Informacja

o pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 19 lutego do 22 marca 2019 r.

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,Szanowni Państwo,
 
Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj.  od dnia 19 lutego 2019 r. do dziś.

Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 5 zarządzeń.
I tak :
- Celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań z zakresu obsługi placówek oświatowych zarządzeniem z dnia  28 lutego 2019 r. powierzyłam Pani Renacie Szkudlarek pełnienie obowiązków Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie.
W związku ze zmianą na stanowisku Kierownika ZEAS, na mocy kolejnego z wydanych przeze mnie zarządzeń, przeprowadzona została inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół. Inwentaryzacja przeprowadzona została w dniach 26 – 28 lutego, według stanu na dzień 28 lutego 2019 r.
Bardzo dziękuję Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Pani Renacie Szkudlarek, a na ręce Pani Kierownik składam podziękowania wszystkim Paniom, Pracownicom ZEAS za zrozumienie, za wielkie zaangażowanie i ogromny osobisty wkład pracy.

Będąc przy tematach oświatowych uprzejme informuję, że 11 marca wspólnie z Panią Skarbnik Gminy oraz Panią Kierownik ZEAS spotkałam się z dyrektorami naszych szkół. Przedyskutowaliśmy sprawę dowozu uczniów do szkół od nowego roku szkolnego 2019/2020 oraz kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020.
21 kwietnia mija termin złożenia przez dyrektorów arkuszy organizacji szkół   do organu prowadzącego, które podlegają zaopiniowaniu przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i ostatecznemu zatwierdzeniu do dnia 25 maja.
Szczegóły dotyczącego organizacji nowego roku szkolnego przedstawię Państwu Radnym na spotkaniu Rady Gminy.

Uprzejmie informuję, że realizujemy Program Klub Sportowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach którego nasze szkoły uczestniczą w dodatkowych zajęciach sportowych ( SKS ). Na realizację programu przeznaczyliśmy z naszego budżetu 1.200 zł. Utworzonych zostało 6 grup ( w Grzegorzewie – 3 grupy, w Bylicach Kolonii – 2 oraz w Barłogach – 1 grupa ). Program finansuje zatrudnienie nauczycieli, zakup sprzętu sportowego, koszty ubezpieczenia. Realizowany będzie do 15 grudnia 2019 r.
 
Szanowni Państwo,
Rozstrzygnęliśmy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych gminy  w 2019 roku. Zarządzeniem nr 14/2019 z dnia 4 marca 2019r. powołana została komisja konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert  na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, tj. pomocy w dożywianiu rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Do dnia 28 lutego 2019 roku do Urzędu Gminy w Grzegorzewie wpłynęło 5 ofert.
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zarządzeniem Nr 15/2019  z dnia 8 marca 2019r. oferentom przyznano następujące kwoty dotacji:
1. KS ORZEŁ Grzegorzew w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej   i sportu ( piłka nożna ) - 46. 500,00 zł,
2. KS LZS SPARTA Barłogi w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (piłka nożna)- 31.500,00 zł,
3. KS LZS SPARTA Barłogi w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (tenis stołowy)- 1.000,00 zł,
4. Koniński Bank Żywności w zakresie pomocy społecznej – 5.000,00 zł
5. Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej w zakresie kultury, sztuki – 3.000,00 zł.

- 15 marca br. wydałam zarządzenie ustalające wysokość stawek i opłat za korzystanie z Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie. Stawki opłat wypracowaliśmy wspólnie z Państwem Radnymi na posiedzeniu wspólnym komisji i wynosić one będą :
a) za wynajem całego boiska hali sportowej (płyty głównej) do celów treningowych i szkoleniowych dla osób indywidualnych i grup zorganizowanych – 60 zł. brutto   za każdą godzinę.
b) za wynajem 1/2 boiska hali sportowej – 30 zł. brutto za każdą godzinę.
c) za wynajem hali sportowej na mecze i turnieje z udziałem publiczności – 100 zł. brutto za każdą godzinę.
d) wynajem hali sportowej pokrytej wykładziną z udziałem publiczności – to koszt 150 zł. brutto za każdą godzinę.
e) za  korzystanie z urządzeń oraz sali fitness – 20 zł. brutto za każdą godzinę, za  stół do tenisa – 10 zł. brutto za każdą godzinę.
Opłaty pobierane będą od 1 kwietnia 2019 r.


Szanowni Państwo, Państwo Radni

- Trwają roboty inwestycyjne na ulicy Piaskowej i Słonecznej w Barłogach.

- Wszyscy, tj. 15 Radnych Rady Gminy wzięło udział w posiedzeniu wyjazdowym, a właściwie objazdowym, bowiem 14 marca Państwo Radni dokonali przeglądu gminnych dróg.
Zwizytowaliśmy również inwestycję prowadzoną w Barłogach.
Podsumowania wyjazdu dokonamy na najbliższym posiedzeniu wspólnym Rady Gminy, które jak planujemy z Panem Przewodniczącym Rady Gminy, odbędzie się jeszcze w marcu.
Na spotkaniu tym przedyskutujemy problematykę dot. ogłoszonego przez Wojewodę Wielkopolskiego naboru wniosków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
 
- W związku z modernizacją linii kolejowej E20 na terenie naszej gminy  w okresie od poniedziałku do piątku  tj. w dniach : 18 – 22 marca br. został zamknięty przejazd kolejowy na ul. Toruńskiej w Grzegorzewie. Natomiast w Barłogach zamknięcie przejazdu na ul. Warszawskiej nastąpi w okresie od soboty  do czwartku tj. od 23 do 28 marca br.

- 7 marca 2019r. odbył się przetarg na budowę sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny. W postępowaniu złożono 5 ofert, z czego jedna nie spełniła wymogów formalnych, a pozostałe oferty przewyższały zabezpieczoną w budżecie gminy kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 27 marca odbędzie się drugie postępowanie przetargowe.

- Druhowie OSP z Grzegorzewa i Bylic uporządkowali krzewy i podcinają gałęzie drzew, które rosną w pasach drogowych dróg gminnych, co zwiększa niebezpieczeństwo w komunikacji na tych drogach. Druhowie przepracowali  290 godzin o wartości 2.800 zł. Druhowie zrzekają się pieniędzy  na rzecz swoich jednostek. Bardzo dziękujemy Panu Prezesowi Radnemu Łukaszowi Łuczyńskiemu i Panu Naczelnikowi Radnemu Panu Michałowi Sucinie oraz wszystkich Druhom zaangażowanym w prowadzone prace.
- Na terenie naszej Gminy trwają prace polegające na poprawie nawierzchni dróg gminnych nieutwardzonych poprzez profilowanie równiarką samojezdną. Roboty wykonuje firma z Lichenia, która złożyła najkorzystniejszą ofertę na usługę tej maszyny i walca. Koszt jednej roboczogodziny wynosi 141,45 zł brutto. Najwyższa oferta opiewała na kwotę 150 zł.

- Zamontowaliśmy wiatę autobusową przy nowo wybudowanej drodze Boguszyniec – Chojny.  Roboty wykonał Zakład Wielobranżowy „SOPEL”  z Lipników. Koszt zadania 5.535,00 zł ,

- Starostwo Powiatowe w Kole w odpowiedzi na nasze pismo w sprawie wyznaczenia nowych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Warszawskiej  z drogami gminnymi ul. Spółdzielczą i Zieloną w Barłogach, poinformowało nas, że zostanie zorganizowana komisja w tej sprawie, o wynikach ustaleń zostaniemy poinformowani odrębnym pismem.
- Powiatowy Zarząd Dróg w Kole poinformował nas o tym, że po naszej interwencji dokonano sprawdzenia nawierzchni dróg powiatowych oraz przeprowadzono naprawy  cząstkowe masą na zimno.


Szanowni Państwo, Państwo Radni

- 8 marca br. złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie   w ramach Programu „ Szatnia na Medal ” zadania pn. „Remont zaplecza szatniowo – magazynowego wraz z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych”  w budynku socjalnym na stadionie w Grzegorzewie.   W ramach zadania wykonany zostanie: remont posadzek na dużej sali i wejściu, sufit podwieszany wraz z malowaniem ścian, docieplenie elewacji budynku oraz podjazdy dla niepełnosprawnych i opaska wokół budynku na kwotę 88.843,99 zł.
Jednocześnie uprzejme informuję, że Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 11 marca br.,  w wyniku przeprowadzonej kontroli, zaakceptował pozytywnie złożone sprawozdanie końcowe  z wykonania remontu budynku szatniowo – sanitarnego  na Stadionie Gminnym  w Grzegorzewie”, który został wykonany w grudniu 2018 roku.
- Starosta Kolski pismem z dnia 21 lutego 2019 r. zwrócił się do nas z prośbą   o informację czy Gmina Grzegorzew jest zainteresowana wspólną realizacją zadania  w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  w 2019 r. 
Pismem z dnia 7 marca 2019 r. poinformowaliśmy Pana Starostę, że jesteśmy  zainteresowani  kontynuowaniem tego zadania  i przeznaczymy na ten cel środki finansowe w wysokości 20 tys. zł.
Na kolejną sesję Rady Gminy przygotowany zostanie projekt stosownej uchwały   w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy na powyższy cel.

W zakresie gospodarki nieruchomościami uprzejmie informuję Państwa, że :
1. 15 marca br. w Kancelarii Notarialnej Pani Doroty Jędrychowskiej został podpisany akt notarialny na zamianę działek położonych w Bylicach pomiędzy Gminą Grzegorzew, a Państwem Marzeną i Dariuszem Łączkowskimi.
Gmina Grzegorzew dokonała zamiany działek gminnych o nr 259/1 i 339/1  o pow. 1,05 ha na działkę nr 188/1 o pow. 0,65 ha celem utworzenia miejsca rekreacji  i wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Bylice.

2. Na 18 kwietnia 2019 r. ogłoszony został przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Ponętowie Dolnym stanowiących własność Gminy Grzegorzew na następujące działki:
- działka o nr geodezyjnym 124 o pow. 0,58 ha, cena wywoławcza 17 500,00 zł.
Przetarg odbędzie się o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Grzegorzew, sala USC.
- działka o nr geodezyjnym 47/1 o pow. 1,0137 ha, cena wywoławcza 42 100,00 zł. Przetarg odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Grzegorzew, sala USC.

3. Finalizujemy sprawę sprzedaży działki gminnej o nr geodezyjnych 1368/1  o pow. 0,0182 ha położonej w Grzegorzewie przy ul. Góry stanowiącej własność Gminy Grzegorzew. Podczas dzisiejszej sesji podjęta zostanie uchwała w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym przedmiotowej nieruchomości. Kolejnym działaniem będzie wycena działki przez rzeczoznawcę majątkowego.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

- 12 marca 2019r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie podczas, którego udzielono Zarządowi GSW w Grzegorzewie absolutorium za 2018 rok.
Uprzejmie informuję, że Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie w 2018 roku  dysponowała budżetem w wysokości 214 020,78 zł:
- w tym składki członkowskie 67 371,30 zł
- udział zainteresowanych 9 250,44 zł
- uzyskane dotacje:
Gmina Grzegorzew 35 000,00 zł
Powiat Kolski 2 200,00 zł
Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki 81 601,00 zł
- udział w kosztach konserwacji 13 350,45 zł
Uzyskane dotacje stanowiły 55,51 % całości zebranych składek członkowskich.
Ściągalność składek dla całej spółki była na poziomie 78,39 % całości zebranych składek członkowskich.
W 2018 roku wykonano konserwację rowów o długości 20 528 mb
- w ramach składek członkowskich wykonano 9 138 mb,
- w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wykonano 3 650 mb,
- w ramach dotacji Urzędu Gminy w Grzegorzewie wykonano 3 630 mb,
- w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wykonano 4 110 mb.
Usunięto 21 szt. awarii w sieci drenarskiej.
Podczas Walnego Zgromadzenia uchwalono składkę na rzecz Gminnej Spółki Wodnej na 2019 rok. Składka wynosiła będzie 27 zł od 1 hektara zmeliorowanych gruntów, składka pozostała na poziomie roku ubiegłego.

- Jak wcześniej Państwa informowaliśmy w dalszym ciągu staramy się o rozbiórkę budynku zlokalizowanego na działce nr 321/2 położonej w Zabłociu. Wystąpiliśmy z pismem do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Kole   o niezwłoczne podjęcie działań mających na celu zabezpieczenie budynku, który jest w złym stanie technicznym.   W odpowiedzi na nasze pismo PINB w Kole poinformował, żeby Gmina wystąpiła z wnioskiem o nabycie spadku, ponieważ aktualnie organ nie ma komu wydać decyzji  na rozbiórkę budynku.
Obecnie przygotowujemy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Grzegorzew do Sądu Rejonowego w Kole.

- W 2019 r. stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalona została w wysokości 1,00 zł. na litr. / Zwrot podatku na 1 ha użytków rolnych wynosi  max. 100,00 zł. / oraz 30,00 zł  średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.  Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 kwietnia do 31 maja 2019 r. W lutym br. złożono 373 wnioski. Pozytywnych decyzji wydano 373.  Kwota do zwrotu rolnikom to 255 708,84 zł.
Ustawa z dnia 5 marca 2019 r., która weszła w życie 6 marca 2019 r. wydłużyła   w 2019 roku termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego   w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do 31 marca 2019 r. W związku z czym w miesiącu marcu 2019 r. przyjęliśmy kolejne 2 wnioski na kwotę 534,85 zł.
Państwo Radni, Szanowni Państwo,

- W ramach rządowego Programu Operacyjnego „ Polska Cyfrowa” przystąpiliśmy do Projektu „ Ja w Internecie ”.
W ramach programu przeszkolimy 252 osoby.
W ramach projektu realizowanych jest 7 modułów tematycznych: - Rodzic w internecie,
- Mój biznes w sieci,
- Moje finanse i transakcje w sieci,
- Działanie w sieciach społecznościowych,
- Tworzę własną stronę internetową (blog),
- Rolnik w sieci,
- Kultura w sieci.
Nadal trwa rekrutacja. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia mieszkańców powyżej 25 roku życia.
Bardzo dziękujemy Radnemu Panu Andrzejowi Sikorskiemu za ogromne zaangażowanie w realizację projektu.
Dzięki udziałowi w projekcie pozyskaliśmy nowoczesne laptopy, z dotykowymi ekranami, które w efekcie realizacji projektu trafią do naszych szkół.


- W ramach akcji informacyjnej koordynowanej przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, w dniu 20 marca br. do naszej gminy zawitał bus z materiałami na temat rządowego programu „Nowa Piątka”. Program zakłada wprowadzenie 500+ na każde dziecko, brak podatku PIT dla pracowników do 26 roku życia, przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych, obniżenie podatku PIT z 18 na 17% oraz wypłatę trzynastej emerytury.
W Urzędzie Gminy w Grzegorzewie uruchomiony został punkt informacyjny, w którym pracownicy Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych udzielali mieszkańcom profesjonalnych porad.

11 marca świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Sołtysa – Opiekuna   i Gospodarza Wsi. Z tej okazji złożyłam naszym sołtysom wyrazy uznania   oraz podziękowania za pełną zaangażowania pracę dla dobra swoich miejscowości.
Dzisiaj, raz jeszcze, w imieniu całego samorządu serdecznie Państwu dziękuję.
10 marca 2019 roku w auli Zespołu Szkół Rolniczych w Kościelcu odbyły się Pierwsze Powiatowe Obchody Dnia Sołtysa.
Podczas gali wyróżniono najstarszych stażem Sołtysów z terenu Powiatu Kolskiego.
Z naszej gminy byli to Henryk Żurawik sołtys sołectwa Grzegorzew oraz Jan Rossa sołtys sołectwa Boguszyniec.
Na najbliższej sesji Rady Powiatu Kolskiego wyróżnienie przekazane zostanie  Panu Grzegorzowi Antkiewiczowi sołtysowi Bylic-Kolonii.
W imieniu Pana Starosty Kolskiego serdecznie Pana na tą sesję zapraszam.
Serdeczne gratulację Panom sołtysom oraz przekazuję wyrazy szacunku  i uznania  za 30-letnie wypełnianie powierzonej misji.

Szanowni Państwo,

Przed nami szereg ważnych spotkań i wydarzeń dla naszej gminnej społeczności.

W najbliższy poniedziałek,  25 marca,  odbędzie się Konferencja organizowana przez Posła na Sejm Pana Leszka Galembę na temat „ Roli Izb Rolniczych w Kształtowaniu i Realizacji Polityki Rolnej Państwa”. Zachęcamy do udziału w spotkaniu, które odbędzie się w Restauracji Ligrana na Chojnach.

W niedzielę, 7 maja br., w Kościele Parafialnym w Borysławicach Kościelnych odbędzie się spotkanie promujące książkę „ Borysławice Kościelne. Dzieje miejscowości i parafii ”.
Gratulujemy publikacji obrazującej bogatą historię miejscowości i Parafii Borysławice i serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjne.

Już dzisiaj, w imieniu własnym i Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Barłogach Dariusza Tylaka oraz całej społeczności szkolnej, zapraszamy Państwa na uroczystość Nadania Szkole Podstawowej w Barłogach imienia Adama Mickiewicza, która odbędzie się 7 czerwca 2019 r.
To wielkie wydarzenie. Świętujemy i przygotowujemy się do niego już teraz.   29 marca w Szkole Podstawowej w Barłogach odbędzie się Wieczornica Mickiewiczowska. Serdecznie zapraszamy.

Dziękuję

Wójt Gminy

 /-/ Bożena Dominiak