Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 22 marca do 25 kwietnia 2019 r.

Panie Przewodniczący, Państwo Radni,
Szanowni Państwo,

Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj.  od dnia 22 marca 2019 r. do dziś.

Uprzejmie informuję, że wczoraj, tj. 24 kwietnia, zebraniem w Ponętowie Dolnym zakończyliśmy, rozpoczęty 20 marca 2019 r., cykl zebrań wyborczych sołtysów i członków rad sołeckich na terenie gminy Grzegorzew. Sprawozdanie z przebiegu kampanii wyborczej sołtysów i członków rad sołeckich przedstawię Państwu na następnej sesji Rady Gminy. Dziś, chcę jedynie poinformować, że wszyscy nasi sołtysi, za wyjątkiem Pana Wiesława Kierzkowskiego, który zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa, będą przez kolejną, obecnie 5-letnią kadencję, stać na czele swoich miejscowości. 
Na sołtysa Borysławic Kościelnych wybrana została Pani Janina Kierzkowska. Witamy Panią serdecznie w gronie sołtysów naszej gminy.

Szanowni Państwo,

Od trzech tygodni, tj. od 8 kwietnia trwa strajk nauczycieli zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych.
Akcja strajkowa trwa we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grzegorzew.
Pomimo prowadzonej akcji protestacyjnej każda z naszych szkół zapewnia zajęcia opiekuńcze dla dzieci.
Od 24 kwietnia 2019 r. od akcji strajkowej odstąpiło Przedszkole Gminne w Grzegorzewie  i od tego dnia placówka funkcjonuje w normalnym wymiarze czasu pracy. Z informacji uzyskanych dziś, tuż przed sesją, dowiadujemy się, od soboty 27 kwietnia ogólnopolski strajk nauczycieli zostaje zawieszony, co oznacza,  że w poniedziałek 29 kwietnia po raz pierwszy od trzech tygodni w szkołach odbędą się zajęcia lekcyjne.

Informuję, że egzamin gimnazjalny oraz egzamin ósmoklasisty przeprowadzone zostały w naszych szkołach bez zakłóceń.
Będąc przy tematach oświatowych informuję, że 5 kwietnia 2019 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grzegorzewie celem wyboru prezesa oddziału, zarządu oddziału oraz delegatów na Oddziałową Konferencję Delegatów w Kole.
Prezesem Zarządu Oddziału ZNP na kolejną kadencję został ponownie wybrany Pan Andrzej Sikorski.
Serdecznie gratulujemy zaufania, jakim został Pan obdarzony.
Na ręce Pana Prezesa składamy gratulacje dla wszystkich nowo wybranych członków Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Grzegorzewie.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
  
Kontynuując uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 5 zarządzeń.
Dotyczyły one głównie spraw finansowych, i tak :
- 29 marca 2019 r. przedłożyłam w Biurze Rady Gminy oraz przesłałam do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grzegorzew za 2018 rok.
Przedłożenia tych dokumentów dotyczyły dwa z wydanych przez mnie zarządzeń, tj. zarządzenia:  Nr 17/2019 oraz Nr 18/2019,

- Zarządzeniem Nr 19/2019 z dnia 29 marca zatwierdziłam sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Grzegorzewie za 2018 rok,

- W drodze zarządzenia Nr 20/2019 z dnia 9 kwietnia wprowadziłam zmiany  do budżetu na 2019 rok.
Wprowadzone zmiany dotyczyły dokonania przeniesień środków finansowych   w ramach działów i rozdziałów budżetu gminy celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz  uwzględnienia w budżecie gminy otrzymanych przez gminę dotacji celowych :
a) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 9.834 zł,
b) decyzją Wojewody Wielkopolskiego otrzymaliśmy środki finansowe w kwocie 70.000 zł na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. stypendiów szkolnych
c) ponadto otrzymaliśmy dotację w kwocie 30.432 zł na realizację programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu ”

Uprzejmie informuję w tym miejscu, że Wojewoda Wielkopolski pozytywnie rozpatrzył złożony przez naszą gminę wniosek o zmniejszenie udziału środków własnych z 40 do 20% w ogólnym koszcie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Zgodnie z zawartą umową przewidywany koszt realizacji zadania w roku 2019 to kwota 75.000 zł, z tego: dotacja celowa 60.000 zł, środki własne gminy  - 15.000 zł. Jednocześnie informuję, że do 24 kwietnia 2019 r., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie zakwalifikował do pomocy w formie obiadu łącznie 76 dzieci. 
Programem osłonowym objętych zostało 4 uczniów.
Z pomocy na dożywianie mogą skorzystać rodziny, których dochód na osobę nie przekracza 792 zł.

Szanowni Państwo, kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń dotyczyły następującej problematyki :

- Celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zleconych  z zakresu organizacji i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku, na podstawie zarządzenia Nr 21/2019 z dnia 10 kwietnia br. powołałam koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej wyborów.
Funkcję tę pełni pracownik Urzędu Gminy Pan Krzysztof Wróblewski.

- Ostatnie z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenia Nr 22/2019 z dnia  10 kwietnia, dotyczyło objęcia przez Gminę Grzegorzew dodatkowych udziałów w Spółce  Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu. 
Na mocy tego zarządzenia, zgodnie z umową spółki, podwyższony został o kwotę 3.000 zł  udział Gminy Grzegorzew w kapitale zakładowym spółki z przeznaczeniem na montaż  2 opraw oświetlenia ulicznego w Grzegorzewie, tj. :
a)  montażu oprawy oświetlenia parkingu u zbiegu ulic Kolskiej i Szkolnej,
b) montażu lampy u zbiegu drogi gruntowej z ulicą Leśną.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

- Odpowiedzieliśmy na ogłoszenie naboru wniosków w ramach  rządowego program
pn. Fundusz Dróg Samorządowych na 2019-2027.
Zgodnie z wypracowanymi przez Państwa Radnych decyzjami złożyliśmy wnioski na przebudowę drogi gminnej w Tarnówce od drogi powiatowej przez płyty   w kierunku Ladorudzka oraz na przebudowę ulicy Kolejowej w Grzegorzewie. Roboty polegałyby na wykonaniu nawierzchni asfaltowej, odtworzeniu rowów i budowie krótkich odcinków chodników.
Czekamy na rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników naboru, co nastąpi w miesiącu sierpniu br.

- Ponadto wystąpiliśmy do Starosty Kolskiego, Powiatowego Zarządu Dróg w Kole o ujęcie w planach inwestycyjnych powiatu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  przebudowy następujących dróg:
a) droga powiatowa nr 3403P Kolonia Powiercie – Mniewo na odcinku przebiegającym przez miejscowości: Grzegorzew, Ponętów Dolny   wraz z budową chodników i odwodnienia  oraz Tarnówka.
b) droga powiatowa nr 3434P Borysławice Kościelne - Złota na odcinku przebiegającym przez miejscowości: Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe wraz z budową chodników i odwodnienia  oraz Grodna.

- Informuję, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grzegorzew w wysokości 144.000 zł. Dotacja dotyczy drogi gminnej Ladorudzek - Tarnówka i związana jest z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych (dawny FOGR). Wystąpiliśmy z prośbą do Marszałka Wielkopolskiego  o udzielenie dodatkowego dofinansowania na to zadanie.
Ogółem dotacja może wynosić maksymalnie 90% całej inwestycji.

- W związku z modernizacją linii kolejowej E20 w okresie od dziś do niedzieli tj. od 25 do 28 kwietnia br. zostaje  zamknięty przejazd kolejowy na ulicy Warszawskiej w Barłogach.  Natomiast zamknięcie przejazdu kolejowego na ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie nastąpi w okresie od najbliższej niedzieli do czwartku tj. przejazd będzie zamknięty od 28 kwietnia do 9 maja br.

- 27 marca 2019 r. odbył się ponowny przetarg na „ Budowę sieci wodociągowej tranzytowej Barłogi - Ponętów Dolny ”. Zadanie realizujemy za kwotę     147.000,00 zł. Wykonawcą zadania jest firma Hot Plast Kacper Drzewiecki z Turku. Prace trwają. Firma wykonała przewiert sterowany, zamontowała hydranty, wykonała przyłącze do sieci przy remizie OSP.  Termin wykonania zadania upływa 30 czerwca br.
 
- Trwa remont części dachu budynku przy ulicy Warszawskiej 23 w Grzegorzewie. W zakresie robót jest do wykonania :
- wymiana rynien i rur spustowych
- wykonanie obróbek dekarskich na ogniomurach 
- naprawa części dachu papą termozgrzewalną
- odbudowa kominów
Koszt tych robót to kwota 14.516,16 zł. Zadanie wykonuje firma z Babiaka.

- Przystępujemy do sfinalizowania sprawy zapewnienia dojazdu do działek nr 286, 287, 288 i 289 położonych w miejscowości Borysławice Zamkowe  przez działkę     nr 285 stanowiącą własność Gminy Grzegorzew.
W tym celu, 9 kwietnia br.,  z udziałem geodety Pana Piotra Oporskiego odbyło się na działce gminnej spotkanie z właścicielami sąsiednich działek.    Podczas spotkania ustalono, że z działki nr 285 wydzielona zostanie droga dojazdowa do sąsiednich działek o szerokości minimum 5 m, która następnie zostanie utwardzona. Pozostała część działki nr 285 zostanie przeznaczona na sprzedaż na rzecz Pana Krzysztofa Waberskiego.

- 11 kwietnia br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami ulicy Ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie w sprawie wytyczenia drogi gminnej – ul. Leśnej   przez działki nr 1363/3, 1362/3, 1362/4, 1361, 1360/1, 1358/1, 1357/1 i 1356/1 położone w Grzegorzewie.
W spotkaniu udział wzięli właściciela działek przez które zaplanowana została droga gminna, Radni Rady Gminy z terenu Grzegorzewa, Sołtys i Członkowie Rady Sołeckiej sołectwa Grzegorzew oraz uprawniony geodeta Pan Łukasz Łuczak.
Podczas spotkania omówiona została procedura wytyczenia drogi gminnej przez uprawnionego geodetę.
Część mieszkańców zainteresowanych utworzeniem drogi złożyło oświadczenia o nieodpłatnym przekazaniu na rzecz Gminy Grzegorzew działek pod drogę za  tzw. „ przysłowiową złotówkę”. Pozostałe osoby przekażą swoje grunty pod drogę  za odszkodowaniem.
W najbliższym czasie odbędą się kolejne spotkania z mieszkańcami.     

- 4 kwietnia br. odbyło się ustalenie przebiegu granic drogi gminnej – działki nr 267/1 położonej w miejscowości Kiełczewek z działkami sąsiednimi, stanowiącymi własność osób prywatnych. Czynności ustalenia przebiegu granic dokonał geodeta uprawniony Pan Łukasz Łuczak. Na podstawie dokumentów   z zasobu geodezyjnego oraz pomiarów na gruncie ustalono, że droga gminna ma szerokość 9,30 m. Obecnie około 3 m drogi gminnej jest użytkowana przez rolników. Po zakończeniu żniw nadany zostanie drodze kształt zgodnie ze znakami granicznymi.
Koszt ustalenia granic to kwota 4 305,00 zł.

--- Prace na ulicach Słonecznej i Piaskowej w Barłogach dobiegają końca. Termin zakończenia robót upływa z dniem 15 maja. Natomiast do końca czerwca gmina składa wniosek o płatność.

- Zleciliśmy wykonanie znaków drogowych z numerami posesji przy ulicy Poznańskiej w Barłogach oraz w Borysławicach Zamkowych.

- Dziś mija termin składania ofert na remonty cząstkowe dróg gminnych masą   na gorąco, nawierzchni asfaltowej  o grubości 5 cm wraz z emulsjowaniem krawędzi.
Remont będzie polegał na:
- nacięciu krawędzi piłą mechaniczną
- wywozie i utylizacja powstałego gruzu
- emulsjowaniu krawędzi
- uzupełnieniu ubytków masą na gorąco
- zagęszczeniu walcem z funkcją wibracji
- emulsjowaniu spoin
- zasypaniu grysem emulsjowanych spoin 

Realizujemy zadania ze środków  funduszu sołeckiego.
Aktualnie, po otrzymaniu warunków technicznych ze Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Tarnówce zostanie przygotowane zapytanie ofertowe na wykonanie prac.
W ramach zapytania ofertowego wyłoniony został wykonawca robót dotyczących dostawy i montażu 1 lampy solarnej oświetlenia drogowego w  Tarnówce oraz 2 lamp solarnych w  Barłogach.
Wykonawcą tym jest firma AKADEMIA SŁOŃCA z Poznania.

Mówiąc na temat zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego uprzejmie informuję, że w trakcie odbywanych zebrań wiejskich dla dokonania wyborów sołtysów,  mieszkańcy sołectw: Bylice, Boguszyniec, Kiełczewek, Barłogi  oraz Ponętów Dolny podjęli decyzje o zmianie przedsięwzięć planowanych  do wykonania z funduszu sołeckiego.
Wniosek o zmianę  zadań złożyło także sołectwo Borysławice Zamkowe.
Wnioski sołectw zostały uwzględnione w projekcie uchwały zmieniającej budżet na 2019 rok przedłożonej pod obrady dzisiejszej sesji.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

- Jesteśmy w końcowym etapie uzyskania zgody Ministra Rolnictwa  i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia gruntów kl.III na cele nierolnicze. Na wcześniejszych sesjach szczegółowo przedstawiliśmy Państwu kwestie uzyskania przedmiotowej zgody. Po ostatnim uzupełnieniu złożonego wniosku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w znacznej części przyjęło nasze wyjaśnienia i pismem  z 18 kwietnia 2019 r. wniosło o zaktualizowanie wykazu działek ich powierzchni w kl.III oraz załączników graficznych objętych wnioskiem o zmianę przeznaczenia  gruntów  kl.III na cele nierolnicze.
Obecnie pracujemy nad aktualizacją wykazu i map, które planujemy przesłać  do Ministerstwa  Rolnictwa i Rozwoju Wsi  do końca kwietnia br.

- 18 kwietnia br. przeprowadzony został przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Ponętowie Dolnym stanowiącej własność Gminy Grzegorzew, tj. na działkę o nr geodezyjnym 47/1 o pow. 1,0137 ha, cena wywoławcza 42 100,00 zł.
W przetargu udział wzięli: Państwa Emilia i Zygmunt Chelińscy oraz Pan Zbigniew Danielewicz.
Uzyskana cena z przetargu to kwota 44 200,00 zł, którą zaproponowali Państwo Emilia i Zygmunt Chelińscy wygrywając przetarg na działkę nr 47/1.
W maju podpisany zostanie akt notarialny na sprzedaż tej nieruchomości.

- Tego samego dnia, tj. 18 kwietnia br. odbył się również przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 124 o pow. 0,58 ha położonej w miejscowości Ponętów Dolny.
Cena wywoławcza działki przeznaczonej do sprzedaży wynosi 17 500,00 zł .
Z uwagi na brak oferentów przetarg zakończony został wynikiem negatywnym.

- W dniu 27 maja 2019r. (poniedziałek) odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych tj. mebli, łóżka, stoły, krzesła, okna, dywany, elektrośmieci(w tym, lodówki, pralki, telewizory) i inne.
W dniu 16 sierpnia 2019r. (piątek) odbędzie się nieodpłatna zbiórka zużytych opon   od samochodów osobowych.
Powyższe odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7.00.
W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi utylizacji odpadów budowlanych tj. gruzu, płytek ściennych, styropianu, folii itp. oraz zbiórką zużytych opon rolniczych tj. od ciągników, przyczep i innych maszyn rolniczych uprzejmie informujemy, że odbiór tych odpadów jest odpłatny.
Osoby zainteresowane taką zbiórką osobiście zgłaszają się do uprawnionych firm zajmujących się odbiorem takich odpadów.
Firmy odbierające tego typu odpady:
a) Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” Andrzej Bakun
Roztoka 6,  62-513 Krzymów, tel. nr : 63 249 39 98
b) P.P.H.U VITRO
ul. Toruńska 72,  62-600 Koło, tel. nr : 63 26-16-854 i 63 26-16-857
Państwo Radni, Szanowni Państwo

16 kwietnia br. Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie zorganizowała dla dzieci z Gminy Grzegorzew warsztaty wielkanocne pt. „ Jajka wielkanocne ręcznie zdobione”.
Dzieci stworzyły przepiękne pisanki, które udekorowały wielkanocne stoły.
Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki za zorganizowanie warsztatów, dzieciom za udział, a nade wszystko gratulujemy inwencji twórczej.

Szkoła Podstawowa w Barłogach przygotowuje się  do uroczystości nadania imienia Adama Mickiewicza. Uroczystość nadania szkole imienia i przekazania sztandaru  odbędzie się 7 czerwca 2019 r.
Społeczność szkolna – nauczyciele i uczniowie pragnąc przybliżyć postać patrona przygotowali 29 marca przedstawienie oparte na jednym z dzieł  Adama Mickiewicza  - „ Dziadach ”. 
Szkoła Podstawowa w Barłogach od początku tego roku szkolnego prowadzi działania edukacyjne, które mają przybliżyć postać patrona zarówno dzieciom, młodzieży, jak i mieszkańcom. Jednym z nich, które otwierało końcową drogę do nadania imienia szkole była wieczornica: „Mickiewiczowskie Zaduszki”.   W tym wyjątkowym wydarzeniu uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy i Państwem Radnymi.
Uczniowie występujący w sztuce wykazali się niezwykłą dojrzałością podczas odgrywania swych ról. Niezwykłego klimatu spektaklowi nadały także oryginalne, działające na wyobraźnie stroje i niecodzienne rekwizyty. W ich stworzenie bardzo aktywnie zaangażowali się rodzice. Nie można zapomnieć o muzyce, fantastycznych efektach specjalnych i grze świateł, nadających przedstawieniu nastroju grozy         i niezwykłości. Dzięki temu oddawało ono charakter tego obrzędu, jego tajemniczość, a gra młodych aktorów wprowadziła widzów w niesamowity świat pełen nadzwyczajności. W jego przygotowanie włączyli się wszyscy nauczyciele, ale kierownictwo literackie sprawowała Beata Jaśkowiak, nad scenografią czuwała Joanna Durkiewicz, a o oprawę muzyczną zadbał Marcin Kwaśny. Licznie przybyli widzowie oklaskami na stojąco nagrodzili aktorów i twórców. Wszyscy byliśmy pod ogromnym wrażeniem.
Był to przepiękny, przejmujący i czytelny dla każdego spektakl.
Gratulujemy.
Mickiewiczowskim Zaduszkom w Szkole Podstawowej w Barłogach towarzyszyła wystawa plastyczna prac uczniów związana z twórczością Adama Mickiewicza     oraz sprzedaż cegiełek wspierających uroczystość nadania imienia placówce.

Szanowni Państwo

31 marca w Grzegorzewie odbyły się dwie akcje charytatywne: oddawanie krwi oraz "Żonkil Nadziei". Akcja krwiodawstwa została zorganizowana przez     Pana Łukasza Czajkę ze Stowarzyszenia „Kolscy Patrioci” oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK. Do mobilnego punktu poboru krwi ustawionego przed Urzędem Gminy zgłosiło się 29 osób,  z których 22 oddały krew. Łącznie zebrano 9,900 l krwi – DARU ŻYCIA.
Natomiast akcję charytatywną „Żonkil Nadziei” zorganizowały Parafia w Grzegorzewie oraz Zespół Szkolno - Przedszkolny w Grzegorzewie. W jej trakcie młodzież  zbierała przed grzegorzewską świątynią ofiary na Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie opiekujące się bezpłatnie osobami nieuleczalnie chorymi. Każdy ofiarodawca za okazany dar serca, będący finansowym wsparciem dla Hospicjum, otrzymał kwiat żonkila, jako symbol walki z rakiem i budzącej do życia wiosny.
Wszystkim uczestnikom: zarówno organizatorom, jak i ofiarodawcom składamy podziękowanie oraz ogromne uznanie za okazane przez nich wielkie serca i gotowość niesienia innym pomocy, a zwłaszcza tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Dla osób potrzebujących pomocy, pozostających w trudnej sytuacji organizujemy różne formy wsparcia, w co aktywnie włączają się nasi Mieszkańcy pokazując swoje Wielkie Serca.
Bank Żywności w Koninie przeprowadził akcję "Przedświątecznej Zbiórki Żywności" w szkołach. Celem akcji było zebranie artykułów spożywczych  z przeznaczeniem na świąteczne stoły dla osób najuboższych. W tegorocznej akcji uczestniczyły: Zespół Szkolno-Przedszkolny  w Grzegorzewie, gdzie zebrano 132 kg żywności oraz Szkoła Podstawowa w Barłogach, w której zebrano 33 kg żywności.
Łącznie zebrano 165 kg produktów, głównie mąki, makaronu, cukru, kaszy, ryżu, słodyczy.  
Zebrana żywność została przekazana  do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i za pośrednictwem pracowników socjalnych, przed świętami Wielkiej Nocy, trafiła do osób potrzebujących.
Dyrektorom szkół propagującym akcję i nauczycielom, którzy ją prowadzili, a przede wszystkim ofiarodawcom – dzieciom i rodzicom serdeczne dziękujemy za zaangażowanie i ofiarność.    

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych poprzez współpracę z Towarzystwem Samorządowym w Koninie - Kołem Gminnym w Grzegorzewie oraz Bankiem Żywności w Koninie, Gmina Grzegorzew aktywnie włączyła się w  realizację programu.  W okresie przedświątecznym do osób objętych Programem trafiło 2.468 kg żywności o wartości 9.331 zł.

Szanowni Państwo

We wtorek, 16 kwietnia 2019 r., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda odwiedził Koło. Pan Prezydent RP spotkał się z mieszkańcami Powiatu Kolskiego. Rozmawiał z przedstawicielami środowiska nauczycieli. Pan Prezydent spotkał się także z samorządowcami z terenu powiatu, na którym reprezentowałam naszą gminę.
Wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Kole to bezsprzecznie historyczne wydarzenie dla naszego powiatu.

Dziękuję

Wójt Gminy

 /-/ Bożena Dominiak