Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie 25 maja do 29 czerwca 2017 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Odbywamy dziś jedną z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku – sesję absolutoryjną. To dziś Państwo Radni ocenią wykonanie budżetu Gminy Grzegorzew za 2016 rok.
Dla mnie osobiście, jak i pracowników samorządowych - to dzień bardzo ważny. Państwo Radni wypowiedzą się na temat tego, jak wykonaliśmy budżet gminy oraz zadania, jakie Wysoka Rada wyznaczyła nam do zrealizowania w 2016 roku.
Za chwilę zaprezentuję Państwu szczegółową informację o wykonaniu zadań ubiegłego roku, co stanowiło będzie podstawę do dyskusji, jaka w dalszej części sesji będzie miała miejsce.

Szanowni Państwo,          
Rozpoczęły się wakacje.
23 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017.
Dziękujemy Państwu Dyrektorom i Społecznościom Szkolnym za zaproszenia na uroczystości zakończenia roku szkolnego, w których uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem, Panem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rafałem Kotkowskim, Panem Tadeuszem Sosnowskim – Przewodniczącym Komisji Oświaty oraz Państwem Radnymi.
To zakończenie roku szkolnego miało historyczny charakter.
Stajemy wszyscy przed obliczem kolejnych zmian, kolejnych reform w oświacie, którym musimy wspólnie stawić czoła i wspólnie organizować kolejne przemiany w oświacie.
18 lat temu tworzyliśmy Gimnazjum, dziś je likwidujemy i włączamy klasy Gimnazjum do Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki ”w Grzegorzewie.
4 września 2017 r. rok szkolny 2017/2018 rozpoczniemy w ośmioklasowych szkołach podstawowych.
Zapewniam, że reorganizację naszych szkół przeprowadzimy spokojnie. To trudne zadanie, ale na pewno, razem, poradzimy sobie, mam taką pewność.

Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Banasiakiem, w imieniu naszego samorządu, podziękowaliśmy Pani Danucie Abraś za 18 lat zarządzenia Gimnazjum w Grzegorzewie.
Podziękowania za sumienną, wytrwałą pracę skierowaliśmy do Pani Doroty Denys, Pani Wicedyrektor Gimnazjum, która po 37 latach pracy pedagogicznej i 15 latach pełnienia funkcji wicedyrektora zdecydowała się przejść na emeryturę.
Za pełną zaangażowania pracę edukacyjną i wychowawczą podziękowaliśmy Paniom Aleksandrze Piórkowskiej – nauczycielowi biologii Gimnazjum oraz Pani Alinie Główczyńskiej – nauczycielowi matematyki.
Obie Panie przepracowały w szkołach na terenie gminy po 36 lat.
Z dniem 24 lipca 2017 r. na emeryturę przechodzi Pani Marianna Miszczak – pracownik Szkoły Podstawowej w Barłogach, która przepracowała w tej szkole 36 lat i której również za sumienną pracę podziękowaliśmy.

Szanowni Państwo, jak każdego roku uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz uczniowie legitymujący się osiągnięciami sportowymi, co najmniej na szczeblu powiatowym, otrzymali stypendia sfinansowane z budżetu gminy.
Na wypłatę stypendiów wydatkowaliśmy łącznie kwotę 11.500 zł.
Stypendiami uhonorowaliśmy 115 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjum.
Stypendia wynosiły po 100 zł każde.
Gratulujemy wyróżnionym uczniom.

Życzymy naszym uczniom i nauczycielom udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.


Dbając o udany wypoczynek naszych dzieci współorganizujemy wypoczynek dla naszych uczniów, zwłaszcza tych pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
I tak 4 dzieci z terenu naszej gminy, z rodzin o niskich dochodach, w okresie od 25 lipca do 7 sierpnia 2017 r. wypoczywała będzie w Ośrodku Wypoczynkowym „ Pokoje Gościnne ” w Białym Dunajcu.
Jest to wypoczynek zorganizowany we współpracy z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w Poznaniu.
W okresie od 26 lipca do 9 sierpnia 2017 r. 3 dzieci z rodzin z problemem uzależnień będzie wypoczywało pod namiotami w Bazie Obozowej w Pobierowie. Jest to wypoczynek organizowany przez Komendę Hufca Konin Związku Harcerstwa Polskiego.
Współpracą z organizatorami w zakresie naboru dzieci zajął się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie.
Tak jak co roku uczniowie naszych szkół wyjadą na kolonie organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W budżecie gminy zaplanowano na ten cel udzielenie dotacji w kwocie 10.000 zł.
Aktualnie prowadzone jest postępowania związane z wyborem najkorzystniejszej oferty na wyjazd letni naszych dzieci.

Czas wakacji był dla nas zawsze okresem realizacji bieżących prac remontowych w naszych placówkach oświatowych.
Tak będzie i w tym roku. Najpilniejsze prace zostaną wykonane.

Nasza uwaga skupiona będzie przede wszystkim na realizacji kadencyjnej inwestycji budowy środowiskowej hali sportowej.
Uprzejmie Państwa Radnych informuję, że prace na budowie hali przebiegają zgodnie z harmonogramem.
Wykonane zostały następujące roboty:
* ściany parteru zaplecza i klatki schodowej
* strop nad parterem zaplecza i klatki schodowej
* ściana zewnętrzna sali gimnastycznej do wysokości 2,5 m

22 czerwca 2017 r. odbyła się Rada Budowy w obecności inspektorów nadzoru i wykonawcy. Zaawansowanie robót oceniono na 13,3 % w stosunku do całości budowy.
Obecnie murowane są ściany zewnętrzne piętra zaplecza i klatki schodowej. W dniu 26 czerwca br. rozpoczęta została rozbiórka istniejącego łącznika. Oznacza to, że do końca budowy hali nie będzie możliwości wejścia do szkołyod strony łącznika.
W temacie zadań związanych z realizacją inwestycji uprzejmie informuję, że zgodnie z porozumieniem zawartym z Zakładem Usług Wodnych w Koninie wykonane zostało przyłącze wodociągowe do hali. Roboty zostały odebrane 20 czerwca 2017 r., a termin wykonania przyłącza mija 30 czerwca 2017 r.
Jak informowałam Państwa na majowej sesji opracowany został projekt zmian obejmujący obniżenie łącznika i klatki schodowej o jedną kondygnację. Starosta Kolski decyzją nr 267.2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. zmienił decyzję podstawową z 10.06.2016 r. i zatwierdził projekt budowlany zmian.
W wyniku wprowadzonych zmian :
- zmniejszyła się liczba okien o 4 szt. i ilość drzwi o 5 szt.
- zmniejszyła się wysokość windy o jedną kondygnację,
- zmniejszyła się wysokość budynku w związku z tym ściana pożarowa oddzielająca halę sportową od części socjalnej zmieniła kategorię odporności pożarowej. Wysokość klatki schodowej przed zmianą projektu wynosiła 10,50 m, natomiast po zmianie 7,00 m. Wysokość łącznika pierwotna wynosiła 11,35 m - po zmianie 8,00 m.
- wszystkie otwory w ścianie oddzielającej halę sportową od części socjalnej mają mniejszą odporność ogniową, a tym samym niższą cenę. - pozostała klapa oddymiająca, ale zrezygnowaliśmy z funkcji przewietrzania- odchudzona została konstrukcja żelbetowa łącznika ze względu na mniejszą wysokość i mniejszy ciężar, - w związku z rezygnacją z ostatniej kondygnacji nie ma konieczności wykonywania wszystkich instalacji na tym piętrze tj. instalacji elektrycznej, grzewczej, wentylacji. Zmniejszy się ilość opraw oświetleniowych, grzejników, wentylatorów, itp.
Ustalono, że wstępna wartość kosztorysowa zaniechanych prac, wyliczona przez wykonawcę, wynosi 138 099,49 zł. Pamiętać należy, że ostateczna wartość prac od których odstępujemy, zgodnie z umową zasadniczą, zostanie określona kosztorysem powykonawczym.
 Jak poinformował nas wykonawca robót Pan Krzysztof Szurgot od 7 do 15 sierpnia 2017 r. nastąpi urlopowa przerwa w budowie.
Roboty zostaną wznowione 16 sierpnia 2017 r.


Realizując tegoroczne zadania inwestycyjne :

- 18 maja 2017 r. ogłosiliśmy przetarg na Modernizację budynku Ośrodka Zdrowia. 2 czerwca 2017 r. upłynął termin składania ofert. Wartość zamówienia według kosztorysu inwestorskiego to kwota: 236 521,28 zł (brutto).

Złożono 1 ofertę.
Wystąpiła z nią:
Firma Handlowo Usługowa
Daniel Bartczak
Kiszewy 12
62-740 Tuliszków
Cena: 450 745,60 zł

12 czerwca 2017 r. unieważniliśmy postępowanie ze względu na to, że oferta ta przekroczyła wartość, jaką przeznaczyliśmy na realizację zamówienia.

13 czerwca 2017 r. ponownie ogłosiliśmy przetarg.
Termin składania ofert upływał 28 czerwca 2017 r.
W ponownym postępowaniu wpłynęły trzy oferty:

Oferta nr 1
Firma Handlowo Usługowa
Daniel Bartczak
Kiszewy 12
62-740 Tuliszków
Cena: 450 745,61 zł
Okres gwarancji: - nie podano w druku oferty

Oferta nr 2
Firma Remontowo – Budowlana TYNK-BUD
Jacek Strzeliński
ul. Księcia Józefa 3, Gozdów
62-604 Kościelec
Cena: 233 983,50 zł
Okres gwarancji: 5 lat

Oferta nr 3
Usługi Remontowo – Budowlane Bąk Maciej
ul. Rubinowa 12
62-600 Koło
Cena: 297 924,18 zł
Okres gwarancji: 3 lata.

Trwa ocena złożonych ofert.

- 18 maja 2017 r. ogłosiliśmy przetarg na „ Przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzegorzewie ”.
2 czerwca 2017 r. upłynął termin składania ofert.
Złożono dwie oferty, z którymi wystąpiły :

1.Konsorcjum Firm
Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum
Sierakowice Prawe 141 D
96 – 100 Skierniewice
Eco – Therm Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Jana Pawła II 177/179
99-400 Łowicz
Enviroenergy Sp. z o.o. – Partner Konsorcjum
ul. Księżacka 5
99-400 Łowicz
Cena: 583 645,33 zł
Okres gwarancji: 6 lat

2.RenCraft Sp. z o.o.
ul. Jagielońska 94C
85-027 Bydgoszcz
Cena: 788 823,27 zł
Okres gwarancji: 6 lat

27 czerwca 2017 r. wybraliśmy ofertę firmy Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.
Termin podpisania umowy zaplanowany jest na początek lipca 2017 r.


- Trwa remont ulicy Piaski w Grzegorzewie. Technologia remontu jest taka sama jak zeszłorocznego remontu ulicy Otaląż. Remont dotyczy 620 mb drogi o nawierzchni bitumicznej o grubości 4 cm i szerokości jezdni 4 m.
Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z Koła wykona ten remont za kwotę: 123 420,66 zł.


- 27 czerwca 2017 r. Powiat Kolski podpisał umowę z Firmą MOST KUJAWY Krzysztof Szymański, Mostki 1B, 87-815 Smólnik koło Włocławka na realizację inwestycji „Przebudowy mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Grzegorzew”. Termin realizacji do 15 grudnia 2017r. Koszt robót: 2 407 455,48 zł

- Wykonaliśmy remonty dróg gminnych w Borysławicach Kościelnych w kierunku do Bylic (Byliczki), w Ladorudzku i Tarnówce w kierunku łąk poprzez wykonanie nawierzchni z frezu asfaltowego.
W sumie wykonaliśmy 2.050 mb remontu tych dróg o szerokości 4 mb.
Koszt remontów wyniósł: 131 200 zł brutto. Roboty wykonała firma z Lichenia.

- W związku ze złym stanem technicznym nawierzchni asfaltowej oraz ubytków w nasypach mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej w Borysławiach Kościelnych wystąpiliśmy do Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o pilną interwencję w tej sprawie.
Zwróciliśmy się także z prośbą do Polskich Kolei Państwowych S.A
w Poznaniu o uzupełnienie brakujących elementów barier ochronnych zamontowanych na moście nad rzeką Rgilewka w pasie linii kolejowej Warszawa – Poznań w Grzegorzewie.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo

- 26 czerwca 2017 r., wspólnie z Panią Skarbnik, podpisałyśmy z Wojewodą Wielkopolskim umowę na realizację Programu Senior +.
Znaleźliśmy się w gronie 25 samorządów z całej Wielkopolski, które skutecznie złożyły aplikacje.
Całkowita wartość projektu to kwota 184.983,00 zł. Otrzymaliśmy 80% dofinansowania na zaplanowane prace remontowe tj. kwotę: 147.986,40 zł. Wymagany udział własny gminy w realizacji zadania to kwota: 36.996,60 zł.
Wszystkie prace musimy wykonać do końca m-ca sierpnia 2017 r.

- 27 czerwca 2017 r. podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. na wykonywanie usług przewozowych w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Grzegorzew w 2017 roku.
Umowa została zawarta na okres od 3 lipca 2017 do 31 grudnia 2017r.
W okresie obowiązywania umowy zakłada się wykonanie 33.014,8 km kursów w granicach administracyjnych Gminy Grzegorzew.
Zadanie to nałożyła na jednostki samorządu ustawa o publicznym transporcie zbiorowym.
Jego realizacja w 2017 roku kosztowała nas będzie 24.959,19 zł.


- Jak na pewno Państwo pamiętacie rozmawialiśmy na temat likwidacji przejazdu kolejowego w m. Borysławice Zamkowe – Grodna.
Głównym problemem z którym spotkaliśmy się to sprawa rolników posiadających grunty po drugiej stronie przejazdu.
Na nasz wniosek, 13 czerwca br. odbyła się wizja w terenie z udziałem PKP Polskie Linie Kolejowe w Bydgoszczy i PKP Energetyka S.A. Zakład Łódzki.
Zawnioskowałam o zachowanie obecnej kategorii „D” przejazdu.
Czekamy na decyzję PKP Polskie Linie Kolejowe w Bydgoszczy.

Szanowni Państwo,

- W związku z realizowanym wspólnie z Powiatem Kolskim „ Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w 2017 r. ” na dziś nasi mieszkańcy złożyli łącznie 54 wnioski, w tym :
a) 12 wniosków dotyczy demontażu azbestu ( łącznie 20,93 t. azbestu )
b) 42 wnioski usunięcia azbestu zalegającego na posesjach ( łącznie 63,76 tony ).


- Gminna Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przyjęła 185 wniosków od rolników poszkodowanych w wyniku przymrozków wiosennych.

- Finalizujemy sprawę sprzedaży działek gminnych o nr geodezyjnych 411/3, 411/5 i 405/4 położonych w Barłogach na rzecz Pana Tadeusza Kurdkai Pana Rafała Czajkowskiego oraz działek o nr 948/7 i 1938/2 położonych w Grzegorzewie na rzecz Pani Krystyny Gawrońskiej. Pod obrady dzisiejszej sesji przedłożone zostały uchwały w sprawie zbycia w/w nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Kolejnym krokiem będzie wycena działek przez rzeczoznawcę majątkowego.

- 27 czerwca 2017r. w siedzibie Spółki Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie odbyło się Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników. Celem spotkanie było m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.
W 2016 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 42 015 501,45 zł,
Koszty działalności Spółki w 2016 r. to kwota: 43 132 593,81 zł.
Spółka poniosła stratę w wysokości 922 059,76 zł.
Po roku funkcjonowania Zakładu Termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, jak wynika ze sprawozdania i oceny Prezesa Spółki, przy obowiązującej w 2016 roku cenie za przyjęcie odpadów (293,76 zł brutto za 1 tonę) przychody były niewystarczające dla zrównoważenia poniesionych kosztów działalności.

- 2 czerwca br. wzięłam udział w zebraniu mieszkańców Sołectwa Borysławice Kościelne. Mieszkańcy Borysławic podjęli uchwałę w sprawie zmiany przedsięwzięcia planowanego do realizacji w 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego.
Mieszkańcy zdecydowali, że przypadające na ich środki funduszu sołeckiego, tj. kwotę 14.086,07 zł przeznaczą na zagospodarowanie działki w Borysławicach Kościelnych koło remizy OSP wspólnie z sołectwem Borysławice Zamkowe.

- Decyzję o zmianie zakresu przedsięwzięć realizowanych z funduszu sołeckiego podjęli również mieszkańcy Kiełczewka, którzy zrezygnowali z planowanego montażu lampy przy boisku w Boguszyńcu przeznaczając całość środków funduszu sołeckiego na zagospodarowanie placu zabaw.
 
- 2 czerwca 2017r. w Izbie Przyrodniczo – Leśnej Szkółki Kiejsze Nadleśnictwa Koło odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Ziemi i Lasu.
W tegorocznych obchodach udział wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonia.
Organizatorem obchodów było Starostwo Powiatu Kolskiego przy współpracy z Nadleśnictwem Koło, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole, Komendą Hufca ZHP Koło, Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz ABRYS Sp. z o. o. w Poznaniu.
Obchody Światowego Dnia Ziemi 2017 przebiegły pod hasłem: „W kierunku natury”.
W ramach Powiatowych Obchodów Dnia Ziemi i Lasu 2017 przeprowadzonych zostało wiele ciekawych atrakcji m.in.: bieg terenowy „Tropami przyrody”, warsztaty o tematyce drzewa, jego przetwarzania i powtórnego wykorzystania, warsztaty fotograficzne dotyczące przyrody „Przyroda w obiektywie”, ekologiczny quiz z użyciem koła fortuny „wKOŁO ekologii”, zawody strzeleckie przy użyciu trenażera łowieckiego oraz wiele innych.
Całość obchodów uświetnił występ Zespołu „WARTAKI”.
Na zakończenie, tradycyjnie, przygotowana została strażacka grochówka i wspólne ognisko.

 - W dniu 19 czerwca 2017 r. w Województwie Wielkopolskim, w godzinach 9.00.- 14.00., odbył się trening Systemu Ostrzegania i Alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniach wynikłych z różnych przyczyn mające wpływ na zagrożenie życia bądź zdrowia mieszkańców (SOA).
Jednostką ćwiczącą był Powiat Kolski, a zdarzenia ćwiczebne miały miejscaw Gminach Kłodawa, Kościelec i Olszówka.
W związku z treningiem zostały użyte syreny alarmowe Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Grzegorzew o godz. 12.00. sygnałem ciągłym trwającym 1 minutę.
Działania treningowe prowadzone były przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu, a ich celem było uruchomianie procedur postępowania na wypadek zagrożeń jak również współpracy jednostek samorządu terytorialnego ze służbami i inspekcjami.

- 22 czerwca 2017 r., na zaproszenie Pana Komendanta Powiatowego Policji w Kole uczestniczyliśmy w debacie społecznej „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – Możesz mieć na nie wpływ ”.
Gospodarzem debaty był Urząd Miejski w Kole.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole omówili zagadnienia dotyczące :
a) Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”
b) Programu „ Dzielnicowy bliżej nas”
c) Aplikacji „ Moja Komenda” .
Uprzejmie informuję, że Krajowa Mapa Zagrożeń to kontynuacja działań Policji w której mieszkańcy maja realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w swoim środowisku poprzez informowanie Policji o występowaniu takich miejsc, które zagrażają życiu, zdrowiu lub porządkowi publicznemu.
Program „ Dzielnicowy bliżej nas” to program w którym Policja wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i chce być bliżej mieszkańców przez swoich dzielnicowych.
Jednym z pierwszych działań Policji jest, aby każdy dzielnicowy dysponował telefonem służbowym który będzie przypisany do dzielnicy, a nie jak do tej pory do osoby dzielnicowego. Zmiana polega na tym, że raz zapisany telefon będzie aktualny pomimo personalnej zmiany na stanowisku dzielnicowego.
Funkcjonariusze policji przedstawili także działanie Aplikacji „ Moja Komenda”, która polega na wprowadzeniu do telefonu aplikacji, która po wybraniu wskaże nam najbliższego dzielnicowego znajdującego się na terenie miejscowości w której jesteśmy. Zadaniem aplikacji jest wyświetlenie telefonu do tego funkcjonariusza w celu natychmiastowego połączenia, a tym samym uzyskania pomocy.
Debata była dla mieszkańców okazją do zadawania pytań w sprawach, które ich nurtują, bądź chcieliby uzyskać lub przekazać informacje.

Bardzo dziękujemy Panu Komendantowi i Funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kole za różnorodne formy inicjatyw podejmowanych w różnych dziedzinach zagrożeń i dbałość o stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Kolskim.

- 30 maja, po raz kolejny, byliśmy gospodarzami Etapu Powiatowego XXIV Wielkopolskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym organizowanego przez Towarzystwo Samorządowe w partnerstwie Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kole – fundatora nagród.30 uczniów z 7 gimnazjów z terenu powiatu kolskiego, przeszło na przełomie lutego i marca eliminacje szkolne, kwalifikując się do etapu powiatowego konkursu. Nasza gmina była reprezentowana przez: Emila Banasiaka, Michała Bagińskiego, Bartłomieja i Jakuba Materlę i Jakuba Stegenta. Konkurs "Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym" to konkurs samorządowi szczególnie bliski, dlatego też serdecznie gratuluję Pani Dyrektor Gimnazjum, opiekunowi naszego zespołu Panu Józefowi Sochackiemu oraz naszym uczniom zdobytej wiedzy samorządowej.
- 4 czerwca 2017 r w Chodowie odbyło się zorganizowane przez Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Chodowskiej oraz Wójta Gminy Chodów „VII Wielopokoleniowe Spotkanie Chodak 2017 ”. Jednym z punktów imprezy jest przegląd twórczości artystycznej seniorów, w którym udział wziął Zespół Ludowy „Grzegorzewianki”. Nasz Zespół jest uczestnikiem przeglądu od początku jego organizowania, czyli od siedmiu lat i był dwukrotnie nagradzany raz złotym i raz srebrnym „Chodakiem ”. Od trzech lat impreza nie ma charakteru konkursu, a bardziej integracyjny, dlatego wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymują jednakowe pamiątki.

 - Gościem tegorocznych Targów Rolniczych w Kościelcu, które odbyły się w minioną niedzielę, 25 czerwca br. był ambasador Armenii w Polsce, JE Edgar Ghazaryan. Wizyta dyplomaty, który do Kościelca przybył wraz z rodziną, związana była z obchodami Dnia Ormiańskiego. W trakcie pobytu JE Edgara Ghazaryana i jego rodziny w Kościelcu odbył się występ ormiańskiego zespołu i degustację narodowych specjałów. Żona dyplomaty zaprezentowała natomiast technikę batiku, czyli malowania na tkaninach, w której to czynny udział wzięły Panie z Zespołu „ Grzegorzewianki ”., które na to spotkanie zaproszone przez Stowarzyszenie Współpracy Międzynarodowej „ Kołowrotek ”w Kole. Prace wykonane pod bacznym okiem Pani Ambasadorowej oraz nauczyciela z Liceum Plastycznego są miłą pamiątką tego niecodziennego spotkania. Dziękujemy Zespołowi Ludowemu „ Grzegorzewianki ” za wspaniałe reprezentowanie i promowanie Gminy Grzegorzew.
Państwo Radni,
Szanowni Państwo

Składamy serdeczne gratulacje, dziękujemy za zaproszenia i wspaniałe przyjęcie Panom Prezesom, Członkom Zarządów, Druhnom i Druhom Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Barłogach i Borysławicach Kościelnych, które obchodziły doniosłe Jubileusze powstania Jednostek.
27 maja 2017 roku wspólnie z Panem Przewodniczącym Radny Gminy i Państwem Radnymi uczestniczyliśmy w uroczystości Jubileuszu 85-lecia powstania Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach oraz przekazania nowego sztandaru. Stary Sztandar pożegnali najstarsi druhowie z Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach: Marian Urbaniak, Bolesław Kwaśny, Józef Zygmunt. Sztandar będzie przechowywany w izbie pamięci w miejscowej jednostce. Nowy sztandar został ufundowany przez Samorząd Gminy i społeczeństwo. Jednostka OSP w Barłogach otrzymała list gratulacyjny od Prezesa Zarządu Głównego Waldemara Pawlaka. Z okazji tego święta Druhny i Druhowie Jednostki OSP Barłogi zostali odznaczeni, a najstarsi strażacy wyróżnieni statuetkami.
Uroczystość z okazji Jubileuszu 90-lecia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Borysławicach i przekazania nowego sztandaru odbyła się 18 czerwca 2017r. Zebrani zostali zapoznani z 90- letnią historią działalności jednostki, gdzie z okazji jubileuszu Ochotnicza Straż Pożarna w Borysławicach otrzymała Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług w rozwoju i umacnianiu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczeni zostali druhowie: Jan Sendziak, który otrzymał Złoty Znak Związku, druhna Kazimiera Sendziak Złoty Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”. Druhny i Druhów jednostki OSP Borysławice uhonorowano srebrnymi medalami, a także odznakami „Wzorowy Strażak”. Szczególne wyrazy wdzięczności w postaci okolicznościowych statuetek otrzymali najstarsi druhowie oraz osoby wspierające jednostkę. Dla upamiętnienia pięknego Jubileuszu na ścianie budynku remizy została odsłonięta tablica pamiątkowa. Raz jeszcze składamy gratulacje Druhnom i Druhom Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach i Borysławicach oraz życzymy kolejnych pięknych jubileuszy.

     Kończąc swoje wystąpienie zapraszam Państwa serdecznie na gminne zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 9 lipca br. Gospodarzem zawodów będzie jednostka OSP Bylice.
     Wcześniej, bo 1 lipca br. a więc w najbliższą sobotę spotkamy się na cyklicznym, gminnym Festynie WITAJ LATO !.
    
W programie festynu znajduje się m.in. przeprowadzenie III Turnieju Sołectw, konkursu kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich na najlepszy „Smakołyk z ciasta drożdżowego”. Rozegrany zostanie również mecz towarzyski Klubu Sportowego „ORZEŁ „ Grzegorzew z Jubilatami Ochotniczych Straży Pożarnych w Borysławiach i Barłogach. Nie zabraknie występu artystycznego Grupy wokalnej Studio Piosenki „MUZOL” z Kłodawy, pokazu sprzętu pożarniczego, konkursów dla dzieci i dorosłych.
Gwiazdą wieczoru będzie Marcin Daniec.
Serdecznie zapraszamy !
    

Dziękuję
Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak