I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym


tj. w okresie od 19 lipca do 21 września 2017 r.


Panie Przewodniczący,

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 19 lipca 2017 r.


Uprzejmie informuję, że w okresie, jaki minął od ostatniego spotkania Wysokiej Rady wydałam 5 zarządzeń.

  1. Cztery z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły spraw z zakresu finansów gminnych i tak :

- W drodze zarządzeń Nr 139/2017 i Nr 140/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 r. przedłożyłam w biurze rady oraz przesłałam do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy za 6 miesięcy 2017 roku.

Ocena wykonania budżetu za I półrocze br. była przedmiotem posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy i stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

- Dziś analizować będziemy i oceniać wykonanie budżetu za pierwsze półrocze, ale miesiąc wrzesień to czas, kiedy samorządy w całym kraju rozpoczynają pracę nad planowaniem swoich finansów na kolejny rok budżetowy, to czas kiedy przyjmowane są wnioski do projektów budżetów, mieszkańcy podejmują decyzje o przeznaczeniu przysługujących sołectwom środków funduszu sołeckiego.

Tak dzieje się również w naszej gminie.

Dlatego też, kolejnym z wydanych zarządzeń, tj. zarządzeniem Nr 142/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. zobowiązałam kierowników jednostek organizacyjnych oraz merytoryczne stanowiska pracy urzędu do opracowania do 15 września materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grzegorzew na 2018 rok.


- Zarządzeniem Nr 144/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, wprowadziłam zmiany do uchwały budżetowej na rok 2017.

2) Ostatnie z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenie Nr 145/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. dotyczyło wskazania jednostki oświatowej przejmującej opiekę socjalną nad emerytami dotychczasowego Gimnazjum w Grzegorzewie.

W związku z zakończeniem działalności gimnazjum, od 31 sierpnia 2017 r. jednostką, w której naliczany będzie odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny dla emerytowanych nauczycieli gimnazjum, będzie Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie


Państwo Radni, Szanowni Państwo,


4 września 2017 r. uczniowie naszych szkół rozpoczęli rok szkolny 2017/2018.

Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy i Państwu Radnym za wspólny udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego, a Państwu Dyrektorom i społecznościom szkolnym za skierowane do samorządu gminy zaproszenia.


Początek nowego roku szkolnego to rozpoczęcie zmian w oświacie, początek reformy oświaty. Rok szkolny 2017/2018 rozpoczęliśmy w nowych strukturach szkolnych. Dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe zostały przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, natomiast klasy dotychczasowego Gimnazjum w Grzegorzewie, zlikwidowanego z dniem 31 sierpnia 2017 r., zostały włączone do ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki ” w Grzegorzewie.


Rok szkolny 2017/2018 w naszej gminie rozpoczęło 720 dzieci, w tym :

- w szkołach podstawowych 523 uczniów, z tego 115 uczniów klas gimnazjalnych

tj. o 14 uczniów mniej w porównaniu z rokiem minionym

- liczba dzieci w wieku przedszkolnym 2,5 -6 lat - w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach wynosi : 197 – jest to taka sama liczba przedszkolaków jak w roku minionym, pomimo mniejszej liczby dzieci w placówkach niepublicznych.


I tak :

- w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki ” w Grzegorzewie

uczy się 319 uczniów w tym: 204 w klasach I-VII i 115 w klasach gimnazjalnych.

Do oddziału przedszkolnego w grzegorzewskiej szkole uczęszcza 25 dzieci sześcioletnich. Razem w szkole mamy 344 uczniów.


- w Szkole Podstawowej w Barłogach uczy się 96 uczniów i 49 przedszkolaków w dwóch oddziałach przedszkolnych.

Razem w szkole w Barłogach mamy 145 uczniów.


- w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii uczy się 70 uczniów i 29 przedszkolaków. Razem w szkole jest 99 uczniów.


- w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukacyjne Borysławice uczy się 38 uczniów w klasach I-VII i 14 przedszkolaków. Razem w szkole jest 52 uczniów.


- do Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie uczęszcza 69 dzieci,

a do Niepublicznego Przedszkola Miś Uszatek w Borysławicach Kościelnych 11 dzieci.


Szanowni Państwo,


Jak każdego roku, w okresie wakacyjnym, we wszystkich szkołach przeprowadzone zostały prace naprawcze i konserwacyjne. Zrealizowaliśmy zalecenia pokontrolne Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole. Wykonano następujące prace:

  1. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzegorzewie :

- trwa przebudowa kotłowni – na temat tego zadania przekażę Państwu szerszą informację w dalszej części swojego wystąpienia,

- oraz remont klatki schodowej oraz wymiana drzwi na korytarzu i do pomieszczenia gospodarczego.

Ponadto w szkole w Grzegorzewie:

- pomalowano 1 salę lekcyjną, klatkę schodową i korytarz na I piętrze,

- wymieniono blaty przy stolikach w jednej z sal lekcyjnych,

- wykonano impregnację urządzeń na placu zabaw przy przedszkolu,

- uzupełniono tynk na budynku przedszkola.


2) W Szkole Podstawowej w Barłogach wykonano :

- malowanie podłogi w oddziale przedszkolnym i sali gimnastycznej lakierem ograniczającym palenie się drewna,

- docieplenie i malowanie ścian pomieszczeń żywieniowych,

- zamontowano 2 wyjścia ewakuacyjne z sal oddziałów przedszkolnych,

- pomalowano 3 sale lekcyjne.

3) W Szkole Podstawowej w Bylicach – Kolonii wykonano :

- malowanie 1 sali lekcyjnej, sanitariatów, archiwum szkolnego

- impregnację urządzeń i ławek na przyszkolnym placu zabaw.


Szanowni Państwo, dbamy nie tylko o zapewnienie jak najlepszych warunków do nauki i pracy, ale staramy się także, aby nasze szkoły były jak najlepiej wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Stąd też 8 września br. dla dwóch szkół podstawowych, tj. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie i Szkoły Podstawowej w Barłogach złożyliśmy wniosek do Wojewody Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu monitorów interaktywnych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „ Aktywna Tablica ” Wnioskowana kwota dofinansowania to 28.000 zł., przy udziale środków własnych w wysokości 7.000 zł.

W ramach programu wsparcie dla szkoły wynosi 14.000 zł, przy wkładzie własnym 3.500 zł.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

Powyższy wymóg wykluczył na dziś możliwość składania wniosku dla Szkoły Podstawowej w Bylicach – Kolonii.

Program będzie realizowany w latach 2017-2019 dlatego też myślę, że do 2019 r. pojawią się warunki techniczne, aby wnioskować również o wsparcie finansowe na doposażenie w interaktywne monitory szkoły w Bylicach – Kolonii.

Dodam, że wniosek o dofinansowanie w ramach tego programu złożyła także Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych.

Wspierając tę placówkę zapewniliśmy udział własny gwarantujący szkole w Borysławicach złożenie wniosków do programu.


Będąc przy temacie oświaty pragnę także poinformować, że jesteśmy na etapie składania wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwolnionych nauczycieli w związku z wprowadzoną reformą tj. likwidacją gimnazjum.

Trzech nauczycieli gimnazjum zostało zwolnionych w związku z art. 225 ustawy wprowadzającej - Prawo oświatowe, w trybie art. 20 ustawy Karta Nauczyciela.

Zwolnieni nauczyciele dotychczasowego gimnazjum skorzystali również z możliwości przejścia na emeryturę z dniem 31 sierpnia 2017r.

Z tytułu przysługujących nauczycielom tym, 6- miesięcznych odpraw z art. 20 Karty Nauczyciela, zostały wypłacone odprawy dla 3 nauczycieli w wysokości 56.682 zł. oraz odprawy emerytalne dla 4 nauczycieli z art. 87 ustawy Karta Nauczyciela w wysokości 55.163,94 zł. Razem 110.845,94 zł.

Szczegółowe informacje związane z wdrożeniem w życie reformy oświatowej obowiązującej od 1 września 2017 roku oraz podjęte w minionym roku szkolnym działania przedstawię Państwu w raporcie o stanie oświaty gminnej za poprzedni rok szkolny, który zostanie Wysokiej Radzie przedłożony w ustawowym terminie do dnia 31 października 2017 r.


Państwo Radni, Szanowni Państwo, w zakresie realizacji inwestycji informuję Państwa, że:


- Zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń przebiega budowa środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie.

Wykonany został strop nad piętrem i nowym łącznikiem. Poza tym wykonane zostały następujące roboty :

  • ścianka kolankowa nad zapleczem

  • nadproża okienne nad częścią hali

  • ścianki działowe na parterze

18 września 2017 r. odbyła się Rada Budowy w obecności inspektorów nadzoru i wykonawcy.

Projekt umowy na dofinansowanie budowy hali został przeze mnie podpisany i przesłany do Ministerstwa Sportu i Turystyki.


- Jak informowałam Państwa podczas obrad ostatniej sesji, 12 lipca 2017 r. zawarliśmy umowę z Grupą Ekoenergia sp. z o.o. – Liderem Konsorcjum z siedzibą w Sierakowicach Prawych 141 D, 96-100 Skierniewice na przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.

Wartość robót wynosi 583.645,33 zł brutto.

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni z ekogroszku na biomasę.

Wykonawca na realizację zadania ma 84 dni od dnia podpisania umowy, tj. do 5 października 2017 r.

Zgodnie z zawartą umową zakres prac obejmuje :

1) prace demontażowe istniejącego kotła węglowego, rurociągów oraz instalacji elektrycznej z gniazdami wtyczkowymi,

2) roboty rozbiórkowe ścianki działowej oraz rozkucie posadzki kotłowni dla zmiany trasy rurociągów,

3) roboty budowlane polegające między innymi na zamurowaniu dwóch otworów okiennych, wykonaniu nowego komina, montażu nowych drzwi, wykonaniu nowej instalacji wentylacyjnej, posadzki betonowej wykończonej płytkami oraz szpachlowaniu ścian i sufitów,

4) roboty montażowe dotyczące wyposażenie kotłowni w dwa kotły wodne niskotemperaturowe o mocy 200 kW każdy, uruchamiane automatycznie przez szafę sterującą , której sercem jest sterownik programowalny.


Aktualnie trwa montaż kotłów oraz prowadzone są roboty wykończeniowe ścian i posadzek.


Uprzejmie informuję, że po konsultacjach z inspektorami branży budowlanej i sanitarnej ustalono, że demontowany kocioł ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie ( Typ kotła KTM 250- X/2011r.) jest w dobrym stanie technicznym. W związku z tym, że kocioł olejowy funkcjonujący w Szkole Podstawowej w Bylicach – Kolonii był użytkowany ponad 18 lat podjęto decyzję o montażu kotła z Grzegorzewa w szkole w Bylicach. Prace związane z modernizacją kotłowni w Bylicach są w trakcie realizacji. Z uwagi na to, że demontując dotychczasową kotłownię w Grzegorzewie należało odpowiednio zabezpieczyć kocioł, jak również mając na względzie zbliżający się sezon jesienny - roboty związane z modernizacją kotłowni muszą zostać wykonane przed rozpoczęciem cyklu grzewczego. Wartość zadania to 24.600 zł brutto.

Informuję, że zakupiony olej opałowy do szkoły w Bylicach – Kolonii, w ilość 9 tys. litrów, zostanie przekazany do Szkoły Podstawowej w Barłogach, w której pozostaje ogrzewanie olejowe.Poniżej przedstawiam dotychczasowe koszty zakupu opału dla szkół w latach 2014-2017

KOTŁOWNIE

ROK

Szkoła Grzegorzew

Kocioł na ekogroszek

Typ kotła KTM 250

(2011r.)

Szkoła Barłogi

Kocioł Olejowy BUDERUS

C315 140 KW ( 2000r.)


Szkoła Bylice – Kolonia

Kocioł Olejowy TORUS 100 KW

(1999r.)

Ilość-

zużycie

Eko

groszek

w roku

Cena

Wartość

zakupu

rocznie

Ilość-

zużycie

oleju

opałowego

w roku


Cena

Wartość

zakupu

rocznie

Ilość-

zużycie

oleju

opałowego

w roku

Cena

Wartość

zakupu

rocznie

2014

42,100

638,37

26 875,38

14,400

3,27

47 088,00

11,020

3,27

36 035,40

2015

43,620

610,08

26 611,69

15,450

2,69

41 560,50

12,358

2,69

33 243,02

2016


45,000

599,00

26 955,00

17,600

2,31

40 656,00

12,313

2,31

28 443,03

2017

dwa kwartały


22,500

750,00

16 875,00

11,750

2,54

29 845,00

7,533

2,54

19 133,82- Informuję, że trwają prace związane z modernizacją budynku ośrodka zdrowia w Grzegorzewie. Wykonawcą zadania jest Firma Remontowo-Budowlana „TYNK-BUD” Jacek Strzeliński z Gozdowa, gm. Kościelec. Umowa z wykonawcą zawarta została 27 lipca 2017 r.

Wartość zamówienia wynosi 233.983,50 zł z terminem wykonania zadania do 25 października 2017 r.

Zakres modernizacji obejmuje wykonanie następujących prac :

1) rozbiórkowych:

- części ścian działowych,

- ościeżnic drzwiowych i powiększeniu otworów,

- armatury sanitarnej i rurociągów sanitarnych,

- punktów świetlnych i gniazdek wtykowych

2) wydzieleniu :

- nowego gabinetu ginekologicznego ze śluzą higieniczną,

- pomieszczenia socjalnego z sanitariatem dla personelu,

- sanitariatu dla osób niepełnosprawnych,

- pomieszczeń porządkowych i serwerowni

3) wymianie instalacji :

- elektrycznej na parterze i w piwnicy

- sanitarnej i wodociągowej na parterze oraz w piwnicy.

30 sierpnia 2017 r. spotkaliśmy się wspólnie z inspektorem nadzoru oraz wykonawcą w celu omówienia spraw związanych z remontem budynku, a w szczególności robót dodatkowych wynikłych w związku z wyburzeniem ścian działowych bądź z uwagi na zły stan techniczny instalacji kanalizacyjnej i elektrycznej w piwnicy.

Wymaga to przeznaczenia dodatkowych pieniędzy. Roboty dodatkowe wycenione zostały na 70.000 zł.

Budynek ośrodka zdrowia jest naszą własnością i to, co w niego zainwestujemy, stanowić będzie nasz majątek.- 30 sierpnia br. podpisałam umowę z Powiatem Kolskim na partycypowanie przez Gminę Grzegorzew w kosztach przebudowy mostu na rzece Rgilewce w Grzegorzewie.

Jak wszyscy widzimy prace na moście trwają.


Kontynuując uprzejmie informuję, że :

- 13 września 2017 r. ogłosiliśmy przetarg na przebudowę drogi gminnej w Zabłociu. Termin składania ofert upływa 27 września o godz. 10 00 . Sesja otwarcie ofert - godz. 1015. Termin realizacji zadania do 27 października 2017r. Przebudowa drogi w Zabłociu otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 157.409 zł. Udział gminy w realizacji tego zadania to jedynie 10% jego wartości. Po rozstrzygnięciu przetargu przedstawię Państwu szczegółowe rozliczenie inwestycji.


- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z Koła uzupełniło dokumenty Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska o wydanie decyzji środowiskowej na zadanie realizowane z programu PROW 2014-2020 pn. Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka. Zgodnie z zawartą umową wykonawca tej przebudowy ma czas na realizację zadania do końca października 2017r.


- Stowarzyszenie Solna Dolna informuje, że planowany jest nowy termin ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w terminie 17.10.201730.10.2017. Jednocześnie informują, że w przypadku braku akceptacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego termin ten może ulec zmianie. W ramach programu PROW 2014-2020 zleciliśmy firmie ZPUTD Marko Marek Rosiński wykonanie projektu technicznego na utworzenie miejsca rekreacji w Borysławicach Kościelnych. Projekt zakłada zagospodarowanie działki nr 188/1 (przy Kościele). Ponadto rozwiązuje komunikację samochodową w rejonie tej działki z uwzględnieniem włączeń do drogi powiatowej, obejmuje utwardzenie placu kostką o gr. 8 cm wraz z podbudową, odwodnienie, uwzględnia kompozycję zieleni, oraz elementy małej architektury. W projekcie tym zaprojektowana będzie ścieżka Nordic Walking od działki nr 188/1 wzdłuż drogi powiatowej do drogi krajowej nr 92. Koszt projektu technicznego 13.000 zł brutto.


- Sukcesywnie realizujemy fundusz sołecki na 2017 rok.

Realizując zadania w ramach funduszu sołeckiego :

1) zleciliśmy Panu Ryszardowi Kasiorkowi budowę oświetlenia ulicznego w Tarnówce za kwotę 15.000 zł brutto,

2) zwarliśmy umowę z Firmą GRUPA –HYDRO z Mosiny na zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Boguszyńcu z terminem realizacji zadania do 15 października 2017 r. za kwotę 10.996,20 zł brutto ,

3) rozpoczęliśmy wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej w Grodnej za kwotę 9.897,00 zł.


Państwo Radni

Szanowni Państwo


- Sukcesywnie realizujemy zadania z funduszu sołeckiego, ale miesiąc wrzesień to też czas zebrań z mieszkańcami naszych sołectw w sprawie uchwalenia wniosków na fundusz sołecki na przyszły rok. Jesteśmy w trakcie odbywania tych zebrań. Do dziś spotkałam się z mieszkańcami 6 sołectw. Przed nami kolejne zebrania. Wykaz przedsięwzięć, jakie nasi mieszkańcy planują zrealizować w swoich miejscowościach przedstawię Państwu po zakończeniu cyklu zebrań.


- Trwa realizacja wspólnego z Powiatem Kolskim „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w 2017 roku”

Na dziś mieszkańcy naszej gminy złożyli łącznie 72 wnioski, w tym :

* 26 wniosków dotyczy demontażu azbestu / łącznie na 45,981 ton/

* 46 wniosków dotyczy usunięcia azbestu zalegającego na posesji / łącznie na 74,460 ton /

Z informacji uzyskanych od wykonawcy zadania Firmy EURO-GAZ z Zagórska wiemy, że trwa w terenie demontaż oraz usuwanie azbestu zalegającego na posesjach.


- Trwają prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Na nasze zlecenie Wydział Geodezji w Kole przygotował mapy niezbędne do opracowania zmian. Mapy w dniu 1 września br. zostały przekazane Pani architekt Aleksandrze Wojciechowskiej w celu przygotowania projektu uchwały o przystąpieniu do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.


- Nasza Gmina, Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie oraz Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej złożyły projekty i przystąpiły do kolejnej, XVIII edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego” zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wszystkie trzy projekty zostały zakwalifikowane do konkursu.

W dniu wczorajszym, tj. 20 września odbyła się wizja lokalna dotycząca zgłoszonych projektów.

Zespół Sędziów Sprawozdawców składający się z przedstawicielek Urzędu Marszałkowskiego : Pani Anny Dąbkiewicz z Departamentu Ochrony Środowiska – Anny Kamińskiej z Departamentu Kultury oraz Pani Eweliny Świątek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oceniał zrealizowane przez nas projekty.

O wynikach i przyznaniu nagród pieniężnych w konkursie zostaniemy poinformowani w m-cu listopadzie br.

Dziękuję Pani insp. Wiolecie Wielińskiej, Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Panu Andrzejowi Sikorskiemu za zrealizowane projekty i wspaniałe ich zaprezentowanie podczas wczorajszej wizytacji Sędziów Sprawozdawców.

- Od 1 sierpnia 2017 r. przyjmujemy wnioski rodziców o wsparcie z rządowego programu „Rodzina 500 plus ” na nowy okres świadczeniowy.

Do dnia 31 sierpnia 2017 r. złożonych zostało 380 wniosków ( 358 wniosków w formie papierowej i 22 wnioski w formie elektronicznej), co stanowi 67 % ogólnej liczby aktualnie realizowanych wniosków, w tym:

- 283 wnioski na pierwsze i kolejne dziecko (z obowiązującym kryterium dochodowym w wysokości 800 zł na osobę w rodzinie),

- 97 wniosków na drugie i kolejne dziecko (bez kryterium dochodowego).

Dla porównania informuję, że w aktualnie obowiązującym okresie świadczeniowym trwającym od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. przyjęliśmy łącznie 563 wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego.


Informuję także, że w miesiącu sierpniu br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 19 wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 233 wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.


- Gmina nasza aktywnie włączyła się w kolejną edycję Podprogramu 2017 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych poprzez współpracę z Towarzystwem Samorządowym w Koninie, Koło Gminne w Grzegorzewie oraz Bankiem Żywności w Koninie.

Od 1 stycznia 2017 r. pomoc mogą otrzymywać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający: 1.268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1.028 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawiającego do korzystania z pomocy społecznej oraz jeżeli jednocześnie znajdują się w trudnej sytuacji spowodowanej m.in. bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością.

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie wydali 93 skierowania osobom spełniającym kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej.

Nieodpłatną pomocą w formie gotowych artykułów spożywczych zostanie objętych 260 osób.


Szanowni Państwo,


Ostatnie tygodnie były bogate w uroczystości i wydarzenia kulturalne. - Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie po raz trzeci włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania. W tym roku, 2 września w Przedszkolu Gminnym czytaliśmy dramat „ Wesele ” Stanisława Wyspiańskiego. Narodowe Czytanie zostało zainicjowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a jego nadrzędnym celem jest popularyzacja czytelnictwa poprzez kontakt z największymi dziełami literatury polskiej. Do czytania zaproszono dzieci, młodzież, dyrektorów szkół i naszych jednostek organizacyjnych, kapłanów. ,,Narodowe Czytanie’’ okazało się wspaniałą formą integracji naszych mieszkańców, okazją do wspomnień i wspólnych rozmów.
Dziękuję Pani Agnieszce Malesza za organizację tego, jakże wartościowego spotkania z literaturą. Serdecznie dziękuje wszystkim, którzy w tym dniu znaleźli czas, aby wspólnie z Biblioteką zaangażować się w upowszechnianie czytelnictwa.


- 3 września br. nasza delegacja z Bylic wzięła udział w Dożynkach Powiatowo – Gminnych w Dzierawach zajmując II miejsce w konkursie na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.- W niedzielę 10 września 2017 r. 48 Pań z terenu Gminy Grzegorzew uczestniczyło w VII Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich w Licheniu.

Wszystkie Panie przemaszerowały w barwnym korowodzie do Bazyliki pw. Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej, gdzie uczestniczyły we Mszy Świętej i zwiedzaniu Sanktuarium.- 17 września br. na stadionie sportowym w Grzegorzewie odbyły się Jubileuszowe – X Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zawodach wystartowało osiemnaście drużyn, w tym dwie kobiece.

Zawody zakończyły się wielkim sukcesem naszych druhów.

Drużyna męska z OSP Borysławice i kobieca z OSP Grzegorzew pokonały swoich rywali, zwyciężyły zawody i reprezentowały będą powiat kolski podczas rywalizacji na szczeblu wojewódzkim.

Serdecznie gratulujemy. To ogromny sukces.- 1 września w naszej Gminie obchodziliśmy 78. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. W obchodach udział wzięli druhowie z jednostek OSP z terenu całej Gminy wraz z pocztami sztandarowymi, uczniowie szkół oraz orkiestra dęta. W świątyni odprawiona została msza za tych, co polegli walcząc o wolność naszego kraju, która odprawił ks. Krzysztof Pietryga.
W uroczystościach udział wzięły rodziny poległych, których ciała spoczywają w mogile na cmentarzu w Grzegorzewie czyli Pani Helena Wasiela, Pani Bronisława Perz z rodziną i Pan Karol Dunaj z rodziną. Na koniec delegacje pojechały na cmentarz, gdzie złożyły wiązanki kwiatów i znicze.

-  Już po raz jedenasty, 5 września 2017r. na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych Polaków, Żydów, Romów, Dzieci Czeskich, Jeńców Radzieckich. Obchodom przewodniczył Pasterz Diecezji Włocławskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. Dziękuję naszym społecznościom szkolnym, druhom strażakom, wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział w obchodach i złożyli hołd tysiącom ofiar nieludzkiej zbrodni.W 200. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki – wielkiego patrioty, niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość
16 września br. w Borysławicach Kościelnych obchodziliśmy 100-lecie Kopca usypanego ku czci tego bohatera.

Uroczystości rozpoczęły się mszą w intencji o umiłowanie Boga, Kościoła i Ojczyzny koncelebrowaną przez ks. Proboszcza Leona Tomczyka w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych, ks. Damiana Sochackiego wikariusza parafii Zduńska Wola i ks. Prałata Michała Pietrzaka z parafii Grzegorzew. Po nabożeństwie, przy Kopcu Kościuszki, odsłoniliśmy tablicę informacyjną historię jego powstania. Piękną część artystyczną przygotowali uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych. Członkowie Stowarzyszenia "Kolscy Patrioci" przeprowadzili tematyczny konkurs o czasach kościuszkowskich. Uroczystość uświetniła obecność grup rekonstrukcyjnych " Biały Orzeł " oraz " Chorągiew Zaciężna Ziemi Radziejowskiej" odtwarzających czasy insurekcji kościuszkowskiej.

Można było podziwiać obozowisko obu formacji wraz z pokazem strojów i broni,

a także pokaz musztry.

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie odchodów.

Bardzo dziękuję Mieszkańcom Borysławic Kościelnych, Borysławic Zamkowych, Grodnej, Bylic, którzy tak licznie przybyli na uroczystości dając dowód, że duch patriotyzmu jest tu - w naszej Małej Ojczyźnie – Gminie Grzegorzew.  Pamięć historyczna jest zadaniem. Niezmiernie cieszy, że wspólnie z naszymi Mieszkańcami, staramy się, tak wielkiemu zadaniu podołać. I chociaż ten w Krakowie jest największy, warto i trzeba pamiętać o naszym, Stuletnim Kopcu Tadeusza Kościuszki w Borysławicach Kościelnych.


Dziękuję

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak