Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie 6 lutego do 28 lutego 2017 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Witamy wśród nas Panią Arletę Nowicką.  Pani Nowicka była Sekretarzem Gminy Grzegorzew przez 10 lat - od 16 lipca 2007 r. do 31 stycznia 2017 r. Dzisiaj podziękujemy Pani Arlecie Nowickiej za pracę na rzecz Gminy Grzegorzew i jej mieszkańców.
Jest z nami dzisiaj także Pani Aneta Niestrawska, która w wyniku ogłoszonego naboru została wybrana na Sekretarza Gminy Grzegorzew.  Pani Aneta Niestrawska rozpoczyna pracę od jutra, tj. od 1 marca 2017 r.

Serdecznie Panie Witamy.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj.  od dnia 6 lutego 2017 r.
Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 3 zarządzenia.
I tak :
- W drodze zarządzenia nr 114/2017 z dnia 7 lutego 2017 r. ustaliłam Plan szkolenia obronnego Gminy Grzegorzew na 2017 rok.
Obowiązek ustalenia planów szkolenia obronnego nakłada na jednostki samorządu terytorialnego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego.
Ustalony przeze mnie plan uwzględnia wytyczne do szkolenia obronnego na 2017 rok określone przez Wojewodę Wielkopolskiego, zaś priorytetowe cele planu szkolenia to :
a) przygotowanie kadry kierowniczej i zespołów zadaniowych administracji samorządowej Gminy Grzegorzew do działania w sytuacjach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
b) oraz skuteczne przeciwstawianie się współczesnym zagrożeniom poprzez właściwą ich identyfikację i ocenę.

-  Wykonując uchwałę budżetową na rok 2017, w drodze zarządzenia Nr 115/2017 datowanego na 7 lutego br., upoważniłam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, tj. :
a) Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie,
b) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie,
c) oraz Państwa dyrektorów szkół
do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

- Ostatnim z wydanych zarządzeń, tj. zarządzeniem Nr 116/2017 ustaliłam terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grzegorzew.
Zarządzenie to określa etapy rekrutacji i terminy ich realizacji.
I etap to przyjmowanie wniosków od rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w terminie  : od 1 do 31 marca 2017 r.
II etap – weryfikacja przez komisje rekrutacyjne powołane przez dyrektorów szkół złożonych wniosków w terminie :  od 3 do 6 kwietnia br. 
Od 1 września 2017 roku do objęcia wychowaniem przedszkolnym mają prawo dzieci 3-letnie.
W pierwszej kolejności do przedszkola gminnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach przyjmowane będą dzieci z terenu naszej gminy.
7 kwietnia 2017 r.  - to dzień podania do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.
Wydane przeze mnie zarządzenie określa także tryb postępowania uzupełniającego i odwoławczego.


Szanowni Państwo,

Już za 7 miesięcy wejdzie w życie reforma edukacji.
Trwa proces organizowania oświaty zgodnie z nowym ustrojem szkolnym.
Struktura szkolnictwa po zmianach będzie obejmowała :
* 8-letnią szkołę podstawową,
* 4-letnie liceum ogólnokształcące,
* 5-letnie technikum,
* 3-letnią branżową szkołę I stopnia,
* 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,
* 2-letnią branżową szkołę II stopnia,
* szkołę policealną.
Od 1 września 2017 roku uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej staną się uczniami, nauczycielami i pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.
1 września 2017 r. w ośmioletniej szkole podstawowej rozpoczną naukę pierwsi uczniowie kończący klasę VI, staną się oni uczniami VII klasy szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjum.
Rekrutacja do gimnazjum nie będzie prowadzona, a ostatni rok klas III gimnazjów ukończy naukę w roku szkolnym 2018/2019. Z dniem 1 września 2019 roku nie będą funkcjonować gimnazja.

Polskie samorządy to najważniejszy partner współodpowiedzialny za wdrożenie reformy i funkcjonowanie systemu edukacji.
Do zaplanowania dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego pozostało nam 31 dni – termin podjęcia uchwał upływa 31 marca 2017 roku.
My projekt uchwały dostosowujący sieć szkół wypracowaliśmy na spotkaniu odbytym 8 lutego 2017 r.
Spotkaliśmy się z Państwem dyrektorami szkół, przedstawicielami Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grzegorzewie.
Szeroko dyskutowaliśmy nad kształtem oświaty w naszej gminie.
Wypracowaliśmy powrót do ośmioletnich szkół podstawowych oraz postanowiliśmy włączyć Gimnazjum w struktury Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie.
Projekt uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, który dziś Wysoka Rada podlegał będzie zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty.
Pamiętamy, że na terenie naszej gminy działała Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych. Do 30 czerwca 2017 r. czekamy na wniosek szkoły o zmianę wpisu do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli polegającyna przekształceniu szkoły 6-letniej w 8 - letnią szkołę podstawową.
Tworząc sieć szkół w naszej gminie i decydując o włączeniu klas gimnazjalnych do Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie wzięliśmy pod uwagę aspekt kadrowy, czyli możliwość zagospodarowania nauczycieli gimnazjum w pozostałych szkołach prowadzonych przez gminę.
Kluczowe dla reformy oświaty rozporządzenie określające podstawę programową zostało podpisane przez Panią Minister  Edukacji 14 lutego 2017 roku.
Nowa podstawa programowa zawiera elementy innowacyjne i działania skierowane na pracę zespołową uczniów. Kładziony jest nacisk na naukę języków obcych i informatykę.
W myśl nowej podstawy programowej od 1 września 2017 r. uczyć się będą uczniowie klas I, IV i VII szkół podstawowych.
Uchwała, którą Państwo Radni dziś podejmiecie nada kształt oświacie gminnej.
Dla samorządu naszej gminy ważne jest wsparcie rodziców, dyrektorów szkół i nauczycieli.
Podczas zmian w systemie edukacji chcemy być z Państwem – rodzicami, uczniami, nauczycielami, a nasz cel to wspólne wypracowanie najkorzystniejszych, optymalnych rozwiązań.

- 16 lutego 2017 roku zawarliśmy umowę na Rozbudowę Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie o Środowiskową Halę Sportową.
W tym samym dniu przekazano wykonawcy plac budowy.
Inspektorami nadzoru z naszej strony są: Pan Janusz Perkowski – branża budowlana, Pan Andrzej Frątczak – branża sanitarna i Pan Zbigniew Szpilewski – branża elektryczna.
Jak Państwo widzicie roboty już trwają. Wykonawca wszedł na roboty bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Wykonawca ogrodził teren i przystąpił do rozbiórki boiska.
Kolejny etap prac to roboty ziemne i zalewanie fundamentów.

- 21 lutego 2017 r. odbyło się spotkanie w sprawie inwestycji budowy hali.
W spotkaniu udział wzięli m.in. wykonawca, kierownik budowy, inspektorowie nadzoru i projektanci. Głównym tematem spotkania było przeprojektowanie łącznika hali w związku z zatwierdzoną reformą oświaty.
Po przedyskutowaniu tematu zdecydowano o przystąpieniu do przeprojektowania łącznika celem obniżenia kosztów budowy. Biuro projektowe przygotowuje projekt zamienny. O wszystkim będą informowała Państwa na bieżąco.

- Kontynuując uprzejmie informuję, że 7 lutego br. Zarząd Powiatu Kolskiego złożył wniosek do Ministra Infrastruktury i Budownictwa na przebudowę mostu na rzece Rgilewce w Grzegorzewie.
Na temat wspólnej realizacji z Powiatem Kolskim tej inwestycji i możliwości otrzymania na to zadanie dofinansowania szeroko dyskutowaliśmy na sesji 6 lutego br.
Jak pamiętamy, Powiat Kolski miał już gotową dokumentację, która była niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie.
Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa może wynieść do 50% szacowanych kosztów inwestycji. Szacowane koszty tej inwestycji to kwota  3 mln zł. Przy założeniu otrzymania 50% dofinansowania tj. 1,5 mln zł. i przy ustalonych zasadach finansowania zadań na drogach powiatowych - Gmina Grzegorzew zobowiązana jest wyłożyć 40 % wkładu własnego czyli 600.000 zł., a Powiat Kolski 900.000 zł.
Zgodnie z podjętymi na ostatniej sesji uchwałami, w 2017 roku na realizację zadania przekazana zostanie pomoc finansowa  w wysokości 200.000 zł.
Pozostałe 400.000 zł naszego udziału przekażemy w latach 2018 – 2019 w formie dofinansowania inwestycji drogowych Powiatu Kolskiego wykonanych na terenie Gminy Grzegorzew.      

- Polskie Linie Kolejowe przystąpią do modernizacji linii kolejowej E-20 na odcinku Warszawa-Poznań. Między czerwcem 2017r. a lipcem 2018r. zaplanowano zamknięcie 60 km trakcji kolejowej na odcinku Września – Konin.
Od lipca 2018r. do czerwca 2019r. wstrzymanie ruchu i najcięższe prace modernizacyjne będą prowadzone na 40 km odcinku Konin - Barłogi
Polskie Linie Kolejowe wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego ustaliły, że do obsługi ruchu regionalnego, w czasie prowadzonych robót, na zamkniętych odcinkach będzie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa.
Zastępcza komunikacja autobusowa odbywała będzie się między innymi drogą krajową nr 92 oraz autostradą A2.  Przejazdy odbywały będą się na podstawie biletu kolejowego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Prace na linii kolejowej C-E na odcinku Chorzów-Batory –Tarnowskie Góry-Karsznice-Inowrocław-Bydgoszcz – Maksymilianowo - odcinek realizacyjny – granica województwa łódzkie/wielkopolskie - km 370,310 ( województwo kujawsko-pomorskie) ”.
Szczegółowy projekt techniczny na projektowane prace modernizacyjne planowany jest do wykonania do 2020 r., natomiast roboty polegające miedzy innymi na wymianie przepustów kolejowych, zmianie kategorii przejazdów czy wymianie  wiaduktów kolejowych  zakłada się do wykonani do 2023 r.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo

W celu poprawiania i ochrony stanu środowiska naturalnego, mając na względzie ograniczenie emisji gazów oraz spalin z kotłów węglowych w dniu 15 lutego br. zorganizowaliśmy spotkanie informacyjno-doradcze dla naszych mieszkańców w sprawie możliwości  uzyskania pomocy finansowej na termomodernizację i wymianę pieców węglowych na ekologiczne.
Zasady  i uwarunkowania dotyczące ubiegania się o środki finansowe na wyżej wymienione działania przedstawili przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
W spotkaniu udział wzięło ponad stu mieszkańców naszej gminy.
Zgodnie z tym, co prezentowali Doradcy Energetyczni, na wymienione przedsięwzięcia można ubiegać się o pożyczkę oprocentowaną 2,8% w skali roku, podlegającą  umorzeniu do 30 % w przypadku termomodernizacji  i  do 40% przy wymianie kotła węglowego.
     Planowany termin przyjmowania wniosków:
* na termomodernizację od 20 do 31 marca br.
*  na wymianę kotłów od 15 do 26 maja br.
Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Będą one rozpatrywane wg kolejności zgłoszeń.

- Jak wcześniej Państwa informowałam Starostwo Powiatowe w Kole 16 września 2016 r. wydało pozwolenie na budowę  elektrowni wiatrowej w Grzegorzewie o mocy 2,0 MW o wysokości całkowitej 160 m  wraz placem manewrowym i przejazdami oraz dwutorowej kablowej  linii średniego napięcia SN wraz  z traktem światłowodowym i systemem uziemienia  - etap I .
Z uwagi na to, iż realizacja planowanej inwestycji  budziła i budzi duży niepokój  społeczny,  mieszkańcy skierowali pismo do Wójta Gminy z prośbą, aby w ich imieniu wystąpiła do Wojewody Wielkopolskiego w sprawie uchylenia w całości decyzję  Starosty Kolskiego. Odwrotnie 9 listopada 2016 r. uwagi i wnioski mieszkańców zostały  przesłane do Wojewody.
Wycofanie z wcześniej zawartego porozumienia z inwestorem na budowę i eksploatację elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz ze światłowodem i instalacją odgromową, złożyła również jedna ze stron postępowania podnosząc w swym odwołaniu, że została oszukana , co do zakresu planowanej inwestycji, a budowa projektowanej  linii kablowej przez jej działkę spowoduje brak możliwości późniejszej budowy budynku mieszkalnego.
Ostatecznie decyzją z 21 grudnia 2016 r. Wojewoda Wielkopolski uchylił zaskarżoną decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji tj. Staroście Kolskiemu.
Aktualnie pismami z dnia 6 lutego i  17.02.2017 r.  Starosta Kolski zawiadomił nas o wszczęciu postępowania w sprawie budowy planowanej inwestycji.

Według dokumentacji złożonej w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kole, budowa linii kablowej, na lokalizację której wcześniej nie wyraziła zgody strona postępowania, zaprojektowana została na działce sąsiedniej.


- Z  dniem 1 października 2016 r. weszła w życie ustawa centralizacyjna VAT o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego, tzw. ustawa centralizacyjna.
Mówiliśmy o tym wcześniej.
Od 01 stycznia 2017 r. jednostki samorządu terytorialnego wraz ze swoimi jednostkami organizacyjnymi są obowiązane do scentralizowanych (scalonych) rozliczeń w VAT.
Od 1 stycznia 2017 wysyłamy jedną deklarację dla gminy i jednostek zależnych w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego ( JPK ).
Do 27 lutego 2017 r. mieliśmy obowiązek wysyłania po raz pierwszy za miesiąc styczeń  2017 r. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1) Scalonych transakcji ze wszystkich jednostek gminy,
2) Scalonej deklaracji VAT.
Jednolity Plik Kontrolny oraz deklarację VAT jednostek Gminy Grzegorzew za miesiąc styczeń 2017 r. pomyślnie wysłaliśmy do Ministerstwa Finansów.
 

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
      
- 17 lutego br. odbyło się Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie. Delegaci GSW rozpatrzyli i zatwierdzili roczne sprawozdania z działalności spółki za 2016 rok oraz udzielili Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie absolutorium za rok ubiegły.
Gratuluję Zarządowi GSW efektów pracy oraz szerokiego zakresu wykonanych prac.
Wyrażam słowa uznania dla prowadzonych przez Zarząd spółki skutecznych działań w zakresie ściągalności składek na GSW.
Ściągalność składek dla całej spółki osiągnęła za 2016 rok poziom 87,63 %.

Walne Zgromadzenie Delegatów GSW w Grzegorzewie uchwaliło składkę na 2017 rok w wysokości 26 zł od 1 hektara zmeliorowanych gruntów.
W roku 2016 składka ta wynosiła 25 zł.
Termin płatności składek na GSW na 2017 określony został do dnia 15 maja 2017 r., a więc nie ulega on zmianie.
Delegaci Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie uchwalili plan rzeczowo-finansowy na 2017 rok.

- 24 lutego 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-programowe Klubu Sportowego Orzeł Grzegorzew.
Klub podsumował działalność za 2016 rok.
Klub prowadzi trzy drużyny piłkarskie.
I tak :
- Drużyna Seniorów w skład której wchodzi 22 zawodników w 2016 roku rozegrała 34 mecze i zajmuje 11 miejsce, na 16 drużyn biorących udział  w Konińskiej Klasie Okręgowej Seniorów,
- Drużyna Juniorów w skład której wchodzi 23 zawodników rozegrała 16 meczy i zajmuje I miejsce, na 9 drużyn biorących udział  w Konińskiej Klasie Okręgowej Juniorów Młodszych  - SERDECZNE GRATULUJEMY,
- prowadzona przez klub Drużyna Trampkarzy liczy 17 zawodników, rozegrała 17 meczy i zajmuje 10 miejsce Konińskiej Klasie Okręgowej Trampkarzy. Gratulujemy Panu Prezesowi, zawodnikom, trenerowi i działaczom Klubu Orzeł wyników sportowych osiągniętych w ubiegłym roku.

Szanowni Państwo,

Wprawdzie 8 marca – Dzień Kobiet -  dopiero przed nami, ale Panie w naszej gminie świętowały ten dzień wcześniej, bo 23 lutego 2017 r.
Ponad 230 Pań - Mieszkanek Gminy Grzegorzew - spotkało się tego dnia  w Zajeździe Paryż.
To drugi rok z rzędu, kiedy w naszej gminie odbywa się  tak duże spotkanie z  okazji Dnia Kobiet.
Po raz kolejny przekonaliśmy się jak wielka jest potrzeba integracji naszych mieszkańców.
Spotkanie zorganizowała Pani Anna Jaworska, która od lat integruje środowisko kobiet w naszej gminie, szczególnie seniorek.
Serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie, która współorganizowała spotkanie.
Był to wyjątkowy wieczór.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem przekazaliśmy naszym Mieszkankom z okazji ich święta najlepsze życzenia od samorządu Gminy Grzegorzew.
 
Państwo Radni, Szanowni Państwo,

- Wczoraj, tj. 27 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Barłogach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom ”, który ma na celu popularyzowanie przepisów oraz kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa  i ochrony przeciwpożarowej.
Do etapu gminnego stanęło 17 uczniów ze wszystkich 4 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Gimnazjum w Grzegorzewie, którzy wyłonieni zostali podczas eliminacji szkolnych turnieju.
Szkoły Podstawowe : w Grzegorzewie, Barłogach i Borysławicach Kościelnych reprezentowało po trzech uczniów, Szkołę w Bylicach – Kolonii  - 2 uczniów,  natomiast w kategorii gimnazjalnej rywalizowało 6 uczestników.
Uczestnicy turnieju wykazali się bardzo dużą wiedzą.
Wyniki konkursu w kategorii szkół podstawowych przedstawiają się następująco:
I miejsce zajęła Wiktoria Szypulska
II miejsce Dominika Nowicka
III miejsce Karolina Jaroszewska
Wszystkie uczennice reprezentowały Szkołę Podstawową w Barłogach.


W kategorii gimnazjum :
Turniej zwyciężył Bartłomiej Materla
II miejsce zajął Jakub Materla
III miejsce - Aleksandra Ziółkowska
Laureaci i uczestnicy turnieju otrzymali nagrody ufundowane z budżetu gminy.
Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w turnieju, a zwycięzcom swoich kategorii, a więc Wiktorii Szypulskiej i Bartłomiejowi Materla życzymy sukcesów na eliminacjach powiatowych turnieju, które odbędą się 24 marca 2017 roku.
Dziękuję nauczycielom przygotowującym uczniów do turnieju.
Bardzo dziękuję Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Barłogach Panu Dariuszowi Tylakowi oraz Prezesowi i Druhom jednostki OSP w Barłogach za przeprowadzenie etapu gminnego turnieju.

Szanowni Państwo,

Mamy aktywną i zdolną młodzież.
Zawsze to podkreślam i cieszę się bardzo, że dziś mogę podzielić się z Państwem informacjami o kolejnych znaczących sukcesach uczniów naszych szkół. 
Uprzejmie Państwa informuję, że Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursu Polonistycznego „Fraszka” organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.
Konkurs odbył się 23 listopada 2016 r. Przystąpiło do niego 19 uczniów z klas IV-VI. Na początku lutego 2017r. ogłoszone zostały wyniki konkursu.
Udział uczniów Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie w konkursie zakończył się ogromnym sukcesem.
Uczennica klasy VIa  - Patrycja Pieńkowska zajęła 3 miejsce w kraju w kategorii wiekowej „Młodzik”.
Wyróżnienie krajowe otrzymał też uczeń klasy VIb -  Jakub Sikorski.
Serdecznie gratulujemy Patrycji i Jakubowi.
To ogromny sukces i wspaniała promocja naszej gminy.
Gratulujemy Panu Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie Panu Józefowi Sochackiemu i Pani Monice Borowskiej, która przygotowywała uczniów do konkursu.

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki ”w Grzegorzewie była organizatorem Mistrzostw Powiatu Kolskiego w Warcabach indywidualnych. Turniej odbył się 16 lutego 2017r.  W turnieju brali udział uczniowie z 8 szkół.
Nasi uczniowie zakończyli udział w turnieju na czołowych miejscach.
W kategorii dziewcząt I miejsce zajęła Anastazja Rybak z kl. Va, natomiast w kategorii chłopców II miejsce zajął Jakub Sikorski z kl. VIb oraz IV miejsce Jakub Siwiński z kl. Va.
Zawodnicy, którzy zajęli cztery pierwsze miejsca zakwalifikowali się do Finału Wielkopolskiego. Finał planowany jest na dzień 1 kwietnia 2017r. w Poznaniu. Gratulujemy osiągniętego wyniki i życzymy naszym reprezentantom powodzenia na Finale Wojewódzkim.  
Turniej zorganizował oraz uczniów przegotowywał Pan Mariusz Wilamowski – serdecznie Panu Mariuszowi dziękujemy i gratulujemy.

Gratulujemy uczniom Gimnazjum w Grzegorzewie, którzy w dniu 24 lutego 2017r.  w Babiaku rywalizowali w Mistrzostwach Powiatu Kolskiego w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji przystąpiło dziesięć zespołów po pięć w  kategorii dziewcząt i chłopców. Były to w kategorii dziewcząt: Gimnazjum nr 1 w Kole, Zespół Szkół nr 2 w Kole, Gimnazja w Babiaku, Łubiance i  w Grzegorzewie. Pierwsze miejsce zajęło Gimnazjum nr 1 w Kole, nasz zespół, po bardzo wyrównanej rywalizacji, zajął ostatecznie trzecie miejsce.
W kategorii chłopców do rywalizacji przystąpiły: Gimnazjum nr 1 w Kole, Gimnazja z : Przedcza, Łubianki, Grzegorzewa i Babiak.
Nasi chłopcy wygrali wszystkie mecze zajmując pierwsze miejsce i jednocześnie uzyskując awans na zawody rejonowe. 
GRATULUJEMY i życzymy powodzenia na zawodach rejonowych.
Dziękujemy za wspaniałe promowanie gminy i gratulujemy umiejętności.
Gratulacjami obejmujemy każdego z zawodników obydwu drużyn. Skład drużyny dziewcząt: Bałdyga Daria, Lewandowska Paulina, Ferenc Judyta, Marańda Gabriela, Chmielecka Anastazja, Frątczak Natalia, Urbaniak Agnieszka, Mikołajczyk Sandra. 
Skład zwycięskiej drużyny chłopców to: Kawczyński Łukasz, Pietrzak Mateusz, Kołodziejczak Nikodem, Cygański Jakub, Kaczmarek Krzysztof, Bukowiecki Michał, Szurgot Patryk.

Szanowni Państwo rok 2017 rok to rok wielu historycznych rocznic.
W minioną niedzielę, 26 lutego 2017 r. świętowaliśmy 90 rocznicę ustanowienia Mazurka Dąbrowskiego Hymnem Narodowym. Ustanowienie Mazurka Dąbrowskiego Hymnem Polski to bardzo ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Ta pieśń towarzyszyła Polakom w trudnych momentach i w chwilach chwały.
1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych ”. Obchody upamiętniające Żołnierzy Podziemia odbywają się w całym kraju.
W celu włączenia się w obchody zachęcamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej zbiórce krwi z okazji Narodowego Dnia Pamięci „ Żołnierzy Wyklętych” organizowanej przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kole adresowanej do mieszkańców, funkcjonariuszy i druhów powiatu kolskiego.  Zbiórka krwi odbędzie się 30 marca 2017 r. w Kole. Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi. Włączmy się w akcję  „ spoKREWnieni  służbą ” !

                                                  
       Dziękuję
     
     Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak