Informacja

 

o   pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

 

tj. w okresie od 29 grudnia 2017 r. do 21 lutego 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo,

 

 

 

Przedkładam sprawozdanie o pracy mojej, podległego mi urzędu  oraz gminnych jednostek organizacyjnych w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 29 grudnia 2017 r.

Jest to pierwsza sesja i pierwsza informacja składana przeze mnie w nowym -  2018 roku.

 

Państwo Radni, Szanowni Państwo, Drodzy Goście

 

Rok 2018 to wyjątkowo ważny czas dla Polski, dla Polaków.

Rok 2018 wyznacza rocznicę szczególną - 100. rocznicę odzyskania Niepodległości naszej Ojczyzny.

Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność.

11 listopada 1918 roku spełnił się sen pokoleń Polaków – Państwo Polskie narodziło się na nowo – wolna Polska powróciła na mapę świata.

Składając hołd pokoleniom, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość, składając hołd pamięci obrońców Konstytucji 3 Maja, żołnierzy Insurekcji Kościuszkowskiej i kolejnych powstań narodowych Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Powołany został Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uhonorował również ogromny wkład pokoleń Wielkopolan w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej, a następnie jej odbudowę oraz istotny wpływ zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 na kształt granic odrodzonego Państwa Polskiego ustanawiając rok 2018 Rokiem Pamięci Powstania Wielkopolskiego, które rozpoczęło się 27 grudnia 1918 r.     

W naszej małej Ojczyźnie – Gminie Grzegorzew, tak jak nasi rodacy w całym kraju, upamiętnimy wydarzenia i osoby, którym zawdzięczamy własne, wolne Państwo.

Oddamy hołd wszystkim tym, którzy mieli swój wkład w tym wielkim dziele. Będzie to ważna lekcja historii dla najmłodszych pokoleń, które kształtować będą oblicze naszej Ojczyzny i naszej gminy w przyszłości.

Uprzejmie informuję, że powołany zostanie Komitet Gminnych Obchodów 100.rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, z którym wspólnie zaplanujemy kalendarz wydarzeń i który koordynował będzie działania prowadzone na terenie gminy dla upamiętnienia tej wyjątkowej rocznicy. 

Dla upamiętnienia zrywów niepodległościowych naszego narodu  23 stycznia 2018 r. uroczyście uczciliśmy 155. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Wspólnie ze społecznością Szkoły Podstawowej w Barłogach i mieszkańcami, wśród których byli także Maria i Tadeusz Waberscy, potomkowie Wawrzyńca Sękowskiego - Powstańca Styczniowego, który brał udział w boju z Moskalami pod Ignacewem 8 maja 1863 r. złożyliśmy wiązanki kwiatów i zapaliliśmy znicze przed tablicą w Barłogach upamiętniającą potyczkę oddziału Calliera z kozakami oraz na grobie Wawrzyńca Sękowskiego na cmentarzu w Borysławicach Kościelnych. Dyrektor muzeum w Kole Tomasz Nuszkiewicz zapoznał uczestników uroczystości z przebiegiem walk podczas Powstania Styczniowego na terenie naszej gminy oraz postaciami uczestników powstania z nią związanych.

 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

 

         Pierwsze dwa miesiące 2018 roku to czas intensywnej pracy nad przygotowaniem inwestycji, jakie zaplanowaliśmy do wykonania.

Mam tu przede wszystkim na myśli inwestycje drogowe, jakie realizować będziemy z udziałem środków PROW na podstawie zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego umów.

Uzgadnialiśmy dokumenty, spotkaliśmy się w sprawie realizowanych inwestycji z Państwem Radnymi, z naszymi mieszkańcami.

8 lutego 2018 r. Państwo Radni spotkali się na wspólnym posiedzeniu komisji, w czasie którego wizytowali zrealizowane inwestycje oraz budowę środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie.

Przegląd wykonanych zadań rozpoczął się od wizyty w wyremontowanych pomieszczeniach ośrodka zdrowia. Z radnymi spotkał się Kierownik NZOZ MEDICUS w Grzegorzewie  Pan Andrzej Seta oraz personel medyczny ośrodka zdrowia.

Na remont ośrodka wydaliśmy z budżetu gminy 306.512,35 zł,  ale efekt wykonanych prac, co najważniejsze, jest odczuwalny i pozytywnie oceniany przez pacjentów – mieszkańców gminy, co podkreślił Kierownik ośrodka. Warunki opieki medycznej dla mieszkańców gminy zdecydowanie się poprawiły.  

Państwo Radni udali się także na teren budowy środowiskowej hali sportowej.

Po terenie inwestycji oprowadził radnych Kierownik Budowy Pan Marcin Szurgot, który przedstawił wykonane oraz będące w trakcie realizacji  roboty,  a także plan prac na najbliższych czas.

Postęp robót zrobił na nas ogromne wrażenie.

W czasie naszej wizyty na terenie budowy wylewane były posadzki i kładzione  płytki ścienne w pomieszczeniach socjalnych.

Będąc na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie Państwo Radni mieli okazję zobaczyć jak pracuje zmodernizowana  kotłownia szkoły.

Nowa kotłownia pracuje od października 2017 r. Kosztowała ona nasz samorząd  635.149,18 zł

Sposób działania urządzeń kotłowni przedstawił Radnym Dyrektor Szkoły Pan Józef Sochacki.  Jak Państwo Radni mogli naocznie się przekonać jest to w pełni automatyczny system, wymaga tylko sprawowania nadzoru.

Kotłownia robi duże wrażenie, pracuje bez zakłóceń, a co na najważniejsze w szkole jest ciepło. Ogrzewanie na pellet zdało egzamin.

Staliśmy się dla innych być przykładem zastosowania nowoczesnych technologii chroniących środowisko.

 

- Przygotowując się do realizacji inwestycji drogowych, zgodnie z wnioskiem Państwa Radnych i mieszkańców sołectwa Barłogi, 12 stycznia br. wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na zmianę zaplanowanej do wykonania na ulicach Piaskowej i Słonecznej nawierzchni z bitumicznej na kostkę brukową.

Urząd Marszałkowski Departament PROW przychylił się do naszego wniosku, a więc mamy zgodę. Musimy dostosować część techniczną programu funkcjonalno-użytkowego do zmian, które już zleciliśmy do opracowania. Na dniach dostaniemy je od projektanta, niezwłocznie prześlemy do Urzędu Marszałkowskiego i po akceptacji ogłosimy przetarg nieograniczony na realizację zadania.

Nasz wniosek o zmianę warunków umowy dotyczył również zmiany numerów działek na ulicy Słonecznej. Aneks do umowy w tej sprawie został już podpisany.

Przygotowując się do inwestycji w Barłogach odbyliśmy także spotkanie z geodetami  w sprawie ustalenia szerokości pasa drogowego w newralgicznych punktach. Przystępujemy do wyniesienia znaków granicznych.

Spotkaliśmy się także z przedstawicielem Firmy ENERGA w sprawie usunięcia kolizji słupa energetycznego z projektowanej do przebudowy ulicy Piaskowej. Wystąpiliśmy z wnioskiem o przebudowę słupa typu aowego na pojedynczy.

W związku z tym, że przetarg na przebudowę ulic w miejscowości Barłogi będzie w formie zaprojektuj i wybuduj na przyszłym wykonawcy robót ciążył będzie obowiązek wykonania i uzgodnienia dokumentacji technicznej. Jak pamiętamy musimy wybudować kanalizację deszczową. Mamy zgodę Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych na zrzut ścieków kanalizacji deszczowej do rzeki Rgilewki.  Przygotowujemy dokumentację techniczną i  występujemy do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole o wydanie pozwolenia wodno-prawnego. 

 

 

- Jeżeli chodzi „ Przebudowę drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka ” mam Państwu do przekazania dobrą wiadomość. Dzisiaj wpłynęła informacja od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wydaniu postanowienia o odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego zadania.

Po upływie ustawowych terminów zawiadomienia stron i mieszkańców, tj. w terminie miesiąca zostanie wydana decyzja środowiskowa, co pozwoli wykonawcy uzyskać pozwolenie na budowę w wejść na roboty.

Wykonawca jest przygotowany ze wszystkimi dokumentami, pozwoleniami, czekamy tylko na decyzję RDOŚ w Poznaniu, a postępowanie w tej sprawie toczy się od sierpnia 2017 roku.

 

- W ramach przygotowań do realizacji zadania „Przebudowy drogi gminnej Boguszyniec – Chojny ” w m-cu styczniu br. wystąpiliśmy o uzyskanie decyzji środowiskowej do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Jesteśmy już po pierwszych uzupełnieniach złożonych dokumentów.

W dniu 15 lutego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oficjalnie wszczął postępowanie i określił przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 18 kwietnia 2018 r.

15 lutego br., przy udziale geodetów, spotkałam się z właścicieli gruntów przyległych do planowanej do przebudowy drogi w sprawie ustalenia granic pasa drogowego. Na spotkanie zaproszonych został 53 właścicieli gruntów. Nie przybyło 19 osób. Mamy zgody właścicieli gruntów. Przystępujemy do wyniesienia i zastabilizowania znaków granicznych.

 

Mamy też zgodę Powiatowego Zarządu Dróg w Kole na włączenie się z drogą gminną do drogi powiatowej. Powiatowy Zarząd Dróg określił warunki włączenia, które zostaną uwzględnione w dokumentacji technicznej.

Istotna informacja jeżeli chodzi o tę inwestycję dotyczy tego, że wystąpiliśmy z wnioskiem do Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego o wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz zmianę formy z zaprojektuj i wybuduj na formę klasyczną wybuduj.

16 lutego otrzymaliśmy odpowiedź. W ciągu 14 dni musimy uzupełnić dokumentację w związku ze złożonym wnioskiem.

O decyzji Urzędu Marszałkowskiego poinformuję Państwa niezwłocznie.

 

- W ramach przygotowań do przebudowy ulic Słonecznej i Krótkiej w Grzegorzewie zleciliśmy opracowanie dokumentacji technicznej. Występujemy o wymagane uzgodnienia. Po ich uzyskaniu złożymy wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, co da nam podstawę do ogłoszenia przetargu.

 

- Otrzymaliśmy zlecone mapy dla terenu PKP do celów projektowych na drogę w Zabłociu (do Świątka). W chwili obecnej trwa opracowywanie projektu technicznego. Koszt map 1.476 zł, koszt projektu: 6150 zł.

 

- Otrzymaliśmy też mapy dla terenu PKP do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej pod torami PKP w miejscowości Barłogi.

Projektant  wraz z przedstawicielem Zakładu Usług Wodnych w Koninie ocenili sytuację w terenie  i przystępują do opracowania dokumentacji technicznej. Koszty wykonania dokumentacji pokrywa ZUW.

 

- Przystąpiliśmy do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

I tak :

a)    wybrano firmę, która dostarczy szafki szkolne do Szkoły Podstawowej w Barłogach w ramach funduszu sołeckiego Barłóg i Ponętowa Dolnego.

Planowaliśmy na ten cel łącznie 17 tys.zł. (po 8.500 zł każde z w/w sołectw)

Złożona oferta opiewa na kwotę 11.500 zł,

b)   zakończono prace związane z wymianą stolarki okiennej w Ladorudzku,

c)    zakończono i rozliczono prace związane z montażem kotła centralnego ogrzewania w remizie OSP w Ponętowie Dolnym,

d)   wycyklinowaliśmy podłogę w remizie OSP w miejscowości Kiełczewek.

 

- W dniach 23 i 24 stycznia 2018 r. przedstawiciele mieszkańców sołectw Grzegorzew, Barłogi, Zabłocie i Bylice Kolonia spotkali się na warsztatach celem opracowania  sołeckich strategii rozwoju na lata 2018-2028, które umożliwią sołectwom uczestnictwo w programie „ Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

Pierwszego dnia uczestnicy warsztatów przeprowadzili analizę zasobów oraz potencjału rozwojowego swoich miejscowości. Drugiego dnia warsztatów wypracowano propozycję zadań i wizję miejscowości na najbliższe dziesięć lat.

W kolejnych etapach strategie rozwoju opracowywane będą dla pozostałych sołectw, co dawało będzie wszystkim 13 sołectwom naszej gminy możliwość sięgania po zewnętrze środki finansowe.

Efekty pracy naszych mieszkańców poznacie Państwo dzisiaj ponieważ w kolejnych punktach sesji przyjmować będziemy Sołeckie Strategie Rozwoju dla tych miejscowości.

Dziękujemy uczestnikom warsztatów za bardzo aktywną, rzeczową i konstruktywną pracę nad programami rozwoju i poprawy wizerunku swoich miejscowości.

 

Najistotniejszy efekt pracy naszych mieszkańców to ten, że w dniu 15 lutego złożyliśmy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Wielkopolskiej Odnowy Wsi ” – VIII edycji konkursu „ Pięknieje Wielkopolska Wieś ” złożyliśmy wnioski o dofinansowanie zadań dotyczących :

- wykonania siłowni zewnętrznej w Barłogach,

- zagospodarowanie placu rekreacyjnego za szkołą dla mieszkańców sołectwa Bylice-Kolonia,

- oraz wyposażenie siłowni zewnętrznej w Grzegorzewie.

W/w zadania planowane są do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.

Nieodzownym elementem, ważnym dla uzyskania dodatkowych punktów przy rozpatrywaniu wniosków jest praca własna mieszkańców.

W tej edycji konkursu mogliśmy składać wnioski dla maksymalnie trzech sołectw.

Oczywiście myślimy o wszystkich naszych miejscowościach dlatego też  w  kolejnych etapach strategie rozwoju opracowywane będą dla pozostałych sołectw, co dawało będzie wszystkim 13 sołectwom naszej gminy możliwość sięgania po zewnętrze środki finansowe.

 

- Uchwalając budżet na 2018 rok zdecydowaliśmy o przystąpieniu do Programu „Szatnia na Medal ” i wykonaniu w ramach programu remontu budynku na stadionie  w Grzegorzewie. Wniosek o dofinansowanie tego zadania złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Sportu i Turystyki 5 stycznia 2018 r. Złożony przez nasz wniosek w ramach Programu „Szatnia na Medal” pn. „Remont budynku szatniowo-sanitarnego na stadionie gminnym w Grzegorzewie” został wstępnie zakwalifikowany do dalszego procesowania związanego z uzyskaniem pomocy finansowej Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Do 28 lutego 2018 roku musimy dostarczyć  kopię uchwały budżetowej oraz w jak najszybszym terminie  informację o skutecznym wyborze wykonawcy.

 

- Szanowni Państwo.

Podczas obrad ostatniej sesji składałam Państwu szeroką informację na temat prac adaptacyjno-remontowych budynku przy ulicy Warszawskiej  na potrzeby tworzenia Klubu Seniora.

Dziś uprzejmie informuję, że mamy pozwolenie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole na użytkowanie obiektu w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

W związku z tym klub seniora może rozpocząć funkcjonowanie.

Na ostatniej sesji informowałam Państwa, że podjęliśmy starania o pozyskanie zewnętrznych pieniędzy na funkcjonowanie klubu.

14 lutego 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki Programu Wieloletniego „ Senior+” na lata 2015-2020.

Gmina nasza została zakwalifikowana do otrzymania dofinansowania w 2018 roku w kwocie 25.340 zł.

Dofinansowanie wyniesie 40% ogólnych kosztów funkcjonowania  klubu, które stanowią kwotę 63.350 zł, a więc wydatek jaki na ten cel musimy ponieść 

z budżetu gminy to 38.010 zł.

  

- Realizując zadania ujęte w planie finansowym na 2018 rok pracujemy  zmianą  planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew w obszarach wyznaczonych uchwałą Wysokiej Rady – Etap I. 

16 lutego br., z udziałem Pani architekt Aleksandry Wojciechowskiej, odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące sporządzanej zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego umożliwiające zapoznanie się właścicielom działek położonych w obszarach objętych zmianą planu z projektowanymi zakresami zmian.

Do udziału w spotkaniu zaproszonych zostało 160 osób.

W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

Mieszkańcy zgłaszali dużo pytań.

Szanowni Państwo. Plan zagospodarowania przestrzennego jest bardzo trudnym tematem. Planowanie przestrzenne jest procedurą ciągłą. Następujące nowelizacje przepisów prawa, zmieniające się zapotrzebowanie mieszkańców na nowe inwestycje, nowe potrzeby inwestycyjne, o których nie było wiadomo podczas sporządzania planu powodują, że analiza potrzeb występujących w tym względzie musi być na bieżąco prowadzona.

Odbyte spotkanie, wnioski mieszkańców i właścicieli gruntów położonych na naszym terenie wskazują, że powinniśmy planować przystąpienie do sporządzenia II etapu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Zmiana planu uwzględniałaby w części pozostałe złożone wnioski  oraz problematykę terenów znajdujących się w strefach oddziaływania wiatraków. 

Uprzejmie informuję, że prace nad realizowanym aktualnie, I etapem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy, przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem i umową zawartą z Panią architekt Aleksandrą Wojciechowską.

Prowadzone obecnie czynności dotyczyły będą uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień.

- 9 lutego 2018r. Zarządzeniem Nr 168/2018 ogłosiłam otwarty konkurs ofert na realizację w 2018r. zadania publicznego Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Ostateczny termin składania ofert upływa 5 marca 2018 o godz 15.30. Nowym elementem w konkursie jest sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za rok 2016, które należy dołączyć do oferty. Taki wymóg w ofercie jest wynikiem kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grzegorzew, która uwzględniła to we wnioskach pokontrolnych. Kolejnym etapem konkursu będzie powołanie Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację w 2018r zadań publicznych Gminy Grzegorzew. Rozstrzygnięcie konkursu planujemy około 20 marca, tj. przed terminem rozpoczęcia rozgrywek rundy wiosennej.

 

W zakresie bieżącego utrzymania dróg uprzejmie informuję Państwa, że :

 

- Poprawiliśmy nawierzchnię drogi gminnej Grzegorzew – Skobielice poprzez uzupełnienie ubytków frezem asfaltowym w nawierzchni tłuczniowej. Roboty wykonała firma Trans - Pus z Grzegorzewa

 

- Tym samym sposobem poprawiliśmy nawierzchnię drogi gminnej ulicy Miodowej w Grzegorzewie roboty wykonała również firma Trans – Pus.

 

- Otrzymaliśmy odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Kole dotyczącą dodatkowego przejścia dla pieszych zlokalizowanego w pobliżu ośrodka zdrowia  w Grzegorzewie, iż przedmiotowa sprawa zostanie przedstawiona  do dyskusji na najbliższej powołanej komisji do spraw związanych  ze zmianami organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych  na terenie Powiatu Kolskiego. O stanowisku komisji zostaniemy poinformowani.   

 

- 31 stycznia br. na drodze krajowej nr 92 przy ul. Autostrada  w Grzegorzewie została zniszczona gminna wiata przystankowa o konstrukcji betonowej. O tym zdarzeniu została bezzwłocznie powiadomiona Komenda Powiatowa Policji  w Kole. Niestety 15 lutego otrzymaliśmy pismo,  że z powodu nie wykrycia sprawcy sprawa zostaje umorzona. W związku z tym musimy dokonać zakupu nowej wiaty przystankowej i ją w tym samym miejscu zamontować.

Koszt rozebrania i wywozu gruzu ze zniszczonej wiaty oraz zakup i montaż nowej to kwota około 6.000 zł.

 

- na bieżąco, w miarę warunków atmosferycznych, montujemy znaki drogowe. Znaki z numerami posesji zamontowane zostały w Bylicach Kolonii i Barłogach  w kierunku Grodnej. Znaki z nazwami ulic montowane będą w Grzegorzewie.

 

Pozwólcie Państwo, że dalszą część swojego wystąpienia poświęcę sprawom oświatowym.

 

Szanowni Państwo  reforma  szkolnictwa wprowadzona ustawami z 14 grudnia 2016r. tj.  ustawą  przepisy wprowadzające prawo  oświatowe,  ustawą prawo oświatowe oraz ustawą z 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych rzutuje w samorządach nie  tylko na strukturę prowadzonych przez nas szkół, ale skutkuje również zmianami finansowymi dla samorządu.

Informacja, którą teraz chcę się z Państwem podzielić jest informacją trudną.

Otrzymaliśmy ostateczną subwencję na  zadania oświatowe. Niestety jest ona w stosunku do projektowanej  niższa o 286.899 zł.

Wstępna subwencja oświatowa dla naszej gminy wynosiła 5.340 795 zł  i była wyższa w stosunku do subwencji z roku 2016 o 313.000 zł.

Do naliczenia subwencji wstępnej MEN przyjęło dane o liczbie uczniów wg staniu SIO na 30.09.2016r.  Planowany finansowy standard A wynosił 5.435 zł na ucznia.

Subwencja ostateczna na 2018 rok wynosi 5.053.896 zł i jest ona, jak wcześniej wskazałam, niższa  od planowanej na ten rok przez MEM subwencji wstępnej o  286.899 zł.

W naliczeniu subwencji  ostatecznej MEN uwzględniło stan uczniów  według danych SIO na 30.09.2017r.

Ostateczny finansowy  standard A wynosi 5.409 zł na ucznia.

Liczba uczniów w szkołach wg danych SIO stan na 30 września :

rok szkolny 2016/2017   – 537 uczniów

rok szkolny 2017/2018   -  522 uczniów ( mniej o 15 uczniów).

 

W subwencji oświatowej przyjęto wdrożenie podwyżek dla nauczycieli  w wysokości 5,35%, natomiast na etapie planowania budżetu wskaźnik wzrostu podwyżek wynosił 5%.

Na procentowy wzrost podwyżek Ministerstwo przeznaczyło środki pochodzące ze zlikwidowanych dodatków mieszkaniowych. Jak Państwo pamiętacie my wiedząc o tym, że nie będzie wypłacany dodatek mieszkaniowy, przeznaczyliśmy te pieniądze na udział własny gminy w Programie „ Szatnia na medal ”.

W związku z tym może zajść potrzeba uzupełnienia brakujących środków finansowych.

 

 

Kontynuując uprzejmie informuję, że :

- 21  grudnia  ubiegłego  roku  zadeklarowaliśmy  udział  szkół w  programie  Finansowanym  przez  Ministerstwo  Sportu pod  nazwą PROJEKT „ Szkolny  Klub Sportowy” 2018.

Projekt realizowany jest przez Szkolny Związek  Sportowy  Wielkopolska w  porozumieniu  z  gminami.

Zgłoszeniem objęliśmy:

1)   Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie  3 grupy uczniów  i tak :

ze Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie  -1  grupa  -  15  uczniów,

z  klas  gimnazjalnych  w  Grzegorzewie  - 2 grupy – 30  uczniów.

2)   Szkołę  Podstawową w  Barłogach  1 grupa  - 15 uczniów,

3)  Szkołę Podstawową w Bylicach – Kolonii – 2  grupy  30  uczniów,

Razem w naszej gminie, w dodatkowych zajęciach sportowych SKS  w roku 2018 uczestniczy 90  uczniów.

Ideą  projektu  jest organizacja  w szkołach systematycznych zajęć sportowych dla  dzieci i młodzieży  2 razy w tygodniu po  60 minut, w grupach  15 osobowych, tj. 70 godzin SKS dla każdego uczestnika projektu.

W dniu  1 lutego 2018r. podpisane zostało porozumienie ze Szkolnym Związkiem  Sportowym  Wielkopolska z siedzibą  w  Poznaniu na realizację  projektu.

Warunkiem przystąpienia gminy  do  projektu  jest udział finansowy w wysokości 200 zł  na  grupę. W  naszym przypadku  jest  to 6  grup, czyli  całkowity koszt udziału gminy w projekcie w skali  całego  roku wyniesie  1.200 zł. 

Zajęcia są  prowadzone przez nauczycieli  wychowania fizycznego. 

- Kolejną informacją , którą chcę Państwu przekazać w zakresie  oświaty jest to,  że skorzystaliśmy z możliwości doposażenia w szkołach gabinetów  profilaktyki  zdrowotnej. Na ten cel w ostatnich dniach minionego roku otrzymaliśmy dotację celową. Wydatkowana kwota na zakup wyposażenia wynosi 19.845 zł.

 

- Na zakończenie ferii zimowych wspólnie z Panem Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach- Kolonii i Panią Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie organizujemy wyjazd uczniów na wycieczkę do Łodzi, która obejmuje wejście na lodowisko, wizytę w Aquaparku. Na wycieczkę, która odbędzie się 23 lutego br. pojedzie 46 dzieci.

Z budżetu sfinansujemy koszty przejazdu i bilety wstępu.   

  

Państwo Radni, Szanowni Państwo

 

Jak zapewne słyszeliście Państwo w środkach masowego przekazu i o czym szeroko informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2018 roku następują istotne zmiany w składaniu wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR  " Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017”.  Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Oświadczenie takie  może złożyć rolnik, który spełnia następujące warunki : 1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

·         jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową,

·         płatność ONW,  

·         wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),  

·         premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);

2.  potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności  co w roku ubiegłym. Oświadczenia złożone po 14 marca 2018 r. nie będą rozpatrywane.

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich składa się w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej poprzez stronę internetową Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa.  Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami, składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja br.

Szkolenie dla rolników z terenu naszej gminy na temat wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie  na nowych zasadach odbędzie się 9 marca 2018 r. w świetlicy gminnej. Szkolenie przeprowadzi pracownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i­­ Modernizacji Rolnictwa w Kole. Serdecznie zapraszamy.

- Już dziś serdecznie zapraszam Państwa, szczególnie Państwa sołtysów, na Forum Sołtysów, z udziałem Pana Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego i Pani Izabeli Mroczek Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Spotkanie odbędzie się 5 marca 2018 r. w Kole ( MILKA). Będzie to kolejne z cyklu spotkań nt. Funduszu Rozwoju organizowanych przez Pana Marszałka.  Serdecznie zapraszam.

 - Gmina nasza była gospodarzem szkolenia dla rolników z terenu powiatu kolskiego zorganizowanego przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Szkolenie odbyło się wczoraj, 20 lutego 2018 r., w świetlicy gminnej. W szkoleniu wzięło udział 70 rolników z naszego powiatu, którzy otrzymali decyzje o przyznaniu pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie działań: „ Premie dla młodych rolników” oraz „ Restrukturyzacja małych gospodarstw ”. Tematem szkolenia była „Integrowana ochrona roślin”.

 

- Również wczoraj, tj. 20 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kłodawie,  odbyło się XXXIII Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „ Solna Dolina ” . Dziękuję Państwu Radnym, Sołtysom i naszym mieszkańcom – członkom stowarzyszenia z terenu gminy Grzegorzew, którzy wspólnie ze mną wzięli udział w zgromadzeniu. Zasadniczym celem odbywania Walnego Zgromadzenia było przyjęcie sprawozdań finansowych i merytorycznych za 2017 rok, zatwierdzenie raportu z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju za 2017 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi  za ubiegły rok.

Walne Zgromadzenie przyjęło rezygnację Pana Marka Szałka z funkcji członka zarządu i członkostwa w Stowarzyszeniu.

Na nowego członka Zarządu Stowarzyszenia, w miejsce Pana Marka Szałka, wybrany został Pan Artur Głowacz, który reprezentował będzie naszą gminę we władzach stowarzyszenia.

 

Szanowni Państwo,

 

Okres objęty niniejszym sprawozdaniem był czasem bogatym w spotkania.

 

- 6 lutego br. wzięłam w posiedzeniu Zarządu Gminnej Spółki Wodnej. Zarząd GSW opracował plan pracy na 2018 rok, omawiał sprawy bieżące spółki oraz przygotował projekty uchwał na Walne Zgromadzenie GSW, które odbędzie się  2 marca 2018 r.  

W związku z występującymi problemami w funkcjonowaniu urządzeń melioracyjnych w Bylicach-Kolonii podczas posiedzenia zarządu wysunięto propozycję włączenia Wiejskiej Spółki Wodnej w Bylicach – Kolonii do Gminnej Spółki Wodnej. 

23 lutego br. w tej sprawie zorganizowaliśmy spotkanie z rolnikami posiadającymi  grunty na terenie Bylic-Kolonii.

    

- Jesteśmy w trakcie odbywania zebrań sprawozdawczych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych. Za nami półmetek zebrań. Do tej pory spotkaliśmy na zebraniach sprawozdawczych z druhami Jednostek OPSP w Kiełczewku-Boguszyńcu, Bylicach, Barłogach i Borysławicach. W najbliższą sobotę 24 lutego odbędzie się zebranie sprawozdawcze druhów jednostki OSP w Ponętowie Dolnym.

Cykl zebrań sprawozdawczych zakończy zebranie w OSP Tarnówka zaplanowane do odbycia 17 marca 2018 r.

 

Będąc przy tematyce ochrony przeciwpożarowej uprzejmie Państwa informuję, że 28 lutego 2018 r. o godz.10.00 w Szkole Podstawowej w Barłogach przeprowadzony zostanie etap gminny XIV Turniej Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Jak co roku wezmą w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, tj. 7 uczniów klas gimnazjalnych oraz 12 uczniów szkół podstawowych, a więc po 3 reprezentantów z każdej ze szkół.  

 

- Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, wspólnie z Powiatową Komendą Policji w Kole zorganizowaliśmy akcję „ Odblaskowa Gmina Grzegorzew ”.

W ramach akcji, ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakupiliśmy kamizelki i zawieszki odblaskowe, które 8 lutego br.

wspólnie z policjantami Komendy Powiatowej Policji w Kole rozdałam uczniom Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki ” w Grzegorzewie.

Wręczenie dzieciom upominków było poprzedzone prelekcją dotyczącą bezpieczeństwa w czasie ferii, bezpiecznego poruszania się po drodze oraz tego, jak ważną rolę ogrywa noszenie odblaskowych elementów odzieży.

Funkcjonariusze wyświetlili profilaktyczny film animowany, który pomógł dzieciom utrwalić przekazaną wiedzę i uatrakcyjnił spotkanie.

Dziękujemy Panu Komendowi Powiatowemu Policji i funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Kole za wspólnie podejmowane działania prewencyjne prowadzone na rzecz poprawy bezpieczeństwa.

 

Szanowni Państwo,

Wielokrotnie podkreślam aktywność i warte naśladowanie postawy naszej młodzieży. Tak będzie też i dzisiaj.

Otóż nasza młodzież realizuje kolejny projekt pn. „ Projekt Ja, czyli grzegorzewskie metamorfozy”. 9 lutego 2018 r. wzięłam udział w inauguracji projektu.

To kolejny bardzo ciekawy pomysł naszej młodzieży. To pierwszy projekt realizowany przez nowopowstałe Stowarzyszenie NonStop. Projekt finansowany jest w ramach programu „ Równać Szanse” z pieniędzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i będzie realizowany do lutego do sierpnia 2018 r. Bierze w nim udział 18 młodych ludzi w wieku od 13 do 18 lat.

Celem projektu jest rozwój samoświadomości, meta myślenia, sprawdzenie mocnych i słabych stron oraz wzrost pewności.

Osią projektu są tak często oglądane przez młodzież w telewizji metamorfozy. Celem projektu jest metamorfoza zewnętrzna i wewnętrzna młodych, ale nie przy pomocy magii, ale na drodze działań warsztatowych, zadań zwiększających samoświadomość i pewność siebie, gier w przestrzeni publicznej, działań własnych i spotkań z wieloma ludźmi. Metamorfoza zewnętrzna obejmie przemianę ciała poprzez sport i zdrowe odżywianie. Młodzież dowie się jak zdrowie fizyczne i odżywianie przekłada się na zdrowie psychiczne i będzie mogła wypróbować to w działaniu. Metamorfoza wewnętrzna to praca nad celem z jakim przyjdą do projektu, podniesienie umiejętności skutecznej komunikacji werbalnej   i niewerbalnej warsztatowo i w wielu działaniach, sprawdzenie mocnych i słabych stron oraz nabycie pewności siebie poprzez warsztaty, liczne gry i wyzwania, Młodzi dowiedzą się, co strojem makijażem i fryzurą komunikują światu i jak nad tym pracować, aby wizerunek stał się ich sprzymierzeńcem. Finał projektu to wybieg stare zdjęcie, rozdarcie zasłony  i na czerwony dywan wychodzi nowy człowiek, jest to rodzaj rytuału, po którym już jako silny młody człowiek świadomie zmierza do wybranego portu. Projekt jest nastawiony głównie na samopoznanie, zrozumienie swoich mocnych  i słabych stron poprzez warsztaty psychologiczne, różne ćwiczenia, gry, zadania  i wyzwania prowadzące do pokonywania kolejnych barier po których zawsze będzie następowało omówienie. Młodzi będą również sprawdzać swoją silną wolę trenując i spisując zjadane zdrowe produkty działając w imię zasady w zdrowym ciele zdrowy duch! Zdrowsi, bardziej świadomi i silniejsi wewnętrznie staną się swoimi największymi sprzymierzeńcami Efektem jest nowy młody człowiek świadomy siebie i działania tłumu, wie jak zmienić marzenia w cel i ma siłę, aby tego dokonać.

Jeszcze raz dziękuję za aktywność i życzę skuteczności w realizacji projektu deklarując wsparcie ze strony naszego samorządu.

 

Na zakończenie swojego wystąpienia, na prośbę Rodziny Państwa Światek poszkodowanej w wyniku orkanu Fryderyka, który przeszedł przez Polskę 18 stycznia 2018 r., składam serdeczne podziękowania na WIEKIE I DOBRE SERCA.

Państwo Świątek wyrażają ogromną wdzięczność za każde wsparcie, które zostało im udzielone. Cała rodzina dziękuje społeczności naszej gminy za wrażliwość, wyjątkowe zaangażowanie i ofiarność w niesieniu pomocy.

 

Dziękuję

Wójt Gminy

/-/  Bożena Dominiak