Informacja

o pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym

tj. w okresie od 27 marca do 23 kwietnia 2018 r.

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,

Szanowni Państwo,

 

Przedkładam sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniejsesji, tj. od 27 marca 2018 r.

 Państwo Radni, Szanowni Państwo, Drodzy Goście

 Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 3 zarządzenia dotyczące :

1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej   w Grzegorzewie za 2017 rok

2. Wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 r. w zakresie dokonania przeniesień środków finansowych pomiędzy paragrafami w ramach działów  i rozdziałów budżetu celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

3. Powierzenia pracownikowi pełnienia obowiązków Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie.

Niniejszym zarządzeniem powierzyłam na okres 3 miesięcy pełnienie obowiązków Kierownika ZEAS Pani Renacie Szkudlarek.

Uprzejmie wyjaśniam, że zgodnie z obowiązującym aktualnie Statutem ZEAS Kierownik ZEAS zarządza ZEAS, co oznacza, że posiada kompetencje do podejmowania w jego imieniu wszelkich czynności prawnych i faktycznych wobec podmiotów zewnętrznych. Kierownik jest również zwierzchnikiem pracowników ZEAS.

W związku z nagłym odejściem Kierownika, Zespół Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół znalazł się w trudnej sytuacji, albowiem zabrakło osoby, która jest niezbędna dla zapewnienia normalnego działania ZEAS. Utrzymywanie się jakie stanu rzeczy w dłuższym czasie uniemożliwiałoby prawidłowe funkcjonowanie ZEAS oraz skutkowałoby niedopełnieniem bieżących obowiązków, do których potrzebny jest jego podpis.

Kierownika ZEAS powołuje i odwołuje Wójt, ale dopiero po przeprowadzeniu konkursu. Proces rekrutacji może potrwać ok. 2 miesięcy. Do czasu wyboru nowego kierownika ZEAS musimy zachować ciągłość działania ZEAS i nie dopuścić do paraliżu organizacyjnego.

Dlatego też niezbędnym stało się powołanie osoby, która pełniła będzie obowiązki kierownika ZEAS do czasu wyłonienia nowego pracownika na to stanowisko. Zastosowanie takiego rozwiązania posiada ramy prawne wynikające z art.21 ustawy o pracownikach samorządowych, a potrzeba taka bezwzględnie wystąpiła, z czego wszyscy zdajemy sobie sprawę.

Pani Renata Szkudlarek pełniąc obowiązki kierownika podejmowała będzie czynności niezbędne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ZEAS. Decyzje, które nie wymagają natychmiastowego podjęcia, a mają znaczenie dla ZEAS na przyszłość mogą zostać pozostawione do decyzji nowego Kierownika.   

 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Wykazując się dbałością o finanse gminy i korzystając z występujących możliwości pozyskania do budżetu gminy zewnętrznych środków finansowych      w ostatnim czasie złożyliśmy wnioski aplikacyjne :

 -  do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu  Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ”   na projekt pn. ,,Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu     w miejscowości Grodna”.

Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to miesiąc lipiec.

Własnymi siłami napisaliśmy Program Funkcjonalno - Użytkowy, który był  dokumentem wymaganym do wniosku.

 - Odpowiedzieliśmy na nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego pn. ,,Nasza wieś, nasza wspólną sprawą”.

Z tego względu, że beneficjentami konkursu mogą być tylko stowarzyszenia wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej 9 kwietnia złożyliśmy  wniosek o dofinansowanie kwotą 10.000 zł „ Wykonania tablicy pamiątkowej na grobowcu wojennym ofiar ataku lotnictwa niemieckiego na ludność cywilną w dniu 3 września 1939 r. ”.

Na mogile poległych w 1939r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym   w Grzegorzewie zamierzamy w tym roku nie tylko wykonać nową tablicę pamiątkową, ale przede wszystkim pomnik ten wyremontować.   Uprzejmie informuję, że nasz wniosek złożony do Wojewody Wielkopolskiego o pomoc finansową na remont mogiły poległych w 1939r. został rozpatrzony pozytywnie. Na podstawie zarządzenia nr 112/18 z dnia 5 kwietnia 2018 roku  Pan Wojewoda przyznał Gminie Grzegorzew dotację celową w kwocie 20.000,00 zł  z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy i remont grobów wojennych.

Podpisaliśmy z Panem Wojewodą Wielkopolskim w tej sprawie stosowne porozumienie. W ciągu 60 dni od dnia podpisania porozumienia otrzymamy środki finansowe. Termin wykorzystania dotacji oraz remont mogiły ustalony zostałdo dnia 31 grudnia 2018 roku.

 - Pozytywnie rozpatrzony został nasz wniosek o dofinansowanie środkami Urzędu Marszałkowskiego „ Przebudowy drogi gminnej w Ladorudzku ”.

Jesteśmy na liście jednostek samorządu objętych udzieleniem pomocy finansowej. Przyznano nam dotację w kwocie 118.500 zł.

Przyznane środki wprowadzimy do budżetu na najbliższej sesji, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

 

Przechodzimy do bloku tematycznego dotyczącego realizowanych inwestycji.

I tak uprzejmie informuję :

 - Przebudowa ulicy Słonecznej, Piaskowej oraz Rzecznej w Barłogach – w dniu   29 marca ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na realizację zadania. Otwarcie ofert nastąpiło 12 kwietnia br. Złożona została tylko jedna oferta, która    o 61% przewyższała sumę jaką dysponujemy i którą  zaplanowaliśmy na realizację zadań. W związku z powyższym 13 kwietnia unieważniłam postępowania przetargowe i złożyłam wniosek do Urzędu Marszałkowskiego  o wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz  podziału inwestycji na II etapy.

W zakres I etapu wchodzić będzie wykonanie planu funkcjonalo-użytkowego, natomiast w II etapie roboty budowlane.

Pozostajemy w przekonaniu, że Urząd Marszałkowski pozytywnie ustosunkuje się do naszego wniosku, co pozwoli nam ponownie ogłosić przetarg.

 - Droga Boguszyniec - Chojny – dziś, tj. 23 kwietnia,  geodeci dostarczyli mapy  do celów projektowych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu     w dniu 19  kwietnia wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla tej inwestycji. Postanowienie uprawomocni się    po 30 dniach. Po tym terminie RDOŚ wyda decyzję, która uprawomocni się po kolejnych 30 – dniach.

Przystępujemy do ogłoszenia przetargu na wykonanie tego zadania.    

 - Droga Borysławice Kościelne - Dąbrówka – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w dniu 28 marca 2018 r. (data wpływu do urzędu   30 marca ) wydał długo oczekiwaną decyzję o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka.  W najbliższym dniach decyzja uprawomocni się i wykonawca robót, tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Kole wejdzie na budowę.

- Hala sportowo- środowiskowa w Grzegorzewie – prace cały czas trwają. Na zewnątrz firma przygotowuje teren pod place i drogi. Trwają prace przy malowaniu elewacji oraz montowane są kanały wentylacyjne. 

W dniu 9 kwietnia odbyła się Rada Budowy w której uczestniczyli : wykonawca, inspektorzy nadzoru oraz Panie projektantki.  Poruszane tematy to m.in.: wykonanie przyłącza energetycznego, szczegółowe elementy wykończenia wnętrz, kolorystyki oraz kwestia ogrodzenia.

Na dziś wykonano 100% odwodnienia hali, na placu budowy znajduje się już kostka brukowa, elementy wygłuszenia. 

Z uwagi na warunki atmosferyczne, ujemne temperatury, które uniemożliwiły wykonanie zaplanowanych robót takich jak kanalizacja zewnętrzna i tynk elewacyjny, zgodnie z harmonogramem wykonawca zwrócił się z pismem   o przesunięcie termin wykonania inwestycji do 10 sierpnia 2018 r. 

- Trwa budowa kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia ścieków deszczowych     z terenu hali sportowej oraz planowanego parking przy ulicy Choińskiej. Zadanie wykonujeRejonowy Zarząd Spółek Wodnych w Kole. Termin wykonania robót   do końca maja 2018 r.

- Przebudowa ul. Słonecznej i Krótkiej w Grzegorzewie – wykonaliśmy dokumentację techniczną na powyższe zadania. Jest ona w trakcie uzgodnień.    Po uzyskaniu opinii i uzgodnień wystąpimy do Starostwa Kolskiego   o pozwolenie na budowę.

 - Dokończenie przebudowy drogi w Zabłociu – Mamy opracowaną dokumentację techniczną. Wystąpiliśmy o uzgodnienie dokumentacji. Wymaga ona uzgodnienia aż z pięcioma spółkami PKP.

 Na przebudowanym w roku ubiegłym odcinku drogi w Zabłociu wykonaliśmy   zjazdy do pól. Wykonano łącznie 21 zjazdów z kruszywa łamanego za kwotę  10.700 zł. Zjazdy wykonała firma z Grzegorzewa.

 - 24 kwietnia, tj. jutro rozpoczniemy przygotowanie kortu tenisowego do sezonu letniego. Na karcie uzupełniamy mączkę w ilości 6 ton. Koszt prac to kwota ok. 5.000 zł.

 - Prowadzimy bieżące naprawy na drogach gminnych. W ostatnim okresie równiarka pracowała w : Ladorudzku, Tarnówka, Ponętów Dolny, Grzegorzew, Barłogi. W najbliższym czasie będzie wykonywała roboty  w Borysławicach Zamkowych, Borysławice Kościelne, Grodna, Bylice, Bylice Kolonia, Kiełczewek, Zabłocie Boguszyniec. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniliśmy firmę z Lichenia  na wykonywanie prac.

 - Przewozimy materiał – frez asfaltowy - otrzymany z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na plac wykonawcy. Materiał będzie przesiany i gotowy    do ułożenia na wskazanych drogach. Przewidywana ilość 1000 ton frezu wystarczy na wyremontowanie około 2 km odcinków dróg.

 - Zamówiliśmy nową wiatę autobusową na przystanek przy drodze krajowej nr 92 w pobliżu Chojen. Stara wiata została zniszczona przez nieznanego sprawcę. Termin zamontowania przystanku do 10 maja br.

 - Informuję, że w dniu 16 kwietnia SAEPID  w Kole dokonał przeglądu przystanków i wiat autobusowych. Uwag nie stwierdzono.

 - W piątek, 13 kwietnia odbył się  przegląd rynien i rur spustowych na budynku Urzędu Gminy. Podczas przeglądu stwierdzono, że rynny z tyłu budynku   są całkowicie do wymiany.

 - Sukcesywnie realizujemy zadania w ramach funduszu sołeckiego i tak :

 - Borysławice Zamkowe – dokonujemy przeglądu złożonych ofert na zakup kosiarki oraz krzeseł,

- w Zabłociu  - trwa remont ścian w korytarzu remizy OSPoraz pomieszczenia tzw. Klubu. Aktualnie wykonywane są roboty polegające na gruntowaniu ścian. Na te zadanie przeznaczono łącznie środki   w wysokości 10.922,48 zł.

- w Boguszyńcu- wokół remizy OSP mieszkańcy wyrwali wszystkie krzaki obecnie montowane jest ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej. Bardzo mieszkańcom dziękujemy.

Roboty wykonuje firma  z Grzegorzewa. Na to zadanie przeznaczone jest 14.782,54. Termin realizacji do 30 kwietnia br.

 - Ponętów Dolny – została wykonana wymiana stolarki okiennej w budynku remizy OSP w Ponętowie Dolnym. W chwili obecnej trwają prace wykończeniowe. Roboty wykonuje firma z Grzegorzewa. Koszt tych robót 8.000 zł. Termin realizacji do 30 kwietnia br.

 - Tarnówka- 6 kwietnia 2018 r. podpisana została umowa z Panem Ryszardem Kasiorkiem z Babiaka na opracowanie dokumentacji technicznej i montaż 1 lampy z przewodem oświetleniowym w miejscowości Tarnówka na kwotę 10.824,00 zł brutto z terminem wykonania do 20 grudnia 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

 - Realizując projekt „Nasza przestrzeń –konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach ” zgodnie  z Indywidualnym Planem Konsultacji  odbyły się dwa spotkania warsztatowo-konsultacyjne z mieszkańcami      tj. 19.04.2018 r.  w Grodnej  i 20.04.2018 r.   w Borysławiach Kościelnych.

Celem konsultacji społecznych jest wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenów wspólnych. Dotyczy to działek: w Grodnej /teren przy świetlicy wiejskiej / oraz w Borysławiach Kościelnych /działka przy remizie OSP /.

Bardzo cieszy fakt dużego zaangażowania mieszkańców w kwestię zagospodarowania działek, którzy żywo dyskutowali i wskazywali pomysły jej urządzenia w taki sposób , aby wszyscy - dorośli , młodzież i dzieci mogli miło spędzać wolny czas.

Potrzeby i pomysły związane z zagospodarowaniem działek mieszkańcy mogli przedstawić w czasie spaceru badawczego na wydrukowanych mapach. 

W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Wspomagania Wsi: Pani Agnieszka Kozakoszczak w roli moderatorki oraz Pani Magdalena Chustecka i Pan Krystian Połomski natomiast  sprawy planowania przestrzennego w naszej Gminie omówiła architekt Pani Aleksandra Wojciechowska.

Ze zgłoszonych przez mieszkańców wariantów i pomysłów  na drugim spotkaniu konsultacyjnym - 24 maja 2018 r. w Grodnej oraz 25 maja 2018 r. w Borysławiach  zostanie wspólnie wypracowana koncepcja  zagospodarowania działek.

Aby zagospodarować te działki zgodnie z oczekiwaniami i planami mieszkańców naszym zadaniem jest dokonanie zmiany ich przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gminy, nad zmianą którego aktualnie pracujemy.  Działka w Borysławicach w obowiązującym aktualnie planie przeznaczona jest pod działalność gospodarczą. Natomiast w przypadku działki     w Grodnej koniecznym będzie jej odrolnienie, co wymagało będzie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

- Trwają prace związane ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego  naszej Gminy.

4 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie komisji urbanistyczno-architektonicznej, która po szczegółowym zapoznaniu się z projektem omawianych dokumentów zaopiniowała przyjęte ustalenia pozytywnie bez uwag. Kolejnym etapem zmiany planu jest uzyskanie wymaganym prawem opinii  uzgodnień.

- W grudniu 2017 roku przystąpiliśmy do konkursu organizowanego przez Fundację Ekologiczną „Zielona Akcja” pn. „Drzewa dla bioróżnorodności, Drzewa dla Klimatu”- wykonanie modelowych, edukacyjnych śródpolnych stref zadrzewień, wspierających zachowanie bioróżnorodności i łagodzących zmiany klimatyczne na terenie województwa wielkopolskiego.

Konkurs miał na celu propagowanie ciekawych inicjatyw podejmowanych przez społeczności lokalne na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności. Konkurs realizowany był w ramach projektu „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W związku z udziałem w konkursie otrzymaliśmy 180 sztuk drzew w tym :

Lipa – 20 szt.

Kasztan – 20 szt.

Świerk pospolity – 70 szt.

Cis pospolity – 70 szt.

 

Drzewa zostały posadzone na terenie Grzegorzewa – przy oczyszczalni ścieków, przy stadionie gminnym, przy ośrodku zdrowia oraz świetlicy gminnej.

Do kompensacji stanu zadrzewienia na naszym terenie przyczyni się również dotacja, jaką otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 14.400,00 zł. na zakup sadzonek drzew miododajnych. Wkład gminy, to 10 %.

W ramach otrzymanej dotacji zostaną zakupione lipy, które będą posadzone przy oczyszczalni ścieków w Grzegorzewie.

 - W lutym przyjęliśmy 360 wniosków na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 233 316,25 zł.

Pieniądze zostaną wypłacone do 30 kwietnia br.

 - Jednocześnie informuję Państwa, że z dniem 15 maja 2018 r. upływa termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski składamy wyłącznie elektronicznie.

 

 Państwo Radni,  Szanowni Państwo,

 

W ustawowym terminie, tj. do dnia 20 kwietnia br. dyrektorzy szkół, złożyli na moje ręce projekty arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2018/2019.

Obecnie arkusze podlegały będą zaopiniowaniu przez Kuratorium Oświaty,zaś ostateczny termin ich  zatwierdzenie upływa 29 maja br..

Pomimo trudnej sytuacji, jaka występuje w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół zadania realizowane są terminowo.

Zostały wyliczone zwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji zwiększenie wynagrodzeń następuje od 1 kwietnia 2018 r.

Jutro nastąpi wypłata podwyżek płac.

Zapewniam, że nie występuje też żadne zagrożenie w terminach wypłaty bieżących wynagrodzeń.

Został przygotowany i złożony wniosek do Rządowego Programu „ Aktywna tablica”. Dotyczy on Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie i Szkoły Podstawowej w Barłogach.

Z tego względu, że śp. Jolanta Cieślak nie miała zastępcy powierzyłam pełnienie obowiązków Kierownika ZEAS Pani Renacie Szkudlarek.

O kolejnych działaniach w zakresie organizacji pracy ZEAS będę Państwa na bieżąco informować.

 

Szanowni Państwo,

Wielokrotnie w ostatnim czasie informowałam Państwa o zmianach w przepisach prawa. Mówiliśmy o nowym prawie wodnym, zmianach w ustawie o samorządzie gminnym, Kodeksie wyborczym czy ostatnio dyskutowanych na posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy zmianach w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dziś chciałabym powiedzieć o zmianach, jakie nastąpiły zdniem 1 kwietnia 2018 r. w ustawie  –Prawo łowieckie, która zmieniła system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych. Od 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody, a szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli organu wykonawczego gminy lub jednostki pomocniczej gminy, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw. Po zakończeniu oględzin sporządza się protokół. Członkowie zespołu, mają prawo wnieść zastrzeżenia do protokołu wraz z uzasadnieniem. Protokół z oględzin sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdego członka zespołu. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu. W celu rozpatrzenia odwołania nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe dokonuje odpowiednio oględzin lub szacowania ostatecznego. Po zakończeniu oględzin lub szacowania ostatecznego sporządza się protokół. Nadleśniczy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  ustala wysokość odszkodowania, w drodze decyzji. Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe organizować będzie szkolenia w zakresie szacowania szkód łowieckich dla: przedstawicieli gmin, przedstawicieli izb rolniczych i przedstawicieli dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich. Harmonogram szkoleń zostanie ustalony i wdrożony zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

- 16 kwietnia br. Radni Rady Gminy spotkali się na posiedzeniu wspólnym Komisji stałych. Państwo Radni wypracowali propozycję inwestycji na drogach powiatowych, które realizować będziemy w 2018 roku wspólnie z Powiatem Kolskim. Państwo Radni przedyskutowali także pozostałe projekty uchwał stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

Dużo miejsca i uwagi przeznaczyliśmy na omówienie stopnia zaawansowania realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych przyjętych na bieżący rok.

Radni Rady Gminy pozytywnie ustosunkowali się do wniosku Zarządu Gminnego OSP w Grzegorzewie w sprawie podwyższenia ekwiwalentu dla druhów jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarnąi Gminę Grzegorzew.

Projekt uchwały w powyższej sprawie stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

Z członkami Zarządu Gminnego OSP RP w Grzegorzewie spotkałam się na posiedzeniu odbytym 13 kwietnia 2018 r.

W trakcie posiedzenia podsumowano kampanię sprawozdawczą za 2017 rok     w naszych 8 jednostkach OSP. Omówiono sprawy organizacyjne oraz dyskutowano na temat przygotowania jednostek OSP do obchodów Dnia Strażaka.

Z okazji święta druhów ochotników odbędą się wspólne uroczystości w OSP Borysławice i OSP Bylice.

12 maja 2018 r.  odbędzie się Dzień Otwartej Strażnicy w Jednostce OSP Grzegorzew.

Szczególny wymiar tego święta będzie udziałem Jednostki OSP Kiełczewek-Boguszyniec, która 3 maja świętować będzie doniosły Jubileusz 90. rocznicy Powstania Jednostki. Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się o godz. 11.30.

Już dziś składamy gratulacje i najlepsze życzenia.

 

Szanowni Państwo,

Przed nami 227.rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Zapraszam Państwa na uroczystości z tej okazji, które odbędą się 30 kwietnia przy Pamiątkowym Krzyżu przy ulicy Piaski w Grzegorzewie.

Uroczyste obchody święta 3 Maja przygotowuje Zespół Szkolno-Przedszkolny   w Grzegorzewie.

Uroczystości rozpoczniemy o godz.10.30 przemarszem sprzed budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie. O 11.00 spotkamy się przy Krzyżu na Piaskach, gdzie uczniowie szkoły wystąpią z montażem słowno-muzycznym, następnie wspólnie z Księdzem Proboszczem Krzysztofem Pietryga pomodlimy się w intencji naszej Ojczyzny.

Na ręce Pana Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego składamy podziękowania dla całej społeczności szkolnej za współorganizację uroczystości.

 

Dziękuję

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak