznością dostosowania budynku do zaleceń pokontrolnych i zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa, wystąpiłam  o złożenie oferty na modernizację systemu wentylacji. Ofertę złożyła firma Technika Grzewcza i Sanitarna – Pana Huberta Olczyka z Grzegorzewa na kwotę 8.300,00 zł. Zakres modernizacji to - wykonanie komina wentylacyjno-paleniskowego, otworów nawiewnych i wentylacyjnych oraz podłączenie gazowych przepływowych podgrzewaczy wody. W dalszej części obrad dzisiejszej Sesji Rady Gminy w punkcie zmiany do budżetu na 2016r.będę zwracała się do Państwa Rady o zabezpieczenie kwoty 8.300 zł. na to zadanie.

 

Wysoka Rado

Szanowni Państwo

 

Oprócz tak ważnych potrzeb inwestycyjnych w infrastrukturę jest również potrzeba inwestycji w kapitał ludzki.

Dostrzegamy w naszej gminie duże potrzeby zagospodarowania czasu wolnego dla seniorów. Podjęliśmy starania umożliwiające udział tej grupy mieszkańców w projektach szkoleniowo – aktywizujących.

 

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Solna Dolina realizujemy projekt  „Wiek to nie bariera – międzypokoleniowe spotkania z aktywnością”, dofinansowany ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany od maja 2016 do grudnia 2016r. a udział w nim bierze 18 naszych mieszkańców.

Seniorzy uczestniczą w zajęciach ze zdrowego żywienia, fitness, rozgrywkach międzypokoleniowych, konsultacjach z lekarzem i dietetykiem. Zaplanowano również rajd rowerowy oraz dwudniową wycieczkę do Kotliny Kłodzkiej                  i Wrocławia.

 

Kolejny realizowany projekt dla seniorów to „Akademia Poligloty 50+” dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizujemy we współpracy z Firmą Inventor z Warszawy.

Są to bezpłatne kursy języka angielskiego – dla osób powyżej 50 roku życia, które trwają od czerwca 2016r. do listopada 2016r i obejmują 180 godzin. W tym projekcie uczestniczy 12 naszych mieszkanek.

Na zakończenie, po zdanym egzaminie, każdy uczestnik otrzyma certyfikat określający poziom biegłości językowej, zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

 

Dodam, że udział w tych projektach spotkał się dużym zainteresowaniem.

 A nas cieszy fakt, że mamy tak aktywnych seniorów.

 

W zakresie bieżących spraw uprzejmie Państwa informuję, że w naszym Urzędzie przeprowadzane są  kontrole zewnętrzne:

- od 2 sierpnia br. trwa kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Grzegorzew za 2015 rok przeprowadzana przez inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z Konina.

- 10 sierpnia 2016r. rozpoczęła się kontrola dokumentów w zakresie ubezpieczeń, płac i świadczeń - przeprowadzana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

W czasie wakacji nasza Biblioteka zorganizowała dla dzieci Noc Bibliotek  z 22 na 23 lipca pod hasłem „Sportowe Wakacje z książką”.

Dzieci w urozmaicony czas spędziły tę noc uczestnicząc w warsztatach rękodzieła, zajęciach plastycznych, grach i zabawach z książką i na świeżym powietrzu.

Informuję Państwa, że na zaproszenie Częstochowskiego Stowarzyszenia Rozwoju Małej Przedsiębiorczości włączyliśmy się w akcję organizacji wakacyjnego wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Półkolonie  w naszej gminie będą trwały 10 dni od 16 do 29 sierpnia 2016r. i będą zorganizowane dla 50 osobowej grupy dzieci w naszym przedszkolu gminnym. W programie zapewnimy dla dzieci różne atrakcje, warsztaty, gry, zabawy, zajęcia sportowe, wycieczkę do afrykarium we Wrocławiu, dwa wyjazdy na basen do Koła.

Lista uczestników jest jeszcze otwarta, zainteresowanych zapraszamy do zapisywania się.

Na organizację półkolonii otrzymamy dofinansowanie w wysokości 15.800,00 zł. z czego pokryjemy koszt obiadów dla dzieci, wynagrodzenia dla opiekunów, organizację zajęć i wycieczek.

Koordynatorem półkolonii jest Pani Agnieszka Malesza – Dyrektor Biblioteki.        

 

Wysoka Rado

Szanowni Państwo

 

         Uprzejmie wszystkich Państwa zapraszam na Gminno – Parafialne Dożynki, które odbędą się 28 sierpnia 2016r. Rozpoczynamy tradycyjnie Mszą Świętą dziękczynną o godz. 14.00. W tym roku gospodarzami Święta Plonów będą Mieszkańcy Ponętowa Dolnego. Zaszczytną funkcję Starostów Dożynek przyjęli Pani Halina Ludwicka z Ponętowa Dolnego i Pan Karol Dzierbicki również z Ponętowa Dolnego.

Serdecznie Państwa zapraszam.

 

Dziękuję bardzo

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak