Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie 28 lutego do 30 marca 2017 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj.  od dnia 28 lutego do 30 marca 2017 r.
Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 5 zarządzeń.
I tak :
- Dwa z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zarządzeniem nr 117/2017 z dnia 1 marca 2017 roku powołałam Komisję Konkursową w celu zaopiniowania złożonych ofert, natomiast zarządzenie   Nr 119/2017 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczyło rozstrzygnięcia przeprowadzonego postępowania konkursowego.
Uprzejmie informuję, że wszystkie złożone oferty na realizację zadań publicznych gminy spełniły wymogi formalne konkursu i zostały wybrane do realizacji i tak   w 2017 roku dotacje z budżetu gminy otrzymają :
a) Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew – na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej - 45.000 zł
b) Klub Sportowy LZS SPARTA Barłogi  - na organizację udziału   we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej - 31.000 zł
c) Klub Sportowy LZS SPARTA Barłogi - na organizację udziału   we współzawodnictwie sportowym tenisa stołowego- 1.000 zł
d) Koniński Bank Żywności - na organizację zbiórek żywności w celu wspierania żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Grzegorzew - 5.000 zł
e) Dotację w kwocie 3.000 zł otrzyma także Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na prowadzenie działalności mającej na celu promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy Grzegorzew ze szczególnym uwzględnieniem seniorów.
Dziękuję Panu Rafałowi Kotkowskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy  i Panu Radnemu Mateuszowi Wypychowskiemu za udział w pracach komisji konkursowej.

- W związku z prowadzonymi pracami nad oceną aktualności i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew zarządzeniem nr 118/2017 z dnia 8 marca 2017 r., realizując art. 8 ust.3 ustawy o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym, powołałam Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, której zadaniem jest przygotowanie opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.
W skład komisji wchodzą :
1) Pan arch. Marian Lis - Przewodniczący Komisji
2) Pani arch. Agnieszka Wiśniewska- Członek Komisji
Z ramienia Urzędu Gminy do składu komisji powołałam
3) Panią Danutę Gębka- Członek Komisji
4) Pana Marka Szałka - Członek Komisji 
Po wydaniu opinii przez komisję urbanistyczno-architektoniczną przystąpimy do analizy złożonych wniosków i szczegółowego określenia zakresu zmiany obecnego planu zagospodarowania przestrzennego.
Analiza złożonych wniosków i określenia zakresu zmian planu będzie przedmiotem kwietniowego posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy.

- 27 marca 2017 r. przedłożyłam w Biurze Rady Gminy oraz przesłałam do   zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzegorzew za 2016 rok.
Przedłożenia tych dokumentów dotyczyły dwa ostatniej z wydanych przez mnie zarządzeń tj. zarządzenia nr 120/2017 i 121/2017 z dnia 24 marca 2017 rok.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo

Trwają roboty związane z budową środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie.
Prace przebiegają zgodnie z przyjętych harmonogramem.
Wykonano ławy i stopy fundamentowe.
Wykonawca przystąpił do wykonywania ścian fundamentowych.
Przygotowaliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystki o dofinansowanie  budowy  hali sportowej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej.
Jak wcześniej Państwa informowałam, na  spotkaniu w dniu 21 lutego 2017 r. podjęta decyzja o przystąpieniu do przeprojektowania łącznika hali w celu obniżenia kosztów budowy.
Biuro projektowe Rzemiosło-Architekci -Pani Anna Zielińska odwrotnie przystąpiło do  opracowania zamiennego projektu budowlanego w zakresie obniżenia łącznika i klatki schodowej o jedną kondygnację.
24 marca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie, na którym wspólnie z inspektorami nadzoru branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej przeanalizowaliśmy wersję roboczą projektu zamiennego opracowaną przez zespół projektowy.
W wyniku analizy potwierdzonej szczegółowymi wyjaśnieniami Pani projektant Anny Zielińskiej ustaliliśmy, że obniżając łącznik i klatkę schodową o jedną kondygnację osiągamy następujące korzyści:
-   zmniejszy się ilość okien i drzwi
-   zmniejszy się wysokość windy
-  zmniejszy się wysokość budynku w związku z tym ściana pożarowa oddzielająca halę sportową od części socjalnej zmieni kategorię odporności pożarowej z REI 120 na REI 60.
Wszystkie otwory będą miały niższą odporność , a tym samym niższą cenę.
- klapa oddymiająca musi pozostać, ale rezygnujemy z funkcji przewietrzania
Biorąc pod uwagę powyższe oszczędności zaakceptowaliśmy  przedstawiony projekt zamienny i zleciliśmy zespołowi projektowemu opracowanie zamiennej dokumentacji pełno branżowej.
Oprócz zlecenia opracowania projektu zamiennego wykonane zostały następujące roboty i opracowane dokumenty :
-  w dniu  2 marca 2017 r. zasilony został plac budowy w energię elektryczną
-  opracowany został kosztorys oraz projekt techniczny na wykonanie  przyłącza
   wodociągowego i kanalizacyjnego
-  otrzymaliśmy warunki techniczne i podpisaliśmy umowę z ENERGA –
   OPERATOR S.A. , Rejon Dystrybucji w Kole na docelowe zasilanie hali
   sportowej w energię elektryczną
-  podpisaliśmy umowę z zespołem projektowym o pełnienie nadzoru
   autorskiego nad realizacją robót  budowlanych
- zleciliśmy Panu Zbigniewowi Szpilewskiemu opracowanie  projektu na docelowe przyłączenie hali sportowej do sieci energetycznej.
Koszt opracowania 2 500,00  zł brutto .

- Realizując budżet na rok 2017 i przedsięwzięcia  zaplanowane do wykonania  z funduszu sołeckiego zrealizowano następujące zadania:
a) zakupiono krzesła do remizy OSP w Barłogach w ilości 100 sztuk za kwotę: 5 999,94 zł
b) zamontowano piec C.O. i komin w remizie OSP Bylice za kwotę: 15 200,00 zł
c) w remizie OSP Zabłocie wykonano docieplenie instalacji grzewczej kominka za kwotę: 2 800,00 zł, wycyklinowano podłogę za kwotę: 7 500,00 zł oraz zakupiono materiał na budowę altany przy remizie OSP          za kwotę : 2 849,02 zł.

Szanowni Państwo,
Państwo Radni,
Wdrożenie reformy oświaty i prawidłowa realizacja zadań nałożonych ustawą – Prawo oświatowe to kolejne wyzwanie dla samorządu gminy.
Uprzejmie informuję Państwa Radnych, że podjęta na ostatniej sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2017 uchwała Nr XXIV/152/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego uzyskała pozytywną opinię Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
( wpływ do Urzędu  27.03.2017). W wyrażonej opinii Kurator Oświaty stwierdza,  że zaproponowane  przez Radę Gminy Grzegorzew rozwiązania są zgodne  z przepisami prawa. 
Uchwała podlegała również opiniowaniu przez związki zawodowe i tak otrzymaliśmy pozytywną opinię od Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zarząd Oddziału w Grzegorzewie i od Zarządu Regionu NSZZ’ Solidarność w Koninie. 
W myśl art. 210 ( ustawy przepisy wprowadzające prawo oświatowe) Rada Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019r, która została Państwu przedstawiona pod obrad dzisiejszej sesji.

Będąc przy temacie uchwał oświatowych chcę odnieść się do przygotowanej również pod obrady dzisiejszej sesji uchwały wynikającej ze zmian przepisów prawa – jest to uchwała dotycząca określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grzegorzew i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
Przypomnę, że uchwała w zakresie ustalania kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania i ich wartości punktowej była uchwalana  9  czerwca 2015r. na mocy  ustawy o systemie oświaty. 
Obecne przepisy prawa wskazują, że Rada Gminy na  mocy art. 131 – Prawo oświatowe ustala kryteria drugiego etapu postępowania i dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów na rok szkolny 2017/2018 do 15 kwietnia 2017r. i podaje je do publicznej wiadomości.

Szanowni Państwo, zbliża  się termin ustalenia organizacji pracy  naszych szkół  od 1 września 2017r. – czyli  arkuszy organizacyjnych.
W dniu 27 marca br. zostało opublikowane rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli określające min. zakres  danych, które należy uwzględnić w arkuszach organizacji pracy szkół, terminy ich przygotowania i ostatecznego zatwierdzenia , i tak:
1. Dyrektor szkoły do 21 kwietnia danego roku przekazuje zaopiniowany przez zakładową organizację związkową arkusz organizacji szkoły organowi prowadzącemu szkołę.
2. Opinia zakładowych organizacji związkowych do 19 kwietnia danego roku.
3. Wójt Gminy, po uzyskaniu opinii Kuratorium Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do 29 maja danego roku.
4. Opinia kuratorium  wydawana jest w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza nie później niż do 20 maja danego roku.

Szanowni Państwo, jak widzimy,  miesiące kwiecień i maj, będzie to czas wzmożonych, intensywnych działań dla dyrektorów i samorządu gminy dotyczących zapewnienia prawidłowej organizacji naszych szkół szczególnie w tym roku, kiedy wprowadzona zostaje reforma oświaty.

 - Informuję, że w dniu 24 marca 2017r. ukazało się rozporządzenie MEN zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. 
Wzrost wynagrodzeń zasadniczych wyniósł 1,3% .
Np.: na nauczycielu z tytułem magistra podwyżka wynagrodzenia zasadniczego wynosi  :
- dla stażysty - 29 zł brutto,
- dla nauczyciela kontraktowego - 30 zł brutto,
- mianowanego - 34 zł  brutto
i  dyplomowanego -  40 zł brutto. 
Podwyżki obowiązują z wyrównaniem od stycznia 2017r. i muszą być uwzględnione w Systemie Informacji Oświatowej  na dzień 30 marca 2017r. przekazywanej  do Ministerstwa Edukacji do 20 kwietnia, gdyż te informacje stanowić będą  podstawę do naliczenie wstępnej subwencji oświatowej   na rok 2018 dla gminy.

W zakresie dotyczącym organizacji bieżącego roku szkolnego pragnę poinformować, że uczniowie szkół podstawowych z Bylic-Kolonii klasy V- VI  i Barłóg klasa VI oraz uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie od II semestru tego roku korzystają z zajęć wyjazdowych na  basen w ramach zajęć z wychowania  fizycznego.
Wyjazdy na basen są finansowane z budżetu gminy i są kontynuacją działań zaakceptowanych przez radę od ubiegłego roku szkolnego.

- Będąc przy tematyce oświatowej uprzejmie Państwa informuję, że 12 marca br. wzięłam udział w Zebraniu Sprawozdawczo- wyborczym Członków Stowarzyszenia Edukacyjnego Borysławice.
Członkowie Stowarzyszenia przyjęli sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz minionej, pięcioletniej kadencji.
Dokonano wyboru członków Zarządu Stowarzyszenia i członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2021.
Prezesem Stowarzyszenia na kolejną kadencję wybrana została ponownie Pani Magdalena Litwin.
Nowo wybranym władzom stowarzyszenia serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy.
Członkowie Stowarzyszenia 12 marca podjęli bardzo ważną dla kształtu oświaty w gminie uchwałę o przekształceniu dotychczasowej sześcioklasowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej na szkołę ośmioklasową.
Do końca czerwca br. czekamy na formalny wniosek Stowarzyszenie o zmianę wpisu do ewidencji niepublicznych szkół prowadzonych przez Gminę Grzegorzew.

Szanowni Państwo,
Wdrażana reforma edukacji budzi wiele niepokoju wśród wszystkich środowisk, których dotyczy.
Słyszymy o protestach i organizowanym strajku przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, w który jak zostaliśmy poinformowani przez Prezesa Zarządu ZNP  w Grzegorzewie angażują się również nauczyciele Gimnazjum w Grzegorzewie.
ZNP domaga się szczególnie zapewnienia , że do 2020 roku nie będzie zwolnień nauczycieli.
Dla nas najważniejszą sprawą jest kwestia bezpieczeństwa uczniów.
To dyrektor jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów.
Mam zapewnienie dyrektora Gimnazjum w Grzegorzewie, że wszyscy rodzice zostali poinformowani pisemnie o tym, że nauczyciele biorą udział w akcji strajkowej w dniu 31 marca oraz, że w tym dniu nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dla uczniów, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły będą mieli zapewnioną opiekę.

Szanowni Państwo,
Przeżyliśmy w samorządzie już wiele reform. Myślę, że tę też przeżyjemy.
Czy pomogą nam w tym strajki ?
 
  Szanowni Państwo,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Starostwu Powiatowemu w Kole pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie usuwania i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest  z terenu powiatu w 2017 roku w kwocie 157.000 zł.
W związku z powyższym Starosta Kolski wystąpił do naszej gminy  z prośbą  o informacją czy jesteśmy zainteresowani wspólną realizacją tego zadania, a jeżeli tak to określenie wielkości środków finansowych, jakie na ten cel w budżecie gminy na 2017 rok zostaną przeznaczone.
Starosta Kolski określił dzień 31 marca 2017, jako termin podjęcia decyzji w tej sprawie, tj. podjęcia przez Radę Gminy uchwały  o udzieleniu pomocy finansowej na realizację projektu pt. „ Dofinansowanie realizacji programu usuwania   i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu w 2017 roku ”.
Regulamin finansowania zadania przyjęty został przez Zarząd Powiatu Kolskiego na posiedzeniu w dniu 22 marca 2017r.
W regulamin ten zostaliście Państwo Radni zaopatrzeni.
Uprzejmie informuję, że gmina nasza posiada aktualną bazę azbestową, Program usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją,  co jest warunkiem realizacji zadania.
W 2016 r. opracowaliśmy Program  wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grzegorzew  na lata 2015-2032, zgodnie z którym na terenie naszej Gminy na 1707 budynkach znajdują się płyty azbestowe faliste i płaskie, stanowiące pokrycie  dachów budynków .
Łącznie na terenie Gminy Grzegorzew  zinwentaryzowano prawie 3 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym około 29 ton eternitu zostało zdjętych   z  dachów budynków i składowane jest na  posesjach. 
Na temat potrzeby przystąpienia do usuwania i utylizacji azbestu, zwłaszcza składowanego na terenie naszej gminy, dyskutowaliśmy na lutowej sesji, problem ten był przedmiotem zapytań Państwa Radnych dlatego też poddaję pod dyskusję Państwa Radnych propozycję przystąpienia Gminy Grzegorzew do realizowanego przez Starostwo Powiatowe programu.
Dyskutować będziemy na ten temat w kolejnym punkcie dzisiejszej sesji.

- W m-cu lutym podpisałam protokół uzgodnień z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Koninie o wzajemnej współpracy będącej promocyjnym działaniem na rzecz zachęcania mieszkańców Gminy Grzegorzew do współpracy  z możliwością wstąpienia do ochotniczych form służby wojskowej, w tym do zawodowej służby wojskowej, służby przygotowawczej, Narodowych Sił Rezerwy oraz ćwiczeń wojskowych.
Na stronie internetowej Gminy Grzegorzew zamieszczony został link przekierowujący do strony Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie oraz Ministerstwa Obrony Narodowej, gdzie zainteresowani mogą uzyskać wszelkie interesujące ich informacje.

-  Zgodnie ze zobowiązaniem jakie złożyłam na ostatniej sesji niniejszym podaję do Państwa wiadomości  numer telefonu zarządzania kryzysowego naszej gminy.
Jest to telefon nr 722 323 258.
Jest on dostępny całodobowo.
Informacja o numerze telefonu, na który mieszkańcy naszej gminy mogą  zgłaszać nagłe zdarzenia losowe zamieszczona została na stronie internetowej Gminy Grzegorzew. 

W zakresie utrzymania dróg gminnych uprzejmie Państwa informuję, że :

1.Dzisiaj ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka. Przetarg realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W pierwszej kolejności wyłoniony wykonawca zobowiązany będzie do opracowania pełnej dokumentacji projektowej a następnie wybuduje zaprojektowaną drogę. Termin składania ofert upływa 14 kwietnia o godz. 8.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 8.15. Realizację całego zadania zaplanowano do końca października 2017 r. Długość planowanego odcinka drogi wynosi 2,89 km. 


2. Działając na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych   w Gminie Grzegorzew i jej jednostkach podległych, wystąpiliśmy do czterech firm o złożenie oferty na prace równiarki samojezdnej oraz walca drogowego z funkcją wibracji na roboty polegające na profilowaniu i zagęszczaniu nieutwardzonych nawierzchni dróg gminnych.
Oferty złożyły dwa podmioty
-  P.H.U. TRANSJAN Staszak Jan
-  P.P.H.U. „ Metal ” Błażej Nowakowski, 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.U.H Metal z Lichenia
- usługa równiarki – 110,70 zł brutto /1 godzinę efektywnej pracy
- usługa walca – 123 zł brutto/1 godzinę efektywnej pracy

3. W tym samym czasie wystąpiliśmy do trzech firm z zapytaniem ofertowym   na wycenę napraw cząstkowych dróg gminnych masą na gorąco, nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm wraz z emulsjowaniem krawędzi.
Żadna z tych firm nie złożyła oferty na to zapytanie.  Po przeprowadzonych rozmowach firma z Koła podjęła się tego zadania oferując 80 zł netto/1m2 wykonanego remontu. W chwili obecnej przygotowujemy stosowną umowę na te remonty, które planujemy wykonać w Bylicach-Kolonii, Zabłociu, Borysławiach Kościelnych.  

4. Trwają prace polegające na poprawie nawierzchni dróg gminnych  nieutwardzonych poprzez profilowanie równiarką samojezdną  oraz  zagęszczeniu walcem z funkcją wibracji. Nawierzchnie dróg o dużych ubytkach są nawożone kruszywem drogowych. Do dziś prace zostały zrealizowane w Barłogach - ul. Słoneczna, ul. Piaskowa, ul. Rzeczna.
Na ul. Zieloną dowieziono 1 gondole frezu asfaltowego, ul. Leśną dowieziono  3 gondole frezu asfaltowego, ul. Łąkową dowieziono 2 gondole frezu asfaltowego, na drogę za cmentarzem dowieziono 1 gondole kruszywa  betonowego
Ponętów Dolny
- Pieńki - profilowanie wraz z zagęszczeniem
Obecnie trwają roboty w Grzegorzewie na ul. Paski, Krótkiej, Słonecznej  i Leśnej, które polegają na profilowaniu równiarką i zagęszczeniu walcem

5. Energia Operator S.A. Oddział w Kaliszu zakończyła prace inwestycyjne  w Ladorudzku, które polegały na przebudowie 600 mb zużytej linii napowietrznej niskiego napięcia. Na tym odcinku wymieniono wszystkie słupy, linię napowietrzną na izolowaną  -  i przyłącza do posesji również   na izolowane.

6. Złożyliśmy wniosek do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o udzielenie dodatkowego wsparcia finansowego na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zabłocie, na którą  w ubiegłym roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie. O rezultacie naszych starań o dodatkowe środki finansowe poinformuję Państwa.

Szanowni Państwo,

- Cały czas toczy się postępowanie w sprawie budowy kurników dla chowu drobiu na działce  nr 254  w Barłogach.
Informuję, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu sprawy ze skargi  Pani Eweliny Durkiewicz na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie z dnia 22 czerwca 2016 r. w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy Grzegorzew  z 11 lutego 2016 r. odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań   dla planowanych kurników.    
W związku  z zakończeniem postępowania sądowego organ I instancji, tj. gmina jest zobowiązany ponownie, w ciągu 30 dni,  wydać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

- 20 marca 2017 r. Starosta Kolski  wydał pozwolenie na budowę  elektrowni wiatrowej o mocy 2,0 MW o wysokości całkowitej 160 m oraz średnicy rotora  100 m  w Grzegorzewie na działkach o nr 405/3 , 404/3, 406/3 i 407/2 ( przy torach kolejowych ).


Kontynuując uprzejmie informuję :

- Od 01 maja 2017 r. na terenie gmin członkowskich Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie obowiązywać będą nowe stawki cen za wodę    i odprowadzenie ścieków. Stawki cen za wodę i ścieki wzrastają o 3 %.
Od 1 maja br. za 1 m? wody płacić będziemy 2,78 zł netto, tj. 3,01 zł brutto, na dziś jest 2,94 zł brutto, zaś cena 1 m? odprowadzanych ścieków została ustalona w wysokości 4,79 zł netto, tj. 5,18 zł brutto, aktualnie płacimy 5,02 brutto za  1 m? odprowadzonych ścieków.
Wzrost opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków spowodowany jest :
- wzrostem płac minimalnych ,
- wzrostem kosztów energii elektrycznej,
- wzrostem opłat środowiskowych przewidzianych w projekcie nowego Prawa wodnego,
- zwiększonymi kosztami realizacji i modernizacji inwestycji wodociągowo- kanalizacyjnych,
- wzrostem opłat za czynności organów dozoru i kontroli,
oraz zakładanym poziomem inflacji.

- 16 marca 2017 roku odbyło się XXXII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia “Solna Dolina”. Członkowie stowarzyszenia podjęli uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2016, udzielając jednocześnie absolutorium Zarządowi.
Zatwierdzono również Raport z Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju         za 2016 rok oraz podjęto uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia zmian  w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Solna Dolina”.
Na zakończenie Walnego Zgromadzenia omówiono bieżące sprawy, w tym planowane terminy ogłaszania naborów w 2017 roku oraz organizację Jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia “Solna Dolina”.
Planowane nabory wniosków to:
- małe granty – przełom kwietnia i maja 2017 r.  - projekty przeznaczone głównie dla sektora pozarządowego – stowarzyszenia,
- projekty przeznaczone dla gmin – wrzesień 2017 r.
Ze względu na planowane wrześniowe nabory przedmiotem dzisiejszych zmian  w budżecie jest zabezpieczenie środków na dokumentację techniczną na zadanie: „Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Borysławice Kościelne”. Dokumentacja ta wraz z pozwoleniem na budowę będzie wymagana na etapie składania wniosku.

- 16 marca 2017 roku wzięłam udział w zebraniu z Mieszkańcami Sołectwa Ponętów Dolny.
Mieszkańcy Ponętowa Dolnego spotkali się aby zmienić zadanie planowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2017 roku.
Mieszkańcy jednomyślnie zdecydowali, że środki funduszu sołeckiego przeznaczą na wykonanie centralnego ogrzewania w budynku remizy OSP.
Pierwotny wniosek w sprawie funduszu sołeckiego wypracowany przez sołectwo we wrześniu 2016 roku dotyczył budowy kominka w budynku remizy.
Podjęta przez zebranie uchwała o zmianie przedsięwzięcia planowanego  do wykonania w ramach funduszu sołeckiego powoduje konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian do uchwały budżetowej na 2017 rok, co uwzględniono  w przedłożonym pod obrady sesji projekcie uchwały zmieniającej budżet  na bieżący rok.

- Szanowni Państwo, 1 kwietnia minie rok od wprowadzenia Programu „ Rodzina 500+ ”.
W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. w ramach Programu „ Rodzina 500+ ” zrealizowano w naszej gminy 8.440 świadczeń dla 489 rodzin i 747 dzieci.
Łączna kwota wypłaconych świadczeń to 4.220.304,38 zł.
Nie odnotowaliśmy sygnałów o marnotrawieniu lub wydatkowaniu świadczeń wychowawczych niezgodnie z przeznaczeniem.
W ocenie Pani Kierownik i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  realizacja Programu „ Rodzina 500+ ” w zauważalny sposób wpływa na poprawę warunków materialnych oraz standardu życia rodzin pobierających świadczenia wychowawcze. W aspekcie psychologicznym następuje wzmocnienie więzi rodzinnych i społecznych. W rodzinach wzrasta poczucie godności, samooceny, zaradności i bezpieczeństwa.

Państwo Radni
Szanowni Państwo,

-  W miesiącu lutym przyjęliśmy 357 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na łączną kwotę  211.219,51 zł
Środki finansowe wypłacane będą na wskazane przez rolników konta bankowe  w terminie od 03 do 28 kwietnia br.
 
- Zakończyliśmy cykl walnych zebrań sprawozdawczych w ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych  działających na terenie gminy.
Ostatnie zebranie odbyło się w Tarnówce w dniu 25 marca 2017 r.
W 2016 roku w jednej jednostce, tj. Jednostce OSP Zabłocie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie druhów strażaków, na którym przyjęto rezygnację z funkcji Prezesa Pana Krzysztofa Świdra i wybrano na Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Zabłocie druha Krzysztofa Durkiewicza.
W 2016 roku w szeregi ochotniczych straży pożarnych łącznie we wszystkich jednostkach przyjęto 26 nowych druhów, najwięcej nowych legitymacji wręczono w jednostce OSP Grzegorzew, bo 17.
Bardzo dziękuję naszym druhom strażakom za wielkie zaangażowanie,   za wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz swoich jednostek i dla swoich lokalnych społeczności.
W naszych jednostkach dzieje się wiele, widać wiele wykonanych prac, zmieniają się nasze strażnice.
Dziękujemy Was za Waszą gospodarność, za Wasze starania.
Bardzo to doceniamy.

W naszej gminie możemy poszczycić się aktywną działalnością strażacką,  ale także i tym, że nasi druhowie, nasza młodzież, uczniowie posiadają szeroką wiedzę na temat ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
Najlepszym potwierdzeniem tego są wyniki, jakie nasi uczniowie uzyskali na Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbył się 24 marca 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole.

Szanowni Państwo,
Laureatka etapu gminnego turnieju w kategorii wiekowej szkół podstawowych Wiktoria Szypulska ze Szkoły Podstawowej w Barłogach zwyciężyła eliminacje powiatowe i reprezentować będzie naszą gminę i powiat kolski na eliminacjach wojewódzkich turnieju. To ogromny sukces.
W kategorii gimnazjum reprezentant naszej gminy Bartłomiej Materla zakończył udział w turnieju powiatowym na IV miejscu.
Gratulujemy Wam Waszej Wiedzy, dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie naszej gminy.
Wiktorii życzymy powodzenia na eliminacjach wojewódzkich turnieju.
Trzymamy mocno kciuki za Twój sukces. 

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
 
- Zarządzeniem Nr 1223/2017 z dnia 27 lutego 2017 r. Starosta Kolski powołał mnie w skład Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Rada Rynku Pracy, w myśl znowelizowanych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zastąpiła dotychczasowe Powiatowe Rady Zatrudnienia.
W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy powołani zostali przedstawiciele samorządu, związków zawodowych pracowników, Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej.
Pierwsze posiedzenie rady odbyło się 29 marca br.
Członkowie rady na pierwszym posiedzeniu dokonali wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Powiatowej Rady Rynku Pracy.
Przewodniczącym został wybrany Pan Michał Wróblewski, funkcja Wiceprzewodniczącego powierzona została mojej osobie.
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kole Pani Halina Ślifirska złożyła informację na temat stanu bezrobocia i aktualnej sytuacji na rynku pracy  w Powiecie Kolskim.
Informuję, że stopa bezrobocia w lutym 2017 r. w kraju wynosiła 8,5%,w województwie wielkopolskim 5,2% , a powiecie kolskim 10,3%.
Porównując wcześniejsze dane na temat liczby bezrobotnych możemy stwierdzić, że w kraju i na terenie województwa wielkopolskiego bezrobocie spada.
Jeżeli chodzi o powiat kolski według stanu na dzień 28 lutego 2017 r. liczba bezrobotnych wynosiła 3399 osób, w tym 1975 osób to kobiety.
W porównaniu do grudnia 2016 r. liczba bezrobotnych w naszym powiecie wzrosła o 95 osób, na koniec grudnia były to 3304 osoby.
Jeżeli chodzi o naszą gminę odnotowaliśmy nieznaczny spadek liczby osób bezrobotnych. Na dzień 28 lutego 2017 r. ilość bezrobotnych z terenu naszej gminy to 208 osób,  w tym 129 kobiet. W grudniu 2016 r. było to 216 osób,   w tym 136 kobiet.
Liczba długotrwale bezrobotnych w naszej gminie zmniejszyła się w tym okresie ze 104 do 99 osób, a ilość bezrobotnych z prawem do zasiłku z 24 do 21 osób.


Szanowni Państwo,
O aktywności naszych seniorów mówimy często i wiele.
21 marca 2017 r. podsumowaliśmy realizację kolejnego projektu,  który włączyli się nasi mieszkańcy.
Tego dnia wręczyłam uroczyście 12 seniorkom z terenu naszej gminy Certyfikaty ukończenia bezpłatnego kursu języka angielskiego - zrealizowanego w ramach projektu "AKADEMIA POLIGLOTY 50+".
Kurs trwał pół roku, a zorganizowany został przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Projekt zrealizowany został w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 
Dziękuję i gratuluję Paniom zaangażowanym w projekt.
Szczególne podziękowania kieruję do Pani Anny Jaworskiej - liderki gminnego Koła Seniorów w Grzegorzewie, która od samego początku była osobiście zaangażowana w rekrutację tej grupy i sprawny przebieg projektu.
Obecny na spotkaniu Karol Lewandowski – koordynator inicjatyw Towarzystwa   Samorządowego, zapowiedział dalszą współpracę w realizacji podobnych przedsięwzięć, aktywizujących seniorki i seniorów z Gminy Grzegorzew.
Dziękujemy Panu Karolowi Lewandowskiemu za wszelkie inicjatywy podejmowane na rzecz naszego samorządu.

Dzień 24 marca 2017 roku będzie pamiętną datą dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii.
Tego dnia odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
Pierwszoklasiści dopingowani przez wychowawczynię, Małgorzatę Ferenc recytowali wiersze, śpiewali piosenki, rozwiązywali zagadki i tym samym udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.
W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali z dumą nosić imię Patrona Szkoły św. Jana Pawła II,  
rozwijać swoje umiejętności i wiedzę wg posiadanych zdolności i starać się żyć z innymi i dla innych.
Samorząd naszej gminy na uroczystości reprezentowała Pani Sekretarz Gminy Grzegorzew - Pani Aneta Niestrawska, która życzyła bohaterom uroczystości wielu szkolnych sukcesów i wręczyła pierwszoklasistom pamiątkowe książki   z dedykacjami.
Dziękujemy Pani Dyrektor i społeczności Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii za przygotowanie wspaniałej uroczystości
Gratulujemy Rodzicom wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu szkolnych sukcesów.

Szanowni Państwo,
Rok 2017 to rok wielu historycznych rocznic i jubileuszy.
Tegoroczny rok uchwalony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Tadeusza Kościuszki, aby w dwusetną rocznicę śmierci jednego   z największym polskich patriotów i przywódców narodowych podkreślić ponadczasowość     i aktualność wartości, które reprezentował.
Na terenie naszej mamy ślady, miejsca upamiętniające tego bohatera.
Jest to Kopiec Tadeusza Kościuszki usypany przez mieszkańców Borysławic Kościelnych i Zamkowych przed 100 laty i Krzyż w Grzegorzewie przy ulicy Piaski również postawiony przed 100 laty.
Upamiętnimy te rocznice organizując wspólnie ze szkołami i środowiskami lokalnymi okolicznościowe uroczystości.
 
W tym roku przypadają jubileusze powstania dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
I tak :
-90 - lecie swojego istnienia obchodziła będzie Jednostka OSP Barysławice
I jubileusz  85 – lecia istnienia Jednostka OSP w Barłogach.
Swój jubileusz świętował będzie Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew, to piękna rocznica 70-lecia grzegorzewskiego Klubu.
Samorząd naszej gminy włączy się w obchody tych jubileuszy, tak ważnych  dla całej naszej społeczności lokalnej.

Dziękuję
Bożena Dominiak