Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie 30 marca do 25 maja 2017 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

 

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj.  od 30 marca do 25 maja 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 5 zarządzeń.
- cztery  z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły ogłoszenia             i przeprowadzenia konkursów na stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Barłogach.
Uprzejmie informuję, że w związku z tym, że 5- cio letnia kadencja powierzenia stanowisk  dyrektorów szkół podstawowych w Bylicach i Barłogach dobiega  końca z dniem 31 sierpnia 2017r.  zarządzeniami Nr 123 i 124/2017 z dnia 11 kwietnia 2017r. ogłosiłam  konkursy na stanowiska  dyrektorów  w  tych szkołach.
W wyznaczonym terminie tj. do dnia 4 maja 2017r. do Urzędu Gminy wpłynęły oferty tylko obecnych dyrektorów.
- do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii, przystąpiła Pani Iwona Ziętek,
- do konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej  w Barłogach, przystąpił Pan Dariusz  Tylak,
Komisje konkursowe powołane zarządzeniami nr 127/2017 i 128/2017 z dnia  8 maja  2017r. przeprowadziły postępowanie konkursowe w dniu 19 maja 2017r.  i tak  w  wyniku przeprowadzonych postępowań :
Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii zostaje na kolejne 5 lat Pani Iwona  Ziętek.
Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Barłogach również na kolejne 5 lat zostaje Pan Dariusz Tylak.
Dziękuję Radnemu Panu Tadeuszowi Sosnowskiemu, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowych, za sprawne przeprowadzenie postępowań konkursowych oraz Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Rafałowi Kotkowskiemu i pozostałym członkom komisji za pracę w Komisjach Konkursowych.

- ostatnie z pięciu wydanych przeze mnie w okresie międzysesyjnym zarządzeń, tj. zarządzenie Nr 125/2017 z dnia 26 kwietnia  br. dotyczyło wprowadzenia zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017.
Zarządzeniem tym wprowadzona została do budżetu gminy dotacja celowa w kwocie 215.443,90 zł, jaką otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego na zadanie związane z realizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wypłaty zrealizowano do końca kwietnia 2017 r.
Ponadto celem zapewnienia prawidłowości realizacji zadań dokonałam przeniesień środków finansowych w ramach działów i rozdziałów budżetu. 


Państwo Radni,
Szanowni Państwo

W temacie realizacji naszej kadencyjnej inwestycji budowy hali sportowej informuje Państwa Radnych, że złożono już pierwsze faktury w ramach płatności częściowych (roboty budowlane – 419.547,42 zł, nadzór inwestorski – 9.963 zł, nadzór autorski – 2.000 zł), łącznie 431.510,42 zł.
Na dzień złożenia faktury za roboty tj. 2 maja 2017 r. zaawansowanie robót wynosiło 5%.  Obecnie jest to już około 10%. Zawansowanie rzeczowe jest większe niż finansowe, a więc prace budowlane przekroczyły zakres harmonogramu, natomiast finansowo realizujemy zadanie zgodnie z harmonogramem.
W ramach tego odbioru wykonano roboty ziemne, zbrojenia, fundamenty, instalacje podposadzkowe ( wodno – kanalizacyjne), przyłącze C.O., izolacje, uziomy, część robót murarskich. 
Obecnie trwa budowa ścian i szalowanie stropów parteru zaplecza socjalnego.
W temacie zadań związanych z realizacją inwestycji uprzejmie informuje, że:
- zlecono projekt na kanalizację deszczową (hala i parking) i projekt parkingu Koszt: 19.680zł . Termin wykonania: - 30 czerwca 2017 r.
- w dniu 28 kwietnia 2017 r. zawarto porozumienie z Zakładem Usług Wodnych w Koninie na wykonanie przyłącza wodociągowego do hali.
Wartość robót 32.453,96 zł. gmina pokrywa koszty materiału – 21.615,49 zł
Zakład Usług Wodnych koszt robocizny i sprzętu – 10.838,47 zł
Roboty właśnie rozpoczęto. Termin wykonania: 30 czerwca 2017 r.
- 1 marca 2017 r. zlecono opracowanie projektu zmian (obniżenie o 1 piętro klatki schodowej tj. likwidacja łącznika z gimnazjum).
Koszt opracowania 21.500 zł. Projekt został opracowany i trwa obecnie uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

Realizując tegoroczne zadania inwestycyjne i rzeczowe:

- 17 maja 2017 r. zawarliśmy umowę na przebudowę drogi : Borysławice Kościelne – Dąbrówka. Jak Państwa Radni wiedzą droga współfinansowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. W wyniku postepowania przetargowego wpłynęła tylko jedna oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo Mostowych S.A. z Koła na kwotę 1.582.080,50 zł. Przebudowa dotyczy 2,89 km. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Ostateczny termin wykonania dokumentacji i robót budowlanych upływa 30 października 2017 r.
Zgodnie z umową zawartą z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie z PROW wyniesie 63,63 % wartości robót, tj. 1.006.677 zł.


- Przystępujemy do remontu ulicy Piaski w Grzegorzewie. 13 kwietnia 2017 r. przekazaliśmy do trzech firm zapytania ofertowe na remont ulicy Piaski. Otrzymaliśmy zwrotnie trzy oferty na kwoty : 131 544,93 zł,  128 472,52 zł i najtańsza złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z Koła na kwotę: 123 420,66 zł.
W wyniku przeprowadzonego postępowania 17 maja 2017 r. zawarliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych  S.A. Koło na wykonacie tego odcinka. Technologia remontu jest taka sama jak zeszłoroczny remont ulicy Otaląż. Dotyczy 620 mb drogi o nawierzchni asfaltowej o grubości 4 cm i szerokości drogi 4m. Wykonawca na realizacje zadania ma 30 dni od daty zawarcia umowy.

- W wyniku przeprowadzonego wcześniej zapytania ofertowego 19 maja 2017 r. podpisaliśmy z firmą P.P.H.U. METAL z Lichenia umowę na remont nawierzchni dróg gminnych frezem asfaltowym. Remont ten polega na przeprofilowaniu drogi równiarką pod ułożenie destruktu, rozłożenie destruktu rozściełaczem ze stołem wibracyjnym i uwałowanie go walcem wibracyjnym. Uzyskana warstwa destruktu po zagęszczeniu wyniesie 6 cm. W pierwszej kolejności wykonane  zostanie droga: Borysławice Kościelne od cmentarza w kierunku Byliczek 800 mb Koszt ułożenia 100 mb drogi z frezu asfaltowego o szerokości 4 m to 6.400 zł brutto.


- Trwa remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Prace polegają na wypełnieniu ubytków masą na gorąco wraz z emulsjowaniem krawędzi. Prace wykonuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych  z  Koła. Koszt 1 m 2 remontu wynosi 98,40 zł brutto. Roboty zaplanowane są   w Grzegorzewie, Ponętowie Dolnym, Tarnówce, Ladorudzku, Bylicach-Kolonii, Zabłociu i Borysławiach Kościelnych.

- 18 maja 2017 r. ogłosiliśmy dwa przetargi :  na modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Grzegorzewie oraz na przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.
Termin otwarcia ofert ustalono na 2 czerwca 2017 r.

Uprzejmie informuje, że sukcesywnie realizujemy Fundusz Sołecki na rok 2017.
W Barłogach zakupiliśmy krzesła do świetlicy wiejskiej za kwotę 6 000,00 zł i część materiałów na jej remont za kwotę 2 951,14 zł, a także zleciliśmy wykonanie mocowań do trybun na boisku sportowym za kwotę 10 479,00 zł. W Boguszyńcu wyremontowaliśmy kapliczkę za kwotę 12 091,05 zł
W Bylicach w remizie OSP wykonaliśmy montaż kotła C.O. wraz z osprzętem za kwotę: 15 200,00 zł.
W Ponętowie Dolnym, w remizie OSP zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej na instalację C.O., koszt 3 075,00 zł
W Zabłociu w remizie OSP wykonaliśmy docieplenie instalacji kominka za kwotę 2 800,00 zł, wycyklinowaliśmy podłogę za kwotę 7 500,00 zł oraz zakupiliśmy materiał na altaną za kwotę 2 849,02 zł.

Jak zawsze Państwa zapewniam staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na realizację naszych zadań.
Uprzejmie informuję Państwa Radnych, że otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na realizację Programu Senior + .
Całkowita wartość projektu to kwota 184.983,00 zł. Wkład własny wynosi: 36.996,60 zł (20%), a dofinansowanie: 147.986,40 zł (80%).
W ramach projektu utworzony zostanie Klub Senior + dla 20 osób w budynku przy ul. Warszawskiej 23 w Grzegorzewie (dawny budynek Policji). Wydatki przewidziane w projekcie to głównie remont budynku (naprawa pokrycia dachowego, przebudowa ścian działowych, wykonanie nowych podłóg, modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, wykonanie instalacji C.O., montaż nowych okien i drzwi, budowa łazienek i toalet).
Po remoncie budynek będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostanie także zakupione wyposażenie (m.in. krzesła, stoły, szafy, wyposażenie kuchni, szatni i łazienki).
Termin wykonania remontu zaplanowano w okresie od 1 lipca do 30 września 2017 r.

- Otrzymaliśmy dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcia ekologiczne - na przedsięwzięcie dotyczące zbiórki makulatury w kwocie 10.000 zł oraz na przedsięwzięcie dotyczące sadzenia drzew i krzewów w kwocie 10.000 zł.

- Ponadto zostaliśmy nominowani do nagrody FLORIANY w konkursie organizowanym przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
Był to Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów. Głównym przesłaniem i celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.
Do konkursu, w kategorii ochrona środowiska i ekologia, zgłosiliśmy Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie.
W konkursie udział wzięło 400 Jednostek OSP z całej Polski.
Wyłonionych zostało tylko 57 jednostek, w tym nasza jednostka.
4 maja 2017 roku, podczas uroczystej gali, wspólnie z Panem Prezesem i Druhami Jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej odebraliśmy Nominację w Konkursie FLORIANY 2017.

- Uprzejmie informuję, że rozpoczęliśmy przygotowania do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Uchwała o przystąpieniu do tego zadania jest przedmiotem dzisiejszych obrad Wysokiej Rady. Celem opracowania programu jest wprowadzenie rozwiązań dla wskazanych w programie obszarów.  Rewitalizacja to dosłownie – ożywienie. Jest to podejście kompleksowe odnoszące się do danych obszarów, które wyznaczymy podczas dwóch spotkań konsultacyjnych. Obszary te mogą dotyczyć zagospodarowania przestrzeni, gospodarki, społeczności lokalnej i jej potrzeb np. edukacyjnych, rekreacyjnych, dostępu do służby zdrowia i innych usług społecznych. Program ten będzie niezbędny do aplikowania o środku unijne, których uruchomienie w ramach rewitalizacji planowane jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego na koniec bieżącego roku.  

Szanowni Państwo,
Państwo Radni,

Pozwólcie Państwo, że kontynuując swoje wystąpienie przedstawię kolejne etapy wdrażania reformy oświaty i realizację obowiązków nałożonych na nas ustawą przepisy wprowadzające – Prawo Oświatowe. 
Jak  Państwo pamiętacie w poprzedniej informacji o mojej pracy, informowałam   o terminach wynikających z nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących organizacji pracy naszych szkół od 1 września 2017r., które będą funkcjonować w nowym systemie szkolnym i tak:
Dyrektorzy szkół opracowali i złożyli projekty arkuszy organizacyjnych szkół na zbliżający się rok szkolny 2017/2018 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  po  zaopiniowaniu przez organizację  związkową  Związku Nauczycielstwa Polskiego, w  dniu 14 kwietnia bieżącego roku. 
Następnie arkusze zostały zgłoszone do zaopiniowania przez Kuratorium Oświaty, po udostępnieniu aplikacji na stronie internetowej  Kuratorium i złożone w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koninie.

Wielkopolski Kurator Oświaty wydał pozytywne opinie dotyczące organizacji naszych szkół na rok szkolny 2017/2018 ( wpływ opinii do urzędu w dniu 17 maja)

Szanowni Państwo,  nowe Prawo Oświatowe i wynikająca z niego  uchwała, którą  Rada  Gminy podjęła 30 marca br. dotycząca dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego – rodzi  wiele  konsekwencji w zakresie organizacyjnym, kadrowym, jak również majątkowym związanym  z przekazaniem majątku – środków  trwałych  i pozostałych środków trwałych, będących w dyspozycji dotychczasowego  gimnazjum, które z dniem 31 sierpnia br. przestaje  funkcjonować jako  jednostka,  a jego pracownicy na skutek włączenia klas gimnazjum do  ośmioletniej Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie stają się z dniem 1 września 2017 – pracownikami tego Zespołu. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez gminę otrzymali wymagane przepisami prawa:
1/ informacje, dotyczące zmiany pracodawcy
2/ decyzje kadrowe, które z mocy ustawy należało wydać pracownikom w terminie do 15 maja  br.

Na skutek zmian organizacyjnych  2 nauczycieli gimnazjum  za ich zgodą będzie uzupełniać etat w innych naszych  szkołach ( jest to nauczyciel języka polskiego i nauczyciel języka angielskiego)
W przypadku trzech nauczycieli  zatrudnionych w gimnazjum  na podstawie  mianowania,  zgodnie  z art. 225 ust 1 i ust. 2 zaproponowano  ograniczenie zatrudnienia, czyli pracę w niepełnym wymiarze  godzin  lub  skorzystanie z przeniesienia w stan  nieczynny, na co nauczyciele  nie wyrazili zgody.
W związku z tym przysługiwać będą tym nauczycielom zgodnie z art. 225 ust 11 ustawy z 14 grudnia 2016r. wprowadzającej - Prawo Oświatowe ( Dz.U. z 2017 poz.60), odprawy w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
( wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela dyplomowanego wynosi :3149 zł x 3 (m-ce) x 3 osoby tj. 28.341zł ) .
Informuję, że powyższe przypadki dotyczą osób, które mogą skorzystać z uprawnień emerytalnych.
Dyrektor dotychczasowego gimnazjum od 1 września 2017r. staje się wicedyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie.
Szczegółowa organizacja pracy szkół w roku szkolnym 2017-2018 zostanie  przedstawiona przez dyrektorów szkół  na  posiedzeniu Komisji Oświaty Kultury Zdrowia  i Sportu Rady Gminy, które odbędzie się 29 maja 2017r.

Szanowni Państwo,

Jak informowałam Państwa na ostatniej sesji, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przyznał Starostwu Powiatowemu w Kole pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie usuwania i utylizacji azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu w 2017 roku w kwocie 157.000 zł.
Według informacji otrzymanej ze starostwa, wspólną realizacją zadania jest zainteresowanych 9 gmin naszego powiatu, w tym Gmina Grzegorzew, o czym Państwo Radni zdecydowali na ostatniej sesji podejmując stosowną uchwałę.
Z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została przydzielona naszej gminie pula środków finansowych w wysokości 16.698,30 zł. W ten sposób na usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Grzegorzew, razem z naszą dotacją w wysokości 20.000 zł, mamy do dyspozycji kwotę 36 698,30 zł.
Oprócz tego, z własnego budżetu Powiat przydzielił kwotę łączną 30.000 zł dzieląc ją na wszystkie gminy biorące udział  w realizacji Programu.
Zasady i tryb postępowania przy przyznawaniu i rozliczaniu środków finansowych określa regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Kolskiego z dnia 22 marca  2017 r. zgodnie z którym :
1. Warunkiem sfinansowania zadania jest złożenie wniosku do właściwego urzędu gminy w terminie do 31 sierpnia 2017 r.
2. Gmina co 7 dni przekazuje do Starostwa Powiatowego w Kole wykazy przyjętych wniosków , po sprawdzeniu ich wypełnienia , zweryfikowaniu  czy  nieruchomość , z której ma być usunięty azbest jest ujęta w bazie azbestowej oraz czy wnioskodawca załączył w zależności od charakteru robót - zgłoszenie lub pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego.
3. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich wpływu do urzędu gminy.
4. Sfinansowanie zadania przyznawane będzie w wysokości 100% poniesionych kosztów i  obejmuje wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów składowanych na terenie nieruchomości wnioskodawcy, zawierającej azbest.
5. Wykonawca prac zwianych z demontażem wyrobów azbestowych oraz transportem i unieszkodliwianiem wytworzonego odpadu azbestowego wyłoniony zostanie w drodze przetargu publicznego, zorganizowanego przez Powiat Kolski.
6. Środki finansowe na finansowanie zadania przekazane będą przez Powiat Kolski bezpośrednio wykonawcy zadania, po przedstawieniu przez niego faktur VAT na kwotę 100% całościowych kosztów działań zwianych z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów azbestowych.
7. Usługa usuwania azbestu dla rolników – jeśli dotyczy usuwania z budynku związanego z produkcją rolną – stanowi pomoc de minimis w rolnictwie. W tej sytuacji udzielenie pomocy nastąpi na podstawie pisemnej  umowy zawartej między Powiatem Kolskim a wnioskodawcą.

Na dzień 25 maja 2017 r. złożone zostały 3 wnioski, w tym dwa dotyczą sfinansowania demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu oraz 1 wniosek sfinansowania transportu i unieszkodliwienia azbestu składowanego na posesji.

- Trwają prace  nad analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Grzegorzew. Obowiązek  przeprowadzenia przez Wójta Gminy  analizy raz w czasie trwania kadencji rady gminy wynika z art. 32 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Z udziałem architekt Pani Aleksandry Wojciechowskiej dokonaliśmy analizy wszystkich zgłoszonych wniosków. Wyniki analizy zostały przekazane gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, której zadaniem było przygotowanie opinii do projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Komisja uznała, że ze względu na dużą ilość wniosków złożonych przez mieszkańców w sprawie zmiany przeznaczenia działek tj. 164 wnioski, konieczna jest zmiana w części planu zagospodarowania przestrzennego i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Komisja w swojej opinii zwróciła uwagę, że nowe plany miejscowe powinny być opracowywane dla lokalizacji zabudowy na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.
Za korzystne dla gospodarowania przestrzenią komisja uznała sporządzenie miejscowych planów nie dla pojedynczych działek, ale dla większych obszarów.
Wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Grzegorzew architekt Pani Aleksandra Wojciechowska przedstawiła na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy w dniu 9 maja 2017 r.

- Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu zakończyło prace modernizacyjne :
* w Ladorudzku - polegające na oczyszczeniu 5 kloszy lamp oświetlenia ulicznego oraz wymianie kabla oświetleniowego na izolowany  na odcinku 300mb
* w Ponętowie Dolnym - polegające na wymianie zużytych 13 lamp oświetlenia ulicznego na sodowe 100 W wraz z wysięgnikami / na odcinku od posesji Pana Ryszarda Mikołajczyka do remizy OSP/.
Roboty zostały wykonane ze środków funduszu amortyzacyjnego za 2017 r. 

- W dalszym ciągu toczy się postępowanie w sprawie budowy kurników dla chowu drobiu na działce nr 254 w Barłogach. W związku  z zakończeniem postępowania sądowego, Gmina Grzegorzew została zobowiązana ponownie wydać decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zadania.
Uwzględniając stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu zobowiązaliśmy inwestora do uzupełnienia raportu.

Szanowni Państwo, Państwo Radni

- W dniach 18 i 19 maja 2017r. odbyły się posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem obrad była kontrola i ocena wykonania budżetu za 2016 rok.  

W pracach Komisji brałam udział wspólnie z Panią Skarbnik. Obecnie Komisja Rewizyjna przygotowuje protokół i wniosek do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

* Uprzejmie Państwa informuję, że 19 maja 2017r. złożyłam do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o zwrot z budżetu Państwa części wydatków poniesionych przez Gminę Grzegorzew na zadania wykonane z Funduszu Sołeckiego za 2016 rok.
W ubiegłym roku zrealizowaliśmy Fundusz Sołecki na łączną kwotę 174.869,79 zł. Z tej kwoty możemy uzyskać 35,65% zwrotu tj. kwotę 62.348,07 zł. Ustawowy termin zwrotu gminom tych pieniędzy to 31.08.2017r.

* 28 kwietnia 2017r. przedłożyłam Wysokiej Radzie sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi za 2016 rok. Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Podczas obrad dzisiejszej Sesji Rady Gminy sprawozdanie to zostanie omówione.


- Skierowaliśmy pismo do Wojewody Wielkopolskiego o uznanie naszej gminy za  obszar dotknięty klęską przymrozków wiosennych.
Zespół Komisji działający na terenie naszej gminy powołany przez Wojewodę Wielkopolskiego w terminie od 22 maja 2017 roku do 1 czerwca 2017r. szacuje zakres i wysokość szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez przymrozki wiosenne. Wszyscy poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać straty w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie pok. nr 1.

- Finalizujemy sprawę sprzedaży działek gminnych o nr geodezyjnych 238/1 i  235 położonych w Borysławicach Zamkowych na rzecz Pani Doroty Jarońskiej. Podczas dzisiejszej sesji podjęta zostanie uchwała w sprawie zbycia tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Kolejnym krokiem będzie wycena działek przez rzeczoznawcę majątkowego.

 

- W maju  wydane zostały  decyzje przyznające uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Grzegorzew pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.   Ze stypendium szkolnego skorzysta 121 uczniów.
Łączna kwota przyznanych stypendiów szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2017 r. to 96 168,80 zł. Zgodnie z ustawą   o finansach publicznych z budżetu naszego samorządu zabezpieczyliśmy na wypłaty stypendiów 20 % środków własnych.

- Realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa, polegający na dystrybucji artykułów spożywczych kierowanych do osób i rodzin najbardziej potrzebujących o niskich dochodach, we współpracy  z Towarzystwem Samorządowym, w dniu 4 kwietnia 2017 r. w ramach działań towarzyszących Programowi, w świetlicy gminnej w Grzegorzewie, zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne finansowane przez Bank Żywności z wykorzystaniem produktów z Programu. Pokaz kulinarny poprowadziła Pani Bożena Palpuchowska.
Podczas spotkania uczestnicy uczyli się praktycznego wykorzystania otrzymywanych produktów, głównie fasoli, ryżu, mielonki drobiowej, mleka, oleju i sera żółtego. W ramach warsztatów zostały wykonane dania: naleśniki z jabłkami, sałatka brokułowa, kotlety ryżowe, tatar z makreli, pasty z fasoli. 
Warsztaty zostały wysoko ocenione przez osoby korzystające z pomocy żywnościowej, którzy zgłosili chęć uczestnictwa  w kolejnych tego typu spotkaniach.

- W ramach akcji „RODACY-BOHATEROM” – Wesprzyj polskich Kombatantów na Kresach, odpowiadając na prośbę Stowarzyszenia Odra-Niemen z Wrocławia i Stowarzyszenia Kolscy Patrioci przygotowaliśmy paczki żywnościowe dla kombatantów z kresów wschodnich.
Przesłaniem akcji jest pamięć o tych, którzy walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a poprzez zbieg różnorodnych losów historycznych, pozostali po wojnie za wschodnią granicą.
W akcję zaangażowali się aktywnie pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Biblioteki, Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Gimnazjum w Grzegorzewie oraz Szkoły Podstawowej w Barłogach.
Paczkę przygotowała także Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych. Dziękujemy.
Zakupione produkty żywnościowe zostały  przekazane koordynatorowi  akcji - Panu Łukaszowi Czajka.
Dziękuję Panu Łukaszowi za współpracę, za to, że  tak aktywnie działa w Stowarzyszeniu Kolskich Patriotów. Niewątpliwie jest to duże wsparcie dla środowiska kombatanckiego na kresach wschodnich. Taka postawa uczy młode pokolenia patriotyzmu i wzmacnia naszą tożsamość.

 

* 5 maja br. w naszej gminie odbyły się eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Gospodarzem była Szkoła Podstawowa w Barłogach.
Bardzo dziękuję Panu Dariuszowi Tylakowi i całej społeczności szkolnej za profesjonalne przygotowanie Turnieju. Współorganizatorami Turnieju byli: Komenda Powiatowa Policji w Kole i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie.
W Turnieju wzięło udział 8 szkół podstawowych i 8 gimnazjów z Powiatu Kolskiego.
Jestem dumna z naszych uczniów i opiekunów. 
Nasze szkoły zwyciężyły w turnieju.
I miejsce w turnieju zajęło Gimnazjum w Grzegorzewie.
W kategorii szkół podstawowych turniej zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Barłogach. 
Indywidualnie, najlepszymi uczestnikami turnieju zostali Wiktoria Szypuska ze Szkoły Podstawowej w Barłogach oraz Szymon Chmielowiec z Gimnazjum w Grzegorzewie.
To ogromy sukces naszych szkół.
Gratuluję uczniom i opiekunom.
Nasze szkoły reprezentowały powiat kolski na etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, który odbył się 19 maja 2017 r. w Gnieźnie.

Drużyna Gimnazjum w Grzegorzewie w składzie:
1. Szymon Chmielowiec  klasa IIIa
2. Jakub Materla  
3. i Bartłomiej Materla  z klasy IIb.
zajęła 4 miejsce na 30 startujących drużyn.
 
Do miejsca trzeciego dzieliło ich tylko kilka punktów. Uczniów do turnieju przygotował Pan Józef Sochacki.
To wielki sukces. Gratulujemy !

Państwo Radni
Szanowni Państwo,

Sukcesów naszych uczniów,  dzieci i młodzieży mamy wiele.
Pozwólcie Państwo, że w tej części sprawozdania podzielę się nimi z Państwem.
Z radością informuję, iż w eliminacjach powiatowych XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży ,,25 lat PSP- Profesjonalni, Sprawni, Pomocni'' w kategorii klas I-III  czołowe miejsca zajęli uczniowie  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii. Najlepszą pracę konkursową wykonał Hubert Świątek z klasy I zajmując I miejsce w konkursie, II miejscu – znalazła się praca Kingi Banasiak z klasy III.

Sukcesem, udział w tym konkursie, zakończyli również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie.
W kategorii klas IV – V konkurs zwyciężyła Tamara Piotrowska  z klasy Va
W konkursie plastycznym organizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na temat „Bezpieczeństwo na wsi to podstawa- środki chemiczne to nie zabawa” na etapie powiatowym:
I miejsce  w kat. uczniów kl. IV-VI zdobył Michał Piątczak – kl. VI b
III miejsce w kat. uczniów kl. I-III zdobyła Wiktoria Żurawik – kl. II b
Koordynatorem konkursów plastycznych na szczeblu szkolnym była Pani Regina Piskorska

Sukcesem Szkoła Podstawowa w Grzegorzewie zakończyła także udział w konkursie plastycznym „Palić nie palić -  oto jest pytanie?” organizowanym przez Powiatową stacje sanitarno-Epidemiologiczną w Kole.
Na etapie powiatowym I miejsce zdobyła Tamara Piotrowska z klasy Va.
Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów na temat negatywnych skutków palenia tytoniu, promowanie niepalenia papierosów i inhalowania e-papierosów oraz kształtowanie postaw asertywnych wobec osób palących papierosy.
Praca Tamary zakwalifikowała się na etap wojewódzki. Organizatorem konkursu w etapie wojewódzkim jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu a partnerami Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Wielkopolskie Centrum Onkologii.
Uroczystość finałowa odbędzie się odbędzie się 31 maja w Poznaniu w Multikinie

Kolejne sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie to :
- W Ogólnopolskim Teście Wiedzy Ogólnej dla uczniów klas III Robert Pieńkowski – kl. IIIa uzyskał 3 wynik w kraju.
Nauczycielem Roberta jest Pani Teresa Dulkiewicz.

- W Ogólnopolskim Konkursie „Stypendiada” Wczesnoszkolna wyróżnienia otrzymali:
Wiktor Walczak – III a - w konkursie ortograficznym
Julia Łęgoszewska – III b  - w konkursie „Orzeł Czytelniczy”
Nikola Kuśnierz – III b  - w konkursie „Orzeł Plastyczny”
W konkursie Kangur matematyczny wyróżnienia otrzymali:
Julia Pieńkowska – kl. IIIa
Julia Łęgoszewska – IIIb
Podsumowanie konkursu dla rejonu konińskiego odbędzie się 12 czerwca
w Koninie.

- W Mistrzostwach Powiatu Kolskiego w Czwórboju Lekkoatletycznym, które odbyły się w Przedczu 10 maja 2017 r. uczniowie szkoły, w kategorii chłopców zdobyli I miejsce i awansowali do eliminacji rejonowych, które odbyły się w Słupcy 15 maja. Zdobyli tam 9 miejsce.

- W Mistrzostwach Powiatu Kolskiego w Biegach Przełajowych,  które odbyły się w również w Przedczu 19 maja 2017 r. Patryk Jeziorski – uczeń klasy VI b zajął I miejsce i uzyskał awans do etapu wojewódzkiego.
W klasyfikacji drużynowej uczniowie szkoły zajęli II miejsce.
Do zawodów uczniów przygotowywał nauczyciel wychowania fizycznego Pan Mariusz Wilamowski.

W odbytych 19 maja 2017 r. w Przedczu  Finałach Mistrzostw Powiatu Kolskiego  w Drużynowych Biegach Przełajowych z bardzo dobrym wynikiem swój udział zakończyli uczniowie Gimnazjum w Grzegorzewie. W Mistrzostwach wzięły udział drużyny z  Gimnazjum z Rysin, Gimnazjum z Przedcza, Gimnazjum z Kłodawy, Zespołu Szkół nr 1 z Koła, Zespołu Szkół nr 2 z Koła, Gimnazjum nr 1  z Koła. Gimnazjum z Łubianki i Gimnazjum z Grzegorzewa.
Gimnazjum w Grzegorzewie reprezentowały dwie drużyny: żeńska i męska w składzie:
- dziewczęta: Janczak Oliwia, Frątczak Natalia, Urbaniak Agnieszka, Mikołajczyk Sandra, Gwiaździńska Julia, Ziółkowska Aleksandra, Szurgot Patrycja, Golon Julia;
- chłopcy: Mikołajczyk Adrian, Urbaniak Dominik, Pietrzak Mateusz, Zagozda Szymon, Ziółkowski Konrad, Kaczmarek Krzysztof;

Dziewczęta zajęły drużynowo czwarte miejsce, natomiast indywidualnie Julia Golon wygrała bieg awansując na Finały Wielkopolski.
Chłopcy drużynowo osiągnęli wielki sukces wygrywając bieg i również jako zespół awansowali na Finały Wielkopolski.
Finał województwa wielkopolskiego odbędzie się w Żerkowie 25 maja 2017r.

- 16 maja 2017 roku uczniowie Gimnazjum uczestniczyli w zawodach lekkoatletycznych w Babiaku. W zawodach uczestniczyły drużyny z 7 szkół powiatu kolskiego.

Gimnazjum w Grzegorzewie reprezentowało 31 uczniów. Osiągnięcia naszych uczniów są znaczące i tak :

Dziewczęta:
> Agnieszka Urbaniak – 1 miejsce – bieg na 100 metrów
> Mikołajczyk Sandra – 3 miejsce – bieg na 100 metrów
> Frątczak Natalia  - 1 miejsce – bieg na 300 metrów
> Gwiaździńska Julia – 3 miejsce – bieg na 300 metrów
> Golon Julia – 2 miejsce – bieg na 1000 metrów
> Bałdyga Daria – 1 miejsce – skok w dal
> Urbaniak Agnieszka, Mikołajczyk Sandra, Frątczak Natalia, Bałdyga Daria  –  1 miejsce - sztafeta 4x100 metrów
> Ziółkowska Aleksandra, Marańda Gabriel, Szurgot Patrycja, Chmielecka Anastazja – 1 miejsce w sztafecie szwedzkiej.

Chłopcy:
> Bagiński Michał – 2 miejsce – bieg na 300 metrów
> Kaczmarek Krzysztof – 2 miejsce – bieg na 1000 metrów
> Urbaniak Dominik – 2 miejsce – bieg na 2000 metrów
> Karolczyk Jakub – 2 miejsce - skok w dal
> Sikorski Kacper – 3 miejsce – skok w dal
> Leszcz Damian – 1 miejsce – pchnięcie kulą
> Leszcz Filip, Ziółkowski Konrad, Banasiak Emil, Leszcz Kamil – 2 miejsce w sztafecie szwedzkiej.
     
Uczniów przygotowali do zawodów nauczyciele wychowania fizycznego: Jacek Czaplewski, Zbigniew Koszowski i Sławomir Walczak.

Gratulujemy Państwu Dyrektorom, naszym uczniom i przygotowującym ich nauczycielom osiągniętych sukcesów. Dziękujemy za wspaniała promocję naszej gminy i życzymy powodzenia na kolejnych etapach konkursów i turniejów, na które nasi uczniowie zakwalifikowali się.
Będziemy trzymać za Was kciuki.

Szanowni Państwo,
W dniach 19-21 maja 2017 r. miały miejsce uroczystości związane z obchodami 100-lecia Harcerstwa na Ziemi Kolskiej. Uroczystości odbyły się pod Honorowym Patronatem Starosty Kolskiego Wieńczysława Oblizajka oraz Burmistrza Miasta Koła Stanisława Maciaszka. W trzydniowym zlocie drużyn harcerskich Hufca Koło wzięła udział drużyna harcerska Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie. Dziękuję naszej drużynie za piękne reprezentowanie Gminy Grzegorzew na tych wyjątkowych uroczystościach  

Szanowni Państwo,

W najbliższą sobotę, 27 maja 2017 r.  jubileusz  85 – lecia istnienia świętowała będzie Jednostka OSP w Barłogach.
Gratulujemy Druhnom i Druhom jednostki doniosłego jubileuszu, to wielkie wydarzenie dla naszej samorządowej wspólnoty.
Tę doniosłą rocznicę upamiętniał będzie sztandar, jaki nasz samorząd ufundował dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach.

Dziękuję
Bożena Dominiak