I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 21 września do 25 października 2017 r.


Panie Przewodniczący,

Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 21 września 2017 r.

Uprzejmie informuję, że w okresie, jaki minął od ostatniej sesji wydałam 3 zarządzenia.
- Dwa z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenie nr 147/2017 z dnia 29 września oraz zarządzenie nr 150/2017 z 13 października 2017 r. dotyczyły wprowadzenia zmian  do uchwały budżetowej na rok 2017 celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.
- W drodze zarządzenia Nr 148/2017 z dnia 2 października realizując ustawę – Karta nauczyciela dokonałam podziału pomiędzy poszczególne szkoły środków finansowych na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Podział środków na pokrycie kosztów doskonalenia zawodowego przedstawia się następująco :
a) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie – kwota 16.095 zł
b) Szkoła Podstawowa w Barłogach – 6.576 zł
c) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii – 5.213.
Maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie tj. czesne pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli ustaliłam do wysokości 80% poniesionej opłaty czesnego, nie więcej jednak niż 3.000 zł.
Wydane przeze mnie zarządzenie określa szczegółowo zasady ubiegania się o udzielenie dofinansowania, wzór wniosku o przyznanie dofinansowania oraz wzór sprawozdania ze sposobu  wykorzystania przyznanych środków.
Wnioski dyrektorów szkół na doskonalenie zawodowe nauczycieli na 2018 rok przyjmowane będą do 30 listopada br. w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Grzegorzewie.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

- Zgodnie z harmonogramem i bez zakłóceń przebiega budowa środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie.
W okresie minionego miesiąca wykonane zostały następujące roboty :
• izolacja pozioma dachu nad częścią socjalną i klatką schodową
• instalacja elektryczna i teletechniczna w części socjalnej i klatki schodowej
• wykonanie wszystkich robót żelbetowych na części hali łącznie z wieńcami na ścianach  szczytowych.

Na dzisiaj planowany jest transport konstrukcji drewnianej dachu – dźwigarów.

- W miniony poniedziałek, 23 października odbył się odbiór zadania przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej  w Grzegorzewie.
Dziękuję Państwu Radnym Panu Zbigniewowi Molickiemu, Panu Tadeuszowi Sosnowskiemu i Panu Stanisławowi Pyce za udział w odbiorze.
Zgodnie z umową zawartą w dniu 12 lipca 2017 r. wykonawcą zadania była Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. –Liderem Konsorcjum z siedzibą w Sierakowicach Prawych 141 D , 96-100 Skierniewice.
Łączny koszt inwestycji wyniósł : 635.149,18 zł, w tym :
- roboty budowlane – 595.624,18 zł ( wraz z robotami dodatkowymi – klatka schodowa )
- nadzór inwestorski – 18.000,00 zł
- dokumentacja techniczna – 21.525,00 zł

Z uwagi na to, iż wykonane zadanie wg art. 55 prawa budowlanego  znajduje się w kategorii obiektów  wymagających  pozwolenia na użytkowanie,  o zakończeniu budowy powiadomiliśmy  właściwe  służby tj. Urząd Dozoru Technicznego, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kole oraz Powiatową Stację Sanitarno –Epidemiologiczną w Kole w celu zajęcia stanowiska na temat prawidłowości wykonania robót.
Mając pozytywne opinie mogliśmy 23 października dokonać komisyjnego protokolarnego odbioru technicznego wykonanych robót.
Na wykonane roboty wykonawca udzielił nam 6 letniej gwarancji licząc od dnia ostatecznego odbioru robót.
Ostatecznie przebudowana kotłownia może być użytkowana po uzyskaniu zgody Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kole, do którego w dniu wczorajszym złożyliśmy stosowne dokumenty.
Zakończyliśmy również remont klatki schodowej do kotłowni łącznie z wymianą drzwi na korytarzu i do pomieszczenia gospodarczego w budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.
Roboty zostały wykonane przez Grupę Ekoenergia sp. o.o. zgodnie z umową z 26 września 2017 r.
Termin wykonania robót to 20 października 2017 r.
Wykonane roboty odebraliśmy tym samym składem komisyjnym w dniu 23 października br. razem z odbiorem przebudowy kotłowni.

Jest to w pełni zautomatyzowana kotłownia. Producentem systemów jest Firma HDG Bavaria.
System jest w pełni automatyczny, wymaga tylko sprawowania nadzoru. Ponosić będziemy mniejsze opłaty za korzystanie ze środowiska. Za węgiel należało uiszczać opłaty za emisję spalin. Teraz będą mniejsze lub nie powinno być ich w ogóle. Na pewno ze względu na zastosowanie nowoczesnej pompy zmniejszy się energochłonność układu, tj. niższe  rachunki za prąd. Znikną opłaty za wywóz żużla. Zmniejszy się emisja spalin (smog).
Jesteśmy przykładem dla wszystkich zastosowania nowoczesnych technologii chroniących środowiska.
Zdecydowanie poprawi się czystość na placu przyszkolnym.
Pellet będzie wtłaczany bezpośrednio do magazynu. Dawniej węgiel zrzucany był na plac przy kotłowni.
Efekty zmodernizowania naszej kotłowni tak naprawdę zweryfikuje sezon grzewczy.

Dla lepszej sprawności pracy kotłów wybudowano 9-metrowy, stalowy, dwupłaszczowy, ocieplony komin.
 
Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego wybraliśmy firmę, która dostarczała będzie nam opał – pellet do nowo wybudowanej kotłowni.
Jest to firma Biomasa Partner Group Sp. z o.o. z Modły Kolonia.
Umowa zawarta została 20 października 2017 r. i dotyczy zakupu do 30 ton pelletu w cenie 835,17 zł brutto za jedną tonę.

Kolejne wyzwanie to termomodernizacja budynku szkoły.
Przed nami zadanie pozyskania na ten cel dofinansowania.

- Jak informowałam Państwa na ostatniej sesji  zdemontowany kocioł  ze  Szkoły  Podstawowej  w  Grzegorzewie ( Typ kotła KTM 250- X/2011r.) z uwagi na dobry stan techniczny zamontowany został w  Szkole Podstawowej w Bylicach – Kolonii.
Protokolarnego odbioru robót dokonaliśmy 10 października 2017 r. Wartość zadania to 24 600 zł brutto.
Informuję, że kocioł na ekogroszek i ogrzewanie w szkole w Bylicach funkcjonują bez zakłóceń.

- Kontynuując uprzejmie informuję, że trwa budowa drogi gminnej w Zabłociu, która w 90% została dofinansowana środkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych S.A. z Koła.
Zadanie realizowane musi być do 27 października 2017r. Zakres robót zakładał wykonanie robót pomiarowych, zamontowanie dziewięciu elementów odwodnieniowych, są to rury stalowe fi 160mm, których zadaniem będzie odprowadzanie wód na drugą stronę drogi, wykonaniu klińca 5 cm oraz ułożeniu nawierzchni bitumicznej 4 cm.

- Trwa przebudowa mostu w ciągu ulicy Warszawskiej w Grzegorzewie. Roboty wykonywane są zgodnie z harmonogramem.

- Od 24 października na terenie naszej gminy prowadzone są roboty polegające na profilowaniu i zagęszczeniu nieutwardzonych dróg gminnych za pomocą równiarki i walca. Zaczęliśmy od drogi Ladorudzek – Tarnówka oraz Tarnówka - Ponętów Dolny. Prace wykonuje firma  z Lichenia.  

- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole, na naszą prośbę w związku z interpelacją Radnego Pana Marka Lewandowskiego, zamontował lustro drogowe na skrzyżowaniu drogi powiatowej z gminną w Boguszyńcu.

-  Mówiąc o inwestycjach drogowych informuję, że przygotowujemy się do ogłoszenia przetargów na budowę ulic w Barłogach i drogi w Boguszyńcu, które uzyskały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

-  Pracujemy nad złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji  w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego do Stowarzyszenia Solna Dolina.
Realizować będziemy projekt pn. Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne.
Zadanie polegać będzie na utworzeniu utwardzonego placu, wydzieleniu miejsc dla odpoczynku poprzez wybudowanie ciągów pieszych na placu rekreacyjnym, budowie ścieżki Nordic Walking wraz z poręczami ochronnymi o długości 280,75 m.
Aktualnie kompletowane są wymagane dokumenty do wniosku.
Termin złożenia wniosku upływa 30 października br.

- Przeprowadziliśmy i rozstrzygnęliśmy przetarg na przebudowę części budynku położonego w Grzegorzewie przy ulicy Warszawskiej ( budynek policji ), który będzie zaadoptowany na potrzeby powstania klubu Senior +.
W przetargu złożono dwie oferty, tj.
1) Jacek Strzeliński Firma Remontowo-Budowlana „ TYNK-BUD” z Gozdowa  - na kwotę 152.918,83 zł brutto,
2) Jarosław Miszczak P.P.H.U. „ MISZBUD” z Przybyłowa na kwotę 198.586,73 zł brutto.
Wybrano ofertę korzystniejszą cenowo, z którą  wystąpiła Firma remontowo-Budowlana „ TYNK-BUD” Pana Strzelińskiego.
Umowa z wykonawcą zadania zawarta została 19 października 2017 r. z terminem realizacji 50 dni od dnia podpisania umowy.
Termin gwarancji wynosi 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego. 

- Sukcesywnie realizujemy zadania ze środków funduszu sołeckiego na 2017 r.
I tak :
1. Wykonana została instalacja centralnego ogrzewanie w remizie OSP w Ponętowie Dolnym.
Odbiór wykonanych prac odbył się w miniony piątek, 20 października br. Koszt zrealizowanych robót to kwota 20.894,00 zł. Prace wykonała firma z Grzegorzewa.
2. Zamontowane zostały przez Firmę GRUPA- HYDRO z Mosiny urządzenia zabawowe na placu zabaw w Boguszyńcu  za kwotę 10 996,20 zł brutto
3.  W fazie końcowej znajduje się wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy w Grodnej. Wykonane zostało już ogrodzenie panelami z bramą od strony drogi gruntowej. Obecnie murowane są słupki  do montażu bramy od strony frontowej.


Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

- 26 września 2017 r. odbyło się spotkanie Zarządu Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu z jednostkami samorządu terytorialnego, na którym została omówiona między innymi kwestia modernizacji oświetlenia ulicznego w gminach w ramach programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznaniu „ LED-oświetlenie energooszczędne”.
Spośród 109 gmin, Zarząd Spółki wybrał 25 jednostek samorządu, w których zostanie przeprowadzona modernizacja oświetlenia ulicznego.
Z terenu powiatu kolskiego wybrane zostały tylko dwie jednostki, tj. Gmina Grzegorzew i Gmina Kłodawa.
Według informacji uzyskanych ze Spółki w ramach modernizacji, w naszej gminie zostanie wymienionych 113 opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne typu Led.
Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu biorąc pod uwagę stan techniczny istniejących lamp zdecydowała, że wymianą zostanie objętych 10 lamp w ZABŁOCIU oraz 103 lampy w GRZEGORZEWIE na ulicach :
- Księdza Szczęsnego Starkiewicza
- Źródlanej
- Wincentego Witosa
- Uniejowskiej
- Placu 1000-lecia Państwa Polskiego
- Toruńskiej
- 3 Maja
- Łąkowej
- Piaski
- Leśnej

Wartość planowanej do wykonania modernizacji na naszym terenie to kwota 250.000 zł
Z uwagi na to, że Spółka na omawianą modernizację oświetlenia uzyskała pożyczkę w 40% umarzalną w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu  na okres 15 lat, koniecznym jest zawarcie przez naszą gminę oddzielnej umowy na oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych, obejmującej zakres modernizacji.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym zawarcie umowy na okres powyżej 3 lat odbywa się za zgodą Rady Gminy.
Dlatego też przygotowałam na dzisiejsze obrady projekt uchwały o wyrażeniu przez Wysoką Radę zgody na zawarcie niniejszej umowy.
Roboty modernizacyjne planowane są na I połowę 2018 r.

- Będąc przy temacie związanym z energią elektryczną informuję, że 7 września 2017 r. zawarliśmy z ENERGĄ- OBRÓT  S.A z siedzibą w Gdańsku umowę kompleksową na dostawę energii wraz ze świadczeniem usługi dystrybucji w 2018 r.
Wykonawca został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.
Umową objęte są wszystkie obiekty gminne, placówki szkolne i świetlice i remizy OSP na terenie naszej Gminy.

- Na dzisiejszej sesji finalizować będziemy, poprzez podjęcie stosownych uchwał,  prace związane z przystąpieniem do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.
20 października 2017 r. spotkałam się z Panią architekt Aleksandrą Wojciechowską i ostatecznie przeanalizowałyśmy zakres proponowanych zmian w dokumentach planistycznych.
Uprzejmie informuję, że zakres proponowanych zmian do planu i studium odpowiada wypracowanym przez Państwa Radnych w tej sprawie decyzjom.

- Ważnym punktem obrad dzisiejszej sesji będzię przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2016/2017. Realizując obowiązek wynikający z art. 5a, ust. 4 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na wójta gminy obowiązek przedstawienia do 31 października organowi stanowiącemu – tj. Radnym Rady Gminy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny przygotowałam i na dzisiejszej sesji przedkładam Państwu Radnym tę informację.
Informacja dotyczy minionego roku szkolnego, chociaż niektóre elementy w niej zawarte dotyczą lat wcześniejszych oraz stanu obecnego – czasu szczególnego – wdrażania kolejnych etapów reform polskiego szkolnictwa. Przygotowując raport staraliśmy się jak najpełniej zobrazować Państwu stan oświaty gminnej. W kolejnych puntkach sesji będziemy na ten temat szczegółowo dyskutować.

Szanowni Państwo,

- 4 października 2017 r. na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego i Fundacji Narodowego Dnia Życia wzięłam udział w Narodowym Kongresie Rodzin, który odbył się w Ostrowie Wielkopolskim.
Kongres odbył się z udziałem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej.
Było to bardzo interesujące spotkanie, na którym dyskutowano m.in. na temat  polityki państwa w kontekście  potrzeb współczesnej rodziny, polityki prorodzinnej w samorządzie oraz wsparciu dla rodziny. Dyskutowano także na temat realizacji Programów 500+, Senior+, Maluch+ i Programu „ Za życiem”.

- 12 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości zorganizowanej przez Gminny Oddział ZNP wzięłam udział wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Waldemarem Banasiakiem i Przewodniczącym Komisji Oświaty – Panem Tadeuszem Sosnowskim. W imieniu naszego samorządu raz jeszcze składamy wszystkim pracownikom oświaty najlepsze życzenia.
- Bardzo dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłam wziąć udział w uroczystości pasowania na ucznia, jaka odbyła się 13 października w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.
- Dziekuję za zaproszenie i bardzo piękną uroczystość zorganizowaną przez Pana Dyrektora Józefa Sochackiego i społeczność szkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie w dniu Święta Patrona Szkoły Tadeusza Zawadzkiego  “ Zośki”. Szkoła świętowała dzień swojego patrona wczoraj 24 października br. Gratuluję wspaniałej uroczystości i wspaniałego wystąpienia uczniów, zaś pierwszoklasistom pasowanym na ucznia szkoły życzę rozwijania talentów  i bardzo dobrych wyników w nauce. 

- 14 października 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie odbyło się XI Powiatowe Spotkanie z Folklorem. Dziękujemy członkom Zespołu Ludowego Grzegorzewianki za piękne reprezentowanie i promowanie naszej gminy na tym folklorystycznym spotkaniu.

- 20 października 2017 r. uczestniczyłam w posiedzeniu Zarządu Gminnego OSP.
Członkowie Zarządu Gminnego OSP spotkali się, aby podsumować gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze.
Omówiono sprawy organizacyjnego z zakresu bieżącego funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

- Wielokrotnie dziękowałam naszym mieszkańcom, że gotowi są do niesienia pomocy innym, że chcą i chętnie pomagają potrzebującym.
Swoje Wielkie Serca mieszkańcy gminy po raz kolejny pokazali 22 października 2017 r. podczas Akcji Krwiodawstwa, której inicjatorem było Stowarzyszenie Kolscy Patrioci.
W akcji honorowego oddawania krwi, która odbyła się siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie krew oddało 21 naszych mieszkańców.
Bardzo dziękuję Panu Łukaszowi Czajce ze Stowarzyszenia Kolskich Patriotów za zorganizowanie  i czynny udział w akcji.
Krew jest darem życia – dziękujemy wszystkim dawcom, którzy zechcieli podzieli się tym bezcennym darem.

Szanowni Państwa

Po 20 latach posługi proboszczowskiej w Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych Ksiądz Leon Tomczyk postanowił przejść na emeryturę.
Ostatnią sumę ks. Leon Tomczyk odprawił 15 października 2017 r.
Parafianie Borysławic zgotowali swojemu proboszczowi bardzo wzruszające pożegnanie.
My również, w imieniu naszej samorządowej wspólnoty, z Panem Przewodniczącym Rady Gminy i Państwem Radnymi podziękowaliśmy Księdzu Leonowi Tomczykowi – za oddaną duszpasterską posługę w borysławickiej parafii.

Nowym Proboszczem Parafii Borysławice Kościelne został Ksiądz Andrzej Piesik. 
Uroczystość liturgicznego objęcia urzędu Proboszcza przez Ks. Andrzeja Piesika odbyła się w minioną niedzielę, 22 października 2017 r.
Witamy serdecznie księdza proboszcza w naszej Parafii i Gminie.

Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak