Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie 24 stycznia do 6 lutego 2017 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od dnia 24 stycznia do dnia 6 lutego 2017 r.
     
Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Uchwalając budżet na 2017 rok mówiliśmy o tym, że budżet gminy jest bardzo „ żywym dokumentem ”, nad którym pracować i dyskutować będziemy przez cały rok.
I taka pilna potrzeba dyskusji i podjęcia decyzji występuje już dziś.
Spotkamy się dzisiaj, aby podjąć decyzję w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Kolskim inwestycji dotyczącej „ Przebudowy mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew”. Zawsze zapewniam Wysoką Radę, że podejmujemy wszelkie możliwe kroki i działania, których  celem jest pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych. Taka możliwość wystąpiła jeżeli chodzi o to zadanie.
Otóż właściciel obiektu, jakim jest Powiat Kolski, ma możliwość złożenia wniosku aplikacyjnego i otrzymania na przebudowę mostu dofinansowania w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
Rezerwa utworzona została z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowych, ze szczególnym wskazaniem na budowę lub przebudowę obiektów inżynieryjnych. Dofinansowanie może wynieść do 50% szacowanych kosztów inwestycji.
Termin składania wniosków upływa 10 lutego 2017 roku. Biorąc pod uwagę zły stan techniczny mostu i ograniczenie jego nośności do 10 ton w pełni uzasadnionym jest przedsięwzięcie kroków do jak najszybszego wdrożenia inwestycji, co stanie się możliwym po otrzymaniu przez Powiat Kolski dofinansowania.
Na temat realizacji tej inwestycji i jej wspólnego sfinansowania z środków budżetu Powiatu Kolskiego i Gminy Grzegorzew dyskutować będziemy w kolejnym punkcie porządku obrad sesji. 
 
Szanowni Państwo,

Jak Państwa informowałam na sesji odbytej 24 stycznia br.  jesteśmy po wyborze wykonawcy na budowę hali sportowej w Grzegorzewie. Wykonawcą zadania została firma Pana Krzysztofa Szurgota z Koła. Aktualnie kompletowane są dokumenty niezbędne do zawarcia umowy, takie jak harmonogram wykonania robót, wykaz pracowników i gwarancja należytego wykonania umowy. Jesteśmy związani ofertą do dnia 22 lutego 2017 r. Oznacza to, że jest to ostateczny termin zawarcia umowy. W dzisiejszych zmianach do budżetu i do Wieloletniej Prognozy Finansowej  zabezpieczamy wyższe środki finansowe na realizację inwestycji w 2017 roku.
Zwiększenie środków konieczne jest na zawarcie umów o nadzór inwestorski i autorski oraz wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego.
Ogólna wartość inwestycji w zakresie wykonawstwa nie ulega zmianie w stosunku do przeprowadzonego przetargu.

27 stycznia br. otrzymaliśmy zawiadomienie Ministerstwa Finansów o ostatecznych wielkościach subwencji ogólnej i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2017. Kolejny rok z rzędu część oświatowa subwencji, w stosunku do uchwalonej                      w budżecie gminy,  została zmniejszona. Na 2017 rok subwencja oświatowa jest niższa o kwotę 37.712 zł.
Spodziewaliśmy się tego ponieważ mamy o 34 uczniów mniej w naszych szkołach. Ministerstwo przewidziało podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 1,3% od 1 stycznia 2017 r. Zmniejszone zostały także prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Są one niższe o 1.189 zł.
Ogółem zmniejszenia subwencji i udziałów w podatku dochodowym to kwota 38.901 zł.
Otrzymaliśmy także informację o wysokościach dotacji na 2017 rok.
Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 31 stycznia 2017 r. przekazał informację o ostatecznych wielkościach dotacji celowych na rok 2017.
Nie ulegają one zmianie. Pan Wojewoda ustalił ponadto dotację na zadania w zakresie sprawowania opieki w kwocie 457 zł. Jest to zadanie, które w pierwotnym planie dotacji  nie było uwzględnione. Ostateczne wielkości dotacji na bieżący rok potwierdziło także Krajowe Biuro Wyborcze, które również nie ulegają zmianie.

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że 31 stycznia 2017 r. dokonałam wyboru kandydata na stanowisko Sekretarza Gminy Grzegorzew. Wybrana przeze mnie kandydatka to Pani Aneta Niestrawska. Uprzejmie informuję, że w otwartym naborze na stanowisko sekretarza złożono 8 ofert. Wszystkie osoby, które złożyły aplikacje to osoby o wysokich kompetencjach i kwalifikacjach.
Oceny ofert pod względem spełniania przez kandydatów wymagań formalnych oraz dodatkowych dokonała specjalnie w tym celu powołana przeze mnie komisja rekrutacyjna do spraw rozstrzygnięcia naboru na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy.
Komisja swoje posiedzenie odbyła 31 stycznia br. Wymagań niezbędnych w zakresie minimalnego stażu pracy określonego                      w ogłoszeniu  o naborze nie spełniły trzy oferty. 5 pozostałych ofert spełniało wymagania niezbędne.
W tym stanie rzeczy pod ocenę komisja rekrutacyjna poddała wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze w zakresie preferowanego wykształcenia oraz preferowanego dłuższego stażu pracy. Po dokonanej analizie komisja wyłoniła i zarekomendowała na stanowisko Sekretarza Gminy Grzegorzew trzy kandydatury. Spośród trzech najwyżej ocenionych przez komisję rekrutacyjną kandydatur dokonałam wyboru Pani Anety Niestrawskiej. Pani Aneta Niestrawska poza spełnieniem wymagań niezbędnych spełniła w najwyższym stopniu wymagania dodatkowe w zakresie preferowanego wykształcenia – administracja.
Pani Niestrawska legitymuje się najdłuższym, spośród wszystkich kandydatów, stażem pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym 6 lat i 10 miesięcy pracowała na stanowisku sekretarza Miasta i Gminy Kłodawa.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Realizując obowiązek wynikający z art. 30a  Karty  nauczyciela 26 stycznia br. złożyłam na adres Pana Przewodniczącego Rady Gminy sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu  zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grzegorzew za  rok  2016.
Ustawa – Karta nauczyciela, nakłada na organy wykonawcze jednostek samorządu obowiązek przeprowadzenia analizy poniesionych w poprzednim  roku kalendarzowym wydatków  na wynagrodzenia nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a następnie w ostatecznym terminie do 17 lutego, przedłożenia  sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli :  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej,  Radnym  Rady  Gminy, dyrektorom szkół oraz związkom  zawodowym ZNP.
Czynności te wykonaliśmy.
Wypłaciliśmy jednorazowy dodatek uzupełniający w łącznej wysokości 33.916,07 zł, w tym : dla nauczycieli stażystów kwocie 5.987,63 zł., dla nauczycieli kontraktowych w wysokości 11.936,66 zł oraz dla nauczycieli mianowanych w kwocie 15.991,78 zł .
Szczegółowej analizy sprawozdania dokonamy na dzisiejszej sesji.

Będąc przy tematyce oświatowej informuję, że :

- Podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. na dowozy uczniów do szkół w formie zakupu biletów.
Jest to kontynuacja umowy zawartej w 2016 roku, o czym szeroko dyskutowaliśmy w ubiegłym roku. Jak Państwo wiecie przepisy prawa dają samorządom taką możliwość. Zdecydowaliśmy się na taką organizację dowozów, gdyż w obecnym stanie prawnym przewoźnik realizujący dowozy w formie biletów ma możliwość ubiegania się o rekompensatę do ulgowych biletów od Marszałka Województwa. W zeszłym roku koszt jednego biletu wynosił 32,50 zł brutto. W tym roku koszt biletu to 33,80 zł brutto. Na realizację tego zadania zabezpieczyliśmy w budżecie gminy na 2017r. środki finansowe w wysokości 94.640 zł. Dowóz uczniów do szkół przez wynajmowanego przewoźnika kosztował nas o 39.000 zł więcej.   

- W m-cu stycznia 2017 r. zawarliśmy umowę na Dostawy oleju opałowego na potrzeby placówek oświatowych w 2017 roku. Postępowanie w trybie zapytania ofertowego wygrała firma P.H.U. BAK Sprzedaż Produktów Naftowych s.c. Krystyna Figas, Wojciech Figas z Konina. Uzyskana cena za 1 litr oleju opałowego to 2,77 zł za litr. Umowa jest tak skonstruowana, że jej cena nie jest stała i zależy od cen hurtowych rafinerii. Olej opałowy kupujemy do szkół w Barłogach i Bylicach-Kolonii w ilości 31 000 litrów.

- Również  w styczniu 2017 r. zawarta została umowa na dostawę ekogroszku do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie w roku 2017. Tutaj także przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania ofertowego. Dostawcą została nasza lokalna firma Pana Mariusza Lipińskiego. Uzyskana cena to 750 zł za tonę. W ramach umowy kupimy 47 ton ekogroszku.

Szanowni Państwo,

Jak wszyscy wiemy od 1 września 2017 roku następują wielkie zmiany w oświacie.
W najbliższą środę, 8 lutego, odbędzie się posiedzenie wspólne komisji stałych Rady Gminy, na którym Państwo Radni z udziałem dyrektorów naszych szkół dyskutować będą na temat dostosowania sieci szkół na terenie Gminy Grzegorzew do nowego ustroju szkolnego.
Termin podjęcia ostatecznej uchwały w sprawie sieci szkół i granic ich obwodów upływa 31 marca 2017 r.
Problematyka dotycząca reformy oświaty oraz Małych szkół w systemie oświaty była przedmiotem konferencji zorganizowanej przez Pana Wojewodę i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, która odbyła się 27 stycznia br. w Poznaniu.
W konferencji wzięłam udział wspólnie z Panią Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Jolantą Cieślak.
   
Państwo Radni, Szanowni Państwo,

- Kolejnym zadaniem, jakie w okresie międzysesyjnym zrealizowałam było ogłoszenie, w drodze Zarządzenia Nr 113/2017 z dnia 3 lutego 2017 r.,   otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- Realizując art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2016 r. poz.778 ze zm.)  nakładający na Wójta Gminy obowiązek przeprowadzenia i przekazania Radzie Gminy przynajmniej raz w kadencji, wyników  analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Grzegorzew i oceny postępu w opracowaniu planów miejscowych, jesteśmy w trakcie analizowania wszystkich zgłoszonych  wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów w planie zagospodarowania przestrzennego naszej Gminy. Prace prowadzimy z udziałem urbanisty Pani Aleksandry Wojciechowskiej.
Wyniki analizy, po zaopiniowaniu przez gminną komisję urbanistyczno-architektoniczną, zostaną przekazane Radzie Gminy w celu podjęcia uchwały o aktualności studium i planu miejscowego.

- Biorąc pod uwagę wyniki oceny jakości powietrza dla stref Województwa Wielkopolskiego, a także mając na względzie troskę o zdrowie mieszkańców województwa oraz zapewnienie jak najlepszej jakości życia, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”.
Projekt Programu zawiera między innymi dobre praktyki oraz działania naprawcze nastawione przede wszystkim na ograniczenie tzw. niskiej emisji pochodzącej z sektora komunalno-bytowego, mającej obecnie największy wpływ na jakość powietrza. Realizacja Programu  Ochrony Powietrza jest pierwszym skutecznym narzędziem do walki z zanieczyszczeniem powietrza.
Aby zdiagnozować potrzeby wśród samorządów gminnych w zakresie ochrony powietrza Zarząd Województwa Wielkopolskiego przesłał do gmin ankiety, którą wypełniliśmy odpowiadając między innymi na pytania czy widzimy potrzebę wprowadzenia na terenie naszej Gminy uchwały antysmogowej, a w związku z tym jakie  będą  obowiązywać ograniczenia lub zakazy dotyczące rodzaju paliw bądź parametrów technicznych instalacji, w których następuje spalanie paliw. Działania naszej Gminy aktualnie skupią się na realizacji jednym z działań naprawczych Programu tj. na edukacji mieszkańców.

W związku z tym na dzień 15.02.2017 r. zorganizowaliśmy dla naszych mieszkańców spotkanie informacyjno-doradcze z udziałem doradców energetycznych, na temat możliwości uzyskania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynków mieszkalnych i wymianę kotłów węglowych.

- 27 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie, w trakcie którego Zarząd dokonał rozliczenia i bilansu pracy GSW w Grzegorzewie za 2016 rok oraz przeanalizował ściągalność składek na GSW.
Przedyskutowano także propozycje prac konserwatorskich na urządzeniach melioracyjnych na 2017 rok.
Plany na bieżący rok dotyczą konserwacji rowów melioracyjnych w miejscowościach Borysławice Kościelne i Zamkowe, Tarnówka, Ponętów Dolny oraz Kiełczewek i Boguszyniec. Zarząd ustalił podwyżkę o 1 zł składki na rzecz GSW. Wynosiła ona będzie na 2017 rok 26 zł od zmeliorowanego hektara.
Ostateczne decyzje dotyczące planu rzeczowego i finansowego spółki na 2017 rok podjęte zostaną na Walnym Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie, które odbędzie się 17 lutego 2017 roku.
Załącznikiem do niniejszej informacji jest protokół z posiedzenia Zarządu Gminnej Spółki Wodnej, który zawiera szczegóły na temat przedyskutowanej problematyki. 

- Od 1 lutego br. przyjmujemy wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Stawka zwrotu podatku wynosi 1 zł na litr oleju napędowego. Wnioski przyjmowane będą do dnia 28 lutego 2017 r.

Jesteśmy w trakcie zimowych ferii.
Chcąc urozmaicić wolny czas naszym dzieciom Gminna Biblioteka Publiczna w ramach zimowisk organizuje w dniu 11 lutego 2016 r. wycieczkę do Łodzi. Program wycieczki obejmuje aktywne spędzenia wolnego czasu na lodowisku i w Aquaparku. Wycieczka zorganizowana została dla 45 dzieci z Gminy Grzegorzew. Całkowity, planowany koszty wycieczki to 3.290 zł, w tym udział rodziców 40 zł od dziecka, tj. kwota 1.800 zł.
Z budżetu gminy sfinansujemy koszty transportu dzieci.

                                                  
       Dziękuję
     
     Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak