I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 11 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r.


W y s o k a R a d o,


S z a n o w n i P a ń s t w o,

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 11 sierpnia 2016 roku do 30 września 2016 roku

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 6 zarządzeń.

Pięć z nich dotyczy spraw finansowych:

 • zarządzenie Nr 93.2016 z dnia 12 sierpnia 2016r. – w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku,

 • zarządzenie Nr 94.2016 z dnia 12 sierpnia 2016r. - w sprawie przedłożenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Grzegorzew za I półrocze,

 • zarządzenie nr 95.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku – w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grzegorzew na 2017 rok,

 • zarządzenie nr 96.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku – wprowadzające zmiany do uchwały budżetowej i uruchomienia rezerwy celowej na 2016 rok.

 • Zmiana obejmowała uruchomienie rezerwy celowej oświatowej w wysokości 50.446,00 zł. na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli w związku ze zmianą stopnia awansu zawodowego nauczycieli i na wynagrodzenie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie. Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesień planowanych wydatków w ramach działu.

 • zarządzeniem nr 97.2016 z dnia 15 września 2016 roku – dokonano kolejnych zmian w budżecie, a w szczególności polegających na wprowadzeniu do budżetu dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Grzegorzew oraz dotacji w zakresie pomocy społecznej. Pozostałe zmiany dotyczyły przeniesień planowanych wydatków w ramach działu oraz uruchomienie rezerwy ogólnej w wysokości 8.095,00 zł. z przeznaczeniem na działalność Jednostek OSP i pozostałą działalność kulturalną.

 • Kolejne Zarządzenie Nr 98/2016r. z dnia 26 września 2016r. wydałam w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej w związku ze zmianą składu osobowego komisji. Zadaniem Komisji tak jak dotychczas będą czynności likwidacji zużytych bądź zamortyzowanych środków będących majątkiem gminy.

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

W zakresie realizacji inwestycji informuję Państwa, że:

30 sierpnia 2016r. odbył się odbiór przebudowy drogi gminnej w Bylicach. Ułożyliśmy asfalt na odcinku 1.100 mb o grubości 5 cm.

Łączny koszt tej inwestycji to 210.408,49 zł, do której otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 181.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, udział finansowy Gminy to 29.408,49 zł.

Realizowana inwestycja wspólnie z Powiatem Kolskim – przebudowa chodników na ul. Wrszawskiej w Grzegorzewie dobiega końca. W trakcie trwania prac wystąpiłam do Zarządu Powiatu Kolskiego o zwiększenie zakresu tych robót obejmujących przebudowę chodnika na odcinku od planowanego zakończenia robót tj. od posesji Państwa Teresy i Jerzego Czapowskich do ostatniej posesji przed mostem na rzece Rgilewce.

Jest zgoda Powiatu i taki zakres zostanie wykonany. Łączny koszt robót wyniesie 262.000,00 zł z tego 131.000,00 zł- Gmina i 131.000,00 zł - Powiat. W tej kwocie mieści się wydatek w wysokości 52 tys. (26 tys. Gmina i 26 tys. Powiat ) - na dodatkowe roboty, o które wnioskowałam.

Na poprzedniej sesji Rady Gminy informowałam Państwa o zaleceniach uprawnionego kominiarza po przeprowadzonej okresowej kontroli i konieczności wykonania wentylacji w budynku socjalnym na stadionie w Grzegorzewie.

Zadanie zostało wykonane.

Zakres modernizacji to - wybudowany komin wentylacyjno-paleniskowy, wykonanie otworów nawiewnych i wentylacyjnych oraz podłączenie gazowych przepływowych podgrzewaczy wody.

Odbiór robót odbył się 9 września 2016r. a ich koszt to kwota 8.300,00 zł.


Trawają prace związane z opracowaniem projektu technicznego i uzyskaniem wymaganych uzgodnień i opinii na budowę oświetlenia ulicznego w Grzegorzewie przy ulicy Kolskiej i Piaski. Zadanie jest realizowane w formule "Zaprojektuj i Wybuduj" przez firmę Instalatorstwo Elektryczne – Ryszarda Kasiorka z Babiaka.

Trwają uzgodnienia z Zespołem Uzgadniania Dokumentacji w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Kole.

Końcowy termin wybudowania tej inwestycji to 30.11.2016r.


Opracowujemy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na budowę Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie. Przetarg ogłosimy w pierwszej połowie października.


Na bieżąco informuję Państwa o sprawie dotyczącej rekultywacji składowiska odpadów w Grzegorzewie. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Koninie wystąpił do nas o podpisanie aneksu na rozwiązanie umowy użyczenia gruntu rekultywowanego składowiska, która jest zawarta na okres do końca 2020 roku. Pisemnie odmówiłam podpisania aneksu i nie zgodziłam się na skrócenie okresu zawrcia umowy dlatego, że:

- rekultywacja składowiska nie została uznana za zakończoną w kierunku leśnym – zgodnie z decyzjami Starosty Kolskiego określającymi kierunek rekultywacji jako leśny. A obszar rekultywowany można zalesić dopiero po upływie 5 lat od zakończenia rekultywacji.

- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie zobowiązany jest do prowadzenia zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych, w okresie pierwszych trzech lat od wzrostu trawy w ramach rekultywacji biologicznej.


Ze względu na złożoność sprawy 6 października 2016r. z inicjatywy MZGOK w Koninie odbędzie się spotkanie, na którym zostaną omówione wszystkie aspekty związane z rekultywacją składowiska w Grzegorzewie w zakresie umowy użyczenia z dnia 02.01.2012r. obejmujące kwestie rekultywacji, monitoringu piezometrów, sporządzania dokumentacji efektów ekologicznych w okresie obowiązywania umowy do dnia 31.12.2020r.W tym miejscu poinformuję Państwa o stopniu realizacji Funduszu Sołeckiego:


 • 26 sierpnia 2016 r. odebrano roboty związane z budową chodnika z kostki brukowej przy remizie OSP w Ponętowie Dolnym. Koszt zadania to 24.108,00 zł.
 • 12 września 2016 r. odebrano roboty związane z utwardzeniem placu przy remizie OSP Kiełczewek – Boguszyniec. Zadanie polegało na ułożeniu kostki brukowej i było realizowane z funduszu sołeckiego sołectwa Boguszyniec. Koszt to 12.100,00 zł.

W Tarnówce zakończyliśmy budowę ogrodzenia działki przy remizie. Wykonano 33 mb ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych siatkowych i 40 mb z ogrodzenia z przęseł betonowych. - za łączną kwotę 8.150,00 zł.

Mieszkańcy podjęli uchwałę o zmianie wniosku na 2016r. i za pozostałą dla tej miejscowości kwotę tj. 10.197,16 zł. wnoszą o zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej.

30 sierpnia 2016 r. zostały odebrane roboty związane z cyklinowaniem podłogi w świetlicy wiejskiej w Ladorudzku. W ramach zadania wycyklinowano i trzykrotnie zabezpieczono lakierem istniejącą podłogę o powierzchni 155 m2. Koszt cyklinowania to 9 000,00 zł.

Zamontowano 1 oprawę oświetlenia ulicznego w Ladorudzku za kwotę 1.500 zł.

W Barłogach – zakupiono wyposażenie i meble do kuchni w remizie za kwotę 8.412,47 zł, zakupiono część zaplanowanych materiałów budowlanych do remontu korytarza w remizie za kwotę 3.964,69 zł.

W tej miejscowość również mieszkańcy zdecydowali o zmianie wniosku w jednym punkcie – zmieniając zakup siedzisk na boisko sportowe na wykonanie konstrukcji pod siedziska na boisko sportowe – kwota bez zmiany – 10.000 zł ,

Zakończone zostały roboty dotyczące montażu 4 opraw oświetlenia ulicznego w Kiełczewku za kwotę 4.000,00 zł.

27 września Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe dokonała odbioru technicznego robót.


Wrzesień jest miesiącem zebrań z mieszkańcami w naszych sołectwach w sprawie uchwalenia wniosków na fundusz sołecki na przyszły rok, ale i też związanych ze zmianą wniosków na ten rok.

  Jesteśmy po większości zebrań i w 6 miejscowościach mieszkańcy zdecydowali zmienić zadania z funduszu sołeckiego - tego roku, dotyczy to sołectw:

  Grodna, Barłogi, Borysławice Zamkowe, Bylice, Bylice-Kolonia, Tarnówka. Złożone zmiany wniosków będą się wiązały ze zmianami w budżecie na ten rok, o tym będziemy mówić w dalszym punkcie obrad sesji - przy zmianach do budżetu na 2016 rok.Państwo Radni

Szanowni Państwo


W okresie wakacji we wszystkich szkołach przeprowadzone zostały prace remontowe- wydatki z tym związane wyniosły łącznie 68.822 zł.

1. W Szkole Podstawowej w Grzegorzewie:

 1. odmalowana została jedna sala lekcyjna 105 i ławki przed szkołą,

 2. zamontowano nowe drzwi wejściowe do budynku szkoły,

całkowity koszt remontu 4.768,-

2. W Gimnazjum w Grzegorzewie:

1) pomalowany został korytarz i klatka schodowa na II piętrze budynku,

2) wymieniono uszkodzone drzwi do szatni przy sali gimnastycznej,

3) pomalowano 2 pracownie ( sala 205 pracownia chemiczna i sala 206 pracownia matematyczna) prace malarskie zostały wykonane przez pracownika obsługi gimnazjum – koszt remontu 2.134,-

3. W Szkole Podstawowej w Barłogach:

1) wykonany został remont podłogi w sali gimnastycznej , zakres remontu obejmował wymianę części parkietu oraz całościowe cyklinowanie malowanie linii boisk i lakierowanie parkietu - całkowity koszt remontu wyniósł 15.000 złotych

4. W Szkole Podstawowej w Bylicach – Kolonii:

1) wymieniono nawierzchnię podłogi na korytarzu – piętro budynku szkoły,

położona została nawierzchnia z wykładziny PCV typu Tarkett

- koszt zadania to 41.952,-

2) pomalowany został korytarz, klatka schodowa i biblioteka, prace zostały wykonane przez pracowników obsługi szkoły – koszt 2.963,-

3) odnowiona została elewacja przy wejściem głównym do budynku szkoły,

4) zamontowano nowy wymiennik ciepłej wody – koszt 2.005,-

całkowite koszty remontów w Szkole w Bylicach – Kolonii wyniosły 46.920 złotych.


Będąc przy tematyce szkół informuję Państwa, że rok szkolny 2016/2017 w naszej gminie rozpoczęło 730 dzieci. Oprócz przedszkolaków tj. w szkołach podstawowych i gimnazjum mamy - 572 uczniów - liczba ta jest mniejsza o 34 uczniów niż w roku ubiegłym. Będzie to skutkować mniejszą subwencją o kwotę około 180.000 zł - liczoną na bazie kwot subwencji obecnego roku. Ostateczna wielkość subwencji będzie znana w październiku, o czym będę Państwa informowała.

Państwo Radni

Szanowni Państwo

Informuję, że 27 maja 2016 r. złożyliśmy wniosek o udzielenie dotacji w ramach Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Nasz wniosek został pozytywnie oceniony i przyjęty do realizacji. Wartość wniosku opiewa na kwotę 51.110,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 90 % tj. 45.999,00 zł, udział Gminy – to kwota 5.111,00 zł. Warunkiem podpisania umowy o dotację jest zabezpieczenie całej kwoty w budżecie gminy. W związku z tym w punkcie dotyczącym zmian w budżecie na 2016r. jak i Wieloletniej Prognozy Finansowej będę prosiła Państwa Radnych o zmiany zabezpieczające pieniądze na opracowanie Programu Rewitalizacji. Opracowanie programu będzie odbywało się w tym i w przyszłym roku. Zatem część pieniędzy będzie wydane w 2016r. a część w 2017r.

Wiemy, że w harmonogramie ogłaszania naborów wniosków współfinansowanych z pieniędzy unijnych są również przewidziane pieniądze na rewitalizację. Warunkiem startowania w takich naborach jest posiadanie Programu Rewitalizacji. Cieszymy się, że na opracowanie programu otrzymaliśmy dofinansowanie i przy niewielkim udziale finansowym gminy będziemy mogli go opracować dla naszego samorządu, aby w przyszłości móc ubiegać się o pieniądze na inwestycje w obszarach wymagających rewitalizacji.

Przygotowujemy się do naborów wniosków, które będą ogłaszane przez Stowarzyszenie „SOLNA DOLINA” . 6 września 2016r. wzięłam udział w szkoleniu Rady Programowej. 29 września w naszej świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mieszkańców, dotyczące naborów wniosków i zasad ich wypełniania. Pierwsze nabory zaplanowano na listopad 2016r. na rozwój i zakładanie przedsiębiorczości oraz na budowę i przebudowę infrastruktury ogólnodostępnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.


7 września br. wzięłam udział w inauguracji projektu "GOLDHANDERS & CO" realizowanego przez młodzież i nauczycieli Gimnazjum w Grzegorzewie. Gimnazjum wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Grzegorzewie złożyło wniosek na realizaję tego projektu i otrzymało dotację w wysokości 40.000 zł z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Opiekunką projektu jest Pani Renata Kulig.

W ramach projektu młodzież zaprojektuje meble i sprzęty z palet, opon, plasiku, zaaranżuje nimi wygospodarowaną przestrzeń publiczną, a tym samym stworzy miejsce spotkań zarówno pod dachem jak i na świeżym powietrzu. Projekt rozpoczęto od udziału młodzieży w trwającym 3 dni - obozie przetrwania w Brzedni. Młodzież tam musiała pokonać wiele trudnych zadań np. skoki do wody, chodzenie po linie, pływanie w bagnie i w jeziorze, przechodzenie przez tunele, wspinanie się i mnóstwo zadań doskonalących pracę w grupie.

I jak sami stwierdzili – było ciężko, ale udało się przeżyć.

Wrócili szczęśliwi i bogatsi o nowe doświadczenia.


To już kolejny projekt realizowany przez uczniów Gimnazjum. W poprzedniej edycji zakończony projekt CATWALK został najwyżej oceniony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży i okazał się najlepszym projektem programu Równać Szanse. W efekcie tego Fundacja zaprosiła Stowarzyszenie do zamkniętego modelowego konkursu, w którym zdobyli kolejną dotację w wysokości 15.000 zł na napisanie i wydanie książki – poradnika – jak zrobić taki projekt jak Catwalk, oraz promocję publikacji.

Jesteśmy dumni z Waszej pracy i kreatywności.

Gratulujemy i życzymy pomyślności przy realizacji projektu.

Z radością podzielę się z Państwem sukcesem naszych Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Barłóg.

14 sieprnia 2016r. nasze mieszkanki z Koła Gospodyń Wiejskich w Barłogach zaprezentowały swoje wyroby kulinarne podczas VI Festiwalu Tradycyjnej Kuchni Wielkopolskiej w Kawęczynie w Powiecie Tureckim
Podczas Święta kuchni Wielkopolskiej.

Wśród barwnych smakiem i zapachem kulinariów, placek drożdżowy z Barłóg został najwyżej oceniony przez jury.

Serdecznie gratulujemy Pani Sołtys – Lidii Grądziel i Paniom z KGW Barłogi.
Festiwal odbył się pod Honorowym patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego - Pana Marka Woźniaka.

W dniach 10-11 września 2016r. odbył się w Licheniu "VI Ogólnopolski Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji kobiecych z terenów wiejskich". Przy tej okazji uroczyście obchodzono 150. rocznicę powstania Kół Gospodyń Wiejskich. Są to dni, w których kobiety wiejskie otwierają swe serca pełne gościnności, śpiewają, tańczą i częstują swymi specjałami oraz dziękują u stóp Matki Boskiej Licheńskiej za wszystko dobro, którego doświadczają.

W uroczystości tej udział wziął nasz Ludowy Zespół "Grzegorzewianki", który przy stoisku zaprezentował się swoimi „pysznościami” oraz uświetnił imprezę występami.

Zespół zajął I miejsce w przyrządzeniu potrawy ziemniaczanej "Pyrczok", a II miejsce w występach ludowych.

Pełne uroku wiejskiego stoisko z wystawą historyczną zorganizowali na tej imprezie Państwo Zuzanna i Antoni Gwiaździńscy z Gospodarstwa Agroturystycznego „Pasieka”. W swoim stoisku częstowali tym co na co dzień można skosztować przybywając do nich w gościnę. Ponadto można było poznać klimat ich gospodarstwa, gdyż elementami ze swoich zbiorów przyozdobili stoisko. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie naszej Małej Ojczyzny.


Państwo Radni

Szanowni Państwo

W zakresie bieżących spraw informuję, że w naszym Urzędzie zakończyły są kontrole zewnętrzne.

- kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Grzegorzew za 2015 rok przeprowadzona przez inspektorów kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznania.

oraz

kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

31 sierpnia 2016r. zakończyliśmy przyjmowanie wniosków od rolników na zwrot podatku akcyzowego. Przyjęliśmy 275 wniosków na łączną kwotę do wypłaty 116.498,43 zł.

3 września 2016r. odbyło się posiedzenie Zarządu Jednostki OSP Zabłocie. Zarząd wybrał nowego Prezesa swojej jednostki Druha Krzysztofa Durkiewicza.


28 sierpnia 2016r. odbyły się w naszej Gminie Dożynki Gminno – Prafialne w Ponętowie Dolnym. Bardzo dziękujemy tegorocznym gospodarzarzom – mieszkańcom Ponętowa Dolnego na czele z Panem Sołtysem – Czesławem Wojtasikiem i Państwem Radnymi - Panią Izabelą Badyńską i Panem Januszem Sanigórskim, za przygotowanie Święta Plonów, piękne dekoracje, wypieczone ciasta i całą oprawę uroczystości.

Dziękujemy przybyłym delegacjom ze wszystkich 13 sołectw z wieńcami i darami dożynkowymi.

Dziękujemy pocztom sztandarowym z naszych 8 Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i wszystkim, którzy włączyli się, aby godnie podziękować naszym Rolnikom za ich trud pracy.


1 września ochodziliśmy 77. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Uroczystość jak każdego roku rozpoczęliśmy od przemarszu ulicami Grzegorzewa, uczestniczyliśmy na Mszy Świętej za poległych w obronie Ojczyzny, następnie złożyliśmy kwiaty przed tablicą upamiętniającą poległych. Na zakończenie uroczystości na cmentarzu parafialnym odbył się Apel Poległych i złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje.

Dziękuję wszystkim, którzy w tym dniu przybyli na uroczystość, aby uczcić pamięć i oddać hołd okrutnie pomordowanym.


Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W tym roku - 3 września w parku przy Urzędzie czytaliśmy "Quo vadis".

Narodowe Czytanie zostało zainicjowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a jej nadrzędnym celem jest popularyzacja czytelnictwa poprzez kontakt z największymi dziełami literatury polskiej.

Do czytania zaproszono dzieci, młodzież, dyrektorów szkół i naszych jednostek organizacyjnych, kapłanów. Wspólnie z Panem Tadeuszem Sosnowskim – Przewodniczacym Komisji Oświaty wzięliśmy udział w czytaniu. Dziękuję Pani Agnieszce Malesza za organizację tego wartościwego spotkania z literaturą i wszystkim przybyłym osobom.

11 września 2016r. na terenie Gminy Olszówka odbyły się VI Powiatowe Warsztaty Ratownictwa Medycznego, w których udział wzięli Druhowie z naszej Gminy – z Jednostki OSP Grzegorzew.

Warsztaty stanowiły formę ćwiczenia, mającego na celu sprawdzenie i podniesienie standardów postępowania przy udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy, a także umiejętności prowadzenia i koordynacji akcji ratownictwa. W warsztatach nie było wygranych ani przegranych, dlatego też wszystkie jednostki otrzymały takie same upominki.Dziekuję naszym Druhom za udział w warsztatach.

We wrześniu pod hasłem "Podaj dalej .... drugie życie odpadów" została przeprowadzona tegoroczna akcja sprzątania świata w naszej Gminie.

W akcji udział wzięły wszystkie szkoły podstawowe i Gimnazjum z naszej Gminy.

W tym roku uczniowie zatroszczyli się o zanieczyszczone tereny otwarte oraz pobocza i przydrożne rowy. Śmieci były na bieżąco segregowane do worków.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w akcję sprzątania świata i dbają o czystość w naszej Gminie.

Państwo Radni

Szanowni Państwo

Z niepokojem obserwujemy skutki tegorocznej suszy. W lipcu tego roku wystąpiłam do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie naszej Gminy za obszar dotknięty klęską suszy i udzielenie pomocy rolnikom. Gminna Komisja ds szacownania szkód w rolnictwie przyjmowała w lipcu i sierpniu wnioski o szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Z informacji opublikowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że rolnicy, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody w wysokości conajmniej 70% będą mogli skorzystać z pomocy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 17 do 31 października 2016r. będzie przyjmowała wnioski o udzielenie pomocy finansowej, która będzie wynosiła:

- 900 zł - na 1 ha powierzchni upraw. Kwota ta będzie pomniejszona o 50% dla rolników nie posiadających ubezpieczenia co najmniej 50 % powierzchni upraw rolnych.

Od 3 października br. Komisja Gminna będzie sporządzała protokoły z szacowania strat.

Protokoły będą wymaganym załącznikiem do wnioku o pomoc.

W okresie międzysesyjnym uczestniczyłam w różnych uroczystościach i spotkaniach, i tak:

 • 13 sierpnia – wzięłam udział w uroczystym otwarciu zmodernizowanego budynku Ludowego Banku Spółdzielczego w Grzegorzewie. Mamy pięknie odnowioną placówkę banku w naszej Gminie.

 • 29 sierpnia – na zaproszenie Banku Żywności w Koninie uczestniczyłam w uroczysości Jubileuszowej XX- lecia banku.

 • 5 września – wspólnie ze społecznością szkolną z naszej Gminy wzięliśmy udział w uroczystości upamiętniającej pomordowanych w byłym niemieckim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem.

 • 10 września – uczestniczyłam w obchodach 65 – lecia Koła Łowieckiego "JELEŃ" w Kole.

 • 21 września – odbyło się 10-lecie Stowarzyszenia "Wielkopolska Wschodnia", którego byliśmy członkiem przez 9 lat. W uroczystości uczestniczyliśmy wspólnie z Panem Radnym- Piotrem Bednarkiewiczem i naszymi Druhami z Jednostki OSP Grzegorzew.

 • 23 września – w Starostwie Powiatowym w Kole odbyło się spotkanie z funkcjonariuszami kolskiej Policji. Na tym spotkaniu oficjalnie pożegnano dotychczasowego Komendanta Powiatowego Policji w Kole – Pana Wiesława Grzegorczyka – odwołanego ze stanowiska. Do czasu powołania nowego Komendanta, Jego obowiązki pełni dotychczasowy zastępca – Pan Artur Foryński.

W dniach 22-23 września uczestniczyłam w Ogólnopolskim Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Na Forum poruszano wiele spraw dotyczącycyh działalności samorządów i czekających nas zmian prawnych m.in w zakresie centralizacji podatku VAT, tworzenia Centrów Usług Wspólnych, reformy oświaty, zamówień publicznych.


Wysoka Rado

Szanowni Państwo

Wspólnie ze społecznością Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II przygotowujemy się do zaplanowanej na 20 października 2016 roku uroczystości Jubileuszu 10-lecia nadania imienia tej szkole.

Już dzisiaj w imieniu Pani Dyrektor, Nauczycieli, Rodziców, całej społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na tę uroczystość.

Dziękuję bardzo