I N F O R M A C J A

o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym

tj. w okresie od 25 października do 28 listopada 2017 r.

Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 25 października 2017 r.

Państwo Radni, Szanowni Państwo, Drodzy Goście

Witam Państwa na sesji podatkowej - jednej z ważniejszych sesji w działalności samorządu. Za chwilę Rada Gminy Grzegorzew uchwali stawki podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązywały będą na terenie naszej gminy w 2018 roku.

Składając sprawozdania o swojej pracy zawsze dzielę się z Państwem szerokimi informacjami na temat realizowanych zadań inwestycyjnych i rzeczowych.
Dziś, z tego względu, że budowa mostu przy ulicy Warszawskiej, osiągnęła finalny etap, postanowiliśmy poświęcić inwestycji tej więcej uwagi.
Bardzo nam miło gościć na obradach sesji Pana inżyniera Krzysztofa Gęsickiego – Kierownika Budowy Robót wykonawcy zadania Firmy MOSTY KUJAWY, który w dalszej części sesji zapozna nas ze zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi oraz  stopniem zaawansowania budowy mostu.
Raz jeszcze serdecznie witamy Pana Kierownika na obradach sesji.

Szanowni Państwo, Państwo Radni,

Miesiąc listopad to czas, w którym w samorządach koncentrujemy się na sprawach finansów, jest to bowiem czas opracowania i przedłożenia organowi stanowiącemu, jakim jest Rada Gminy, w terminie do 15 listopada,  projektu budżetu gminy na kolejny rok budżetowy. 
Wspólnie z Panią Skarbnik Gminy przygotowałyśmy projekt uchwały budżetowej na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2018-2028.
Projekty tych fundamentalnych dla działalności samorządu dokumentów, 10 listopada br.  złożyłam w Biurze Rady Gminy oraz przesłałam do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Projekt budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej został Państwu Radnym przekazany.
Na posiedzeniu, które odbędzie się 12 grudnia br., analizy i oceny projektu budżetu na rok przyszły dokona Komisja Planu i Budżetu Rady Gminy.

Kontynuując uprzejmie informuję, że w okresie, jaki minął od ostatniej sesji wydałam 9 zarządzeń.

Cztery z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły spraw finansowych, w tym dwa z nich : przedłożenia projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej, o czym mówiłam wcześniej.
Na bazie przygotowanego projektu uchwały budżetowej zarządzeniem nr 160/2017 z dnia 17 listopada 2017 r. przekazałam podległym jednostkom informacje do opracowania projektów planów finansowych jednostek na rok 2018.
Ponadto zarządzeniem nr 151/2017 z dnia 30 października br., celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań, wprowadziłam zmiany  do uchwały budżetowej na rok bieżący.

Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły :

- Zarządzeniem Nr 152/2017 z dnia 30 października 2017 roku dokonałam zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie.
Podstawą do dokonania zmian były rezygnacje z pracy w komisji złożone przez Panią Beatę Drozd oraz Panią Elżbietę Jaroszewską, a także rezygnacja z pełnienia funkcji Przewodniczącej Komisji, jaką złożyła Pani Arleta Marciniak.
W związku z powyższym z dniem 1 listopada 2017 r. w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołałam :
- Panią Magdalenę Boruczkowską – na Przewodniczącą Komisji
- Panią Wioletę Wielińską - na Sekretarza Komisji
- Panią Edytę Sikorską – na członka Komisji.
Wobec powyższego, od 1 listopada 2017 roku, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pracuje w następującym składzie osobowym :
1. Pani Magdalena BORUCZKOWSKA - Przewodnicząca Komisji
2. Pani Anna CIENNIK - Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Pani Wioleta WIELIŃSKA - Sekretarz Komisji
4. Pani Arleta RYBARCZYK - Członek Komisji
5. Pani Arleta MARCINIAK - Członek Komisji
6. Pani Anna JAWORSKA - Członek Komisji
7. Pani Edyta SIKORSKA - Członek Komisji
Życzymy nowo powołanym członkom komisji skuteczności w działaniu na rzecz rozwiązywania trudnych i odpowiedzialnych zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie oraz, aby praca w Komisji dostarczała Paniom wielu powodów do osobistego zadowolenia i satysfakcji.

- Realizując ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze zarządzenia Nr 154/2017 z dnia 3 listopada 2017 r. poddałam konsultacjom projekt „ Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ”.
Z prośbą o opinię o projekcie programu wystąpiłam do wszystkich, tj. 14 organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie gminy.
Konsultacje trwały w okresie od 10 do 17 listopada 2017 r.
W tym okresie nie wpłynęła żadna opinia dotycząca projektu programu współpracy.
Szerzej na temat projektu programu współpracy oraz wyników konsultacji dyskutować będziemy w dalszej części sesji.

- Ostatnie z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. :
  a) zarządzenie Nr 153/2017 z dnia 3 listopada 2017 r.
  b) oraz zarządzenia Nr 157/2017 i Nr 158/2017, odbywa z dnia 10 listopada br.
dotyczyły ustalenia cen nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Grzegorzew przeznaczonych do sprzedaży.
I tak uprzejmie informuję, że finalizujemy sprzedaż działek położonych w Barłogach o nr geodezyjnych: 411/3 na rzecz Pana Tadeusza Kurdka oraz 411/5   i 405/4 na rzecz Pana Rafała Czajkowskiego. Wartość działki nr 405/4 ustalona została na kwotę 4 430,00 zł, działki nr 411/5 na kwotę 6 263,00 zł zaś działki nr 411/3 na kwotę 6 336,00 zł.
Kolejnym krokiem będzie podpisanie protokołów rokowań przez zainteresowane strony oraz podpisanie aktu notarialnego.
Obecnie wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż o nr geodezyjnych 144/1 o pow. 1000 m2 i nr 180/1 o pow. 400 m2 położonych w Borysławicach Kościelnych oraz nr 235 o pow. 7900 m2 i nr 238/1 o pow. 234 m2 położonych w Borysławiach Zamkowych. Okres ten upływa 2 grudnia 2017r.
Po tym okresie ogłoszony zostanie przetarg na zbycie tych nieruchomości.
Ponadto ustalona została wartość działek przeznaczonych do sprzedaży o następujących nr geodezyjnych: działki nr 144/1 na kwotę 2 108,00 zł, działki nr 180/1 na kwotę 1 088,00 zł,  działki nr 235 na kwotę 34 422,00 zł oraz działki nr 238/1 na kwotę 1 411,00 zł.
Sprzedaż wyżej wymienionych działek odbędzie się w styczniu 2018 roku.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

- Zgodnie z harmonogramem rzeczowym i finansowym przebiega budowa środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie.
W okresie minionego miesiąca wykonano : konstrukcję dachową, zamontowano okna oraz drzwi zewnętrzne. Szczegółowy zakres wykonanych robót przedstawia się następująco :
- montaż dźwigarów dachowych z drewna klejonego
- pokrycie dachu płytą warstwową nad częścią hali sportowej
- docieplenie dachu nad częścią socjalną i klatką schodową
- pokrycie dachu pierwszą warstwą papy podkładowej
- wykonanie konstrukcji pod centralę wentylacyjną 
- montaż stolarki okiennej na piętrze oraz na hali sportowej
- montaż stolarki drzwiowej aluminiowej zewnętrznej
- montaż wyłazu dachowego oraz podstaw dachowych klapy przewietrzającej
- instalacja alarmowa i monitoringu w części hali i zaplecza socjalnego.
 
Ogółem za roboty budowlane wykonane dotychczas zapłaciliśmy 2.103.797,80 zł. Zapłaciliśmy ostatnią fakturę w tym roku.
Prezentacja zdjęciowa realizowanej inwestycji w załączeniu.

- Trwa modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Grzegorzewie.
Malowane są ściany i sufity. Pozostały do wykonania prace związane z montażem drzwi wewnętrznych, montażem oświetlenia i ułożeniem wykładziny.
Wykładzinę będzie można ułożyć po osiągnięciu przez posadzkę odpowiedniej wilgotności, którą uzyskamy po ok. 4 tygodniach od momentu wylania.
Prezentacja zdjęciowa prowadzonych aktualnie prac w załączeniu.

-  Trwają prace adaptacyjno-remontowe budynku przy ulicy Warszawskiej                      na potrzeby utworzenia Klubu Senior +.
To wielkie wyzwanie. Na pewno czekają nas dodatkowe roboty, ale na dziś nie jesteśmy w stanie określić ich wartości. Wiemy, że czeka nas remont dachu.
Rozbiórka ścianek działowych ujawniła ugięcie sufitu, w związku z czym wskazane jest odciążenie stropu z polepy i docieplenie wełną mineralną dachu budynku.
Przeprowadziliśmy postępowanie na zakup mebli na potrzeby klubu. Wyłoniliśmy wykonawcę. Jest to firma „ HEBAN” z Koła.
Środki finansowe, jakie otrzymaliśmy na realizację tego zadania musimy wydatkować do końca roku. Rozliczenie dotacji, zgodnie z zawartą umową, nastąpi do 30 stycznia 2018 r.
Prezentacja zdjęciowa realizowanych robót w załączeniu.
 
- Kontynuując uprzejmie informuję, że z uwagi na to, że w odpowiedzi na ogłoszenie nie wpłynęła żadna oferta, został unieważniony przetarg na budowę drogi na odcinku Boguszyniec – Chojny.
W tym stanie rzeczy Gmina musi dalej szukać wykonawcy, aby wykonać zadanie zgodnie z umową zawartą z Marszałkiem Województw Wielkopolskiego. Można ogłosić kolejny przetarg nieograniczony, ale jest to procedura czasochłonna, wymagająca kolejnego miesiąca na przeprowadzenie postępowania i nie gwarantuje, że tym razem pojawią się oferty.
Zgodnie z przepisami prawa (art. 67 prawa zamówień publicznych) możemy skorzystać z możliwości udzielenia w formie negocjacji.  Możliwość taka zachodzi bowiem w sytuacji, gdy w uprzednio przeprowadzonym przetargu nieograniczonym nie wpłynęły żadne oferty, a my nadal poszukujemy wykonawcy. Warunki zamówienia nie mogą być w istotny sposób zmienione, a procedura udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest również sformalizowana, ale nie tak czasochłonna.
Zamawiający musi wybrać wykonawcę, z którym przeprowadzi negocjacje w celu zawarcia zamówienia. Zamawiający może dać ogłoszenie  o podjęciu negocjacji i zamiarze zawarcia umowy, ale jest to ogłoszenie fakultatywne. Najważniejsze jest pisemne zaproszenie wybranego wykonawcy do negocjacji. Jeśli strony dojdą do porozumienia, wówczas zamawiający obowiązkowo ogłasza o udzieleniu zamówienia publicznego.
Jest to procedura dopuszczalna i szybsza, a jednocześnie daje możliwość poznania obaw wykonawcy związanych z tym konkretnym zamówieniem i ich wyeliminowania w trakcje negocjacji.
Po konsultacji z Państwem Radnymi zdecydowaliśmy, że skorzystamy z tej procedury.

- 24 listopada 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia „ Solna Dolina”. Rada dokonała oceny zgodności złożonych operacji - projektów z Lokalną Strategią Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Uprzejmie informuję, że nasz wniosek pn. „ Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordie Walking w miejscowości Borysławice Kościelne”  uzyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do dofinansowania, a więc zgodnie z naszymi planami będziemy zmieniać wizerunek Borysławic.
Ogólna wartość projektu, który będziemy realizować to kwota 355.902,41 zł Dofinansowanie wyniesie 63,63% ogólnej wartości zadania, a więc kwota wsparcia, jakie otrzymamy to 226.460,00 zł, wkład własny gminy – 129.442,41 zł. 


- 8 listopada br. odebraliśmy roboty inwestycyjne związane z przebudową drogi gminnej w Zabłociu. Należy przypomnieć, że na to zadanie związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych Gmina otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego dofinansowanie w wysokości 157.409 zł. Naszym wymaganym udziałem w realizacji tego zadania było jedynie 10% od kwoty dofinansowania. W sumie wydaliśmy na to zadanie z budżetu gminy 24.977,02 zł. Przebudowaliśmy drogę na odcinku 600 mb.
Roboty polegały na ułożeniu klinca z kamienia naturalnego, posadowieniu elementów odwodnieniowych w postaci rur fi 160, ułożeniu nawierzchni bitumicznej o szerokości 4 m i grubości 4 cm, uzupełnieniu i zagęszczeniu poboczy. 

Po konsultacji z Państwem Radnymi zdecydowaliśmy, że na 2018 rok do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego wnioskować będziemy o dofinansowanie przebudowy 1 km drogi gminnej Ladorudzek – Tarnówka.

- Będąc przy temacie dróg uprzejmie informuję, że trwają prace remontowe na drogach gminnych polegające na dowiezieniu frezu asfaltowego, jego rozplantowaniu i zagęszczeniu. Do dziś poprawiliśmy tym sposobem stan dróg gminnych : Ladorudzek – Tarnówka, Ladorudzek – Szczepanów, Tarnówka - Ponętów Dolny, Ponętów Dolny – Barłogi. Roboty wykonuje firma z Lichenia.
Poprawiliśmy także nawierzchnię z kostki brukowej oraz kostki granitowej na placu targowym w Grzegorzewie. Roboty wykonała firma z Grzegorzewa.

- Zleciliśmy wykonanie map do celów projektowych na zadanie inwestycyjne na ulicach Krótkiej i Słonecznej w Grzegorzewie. Koszt wykonania map to 2.000 zł brutto.

Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że :

- 31 października 2017r.  ogłosiliśmy przetarg na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Grzegorzew. Przetarg został ogłoszony na trzy lata, tj. na okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. Przetarg został rozstrzygnięty 14 listopada 2017r.   Wpłynęła jedna oferta:  Firmy Andrzej Bakun Roztoka 6 62-513 Krzymów z ceną 878 688,00zł brutto, tj.: 24 408,00 zł miesięcznie. Planowany termin podpisania umowy 1 grudnia 2017r. 
Od 1 stycznia 2018 roku  za usługę transportu płacić będziemy 26 784,00 zł miesięcznie, tj. 2 376,00zł miesięcznie mniej niż obecnie. Aktualnie usługa transportu kosztuje nas miesięcznie 28 512,00 zł.
Pamiętać musimy, że o wysokości wydatków, jakie ponosimy na gospodarkę odpadami decydują różne elementy. Obok usługi transportu są to koszty zagospodarowania odpadów i przede wszystkim ilość wytworzonych odpadów.Na dziś wiemy, że za transport odpadów zapłacimy mniej, jednak nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć wydatków, jakie ogółem poniesiemy na system gospodarki odpadami.  
Uprzejmie informuję, że koszty systemu gospodarki odpadami na dzień 31 października 2017r. przedstawiają się następująco:                                               
- koszt transportu odpadów – 267 840,00zł;
- koszt zagospodarowania odpadów – 198 618,58zł
* łącznie koszt transportu i zagospodarowania: 466 458,58zł
+ pozostałe wydatki administracyjne – 75 146,84zł 
Łącznie koszt transportu, zagospodarowania i wydatki administracyjne: 541 605,42zł. 
Wpływy do budżetu gminy z tytułu opłaty śmieciowej na dzień 31 października 2017r. to kwota 446 006,61zł. ( plan 2017r. 555 000,00zł) Brak w systemie: 95 598,81 zł                                                              

- Trwają prace planistyczne związane ze zmianą studium uwarunkowań oraz planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.
Aktualnie zgodnie z art.11 i 17  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostały przesłane zawiadamia do instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania, informujące o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium i planu z możliwością wniesienia uwag w terminie do 6 grudnia 2017 r.
6 grudnia 2017 r. upływa również termin wnoszenia uwag przez mieszkańców do przyjętego zakresu zmiany planu i studium, o czym nasi mieszkańcy zostali powiadomieni stosownymi obwieszczeniami podanymi do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na sołeckich tablicach ogłoszeń.

- Trwa procedura związana z decyzją środowiskową na budowę kurników w miejscowości Barłogi. Postanowieniem z dnia 20 listopada 2017 r. powołałam biegłego dla dokonania szczegółowej analizy wariantów realizacji inwestycji proponowanych przez inwestora w raporcie i uzupełnieniu raportu o oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
- Nawiązując do Państwa zapytania zgłoszonego na ostatniej sesji uprzejmie wyjaśniam, że zmodernizowany przez Rejon Energetyczny w Kole odcinek sieci energetycznej przy Szkole Podstawowej w Bylicach – Kolonii daje możliwość zamontowania oświetlenia ulicznego. Modernizacja polegała na demontażu wszystkich istniejących 5-ciu kabli i zamontowaniu jednego izolowanego kabla oświetleniowego. 

- W listopadzie zostały wydane decyzje przyznające uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Grzegorzew pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego. 
Ze stypendium szkolnego skorzystało 102 uczniów.
Łączna kwota przyznanych stypendiów szkolnych za okres  od września do grudnia 2017 r. zamknęła się kwotą 66 524,40 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z budżetu naszego samorządu zabezpieczyliśmy na wypłaty stypendiów 20 % środków własnych.

- Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu był organizatorem sesji ekologicznej „Rolnictwo, środowisko, żywność, zdrowie”. Odbyła się ona na terenie naszej gminy 10 listopada 2017r. w gospodarstwie turystycznym „Pasieka” w Grzegorzewie. Podczas spotkania odbyły się wykłady nt. „wsparcia finansowego dla producentów ekologicznych w ramach PROW 2014-2020 oraz „Jakości żywności ekologicznej i jej wpływu na zdrowie człowieka”. Podczas sesji odbyła się prezentacja najlepszych gospodarstw ekologicznych w Wielkopolsce -  wojewódzkich finalistów konkursu nt: „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne w Wielkopolsce w roku 2017” w kategorii: „Ekologiczne gospodarstwo towarowe” oraz w kategorii: „Ekologia – Środowisko” – przedstawienie wyników                                 z podsumowania konkursu na szczeblu krajowym. Omówiono i podsumowano konkurs „Żywność ekologiczna – wybór świadomych konsumentów” oraz wręczono laureatom konkursu dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez WODR
w Poznaniu.
Podczas spotkania degustowano żywność pochodzącą z ekologicznych gospodarstw rolnych.
Sesja ekologiczna była doskonałym sposobem na wymianę spostrzeżeń i doświadczeń oraz dyskusji. 

- W maju br. przystąpiliśmy do  XVIII edycji Konkursu pn. „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”.
Istotą Konkursu była promocja innowacyjności w działalności proekologicznej i prokulturowej w województwie wielkopolskim, przyczyniająca się do wyzwalania inicjatyw i aktywizacji działań społecznych, jako czynnika wspomagającego realizację zadań społeczno – gospodarczych i kulturalnych określonych przez samorządy gminne  i powiatowe.
Konkurs miał wpłynąć na poprawę wizerunku regionu poprzez promocję dobrych przykładów inicjatyw cennych dla lokalnych społeczności.
23 listopada odbyła się w Hotelu Andersia w Poznaniu uroczysta gala podsumowująca konkurs podczas której nasza Gmina otrzymała nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych w ramach działań proekologicznych. Nagrodzona została również Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie, która otrzymała nagrodę w wysokości 7 tysięcy złotych oraz Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej  nagrodzone kwotą 3 tysięcy złotych w ramach działań prokulturowych.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Pani Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Pani inspektor Wiolecie Wielińskiej za zrealizowane i nagrodzone projekty.

- Klub Sportowy „ORZEŁ” Grzegorzew zakończył rundę jesienną rozgrywek w piłce nożnej. Na 14 rozegranych meczów zdobył 19 punktów i zajmuje 11 miejsce w Konińskiej Klasie Okręgowej ( na 16 drużyn ).
Klub Sportowy Sparta Barłogi grający w Klasie A zakończył sezon na 6  miejscu ( na 13 drużyn ). Drużyna rozegrała 12 meczów zdobywając 23 punkty.
W rozgrywkach uczestniczą także drużyny juniorów młodszych i juniorów starszych Klubu Sportowego „ORZEŁ” Grzegorzew oraz drużyna trampkarzy  Klub Sportowy Sparta Barłogi.
Dziękujemy Panom Prezesom, członkom Zarządów Klubów a nade wszystko zawodnikom za wspaniałe reprezentowanie i promowanie Gminy Grzegorzew.
Gratulujemy osiągniętych wyników.
Szczególne gratulacje kieruję do Drużyny Juniorów Starszych Klubu Sportowego „ORZEŁ”, która kolejny rok z rzędu, zakończyła rundę jesienną na I miejscu.
To ogromny sukces. Raz jeszcze gratulujemy.

- 22 listopada br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyłyśmy wspólnie z Panią Skarbnik. Realizując plan kontroli na bieżący rok członkowie Komisji Rewizyjnej dokonali oceny realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej sformułowanych w wyniku kontroli gospodarki finansowej gminy, przeanalizowali wydatki administracyjne urzędu gminy.
Skontrolowali wykonanie zadań inwestycyjnych i rzeczowych przyjętych do planu na bieżący rok oraz inne tegoroczne wydatki bieżące.

- 22 listopada odbyło się także posiedzenie wspólne Komisji  stałych Rady Gminy. W trakcie posiedzenia Państwo Radni wypracowali projekty uchwał w sprawach określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na 2018 rok oraz omówili projekty uchwał, które stanowią przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
Szeroko przedyskutowano problematykę dotyczącą stopnia zaawansowania realizowanych inwestycji oraz sprawy z zakresu bieżącego funkcjonowania gminy.
W trakcie posiedzenia rozważaliśmy także kwestię chipowania psów.
Zgodnie ze zobowiązaniem dokonaliśmy rozeznania co do kosztów. Koszt zachipowania jednego psa to kwota około 40 zł, z tego :
- 15 zł to koszt jednego chipa,
- 25 zł to wykonanie usługi przez lekarza weterynarii z wprowadzeniem do bazy danych.
Ponadto musielibyśmy ponieść wydatek na zakup czytnika do chipów. Jest to koszt ok.600 zł.
A więc przy 1000 szt. psów do zachipowania ponieść musielibyśmy wydatek rzędu 40.600 zł.
Przedstawiając powyższą problematykę pragnę zwrócić Państwa uwagę, że w Sejmie trwają prace nad zmianą ustawy o ochronie zwierząt. Projekt przewiduje obowiązkowe oznakowanie psów, którego koszt pokrywać ma posiadacz psa.

Szanowni Państwo,
Wielokrotnie dzieliłam się z Państwem informacjami na temat aktywności naszej młodzieży gimnazjalnej w realizacji różnych projektów z pozyskanych pieniędzy głównie z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Dziś dziękuję za zrealizowanie kolejnego projektu. W minioną niedzielę, 26 listopada 2017 r. odbyło się  spotkanie podsumowujące zakończenie piętnastomiesięcznego projektu "GOLDHANDERS & COMPANY" realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego programu Równać Szanse z pieniędzy Polsko-Amerykańskiej Wolności, a administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. Projekt miał na celu rozwój umiejętności społecznych i pracy w Grupie. W trakcie projektu młodzież robiła meble z palet i z opon.  Projekt ukończyło 17 młodych ludzi. 
Gratulujemy serdecznie naszej młodzieży. Wasza aktywność, kreatywność, twórcze pomysły są bardzo budujące. Doceniamy Waszą własną inicjatywę. Dziękujemy Panu Przewodniczącego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej , który był motorem przystąpienia do projektu oraz opiekunowi projektu Pani Renacie Kulig.

Gratulacje kieruję do uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie, którzy brali udział w mistrzostwach powiatu kolskiego oraz w mistrzostwach rejonu konińskiego w unihokeju.
W dniu 30 października w Babiaku  w Mistrzostwach Powiatu Kolskiego w Unihokeju w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej uczniowie oddziałów gimnazjalnych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Grzegorzewie zajęli I miejsca w kategorii dziewcząt oraz chłopców. Natomiast 8 listopada I miejsce w powiecie kolskim w unihokeju w ramach Igrzysk Dzieci zajęły dziewczęta z klas IV-VI.
Jako zwycięzcy finałów powiatowych brali udział w finałach rejonowych, które odbyły się w Brudzewie w dniach 17,18 i 23 listopada br. Nasi uczniowie zajęli następujące miejsca :  uczniowie oddziałów gimnazjalnych: dziewczęta – IV miejsce, chłopcy – III miejsce oraz dziewczynki z klas IV-VI  – III miejsce.
Gratulujemy Panu Dyrektorowi, uczniom i opiekunom młodzież kolejnego znaczącego sukcesu sportowego.                                               

Wójt Gminy
/-/  Bożena Dominiak

Grzegorzew, 28 listopada 2017 r.