Informacja
o pracy  Wójta  Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 30 września 2016 r. do 26 października 2016 r.

Wysoka Rado,
Szanowni Państwo

 Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie odbywania ostatniej sesji, tj. od 30 września 2016 r. do 26 paździenrika 2016r.

Serdecznie witam gości – Służby i Inspekcje, które dbają o nasze bezpieczeństwo sanitarne, weterynaryjne, ochronę pożarową, bezpieczeństwo
i porządek publiczny.

Witam Panią Dyrektor Sanepidu – Ewę Lewicką, Pana Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej – Krzysztofa Żurawika, Pana Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole – Michała Bryla oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii – Pana Radosława Namyślaka.

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

16 października 2016 r. mieszkańcy okręgu wyborczego nr 7 obejmującego Kiełczewek i Boguszyniec wybrali Pana Marka Lewandowskiego na radnego
w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Grzegorzew. Wybory były przeprowadzone w związku ze zrzeczeniem się mandatu radnego Pana Józefa Sochackiego z powodu objęcia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.

Po prawie czteromiesięcznej pracy Rady w 14 osobowym składzie od dzisiaj nasza Rada jest w pełnym zespole.

Jeszcze raz gratulujemy Panu Markowi Lewandowskiemu i zapraszamy do współpracy.

Uprzejmie informuję, że w okresie będących przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 2 zarządzenia.

- zarządzenie Nr 99/2016 z dnia 17 października 2016 r. – w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Wymóg konsultacji Programu wynika w przepisów prawa. Konsultacje zarządzono w terminie od 18.10.2016 r. Do 31.10.2016 r. Wszystkich zainteresowanych wyrażeniem opinii na temat Programu zachęcam do zgłaszania uwag w skretariacie Urzędu lub w formie elektronicznej.

- Kolejnym zarządzeniem - Nr 2.2016 z dnia 17 października 2016 r. - powołałam Komisję Inwentaryzacyjną i ustaliłam sposób przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Grzegorzew.

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

W zakresie realizacji inwestycji informuję Państwa, że:

7 października br. wspólnie z przedstawicielami Powiatowego Zarządu Dróg w Kole, Radnymi Rady Gminy, dokonaliśmy odbioru – Przebudowy chodników przy ul. Warszawskiej.

Obecnie trwają roboty dodatkowego zakresu obejmującego odcinek – do mostu na rzece Rgilewce. Termin zakończenia robót to zgodnie z umową upływa 18 listopada 2016 r.

Dbając o bezpieczeństwo uczniów wykonaliśmy dodatkowe ogrodzenie terenu szkolnego przy wiacie autobusowej – przy ul. Kolskiej w Grzegorzewie.

Ogrodzenie o wysokości 4 m odgradza boisko szkolne od bezpośredniego dostępu do ruchliwej drogi powiatowej. Koszt robót to 3.500,00 zł.

Wykonaliśmy remont drogi gminnej od ul. Źródlanej w kierunku cmentarza, poprzez ułożenie frezu asfaltowego. Koszt robót to 28.800 zł.

Dla poprawy estetyki i wizerunku dróg gminnych wykosiliśmy pobocza
i rowy przydrożne
w Bylicach-Kolonii, Bylicach, Borysławicach Kościelnych
i Zamkowych. W sumie wykosiliśmy 54.360 m2. Poniesiony wydatek to 9.980 zł.

5 października Starosta Kolski wydał nam pozwolenie na budowę oświetlenia ulicznego w Grzegorzewie przy ul. Piaski i ul. Kolskiej.

Na początku listopada br. wykonawca – Firma Pana Ryszarda Kasiorka z Babiaka – rozpocznie wykonywanie tej inwestycji.

Trwają prace konserwacyjne na Rzece Rgilewce. Zakres robót obejmuje wykaszanie i wygrabianie skarp, mechaniczne hakowanie i rozdrabnianie porostów ze skarp i dna, odmulanie dna, naprawa umocnień. Na terenie naszej Gminy zakresem tych prac będzie objęty odcinek 6,53 km.

Realizując Fundusz Sołecki informuję, że:

- zakupiliśmy 367 m2 kostki brukowej, krawężniki i obrzeża na budowę wjazdów do 7 posesji przy ulicy Ogrodowej w Grzegorzewie.

Wartość zakupionego materiału to 15.164,57 zł.

Zgodnie z zawartymi z mieszkańcami porozumieniami, materiał zakupiono z budżetu gminy a koszt robocizny ustalono po stronie mieszkańca.

 • 25 października 2016 r. zawarto umowę na wykonanie chodnika przy Placu 1000-lecia Państwa Polskiego w Grzegorzewie na kwotę 8.000 zł z terminem wykonania do 30.11.2016 r.

- Zgodnie ze zmienionym wnioskiem mieszkańców Bylic na realizację funduszu sołeckiego - zamiast budowy kominka zostanie wykonane centralne ogrzewanie w remizie OSP w Bylicach. 18.10.2016 r. podpisałam umowę na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania.

Dokumentacja będzie wykonana za kwotę 3.075 zł w terminie do 31.10.2016 r.

Po opracowaniu dokumentacji niezwłocznie przystąpimy do realizacji zadania.


 • 25 października 2016 r. zawarto umowę na wykonanie kominka w remizie OSP w Zabłociu w terminie do 24 listopada 2016r. za kwotę 13.398 zł.

 • Zgodnie z wnioskiem mieszkańców o zakup działki w Borysławicach Zamkowych przy remizie i w Grodnej przy świetlicy wiejskiej, będę w dalszej części sesji w punkcie zmian w budżecie wnioskowała do Państwa Radnych o zabezpieczenie środków na zakup tych działek.

Państwo Radni

Na poprzedniej Sesji Rady Gminy informowałam Państwa o planowanym na 6 października 2016 r. spotkaniu z przedstawicielami Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na temat rekultywacji składowiska odpadów w Grzegorzewie i wniosku MZGOK w Koninie o wcześniejsze rozwiązanie umowy użyczenia składowiska, której termin obowiązywania jest do 31.12.2020 r.

Na spotkaniu omówiliśmy dokumenty, z których jednoznacznie wynika, że MZGOK jest zobowiązany do:

- dokonywania zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w pierwszych trzech latach od wzrostu trawy

- nasadzenia drzew po 5 latach od zakończenia rekultywacji.

Zatem uznałam, że bezpodstawne byłoby skracanie okresu umowy użyczenia, o czym pisemnie poinformowałam Spółkę.

Argumentem MZGOK o wcześniejsze rozwiązanie umowy było to, że z uwagi na odległość z Konina do Grzegorzewa trudno jest monitorować składowisko. Zadeklarowałam, że na bieżąco będziemy informować spółkę gdyby coś niepokojącego wydarzyło się na składowisku.

Wiele kontrowersji wzbudzał temat budowy kurników w Barłogach. Informowałam Państwa, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało moją decyzję o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań dla tej inwestycji. Sprawa jest skierowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Szanowni Państwo,

nawiązuję do tego tematu, gdyż mamy podobną sprawę.

W tym samym obszarze – na sąsiedniej działce gdzie była planowana budowa kurników, na wniosek inwestora z gminy Izbica Kujawska toczyło się w Starostwie Powiatowym w Kole postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – gęsiarni o powierzchni zabudowy 4.567,83 m2 dla chowu - tj. 4.500 szt.

29 sierpnia 2016 r. Starosta Kolski zwrócił się do nas z pytaniem, czy na planowaną inwestycję wymagana jest decyzja wójta o środowiskowych uwarunkowaniach.

Aby udzielić odpowiedzi, 5 września br. zapytaliśmy Starostę Kolskiego
o szczegóły, które pozwoliłyby wypowiedzieć się czy istnieje obowiązek wydania decyzji środowiskowej.

13 września 2016 r. otrzymaliśmy odpowiedź ze Starostwa.

15 września 2016 r. poinformowałam pisemnie Starostę o swoim stanowisku w tej sprawie wskazując, że decyzja środowiskowa dla tego zadania jest wymagana. Zgodnie z przepisami prawa planowana powierzchnia zabudowy gęsiarni jest znacząco za duża w odniesieniu do planowanej w niej liczby chowu gęsi.

Zatem wyliczając na podstawie rozporządzenia maksymalną możliwą obsadę gęsi dla zaplanowanej powierzchni budynku – zachodzi obowiązek określenia dla tej inwestycji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Inwestor nie wystąpił do wójta gminy o wydanie takiej decyzji.

W toku postępowania poinformowałam Starostwo, że planowany do budowy obiekt gęsiarni nie jest zgodny z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Grzegorzew, gdyż zgodnie z ustaleniami naszego Planu – gabaryty
i charakter
nowych obiektów muszą stanowić kontynuację formy architektonicznej i charakteru zabudowy do obiektów zrealizowanych bądź zrealizowanych w sąsiedztwie. A w sąsiedztwie planowanej inwestycji takich obiektów nie ma.

Następnie 30 września 2016 r. otrzymaliśmy ze Starostwa postanowienie
o umorzeniu postępowania o wydanie pozwolenia na budowę gęsiarni z uwagi na to, że inwestor wycofał swój wniosek.

19 października 2016 r. do Urzędu Gminy w Grzegorzewie wpłynęła decyzja Starosty Kolskiego udzielająca pozwolenia na budowę gęsiarni. Inwestor zmienił projekt budowlany, zachowując bez zmian całkowitą powierzchnię zabudowy. Zmianie uległ sposób i powierzchnie zagospodarowania budynku. Zmniejszono powierzchnię dla chowu gęsi a pozostałą część budynku zaplanowano na magazyn paszowy.

Z uwagi na to, że nasze uwagi nie zostały uwzględnione w toku postępowania, pozostaje nam tryb odwoławczy.

Będziemy składać odwołanie od tej decyzji do Wojewody Wielkopolskiego, mamy na to 14 dni.

O sprawie będę Państwa na bieżąco informowała.

Kolejnym problematycznym dla nas i naszych mieszkańców tematem wzbudzającym wiele obaw jest wydane przez Starostę Kolskiego pozwolenie na budowę elektrowni wiatrowej w Grzegorzewie. Problem wyniknął ze zmiany
w lipcu tego roku przepisów prawa, które wprowadzają ograniczenia zabudowy w odległości mniejszej niż 10- krotność wysokości masztu elektrowni wiatrowej.

Mieszkańcy Grzegorzewa wnieśli 21.10.2016r. pisemny sprzeciw wobec budowy elektrowni wiatrowej.

Nowy przepis prawa wzbudza wiele wątpliwości. Aby porozmawiać o nurtujących nas problemach deklaruję, że zorganizuję spotkanie z mieszkańcami z udziałem inwestora i urbanisty.

Wysoka Rado

Szanowni Państwo

Wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z Ostrowite w październiku rozpoczęliśmy realizację projektu „Sieć Dobrego Wsparcia”.

Jest to projekt w całości finansowany ze środków Unii Europejskiej i skierowany dla osób bezrobotnych lub z niepełnosprawnościami. W projekcie bierze udział 13 naszych mieszkańców w różnym wieku. Osoby te skorzystają z bezpłatnych szkoleń zawodowych, zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym oraz z 3 miesięcznych staży. Uczestnicy projektu mają zagwarantowane stypendium szkoleniowe i wynagrodzenie stażowe. Jest to pierwsza z czterech edycji zajęć. Obecna grupa zakończy udział w projekcie z końcem lutego 2017 roku. Po czym rozpoczniemy nabór kandydatów do kolejnej edycji. Już dzisiaj zapraszam zainteresowane osoby do udziału w następnych edycjach.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „jeden Dzień w Sołectwie – przygoda, kultura, tradycja” kierowany do sołectw. Celem konkursu jest zaprezentowanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i turystycznego małych jednostek jakimi są sołectwa. Każdy projekt powinien uwzględniać propozycje aktywnego spędzania jednego dnia na terenie sołectwa i jego okolicy. Za najciekawsze projekty przewidziane są nagrody pieniężne, które będą mogły być wykorzystane na cele nagrodzonych sołectw.

Termin składania wniosków upływa 18 listopada 2016 r.

Wszyscy nasi sołtysi zostali poinformowani o możliwości udziału w konkursie.

Zachęcam Państwa Sołtysów do udziału w tym przedsięwzięciu.

W urzędzie służymy pomocą w napisaniu projektu.

W zakresie bieżących spraw uprzejmie Państwa informuję, że:


- 17 października 2016 r. odbyło się podsumowanie trwającej ponad dwa miesiące kontroli gospodarki finansowej Gminy Grzegorzew. Podsumowania kontroli dokonała Pani Zofia Ligocka - Kierownik Regionalnej Izby Obrachunkowej z Konina wraz z inspektorami kontroli przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy Pana Waldemara Banasiaka, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Pana Zbigniewa Molickiego, Członka Komisji Rewizyjnej – Pana Janusza Sanigórskiego oraz pracowników urzędu.

Szanowni Państwo, protokół z kontroli obejmuje ponad 253 strony.
Podczas podsumowania inspektorzy kontroli wskazali na stwierdzone nieprawidłowości. Obecnie czekamy na wystąpienia pokontrolne.


 • od 3 października 2016r. Gminna Komisja do spraw szacowania strat w rolnictwie sporządza protokoły oszacowania zakresu i wysokości szkód
  w gospodarstwach rolnych spowodowanych suszą. Wszystkich rolników, którzy do końca sierpnia złożyli do Komisji wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych na skutek suszy, zapraszamy do Urzędu w terminie do 31 października 2016 r. w celu sporządzenia protokołu. Protokół jest wymaganym dokumentem przy ubieganiu się o pomoc finansową z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


- 20 października 2016 roku odbyła się konferencja naukowo-techniczna zorganizowana przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
w Koninie.
Podsumowano uruchomienie Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, która pracuje od 16 października 2015 roku oraz zakończenie projektu na budowę spalarni. W konferencji wzięli udział pracownicy naszego Urzędu zajmujący się gospodarką odpadami komunalnymi.

Spalarnia w pełni funkcjonuje. Dzięki temu w naszym regionie mamy rozwiązany problem ze składowaniem odpadów. Unieszkodliwianie odpadów w spalarni ma też duży wpływ na osiąganie przez gminy wymaganych przepisami prawa wskaźników dotyczących ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych i osiąganie poziomów recyklingu.

W dalszej części obrad Sesji będziemy wracać do tematu gospodarki odpadami i wyrażać opinię na temat zaproponowanego przez Spółkę cennika za odpady przyjmowane do spalarni na 2017 rok.

Aktualnie za jedną tonę zmieszanych odpadów komunalnych płacimy "na bramie" 293,00 zł brutto, proponowana cena na 2017 rok to 395,03 zł brutto za 1 tonę zmieszanych odpadów.

W zakresie pozostałych odpadów zbieranych selektywnie ceny pozostają bez zmian:

 • papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne – 1,08 zł. brutto za tonę

 • odpady biodegradowalne – 207,36 zł brutto za tonę

 • popiół – 132,84 zł. brutto za tonę.

  Informuję Państwa, że w naszej gminie najbardziej kosztownych – odpadów zmieszanych zebraliśmy:

 • w 2014 roku – 1036 ton,

 • w 2015 roku – 505 ton,

 • w 2016 roku (do 30 września) - 440 ton,

  Państwo Radni, ze względu na tak znaczny wzrost ceny za 1 tonę odpadów zmieszanych, proponuję Państwu Radnym wyrażenie opinii negatywnej na temat proponowanej stawki za odpady.

Państwo Radni

Szanowni Państwo

Ważnym punktem obrad dzisiejszej Sesji będzię przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2015/2016.

Realizując obowiązek wynikający z art. 5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na wójta gminy obowiązek przedstawienia do 31 października organowi stanowiącemu – tj. Radnym Rady Gminy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów
i egzaminów, przygotowałam i na dzisiejszej sesji przedkładam Państwu Radnym tę informację.

Informacja dotyczy minionego roku szkolnego, chociaż niektóre elementy
w niej zawarte dotyczą lat wcześniejszych oraz stanu obecnego, czyli roku 2016, co ma na celu jak najpełniejsze zobrazowanie Państwu przedstawionych zagadnień.

Raport, który otrzymaliście Państwo jest dokumentem niezmiernie ważnym, gdyż obrazuje wydatki na oświatę stanowiące znaczną część wydatków budżetu gminy.

Będąc przy tematyce oświaty, z radością dzielę się z Państwem informacją
o sukcesach naszych uczniów.

- Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie stanęli na podium podczas Mistrzostw Powiatu Kolskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Przedczu:

- drużyna chłopców zajęła I miejsce

a

- drużyna dziewcząt zajęła III miejsce.

Kolejny sukces odniosła Młodzież Gimnazjum:

 • podczas Mistrzostw Powiatu Kolskiego w Biegach Przełajowych.

  Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce a drużyna chłopców – II miejsce.

  Dziewczęta reprezentowały naszą gminę na Wielkopolskim finale Sztafetowych Biegach Przełajowych – gdzie również osiągnęły imponujący wynik.

 • Na Mistrzostwach Powiatu Kolskiego w unihokeju, nasza młodzież
  z Gimnazjum spisała się na medal, wygrywając zawody i zajmując I miejsce w powiecie kolskim, uzyskując tym samym awans na finały rejonu koninskiego.

  Życzymy sukseców na dalszym etapie.

Wysoką lokatę zajęłay dziewczęta z Gimnazjum podczas 36 Międzynarodowego Biegu Warciańskiego – Agnieszka Golon zajęła II miejsce a Julia Golon III miejsce.

Cieszymy się z Waszego sukcesu, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Z radością chwalimy się sukcesami naszych mieszkańców.


Szanowni Państwo

Jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasz mieszkaniec - Pan Jacek Sosnowski z Bylic – Kolonii zajął bardzo wysokie 3 miejsce w Plebiscycie SuperRolnik Wielkopolski 2016.

Jesteśmy dumni, że w Gminie Grzegorzew mamy SUPERROLNIKA na skalę Wielkopolski.

Plebiscyt został zorganizowany przez tygodnik "Głos Wielkopolski" przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Panu Jackowi Sosnowskiemu i Rodzinie składamy serdeczne gratulacje, życzymy realizacji planów, pomyślności i dalszego rozwoju przykładnego gospodarstwa.

- 21 października 2016 r.nasz Zespół Ludowy "Grzegorzewianki" uczestniczyłw X Powiatowym Spotkaniu z Folklorem w Kłodawie.

W spotkaniu zaprezentowało się 21 Zespołów i każdy otrzymał dyplom, statuetkęi bon o wartości 200 zł.

Dziękujemy naszym "Grzegorzewiankom" za udział w folklorystycznym spotkaniu i jak zawsze wspaniałą promocję naszej Gminy.


- Gimnna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie włączyła się do programu "Czytające Przedszkole" w ramach Akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom".

25 października Pani Dyrektor Biblioteki w naszym Gminnym Przedszkolu czytała najpopularniejsze baśni i bajki polskie. Na koniec spotkania zorganizowała dla naszych maluchów gry i zabaway. Było to mile spotkanie z książką, zachęcające do czytania najmłodsze pokolenie.

Dziękujemy Pani Dyrektor za tę inicjatywę.

Wysoka Rado

Szanowni Państwo


13 paździenrika w naszym samorządzie uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości zorganizowanej przez Gminny Oddział ZNP wzięłam udział wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Waldemarem Banasiakiem i Przewodniczącym Komisji Oświaty – Panem Tadeuszem Sosnowskim.

W imieniu naszego samorządu raz jeszcze składamy wszystkim pracownikom oświaty najlepsze życzenia.

Drodzy Państwo

20 października 2016 roku w naszej Gminie odbyła się bardzo wymowna, piękna uroczystość.

Tego dnia świętowaliśmy Jubileusz 10- lecia nadania imienia Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bylicach – Kolonii.

Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kościele parafialnym w Borysławicach, którą celebrował Ekscelencja – Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering – Ordynariusz Diecezji Włocławskiej. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy wypuścili do nieba balony w barwach papieskich z przesłaniem do naszego Patrona Świętego Jana Pawła II.


Następnie przed budynkiem Szkoły w Bylicach na żywą pamiątkę uroczystości posadziliśmy drzewka dębu, lipy i cisu. Uroczystość a konkretnie nasze dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bylicach zauroczyli zebranych swoją cudowną częścią artystyczną. Niezwykły przekaz wspomnień o Ojcu Świętym dostarczył wiele emocji i wzruszeń.

Bardzo dziękuję Pani Iwonie Ziętek – Pani Dyrektor Szkoły, Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom, Uczniom, Księdzu Proboszczowi Leonowi Tomczykowi. Wszyscy kochani włożyliście na przestrzeni miesięcy wiele pracy w przygotowanie uroczystości.

Dziękuję i gratuluję.

Dziękuję bardzo