Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 20 grudnia 2016 r. do 24 stycznia 2017 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,


Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj.  od dnia 20 grudnia 2016 r. do dnia 24 stycznia 2017 r.
     
Państwo Radni,

Spotykamy się dziś na jednej z ważniejszych sesji  w roku – sesji budżetowej.
Za chwilę Radni Rady Gminy kadencji 2014-2018 uchwalą już trzeci budżet – budżet na 2017 rok.
Na nim opierać będziemy działalność naszego samorządu  w bieżącym roku.
Dzisiaj sfinalizujemy naszą wspólną pracę nad tym fundamentalnym dla działalności samorządu dokumentem.
Nad projektem uchwały budżetowej pracowaliśmy wspólnie na posiedzeniu zorganizowanym przez Pana Przewodniczącego Komisji Planu i Budżetu, które odbyło się 13 stycznia br.

Szanowni Państwo,

1) 13 stycznia 2017 r. rozstrzygnęliśmy przetarg  na budowę Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie.  W postepowaniu,  jak Państwa Radnych informowałam, złożono 6 ofert.

Najkorzystniejszą ofertą okazała się oferta
Przedsiębiorstwo KJS
ul. Konarskiego 26, 62-600 Koło
Cena: 5 998 721,24 zł
Termin wykonania : zgodnie ze SIWZ - 30 czerwca 2018 r.
Okres gwarancji: 84 miesiące

18 stycznia 2017 r. minął termin na składanie ewentualnych odwołań. W postępowaniu nie wpłynęło żadne odwołanie.
Aktualnie przygotowujemy się do zawarcia umowy. Trwa kompletowanie załączników, harmonogramu wykonania robót oraz gwarancji należytego wykonania.  

2) Realizując ustawę o efektywności energetycznej , w celu poprawy warunków życia mieszkańców  naszej Gminy,  zorganizowaliśmy na dzień 10.02.2017 r. spotkanie z doradcą  energetycznym, który przedstawi naszym mieszkańcom zasady i uwarunkowania dotyczące możliwości ubiegania się o środki finansowe na działania termomodernizacyjne oraz wymianę kotła węglowego.

3) 28 grudnia 2016r. wniosłam skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na postanowienie Wojewody Wielkopolskiego z 5 grudnia 2016 r., stwierdzające niedopuszczalność naszego odwołania od decyzji Starosty Kolskiego  z dnia 19.10.2016 r., udzielającej pozwolenia na budowę gęsiarni na działce nr 256 Barłogach.

4) Realizując uchwały Wysokiej Rady 29 grudnia 2016r. zawarliśmy akty notarialne, na mocy których Gmina Grzegorzew nabyła :
- od Pana Michała Sęczkowskiego działkę nr 133/7 o pow. 1,12 ha położoną w Borysławiach Kościelnych za kwotę 56 000,00 zł, która przeznaczona zostanie na urządzenie wiejskiego centrum rekreacji i sportu. Łączna wartość działki to kwota 60 926,59 zł.
- od Państwa Grzegorza i Eweliny małż. Karolczyk działkę nr 71/8 o pow. 0,23 ha położoną w Grodnej za kwotę 17 250,00 zł. pod budowę nowej świetlicy wiejskiej. Łączna wartość działki to kwota 21 494,74 zł

5) Podpisaliśmy umowy na zimowe utrzymanie dróg gminnych.
Umowy podpisaliśmy z pięcioma firmami, tj. :
- Zakładem Handlowo – Usługowym „PAWLO” z Ladorudzka
- Firmą Transport Drogowy Towarów Pojazdami Specjalizowanymi, Uniwersalnymi Wojciech Czerwiński z Grzegorzewa
- Firmą Perfekt Posesja Agnieszka Zalas z Grzegorzewa
-  P.P.H.U. Trans –Pus” s.c. z Grzegorzewa
-  MATEX Rafał Górecki z Grzegorzewa

6) Zakupiliśmy 30 sztuk nowych tablic drogowych z nazwami ulic. Zamontujemy je w Grzegorzewie, gdy pozwolą na to warunki. Koszt 15.000 zł.

7) 15 grudnia ubiegłego roku zadeklarowaliśmy udział naszych szkół w programie finansowanym przez Ministerstwo Sportu pod nazwą „ Szkolny Klub Sportowy 2017”.
Projekt realizowany jest przez Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska w porozumieniu z gminami.
Przystąpiliśmy do projektu zgłaszając wszystkie szkoły.
Zgłoszeniem objęto :
- ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie – 1 grupa – 15 uczniów
- ze Szkoły Podstawowej w Barłogach – 1 grupa – 15 uczniów
- ze Szkoły Podstawowej w Bylicach - Kolonii – 2 grupy – 30 uczniów
- z Gimnazjum w Grzegorzewie – 2 grupy – 30 uczniów
Razem 90 uczniów uczestniczyć będzie w dodatkowych zajęciach sportowych SKS w 2017 roku.
Ideą projektu jest organizacja w szkołach systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniu po 60 minut w grupach 15 osobowych,
tj. 70 godzin SKS dla każdego uczestnika projektu.
W dniu 23.01.2017 r. podpisane zostało porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym Wielkopolska z siedzibą w Poznaniu na realizację projektu.
Warunkiem przystąpienie gminy do projektu jest udział finansowy w wysokości 600 zł na grupę. W naszym przypadku jest to 6 grup 15-osobowych, czyli całkowity koszt udziału gminy w projekcie w skali całego roku wyniesie 3.600 zł.
Zajęcia będą prowadzone przez naszych nauczycieli wychowania fizycznego.

7) 14 stycznia 2017 r. zebraniem w Jednostce OSP Zabłocie rozpoczęliśmy cykl zebrań sprawozdawczych w naszych jednostkach.
Za nami także zebranie sprawozdawcze w Jednostce OSP Grzegorzew, które odbyło się w minioną sobotę, 21 stycznia.

8) Uprzejmie informuję, że 10 lutego 2017r. o godzinie 13.00 odbędzie się spotkanie z rolnikami i mieszkańcami wsi organizowane pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego „Wspólnie dla wielkopolskiej wsi”.
Podczas spotkania poruszane będą następujące zagadnienia:
1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. zł i „Restrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
2. Dopłaty do materiału siewnego i grupy producentów rolnych.
3. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków.
4. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
5. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
6. Zmiany w służbach doradczych.
7. Kryteria ocen przetargów pisemnych z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Wcześniej, tj. 8 lutego 2017 r. spotkamy się  na posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy, na którym dyskutować będziemy na temat projektów uchwał w sprawie ustalenia sieci szkolnej na terenie naszej gminy.
Serdecznie, wspólnie z Panem Przewodniczącym, zapraszamy Państwa Radnych na to spotkanie.
     
Państwo Radni
Pani Sekretarz 31 stycznia 2017r. kończy pracę w naszym Urzędzie.
Zarządzeniem nr 7/2017 z dnia 12 stycznia 2017r. ogłosiłam nabór na stanowisko sekretarza gminy.
Termin składania ofert wyznaczyłam do dnia 26 stycznia 2017r.
Do dziś nie wpłynęła żadna oferta.
O rozstrzygnięciu konkursu będę Państwa informowała.


     Dziękuję
     
    Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak