Informacja
o pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 12 grudnia 2018 r. do 29 stycznia 2019 r.

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 12 grudnia 2018 r. do 29 stycznia 2019 r.

Spotykamy się dziś na jednej z ważniejszych sesji  w roku – sesji budżetowej.
Za chwilę Radni Rady Gminy kadencji 2018-2023 uchwalą swój pierwszy budżet – budżet na 2019 rok.
Na nim opierać będziemy działalność naszego samorządu.
Dzisiaj sfinalizujemy naszą wspólną pracę nad tym fundamentalnym dla działalności samorządu dokumentem.
Nad projektem uchwały budżetowej pracowały wszystkie komisje stałe Rady Gminy na wspólnych posiedzeniach komisji.
Uczestniczyłam w nich wspólnie z Panią Skarbnik Gminy.
Szczegółowo na tematy budżetowe dyskutować będziemy w kolejnych punktach dzisiejszej sesji. 

Państwo Radni, Drodzy Goście

Rozpoczęty 2019 rok to rok ważnych rocznic i wydarzeń.
Najważniejsze z nich to :
- 450. rocznicę zawarcia Unii Polsko-Litewskiej w Lublinie,
- 100. rocznicę wybuchu I Powstania Śląskiego,
- 100. rocznicę pierwszych w niepodległej Polsce wyborów do Sejmu Ustawodawczego, które odbyły się 100 lat temu, 26 stycznia 1919r.
Wśród ważniejszych rocznic przypadających w 2019 roku wymienić należy :            
- 80. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej,
- trzydzieści lat umowy Okrągłego Stołu i wyborów kontraktowych,
- 20. rocznicę obecności Polski w NATO.

Patronami roku 2019, na mocy uchwał sejmowych, zostali wybitni Polacy, wielcy patrioci, a są nimi :
- Stanisław Moniuszko – w 2019 r. przypada 200.rocznica urodzin tego wybitnego kompozytora, dyrygenta, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej,
- rok 2019 to Rok Gustawa Herlinga – Grudzińskiego – jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku -  w 2019 r. przypada 100. rocznica urodzin autora.
- rok 2019 jest Rokiem Anny Walentynowicz  - działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „ Solidarność” . 15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin Anny Walentynowicz.

Na mocy uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Rok 2019 jest rokiem Marii Szymanowskiej – w grudniu 2019 roku mija 230. rocznica urodzin tej pianistki i kompozytorki o europejskiej sławie, wielkiej ambasadorki kultury polskiej w latach dwudziestych XIX wieku. 

A więc 2019 rok, to kolejny rok ważnych rocznic i wydarzeń.
To również czas naszych, lokalnych wydarzeń.
Przed nami uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Barłogach im. Adama Mickiewicza – wielkie wydarzenie dla społeczności szkolnej i całego samorządu Gminy Grzegorzew.
W bieżącym roku świętować będziemy :
- 30-lecie Zespołu Ludowego „ Grzegorzewianki ”

Rok 2019 - to czas wyborów ogólnokrajowych.
26 maja 2019 r. wybierać będziemy europosłów, natomiast na jesieni czekają nas wybory parlamentarne.

Szanowni Państwo,
Państwo Radni ,

- Trwają prace związane z przebudową ul. Piaskowej i Słonecznej w Barłogach. Roboty polegają na montażu kanalizacji deszczowej, krawężników oraz podbudowy. W ramach tych robót dodatkowo wymieniane są na nowe zasuwy wodne.
Prace te wykonuje Zakład Usług Wodnych z Koła.
Wykonawca zgłasza utrudnienia w postaci nieprawidłowości w położeniu umieszczonych wcześniej urządzeń (media) w stosunku do projektu i zawartych w nim map. Ponadto wykonawca boryka się z trudnościami gruntowymi.
Grunt w wykopach jest bardzo sypki i niestabilny. Podczas wykonywania wykopów grunt ten obsypuje się zasypując wcześniej wykonany wykop. Sposobem na rozwiązanie tego problemu jest wykonanie szerokiego i głębokiego koryta, umieszczeniu kolektora wraz ze studniami i przykanalikami kanalizacji deszczowej, doziarnieniu i zagęszczeniu gruntu wcześniej zebranym materiałem z jezdni tej drogi.  Utrudnienia te powodują duże opóźnienia w realizacji inwestycji.

Ostatnie dni 2018 roku były czasem finalizowania zaplanowanych na ubiegły rok zadań i tak w miesiącu grudniu ubiegłego roku :
- zakończyliśmy  remont grobu nieznanego żołnierza na cmentarzu parafialnym w Grzegorzewie. Grobowiec był w złym stanie technicznym i wymagał renowacji. Gmina pozyskała na remont od Wojewody Wielkopolskiego dotację w wysokości 20.000 zł. Wykonane zostały następujące prace: rozbiórka starego grobu wraz  z utylizacją, sprawdzenie i poprawieniem fundamentów elementów podstawy wraz z wykonaniem nowych fundamentów, wykonanie nagrobka z płyty granitowej typu granit „Impala Indyjska Black”, wykonanie tablic granitowych, wykonanie krzyża z płyty granitowej „Jet Black”, wykonanie chodnika z satyny granitowej „Warangal” koło grobu, zamontowanie obrzeży granitowych i wykonanie orła w płycie granitowej. Koszt wykonywanych prac to kwota około 49.200 zł.

- zakończyliśmy także remont budynku szatniowo – sanitarnego na stadionie gminnym w Grzegorzewie. Gmina Grzegorzew otrzymała na to zadanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Sportu i Turystyki dofinansowanie w ramach Programu „Szatnia na Medal ” w wysokości 30.000 zł. W ramach pozyskanych środków wykonaliśmy następujące prace: wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej (instalacji oświetleniowej, gniazd 230V, wykonanie zasilania oraz montaż tablicy rozdzielczej), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont posadzek, wykonanie sufitów podwieszanych (wykonanie izolacji cieplnej z wełny mineralnej oraz montaż sufitów), położenie gładzi szpachlowej i malowanie ścian.
Koszt wykonanych prac to kwota 60 003,19 zł.
Dodatkowo wykonaliśmy remont dużej sali i dwóch pomieszczeń przyległych.
W pomieszczeniach tych zostały wykonane następujące prace: 
- gruntowanie ścian, szpachlowanie ścian i malowanie ścian
- demontaż sufitów i montaż sufitów podwieszanych z ociepleniem (wata, listwy, panele),
- wymiana drzwi w pomieszczeniu małej sali (wykucie starych drzwi, obrobienie drzwi, wstawienie drzwi),
- montaż parapetu przy oknie w korytarzu,
- poszerzenie futryny drzwiowej do dużej sali.
Wartość tych prac to kwota 15.000 zł.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

- Z inicjatywy Starosty Kolskiego Pana Roberta Kropidłowskiego w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Kolskiego i Prezydium Rady Powiatu Kolskiego z Burmistrzami i Wójtami miast i gmin naszego rejonu, przy udziale Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Pana Grzegorza Kujawy. W spotkaniu tym osobiście wzięłam udział.
Tematem przewodnim spotkania była współpraca Powiatu z Gminami w zakresie wspólnych inwestycji drogowych oraz ich finansowania. Dyskutowano też  o możliwości zwiększenia wkładu własnego powiatu do realizacji wspólnych inwestycji drogowych z gminami. Ponadto tematem rozmów była planowana inwestycja pn.: „Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi” Dokumentacja na to zadanie została opracowywana. Wartość inwestycji wynosi 2.400,000 zł. Możliwa dotacja z Ministerstwa Infrastruktury - 50 % kosztów tj. 1.200,000 zł., pozostała kwota do rozliczenia zadania : 60 % budżet Powiatu Kolskiego tj. 720.000 zł  i 40 % - tj. 480.000 zł z budżetu Gminy Grzegorzew.
Podczas rozmów ustalono,  że zostanie przygotowane porozumienie, w którym Gmina Grzegorzew zabezpieczy i przeznaczy kwotę w wysokości 317.375,86 zł. Na jednej z najbliższych sesji Rady Gminy Grzegorzew musimy podjąć uchwałę zabezpieczającą tą kwotę.     
Uprzejmie informuję, że istniejący most w Barłogach ma długość  18,40 m, szerokość : 6,06 m.
Jego nośność to : 15 ton
Most projektowany będzie dłuższy od obecnego o - 5,18 m 
szerszy o – 6,04 m, nie będzie miał ograniczenia tonażu
oraz będzie posiadał dwustronny chodnik
Wraz z budową mostu planowana jest przebudowa drogi na łącznej długości (uwzględniając długość mostu)  około 50 m oraz odbudowa
i umocnienie koryta rzeki Rgilewki na długości ok. 45 m.

- Uprzejmie informuję, że zakończono budowę jazu w km 11+371 na rzece Riglewce  w Grzegorzewie.
Wykonawcą robót była firma Budmix sp. z o.o. ze Ślesina, która działała na zlecenie Wód Polskich. Okres zimowy nie pozwolił firmie na wykonanie remontu drogi od jazu w kierunku torów. Z pozyskanej informacji  od kierownika kontraktu Pana Marka Kańkowskiego wiemy, że wykonawca zaplanował roboty poprawiające nawierzchnię tej drogi w okresie 20 - 22 luty br. Roboty te będą polegały na dowiezieniu kruszywa betonowego oraz na profilowaniu nawierzchni drogi.

- W oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych zostało przeprowadzone postępowanie na podstawie którego wyłoniliśmy wykonawców na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie naszej gminy.
W sumie podpisaliśmy umowy z pięcioma wykonawcami tj.: z trzema firmami z Grzegorzewa,  wykonawcą z Ladorudzka  oraz firmą z Wrzący Wielkiej.

- Podpisaliśmy umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. na dowóz uczniów do szkół, które będą realizowane na podstawie nabywanych przez gminę biletów miesięcznych – szkolnych. Cena jednego biletu miesięcznego wynosi - 58,65 zł brutto  i wzrosła w stosunku  do roku ubiegłego o 18,65 zł. Wartość umowy określono do kwoty 80.233,20 zł i obowiązuje ona do końca roku szkolnego 2018/2019.  
Uprzejmie informuję, że od poniedziałku został uruchomiony nowy kurs autobusu przez miejscowość Boguszyniec (Budy). Autobus wraz z opiekunem kursuje na  odcinku Koło - Chojny – Boguszyniec (Budy) – Grzegorzew – Kłodawa.
Po uzgodnieniach z mieszkańcami określono lokalizację przystanku autobusowego. Usytuowany on jest przy posesji nr 30.
Uruchomienie nowego przystanku autobusowego w Boguszyńcu powoduje konieczność dokonania zmian w uchwale Rady Gminy określającej miejsca lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, co uwzględniono w porządku obrad dzisiejszej sesji.

- Podpisaliśmy umowę na zakup opału na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Grzegorzew na rok 2019. I tak uprzejmie informuję, że :
Koszt dostawy jednej tony ekogroszku luzem –  to kwota 790 zł brutto   
Koszt dostawy jednej tony ekogroszku workowanego – 865 zł brutto
W stosunku do roku ubiegłego cena za jedną tonę wzrosła o 15 zł brutto
Dostawcą jest firma TRANS –PUS z Grzegorzewa
- Zawarliśmy umowę na dostawę oleju opałowego na potrzeby Szkoły Podstawowej w Barłogach w ilości 17 m3.  Koszt dostawy 1 m3 – 2.652,37 zł brutto.
Cena oleju opałowego jest ceną zmienną zależną od cen hurtowych PKN Orlen.
Dostawcą jest firma   P.H.U. TRANS-OIL z Felicjanowa 11A, 62 – 710 Władysławów
- Podpisana została również umowa na zakup pelletu.
Koszt dostawy jednej tony pelletu – to kwota 955,71 zł brutto   
W stosunku do roku ubiegłego cena za jedną tonę wzrosła o 71,34 zł brutto.            
Dostawcą pelletu jest firma: Biomasa Partner Group Sp. z o.o. z siedzibą w Modle Kolonii Gmina Stare Miasto

Państwo Radni, Szanowni Państwo

- Bardzo dziękuję za aktywność naszym Kołom Gospodyń Wiejskich. Na sesji 12 grudnia ub.r. informowałam Państwa o możliwości szybkiej rejestracji kół oraz  otrzymania przez koła gospodyń wiejskich wsparcia finansowego na prowadzoną działalność. Dziś informuję, że w naszej gminie z 13 działających Kół Gospodyń Wiejskich 12 zarejestrowało się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koła Gospodyń Wiejskich otrzymały pomoc finansową  w wysokości od 3 do 5 tys. złotych na start.  Do 31 marca br. Koła Gospodyń wiejskich muszą wykorzystać pomoc, a do 30 kwietnia złożyć w ARiMR sprawozdania o wydatkowaniu pomocy.
Otrzymaną pomoc Koła Gospodyń Wiejskich planują przeznaczyć na zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic, zakup strojów, spotkania integracyjne oraz organizowanie kursów gotowania.
Raz jeszcze bardzo dziękuję za aktywność.

- Trwa  procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Aby przejść do dalszego etapu sporządzenia tego planu tj. wyłożenia do publicznego wglądu, a następnie podjęcia ostatecznej uchwały Rady Gminy, konieczne jest uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów klasy III na cele nierolnicze.
Wniosek o wyrażenie tej zgody  złożyliśmy 8 maja 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego Departamentu Rolnictwa  i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Marszałek Województwa sprawdził prawidłowość wniosku i dnia 22 maja 2018 r. wysłał go do opiniowania do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu.
Po uzyskaniu dnia 30 maja  2018 r. pozytywnej opinii tej Izby, uznając wniosek za prawidłowy i zasadny przesłał go dnia 5 lipca 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.
Ministerstwo Rolnictwa pismem z dnia 13 sierpnia 2018 r. poinformowało nas   o przedłużeniu postępowania do końca listopada 2018 r.
Następnie dnia 8 listopada 2018 r. Minister Rolnictwa wniósł o uzupełnienie wniosku, a kolejnym pismem z dnia 27 listopada 2018 r. przedłużył postępowanie do końca lutego 2019 r.
W punkcie tym należy zaznaczyć, iż w obecnym czasie  trudno jest uzyskać zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów klasy III na cele nierolnicze, ponieważ Ministerstwo jest generalnie przeciwne przeznaczeniu gruntów rolnych wysokich klas na cele nierolnicze i bez względu na zasady ładu przestrzennego i przeznaczenie terenów  przyjęte w studiach gmin, zwykle odmawia wyrażenia takiej zgody. Aby spełnić żądania  Ministerstwa i uzupełnić nasz wniosek, co do części pytań, koniecznym było pozyskanie danych ze Starostwa Powiatowego w Kole - Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru.

- Rozpoczynając realizację zadań ze środków funduszu sołeckiego na  2019 r. wystąpiliśmy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu    o wydanie warunków technicznych rozbudowy oświetlenia ulicznego w TARNÓWCE.
W punkcie tym chciałabym poinformować, iż ustaliliśmy z Panem Rafałem Bednarkiem- Kierownikiem Obszaru 3 Spółki, że jest potrzeba  wspólnego wyjazdu w teren z Państwem Radnymi i pracownikiem Spółki w celu określenia potrzeb inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury oświetlenia drogowego, biorąc pod uwagę złożone wnioski mieszkańców.

- Realizując obowiązek wynikający z art. 30a ust 5 ustawy Karta nauczyciela przedłożyłam sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli   na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Grzegorzew za 2018 rok. Sprawozdanie zostało złożone do  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, przekazane Państwu Radnym, dyrektorom szkół  oraz związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.
Ustalone kwoty różnicy między wydatkami poniesionymi na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2018, a iloczynem średniorocznej liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz średnich wynagrodzeń nauczycieli nie zostały osiągnięte u nauczycieli stażystów i nauczycieli mianowanych.
Wypłaciliśmy jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów w wysokości 1.918,89 zł  oraz nauczycieli mianowanych w wysokości 19.129,86 zł, co razem stanowi kwotę 21.048,75 zł.
Jednorazowe dodatki uzupełniające zostały wypłacone 18.01.2019 r.
Szczegółowej analizy sprawozdania dokonamy na najbliższym posiedzeniu  Rady  Gminy.
Szanowni Państwo,
Rok 2019 będzie przełomowy dla polskiej oświaty.
Przede wszystkim w tym roku wygasają gimnazja.
W tym roku edukację w gimnazjum ukończy ostatni rocznik uczniów.
Nowością, wprowadzoną reformą oświaty, będzie egzamin ośmioklasisty.
Odbędzie się on w dniach 15-17 kwietnia 2018 r.
Wcześniej, to jest w dniach 10-12 kwietnia do ostatniego egzaminu gimnazjalnego przystąpią uczniowie klas III gimnazjum.
A więc, w 2019 roku nasze szkoły opuszczą 2 roczniki uczniów – będą to uczniowie klas III gimnazjum oraz uczniowie VIII klasy szkół podstawowych.
Nastąpi więc kumulacja roczników.  O miejsca w pierwszych klasach szkół średnich będą ubiegały się dwa roczniki uczniów. Ci, którzy skończyli 8-letnią szkołę podstawową oraz absolwenci ostatniej klasy gimnazjum.
Według prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej o przyjęcie do szkół średnich  w roku 2019 ubiegać się będzie około 727 tys. uczniów - 376 tys. stanowić będą absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej, natomiast 350 tys. absolwenci gimnazjów.
Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum, jak zapewnia Ministerstwo Edukacji, od 1 września 2019 roku będzie miał miejsce w szkole średniej.


Szanowni Państwo,
- W minioną sobotę, 24 stycznia br., rozpoczęliśmy cykl zebrań sprawozdawczych w ośmiu jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy. Cykl zebrań rozpoczęło zebranie w jednostce OSP Kiełczewek-Boguszyniec, a zakończy zebranie druhów OSP Tarnówka, które odbędzie się 23 marca 2019 r.

- Przed nami wybory sołtysów i rad sołeckich.  Zgodnie ze Statutami Sołectw zebrania wyborcze w sołectwach jesteśmy zobowiązani przeprowadzić w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin, tj. w terminie do 25 kwietnia 2019 r. Planujemy przeprowadzić je w miesiącach marcu i kwietniu br., tj. po pierwszej racie podatku.
Na 7 lutego br.  planujemy spotkanie z Państwem sołtysami i ustalenie harmonogramu zebrań w poszczególnych sołectwach.

- Rozpoczęły się prace przygotowawcze do „ Narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021”. Zgodnie z programem badań statystycznych      na  2019 rok określonym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2018 r. jednymi z pierwszych danych, które zobowiązani jesteśmy przekazać, są dane z ewidencji zbiorników bezodpływowych.
Zobowiązani jesteśmy je przesłać w terminie do 28 lutego 2019 r. do Urzędu Statystycznego w Łodzi.
W związku z powyższym wystąpiłam do Państwa sołtysów z prośbą o pomoc w uzupełnieniu ewidencji, jaką w tym zakresie posiadamy. 
- Realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa,  polegający na dystrybucji artykułów spożywczych kierowanych do osób  i rodzin najbardziej potrzebujących o niskich dochodach, we współpracy z Towarzystwem Samorządowym, w dniu 22.01.2019 r. w ramach działań towarzyszących Programowi, w świetlicy gminnej w Grzegorzewie, zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne finansowane przez Bank Żywności w Koninie z wykorzystaniem produktów z Programu. Pokaz kulinarny poprowadziła Pani Bożena Palpuchowska. Podczas spotkania uczestnicy – osoby dorosłe oraz dzieci, uczyły się praktycznego wykorzystania otrzymywanych produktów.
Wspólne przygotowanie dań oraz degustacja przyniosły uczestnikom spotkania wiele pozytywnych emocji.
Warsztaty zostały wysoko ocenione przez osoby korzystające z pomocy żywnościowej, które zgłosiły chęć uczestnictwa  w kolejnych tego typu spotkaniach.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

- 21 stycznia 2019 r. w naszej gminie miała miejsce wyjątkowa uroczystość  wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przyznał medale za długoletnie pożycie małżeńskie dla 7 par z Gminy Grzegorzew.
Medalami zostali odznaczeni Państwo:
Anna i Wiesław małż. Antkiewicz z Grzegorzewa
Marianna i Czesław małż. Urbaniak z Grzegorzewa
Janina i Tadeusz małż. Żelaszkiewicz z Grzegorzewa
Janina i Jan małż. Wawrzyniak z Borysławic Zamkowych
Jadwiga i Mirosław małż. Grzybowscy z Borysławic Zamkowych
Mieczysława i Tadeusz małż. Świątek z Zabłocia
Helena i Władysław małż. Jujka z Tarnówki
Podczas ceremonii Jubilatom w tym szczególnym dla nich dniu towarzyszyli ich najbliżsi. Obecne były dzieci, wnuczęta, prawnuki, przyjaciele, znajomi i sąsiedzi Jubilatów.
Dostojnym Jubilatom wspólnie z Panem Tadeuszem Sosnowskim Przewodniczącym Rady Gminy i Panią Kierownik USC Anną Wawrzyniak złożyliśmy  serdeczne gratulacje, życząc na dalsze wspólnie spędzone lata dużo zdrowia i szacunku  w otoczeniu kochającej rodziny.

- Bardzo miłe spotkanie miało miejsce, przed feriami, 12 stycznia br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii. Była ta Choinka Noworoczna organizowana corocznie przez społeczność szkolną z udziałem licznie zgromadzonych rodziców.  Wzięłam w niej udział wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim, Panem Waldemarem Banasiakiem – Członkiem Zarządu Powiatu Kolskiego oraz Państwem Radnymi.
Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi i całej społeczności szkolnej za organizowanie wyjątkowego spotkania i serdeczne przyjęcie. 

- Jak co roku w naszej gminie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W tym roku, 13 stycznia, zbieraliśmy pieniądze pod hasłem „ GRAMY DLA DZIECI MAŁYCH I BEZ FOCHA NA ZAKUP SPRZĘTU DLA SPECJALISTYCZNYCH SZPITALI DZIECIĘCYCH. Zebraliśmy 14.200 zł. 
Dziękuję wszystkim naszym sponsorom, młodzieży szkolnej, opiekunom oraz całej społeczności naszej gminy za zaangażowanie i serca otwarte     na potrzebujących. Dzięki naszemu wspólnemu działaniu Gmina Grzegorzew znów dołożyła swoją cegiełkę na szczytny cel.
Dziękujemy wszystkim za wsparcie i zaangażowanie.

Niestety, tegoroczny 27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapisał się  w naszej pamięci tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce w Gdańsku.        Śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza wstrząsnęła nami wszystkimi. 
Tak jak cała Polska, jak większość samorządów w naszym kraju,  pokazaliśmy  i zwróciliśmy uwagę, że nad tym, co się stało nie możemy przejść do porządku dziennego,  że nie możemy zgadzać się na nienawiść, przemoc,  które szerzą się    w internecie  oraz przestrzeni publicznej.
W dniu 20 stycznia 2019 r. ulicami Grzegorzewa przemaszerował pokojowy marsz zorganizowany przez Stowarzyszenie NonStop pod hasłem „ Serce za Jurem     od nienawiści murem”.
Zwróciłam się także do Państwa dyrektorów szkół o przeprowadzenie, w pierwszych tygodniach po feriach zimowych, specjalnych lekcji wychowawczych poświęconych mowie nienawiści i hejtowi w sieci.
Pozostaje nam jedynie mieć wiarę w to, że więcej tak tragiczne wydarzenia, jak te z 13 stycznia, nie będą miały miejsca.

Szanowni Państwo,

Bardzo cieszymy się z faktu, że coraz więcej naszych mieszkańców korzysta z hali sportowej w Grzegorzewie, że jest ona miejscem rozwijania różnorakich aktywności sportowych i nie tylko.
I tak :
- 2 lutego 2019r. o godz. 17.00 w hali sportowej odbędzie się Karnawałowa Kabaretowa Biesiada Śląska. Podczas biesiady zaprezentują się prawdziwie śląski humor i najpiękniejsze szlagiery.
Są jeszcze wolne bilety.
Serdecznie zapraszamy.
- Na 10 lutego 2019 r. zaplanowany został halowy turniej piłki nożnej o puchar Wójta Gminy Grzegorzew. Jest to pierwsza edycja, której organizatorami         i pomysłodawcami są Pan Albert Sosnowski i Pan Andrzej Sobański.   W rozgrywkach mogą brać udział tylko drużyny oraz zawodnicy z terenu Gminy Grzegorzew. Zgłoszenia zawodników odbywają się w dwóch kategoriach wiekowych: juniorów w wieku do 16 lat i seniorów. Osobami uprawnionymi do zgłaszania drużyn są sołtysi. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do 4 lutego br. – zapraszamy do udziału w turnieju.
Zapraszamy wszystkich do korzystania z hali sportowej.

Dziękuję

Wójt Gminy

 /-/ Bożena Dominiak