Informacja
o pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 22 listopada do 12 grudnia 2018 r.

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Pozwólcie, że swoje dzisiejsze wystąpienie zakończę przedstawieniem zwięzłej informacji na działań, jakie podejmowaliśmy w ostatnim okresie czasu i wydarzeń, które w ostatnich tygodniach miały miejsce.

Państwo Radni, Drodzy Goście

Uprzejmie informuję, że finalizujemy tegoroczne inwestycje oraz zaplanowane na 2018 przedsięwzięcia rzeczowe oraz zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

- W dniu 21 listopada 2018 r. odebraliśmy inwestycję pn. „ Utworzenie miejsca rekreacji i przebudowa ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne”.
W odbiorze uczestniczyli Radni Radny Gminy Grzegorzew, sołtys sołectwa Borysławice Kościelne, wykonawca, inspektor nadzoru oraz pracownicy Urzędu Gminy. Wartość podpisanej umowy z wykonawcą firmą MK Stella Marek Konrad  z Koła opiewała na kwotę 462.743,74 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 226.460,00 zł. Złożyliśmy wniosek o płatność i czekamy na kontrolę. W ramach robót wykonano ścieżkę  wzdłuż drogi powiatowej wraz z barierkami, miejsca postojowe dla samochodów   oraz  nasadzenie drzew i krzewów.

- 21 listopada br. odbyła się kontrola zrealizowanej inwestycji  pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej Borysławice Kościelne – Dąbrówka”.
Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu z Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dokonali w terenie i urzędzie szczegółowej kontroli tego zadania.
Czekamy za zwrotem dofinansowania w kwocie - 1.020.000,00zł.

- W listopadzie br. został oddany do użytku trakt drogowy o nawierzchni asfaltowej Ladorudzek – Tarnówka. Odcinek 820 m został wykonany  za kwotę  240.423,64 zł, a jego realizacja była możliwa dzięki pomocy finansowej, jaką gmina pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego   na działania związane z ochroną, rekultywacją, i poprawą jakości gruntów rolnych (dawny FOGR). Dotacja na ten cel, wyniosła  85 % poniesionych kosztów,   tj. wyniosła 205.100,00 zł. Aby ją uzyskać, nasz samorząd złożył stosowny wniosek. Dzięki temu z własnego budżetu dołożyliśmy na to przedsięwzięcie tylko  15 % wartości, tj. 35.323,64 zł.

- 4 grudnia br. dokonaliśmy odbioru inwestycji drogowej „ Przebudowy ulicy Słonecznej w Grzegorzewie”. Zakres prac obejmował m. in. wykonanie kanalizacji deszczowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Wykonawca prac firma Matex Rafał Górecki z Grzegorzewa, wykonał te roboty za kwotę 373.747,14 zł.

- Trwają roboty inwestycyjne w zakresie :
1. Przebudowy ulicy Piaskowej w Barłogach
2. Przebudowy ulicy  Słonecznej w Barłogach
    3. Na 17 grudnia br. wyznaczyliśmy odbiór inwestycji pn.: „Przebudowa ulicy Krótkiej w Grzegorzewie ” . Wykonawcą prac jest firma Matex Rafał Górecki.   Wartość robót 307.773,52 zł.

- Trwają prace przy budowie nowego Jazu w km 11+371 na rzece Riglewka w Grzegorzewie. Wykonawca robót Budimex sp. z o.o. ze Ślesina działa na zlecenie inwestora, jakim są Wody Polskie. Wartość inwestycji: 2.417.679,97zł

- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonuje roboty związane z odtworzeniem rowu przydrożnego na odcinku 1 km od skrzyżowania w Grzegorzewie w kierunku Koła po lewej stronie drogi wraz z wymianą przepustów.

- Rozpoczęliśmy remont grobu nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Grzegorzewie. Grobowiec był w złym stanie technicznym i wymagał renowacji. Gmina pozyskała na remont od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 20.000,00 zł. Stąd decyzja o rozpoczęciu prac, które obejmują demontaż starego grobu, sprawdzenie i poprawieniem fundamentów elementów podstawy i wykonanie nowych fundamentów oraz wymianę nagrobka z płyt granitowych wraz z zamontowaniem nowego krzyża i graweru orła w kolorze. Koszt wykonywanych prac to kwota około 49.000,00 zł.

Finalizujemy także przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w ramach Funduszu Sołeckiego. W tym zakresie zrealizowano następujące zadania:
1. W Borysławicach Kościelnych wybudowano chodnik o długości 30 mb wraz z montażem krawężników najazdowych, obrzeży betonowych. Firma z Głębokiego gmina Olszówka wykonała te roboty    za kwotę : 8.262,33 zł 
2. 21 listopada br. odebraliśmy roboty związane z montażem dwóch  lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Borysławice Kościelne za kwotę  8.733 zł
3. W miejscowości Ladorudzek zamontowano 1 lampę za kwotę 7.749 zł
4. W miejscowości Tarnówka trwają roboty związane z montażem  3 lamp ulicznych wraz z okablowaniem za kwotę: 21.539,76 zł
   Roboty wykonuje firma z Babiaka. 

Szanowni Państwo,
- Uprzejmie informuję, że Zarząd Powiatu Kolskiego złożył pismo informujące nas  o tym, że Powiat Kolski planuje ubiegać się  o dofinansowanie realizacji zadań drogowych z rezerwy subwencji ogólnej dla zadania pn.: „Przebudowa mostu  na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi”.
Dokumentacja na to zadanie jest obecnie opracowywana. Szacunkowa, wstępna wartość inwestycji wynosi 2.000,000 zł, możliwa dotacja wynosi 50 % kosztów tj. 1.000,000 zł., pozostała kwota do rozliczenia zadania: 60 % Powiat tj. 600.000 zł  i 40 % Gmina Grzegorzew – a więc 400.000 zł.
Zarząd Powiatu Kolskiego wystąpił do nas z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie udziału w kosztach powyższego zadania.

- Złożyliśmy pismo na ręce Starosty Kolskiego Pana Roberta Kropidłowskiego    oraz Zarządu Powiatu Kolskiego o kontynuację wspólnej inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Grzegorzew – Tarnówka począwszy od skrzyżowania ulicy Leśnej i Piaski w Grzegorzewie w kierunku Tarnówki. W wniosku o ujęcie tego zadania w planach inwestycyjnych powiatu zadeklarowaliśmy udział finansowy budżetu Gminy Grzegorzew  w realizacji tego zadania w kwocie 200.000 zł, oczywiście z zachowaniem stosowanej zasady finansowania wspólnych zadań inwestycyjnych tj. 40% - udział budżetu gminy, 60% - udział budżetu Powiatu.  

 - 29 listopada 2018r. uroczyście przekazaliśmy Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy sprzęt ratowniczy zakupiony w ramach dotacji na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym   oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.
W ramach projektu gmina zakupiła sprzęt ratowniczy o łącznej wartości 41.580 zł Zakupiliśmy: defibrylator wraz z modułem treningowym i uchwytem samochodowym, torby ratownicze typu R1 z wyposażeniem (deska typu Iron Duck, zestaw szyn Kramera, zestaw Water Jel), agregat prądotwórczy, zestaw oświetleniowy, wybijaki do szyb, przecinacze do pasów bezpieczeństwa, piły spalinowe, zestaw podkładów i klinów, latarki akumulatorowe.
W uroczystym przekazaniu sprzętu naszym druhom uczestniczyli  Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba,  Starosta Kolski Pan Robert Kropidłowski, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Kole Pan Krzysztof Żurawik.
Zakupiony sprzęt zwiększy możliwości ratownicze naszych jednostek OSP, a tym samym bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

- Powstała nowa ścieżka dydaktyczno-ekologiczna w ramach otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 36.800 zł.
Całość zadania to kwota 40.000 zł.
W ramach projektu zakupiliśmy altanę, stoły, ławki, tablice dydaktyczne –  z informacjami o prawidłowym postępowaniu z odpadami komunalnymi, kosze do segregacji odpadów oraz nasadziliśmy drzewka.
Ścieżka znajduje się przy Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie.
- 27 września 2018r.  wnioskowaliśmy do Ministerstwa Edukacji Narodowej  o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4 % na rok 2018 w wysokości 212.758,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach. Wnioskowaliśmy o doposażenie pracowni językowej w kwocie 38.508,00 zł, pracowni komputerowej w kwocie 75.000,00 zł, Sali Fitness w kwocie 2.800,00 zł, siłowni w kwocie 49.000,00 zł oraz Sali sportowej w kwocie 47.450,00 zł. Decyzją Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2018r. została przyznana kwota 77.800,00  zł ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej. Kwota ta zostanie przeznaczona na realizację  zadania inwestycyjnego pn. „Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej i pracowni językowej do Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Grzegorzewie”, które wprowadzamy do budżetu na dzisiejszej sesji.

29 listopada 2018 roku, weszła w życie ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich. 
Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich.
Ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.  Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.
Ażeby z możliwości, jakie daje ustawa  skorzystać jeszcze  w tym roku Koła Gospodyń muszą się  zarejestrować do 29 grudnia 2018r.
Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.
Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.
Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.
Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa .
Informujemy, że w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do 27 grudnia. Data wpływu wniosku do Agencji jest równoznaczna z datą jego złożenia.
Koło gospodyń wiejskich:
-  do 30 osób ma otrzymać 3 000,00 zł,
- od 31 do 75 osób  - 4 000,00 zł,
-  a powyżej 75 osób  - 5 000,00 zł. 
Koło Gospodyń Wiejskich z Borysławic Zamkowych jest już zarejestrowane. Gratulujemy.
Do rejestracji przygotowuje się kolejnych 9 kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy.
Bardzo dziękuję za aktywność.

Szanowni Państwo, Państwo Radni,

Przed nami szczególny i wyjątkowy czas. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. 
To czas radosny i piękny, bardzo rodzinny i ciepły, kiedy nikt z nas nie powinien czuć się opuszczony i samotny.

Pamiętając o najbardziej potrzebujących,  w dniach 30 listopada i 1 grudnia   2018 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie we współpracy z Bankiem Żywności w Koninie po raz kolejny koordynował świąteczną zbiórkę żywności „Pogotowie św. Mikołaja”.
Celem akcji było zebranie różnych artykułów i produktów nadających się   do przygotowania paczek przeznaczonych dla dzieci oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Jest to dobra i utrwalona już tradycja, że w okresie świąt obdarowujemy się prezentami, które sprawiają ogromną radość każdemu, a szczególnie dzieciom. Akcja stanowi uzupełnienie całorocznej pomocy udzielanej przez naszą gminę najbardziej potrzebującym.
W tegorocznej akcji uczestniczyły:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie – 35 wolontariuszy zebrało 344 kg żywności ,
- Szkoła Podstawowa w Barłogach – zebrano 230 kg żywności (12 wolontariuszy),
- Szkoła Podstawowa w Bylicach-Kolonii – 89 kg żywności (8 wolontariuszy).
Wśród zebranych produktów największą ilość stanowią artykuły spożywcze: makaron, mąka, ryż, kasza, cukier, konserwy oraz słodycze.
W akcję zaangażowało się 55 wolontariuszy oraz uczniowie, którzy włączyli się do tej cennej inicjatywy, zarówno uczestnicząc w zbiórce żywności w sklepach, jak również przynosząc żywność do swoich szkół.
W ramach zbiórki zebrano ogółem 663 kg żywności.
Pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny przygotowali 110 paczek, które zostaną przekazane potrzebującym przed świętami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz właścicielom sklepów uczestniczącym w świątecznej zbiórce żywności  za  ogromne zaangażowanie, które świadczy o tym, jak bardzo zależy nam na osobach potrzebujących pomocy.

2. Tradycyjnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w Grzegorzewie przygotuje 110 świątecznych paczek dla dzieci.

3. Gmina nasza aktywnie włączyła się w realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych poprzez współpracę z Towarzystwem Samorządowym w Koninie, koło Gminne w Grzegorzewie oraz Bankiem Żywności  w Koninie.
W okresie od września do grudnia pracownicy socjalni wydali 84 skierowania. Pomocą objętych jest 249 osób.
W okresie przedświątecznym ponad 3 tony żywności o wartości 15.870 zł trafiło do osób objętych Programem.

4. Trwa wspólna akcja DAR SERCA PARAFII i GMINY Grzegorzew „TYTKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”, do której w tym roku dołączyły Parafie w Barłogach  i Borysławicach.
Tytka, w czasie gdy wszyscy robią zakupy świąteczne, jest okazją do podzielenia się z osobami wymagającymi wsparcia.
Idea akcji polega na wypełnieniu torby artykułami spożywczymi i chemicznymi. W akcję chętnie zaangażowali się parafianie i mieszkańcy naszej gminy, którzy puste tytki pobierają z Kościoła w Grzegorzewie, Barłogach i Borysławicach, aby wypełnić potrzebnymi artykułami, a następnie dostarczyć do swoich parafii.
Dary serca zostaną przekazane przede wszystkim osobom starszym i samotnym, osobom niepełnosprawnym oraz matkom samotnie wychowującym dzieci z terenu Parafii i Gminy Grzegorzew.
Bardzo dziękujemy Wszystkim Proboszczom naszych trzech Parafii, a na ręce Księży Proboszczów – dziękujemy Parafianom.

Bardzo dziękujemy Pani Kierownik i Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie oraz Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc dla najbardziej potrzebujących.
Serdecznie dziękujemy wolontariuszom, wszystkim społecznościom szkolnym, instytucjom, a przede wszystkim Darczyńcom – Mieszkańcom Gminy Grzegorzew, którzy udowadniają, jak ważna jest ludzka wrażliwość i solidarność.
Nasi Radni Rady Gminy Grzegorzew włączyli się w pomoc dla potrzebujących. Efektem tego są przygotowane paczki dla dzieci. Bardzo dziękujemy.

To po raz kolejny Triumf Wielkich Serc Naszych Mieszkańców !

Dziękuję

Wójt Gminy

 /-/ Bożena Dominiak