Informacja
o pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 7 września do 17 października 2018 r.

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 7 września 2018 r.

Państwo Radni, Szanowni Państwo, Drodzy Goście

Pozwólcie Państwo, że swoje wystąpienie rozpocznę od złożenia Państwu serdecznych podziękowań za udział w uroczystym Otwarciu Hali Sportowej w Grzegorzewie. Uroczystość, w której wspólnie uczestniczyliśmy 9 października, była wielkim wydarzeniem dla naszego samorządu. Zgromadziła liczne grono gości.
Cieszę się, że otwarcie naszej hali zapiszemy, dla pamięci przyszłych pokoleń, w czasie szczególnym, w Roku Stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.

13 października był dla wszystkich mieszkańców gminy i zainteresowanych osób dniem otwartym środowiskowej hali sportowej w Grzegorzewie.
W godzinach otwarcia od 15.00 do 20.00 halę zwiedziło 68 osób, które jednocześnie dokonały wpisu do Aktu otwarcia hali.
Zwiedzający wyrażali swoje zadowolenie z powstałego obiektu obiecując, że będą korzystali z niego i przyczyniali się do rozwoju kultury fizycznej w naszej gminie.

Niech ta hala będzie bijącym sercem naszej gminy, niech dobrze służy naszym mieszkańcom.

Szanowni Państwo,

- Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 2 zarządzenia.
Dotyczyły one wprowadzenia zmian do uchwały budżetowej na 2018 rok celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

- Miesiąc wrzesień był dla nas bardzo intensywnym czasem.
Odbyliśmy zebrania we wszystkich naszych sołectwach. Mieszkańcy uchwalili zadania, jakie realizowane będą w poszczególnych miejscowościach w ramach funduszu sołeckiego.
Na zebraniach, wspólnie z Państwem Radnymi podsumowaliśmy naszą działalność w okresie minionej kadencji.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Przechodzimy do bloku tematycznego dotyczącego wykonanych i będących w trakcie realizacji inwestycji.
I tak uprzejmie informuję :
- 12 października br. wspólnie z mieszkańcami Boguszyńca odebraliśmy drogę Boguszyniec – Chojny. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.001.815,36 zł z czego dofinansowanie  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 520.927 zł   

- W ramach porozumienia zawartego z Powiatem Kolskim wyremontowaliśmy drogi powiatowe w Ponętowie Dolnym na odcinku 965 mb i Bylicach 990 mb.  Zadania zostały odebrane. Wykonane roboty polegały na wykonaniu nakładki bitumicznej oraz usunięciu wyniesionych poboczy. Całkowity koszt wykonania tych robót wyniósł 494.069,83 zł. Z budżetu gminy sfinansowaliśmy 80%  poniesionych nakładów, tj. 395.255,87 z.
- We wrześniu, wspólnie z Zakładem Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie wybudowaliśmy 109 mb sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi  w miejscowości Grzegorzew przy ulicy Ks. Szczęsnego Starkiewicza.  Koszt robót to kwota 13. 778,07 zł, w tym: Gmina – 9.088,56 zł, ZUW Sp. z o.o. – 4.689,51 zł brutto.

Jeżeli chodzi o zadania będące w trakcie realizacji uprzejmie informuję, że :

- Trwają roboty związane z utworzeniem miejsca rekreacji   i przebudową ścieżki Nordic Walking w miejscowości Borysławice Kościelne". W trakcie realizacji tego zadania wystąpiła konieczność usunięcia szesnastu sztuk drzew rosnących w pasie drogowym dogi powiatowej, które uniemożliwiały wykonanie ścieżki. Roboty zleciliśmy firmie z Borek. Koszt usunięcia tych drzew wyniósł 6.156 zł. 
- Zgodnie z planem przebiegają roboty związane z przebudową ulicy Słonecznej w Grzegorzewie. W obecnej chwili umieszczona jest kanalizacja deszczowa, zamontowane krawężniki i wożone jest kruszywo drogowe na podbudowę. Wykonawca ma czas do 30 listopada br. by wykonać przebudowę ulicy Słonecznej i Krótkiej w Grzegorzewie.
- Podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych S.A. na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej Ladorudzek – Tarnówka. Planowany termin realizacji zadania do 8 listopada br.  Będziemy budować drogę na odcinku ok. 1 km o szerokości 5 mb za kwotę 235.070,22 zł, z czego dotacja Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z programu budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyniesie 205.100 zł., a więc nasz udział finansowy to jedynie 29.970,22 zł.   

Będąc przy tematyce dróg informuję, że :
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Koła uzupełniło rozmyte pobocza i zamontowało znaki drogowe na drodze Borysławice Kościelne – Dąbrówka.
- Po raz kolejny Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przyznała nam 750 ton frezu asfaltowego z autostrady A2. Zleciliśmy firmie z Lichenia transport tego materiału z Wrześni wraz z załadunkiem i przesianiem. Planujemy remont ulicy Zielonej w Barłogach. Koszt załadunku, transportu i przesiania wyniesie 36.000 zł, natomiast mechaniczne rozłożenie tego materiału to wydatek 29.520 zł.
- Ponadto Firma BUDIMEX wykonująca modernizację linii kolejowej Warszawa – Poznań przekazała naszej gminie nieodpłatnie 180 ton kruszywa drogowego, który będzie wbudowany w drogę dojazdową w Grodnej (przedłużenie ul. Zielonej w Barłogach). Usługę świadczy firma  z Grzegorzewa.  

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
- W m-cu wrześniu 2018 r. zakończyliśmy realizację  projektu  „Nasza przestrzeń –konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach ” realizowanego przez Fundację Wspomagania Wsi w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było przeprowadzenie pogłębionych konsultacji z mieszkańcami w sprawie zagospodarowania  działek w Grodnej i Borysławiach Kościelnych na etapie prowadzonej przez Gminę Grzegorzew  procedury związanej ze zmianą studium i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. W sumie Zgodnie z Indywidualnym Planem Konsultacji odbyło się 5 spotkań warsztatowo-konsultacyjnych z mieszkańcami , a z wariantów i pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców zostały opracowane, po dwie koncepcje zagospodarowania działek , a następnie  makiety wybranych wariantów zagospodarowania działek.  W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele Fundacji Wspomagania Wsi.
Przyznany grant w wysokości 21 739 zł został rozliczony w m-cu wrześniu br., a sprawozdanie końcowe przyjęte i zatwierdzone przez Fundację.
Spotkania z mieszkańcami cieszyły się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem mieszkańców w dobre urządzenie i zagospodarowanie działek.
- Trwają prace związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego  naszej Gminy. Etap opiniowania i uzgadniania projektu planu zagospodarowania  przestrzennego naszej Gminy  z  instytucjami i organami zewnętrznymi został zakończony. Aktualnie od 8 maja 2018 r. oczekujemy na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze 17,6153 ha gruntów rolnych klasy III położonych w obrębach: Grzegorzew, Bylice -Kolonia , Grodna i Ponętów Dolny. Wg informacji przekazanej nam przez Ministerstwo pismem z 13 sierpnia 2018 r. nasz wniosek zostanie rozpatrzony do końca listopada 2018 r.Uzasadnieniem tak długiego czasu oczekiwania na rozpatrzenie wniosku jest duża ilość oraz złożoność spraw przesłanych do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w omawianym zakresie.  Kolejnym etapem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew, po otrzymaniu decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu , a w dalszej kolejności podjęcie uchwały Rady Gminy o zmianie planu.
W kwestii studium, w okresie od 11 do 31 lipca 2018 r. z terminem wniesienia uwag do 21 sierpnia 2018 r., projekt studium był wyłożony do publicznego wglądu. W okresie tym z projektem studium zapoznały się 3 osoby, które nie wniosły uwag.

- 13 października 2018 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami naszej Gminy na temat programu CZYSTE POWIETRZE  w związku z możliwością dofinansowania wymiany bądź nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Informacje na temat Programu przekazał Pan Tomasz Kadzewicz – pracownik WFOŚiGW w Poznaniu.
W spotkaniu uczestniczyło 67 osób.
Program CZYSTE POWIETRZE skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki między innymi na :
• wymianę starych źródeł ciepła ( pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz  zakup i montaż nowych źródeł ciepła , spełniających wymagania programu
• docieplenie przegród budynków
• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
• instalację odnawialnych źródeł energii ( kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych)
• montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Program będzie realizowany w latach 2018-2029. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, czyli wnioski będą oceniane na bieżąco.
Intensywność dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Drodzy Państwo,

W zakresie działań proekologicznych zawsze staraliśmy się robić dużo, a co najważniejsze z bardzo pozytywnymi efektami.
W działania proekologiczne włączają się nasze sołectwa, jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, za które dziękuje.
Zostały one docenione.
Otrzymaliśmy prestiżowe wyróżnienie, czyli Diament za propagowanie działań proekologicznych i kulturowych od 20 lat. Trafił on na moje ręce, jako jednej z dwóch wyróżnionych tą nagrodą. Stało się to podczas uroczystej gali XIX edycji konkursu pod nazwą „ Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego”, organizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Odbyła się ona w poniedziałek, 8 października, w hotelu IBB Andersia w Poznaniu. Diament otrzymałam z rąk Pani Marzeny Wodzińskiej, członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Spośród około setki wszystkich wyróżnionych samorządów i organizacji pozarządowych, które zgłosiły do konkursu swoje prokulturowe i proekologiczne przedsięwzięcia, nagrody finansowe otrzymała także nasza Gmina i Gminna Biblioteka Publiczna. Za dwa nagrodzone projekty otrzymaliśmy w sumie 6 tysięcy złotych.
Jak Państwa już informowałam jesteśmy bardzo aktywni jeżeli chodzi o udział w konkursach i projektach ekologicznych.
Dotacje, jakie w związku z  tym w 2018 roku wpłynęły do naszej gminy to łączna kwota 88.200 zł. przy jedynie 8% udziale środków własnych
I tak :
- Dzięki uzyskanej pomocy finansowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 7 tys. złotych nasadziliśmy drzewa (w tym świerk pospolity i sosna czarna) przy Oczyszczalni Ścieków w Grzegorzewie.
- Otrzymaliśmy również :
- dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 14.400,00 zł. na zakup sadzonek drzew miododajnych. W związku    z otrzymaną dotacją zostały zakupione lipy, które zostały nasadzone na działce za Oczyszczalnią Ścieków w Grzegorzewie. 
- dotację na utworzenie ścieżki ekologiczno-dydaktycznej  w Grzegorzewie w kwocie 36.800,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Odpadami.
W ramach tej dotacji zostanie zakupiona altana, ławki, stoły, tablice dydaktyczne dotyczące gospodarki odpadami oraz nasadzimy rośliny. Wkład Gminy to 5 %.
- dotację w kwocie 24.000,00 zł. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych kształtujących prozdrowotny styl życia, mających na celu zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia, wynikających z używania substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki). Kampania edukacyjna zostanie przeprowadzona w szkołach.
Bardzo dziękuję Pani Wiolecie Wielińskiej za zaangażowanie, naprawdę wielką aktywność, która przełożyła się na wpływ do budżetu tak znacznych środków finansowych.

- Sukcesem zakończył się udział naszych sołectw Grzegorzew i Borysławice Zamkowe w konkursie pn. „Jeden dzień w sołectwie” organizowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Konkurs polegał na zaprezentowaniu sołectwa poprzez zachęcenie do spędzenia jednego dnia w danym sołectwie ( trzeba było opisać walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne występujące  w danym sołectwie).
Nasze sołectwa zakwalifikowały się do II etapu konkursu i pojechały do  Wyższej Szkoły Gastronomii i Hotelarstwa w Poznaniu,  gdzie odbyła się prezentacja potrawy po staropolsku przygotowanych przez sołectwa.
W wyniku konkursu sołectwa Grzegorzew oraz Borysławice Zamkowe otrzymały nagrody pieniężne po 1.000,00 zł.
Serdecznie gratulujemy.

Szanowni Państwo,

-  Cały czas trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie z rządowego programu    „ Dobry Start ”.  To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Pieniądze przysługują na dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia   w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.
Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu  na dochód.
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci.
Do 15 października 2018 r. zrealizowano 527 wniosków.  Do rodzin z terenu naszej gminy trafiły 784 świadczenia na łączną kwotę 229.200 zł.
Wnioski można składać do 30 listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

- W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 października 2018 r., na nowy okres świadczeniowy 2018/2019,  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  przyjął:
- 399 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,
- 234 wnioski o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
- 19 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

- Uprzejmie informuję, że od 1 października 2018 r. obowiązują wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
- dla osoby samotnie gospodarującej –  701 zł (wzrost o  11%),
- dla osoby w rodzinie – 528 zł (wzrost o  3%).
Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynęło m.in. na zwiększenie  maksymalnej kwoty zasiłku stałego –  do wysokości 645 zł (wzrost o  7%) oraz kwoty z dochodu z 1 ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł (wzrost o 7%).

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
- Ważnym punktem obrad dzisiejszej sesji będzię przedstawienie informacji   o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny 2017/2018.    Realizując obowiązek wynikający z art. 11 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, który nakłada na wójta gminy obowiązek sporządzenia  i przedłożenia do 31 października organowi stanowiącemu – tj. Radnym Rady Gminy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny przygotowałam i na dzisiejszej sesji przedkładam Państwu Radnym tę informację. Informacja dotyczy minionego roku szkolnego, chociaż niektóre elementy
w niej zawarte dotyczą lat wcześniejszych oraz stanu obecnego. Przygotowując raport staraliśmy się jak najpełniej zobrazować Państwu stan oświaty gminnej.  W kolejnych puntkach sesji będziemy na ten temat szczegółowo dyskutować.

Będąc przy temacie oświaty uprzejmie informuje, że 28 września złożyłam wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej 0,4% rezerwy w roku 2018 z tytułu dofinansowania w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych obiektach oświatowych, w naszym przypadku - hali sportowej.
Wniosek na kwotę 212.758 zł dotyczy zakupu pomocy dydaktycznych do :
- pracowni językowej w kwocie 38.508,48 zł,
- pracowni komputerowej w kwocie 75.000 zł
- sali fintess w kwocie 2.800 zł
- siłowni w kwocie 49.000 zł
- i sali sportowej w kwocie 47.450 zł
Pozostaje nam mieć nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Szanowni Państwo,
 
12 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości zorganizowanej przez Gminny Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego wzięłam udział wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy – Panem Waldemarem Banasiakiem i Przewodniczącym Komisji Oświaty – Panem Tadeuszem Sosnowskim. 
W imieniu naszego samorządu raz jeszcze składamy wszystkim pracownikom oświaty najlepsze życzenia.

Dziękuję

Wójt Gminy

 /-/ Bożena Dominiak