Informacja
o pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 25 kwietnia do 28 maja 2019 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Szanowni Mieszkańcy,

Witam Wszystkich Państwa na obradach VII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.
Są dzisiaj z nami Pan Waldemar Banasiak członek Zarządu Powiatu Kolskiego i Pan Mariusz Kozajda Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kolskiego.
Gościmy w naszej gminie Pana majora Sylwina Donart Szefa Wydziału Rekrutacji Wojskowej Komendy Uzupełnień w Koninie, którzy przedstawi nam warunki wstąpienia do 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
Przybył na sesję Pan Tomasz Nuszkiewicz Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
Serdecznie witamy !

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
 
Przedkładam sprawozdanie o mojej pracy w okresie od czasu odbywania ostatniej sesji, tj.  od 25 kwietnia 2019 r. do dziś.

Drodzy Państwo,
Wczoraj, 27 maja, świętowaliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego.
27 maja - to święto nas wszystkich.
Z tej okazji składam Państwu Radnym, Państwu sołtysom, pracownikom urzędu gminy, pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych oraz wszystkim Państwu, współpracującym z naszym samorządem najlepsze życzenia i podziękowania  za pracę dla dobra Gminy Grzegorzew.
W sposób szczególnym chciałabym zwrócić się do Pań i Panów Radnych Dziękuję Wam za waszą służbę. Jesteście Państwo sprawdzonymi ludźmi, którzy wiele z siebie dali  i dają  na rzecz rozwoju naszej małej Ojczyzny.

Szanowni Państwo,
W tym roku odchodzimy 30. rocznicę Wolności i Solidarności, 30. rocznicę pierwszych częściowo wolnych wyborów w naszym kraju.
Rok 2020 będzie czasem obchodów 30. rocznicy odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce.
O tych 30 latach samorządu terytorialnego możemy na pewno powiedzieć, że był to dobry czas, że samorząd się sprawdził.  Nastąpił rozwój gmin. Przez te 30 lat zdecydowanie i w sposób odczuwalny dla mieszkańców zmieniła się nasza gmina.  To zasługa konkretnych osób zaangażowanych w pracę w samorządzie. Dziękuję.
Wczoraj, z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, w Belwederze, odbyło się spotkanie samorządowców z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą. Na zaproszenie Pana Prezydenta miałam zaszczyt reprezentować naszą gminę na tej uroczystości.
Pan Prezydent podziękował samorządowcom za oddaną służbę na rzecz swoich lokalnych środowisk. 38 samorządowców z terenu całego kraju otrzymało odznaczenia państwowe.
 
Państwo Radni, Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 4 zarządzenia. Dwa z wydanych zarządzeń tj. :
a) zarządzenie Nr 23/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r.
b) oraz zarządzenie Nr 26/2019 z dnia 23 maja 2019 r.
dotyczyły wprowadzenia zmian do tegorocznego budżetu.
Wprowadzone zmiany polegały na dokonaniu przeniesień środków finansowych w ramach działów i rozdziałów budżetu celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz uwzględnienia w budżecie otrzymanych przez gminę dotacji celowych.
Informuję, że :
a) na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego otrzymaliśmy dotację w kwocie 15.350 zł,
b) o kwotę 260.823,06 zł zwiększony został plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
c) decyzją Wojewody Wielkopolskiego otrzymaliśmy 186.599 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku,
d) otrzymaliśmy ponadto środki finansowe na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 9.352 zł.


W drodze kolejnych zarządzeń :
1) z dniem 1 maja 2019 r. rozpoczął pracę Pan Wiktor Bloch obejmując stanowisko Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Grzegorzewie – powyższe reguluje zarządzenie Nr 24/2019 r. z dnia30 kwietnia 2019 r,

2) na podstawie zarządzenia Nr 25/2019  zdecydowałam o przeprowadzeniu w dniach od 20 maja 2019r. do 20 czerwca 2019r. zapobiegawczej deratyzacji na terenie miejscowości Grzegorzew.
22 maja 2019r. na terenie Grzegorzewa wyłożono truciznę.
Według dokonywanych obserwacji następuje pobór trucizny.
Raz jeszcze prosimy o zachowanie ostrożności.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

- W dniu 21 maja br. dokonaliśmy odbioru robót inwestycyjnych pn. Przebudowa ulicy Słonecznej i Piaskowej w Barłogach realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Koszt robót na ulicy Słonecznej wyniósł 709.044,09 zł., natomiast na ulicy Piaskowej 1.500.200,15 zł
Czekamy na odbiór zadnia przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu i zwrot dofinansowania : na ulicę Piaskową  w kwocie: 657.870,00 zł. oraz na ulicę Słoneczną w kwocie: 315.449,00 zł. Łącznie 966.319,15 zł.
 
- 20 maja br. inspektorzy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeprowadzili kontrolę inwestycji „ Przebudowy drogi gminnej Ladorudzek  -  Tarnówka ” wybudowanej w 2018 roku z udziałem dofinansowania w ramach środków ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych (dawny FOGR).
Kontrola przebiegła pozytywnie. 
W najbliższy piątek, 31 maja, o godz. 10:15, odbędzie się przetarg na wykonanie dalszego odcinka tej drogi, na wybudowanie którego również otrzymaliśmy pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 90% wartości zadania.
 
Realizujemy zadania zaplanowane na bieżący rok w ramach funduszu sołeckiego.
I tak :
- 21 maja br. zaświeciły w naszej gminie pierwsze lampy fotowoltaiczne oświetlenia drogowego. 2 sztuki lamp fotowoltaicznych zostały zamontowane w Barłogach oraz  jedna w Tarnówce. 
Zadania zostały  w całości sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.
Usługę świadczyła firma - ,,Akademia Słońca" z Poznania. Koszt zakupu i montażu lamp wyniósł : 40.479,30 zł. Czyli koszt jednej lampy to kwota 13.493,10 zł brutto.

- W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Borysławice Zamkowe wyłoniono wykonawcę montażu klimatyzacji do świetlicy wiejskiej. Oferta opiewa na kwotę 6.000zł brutto.  Spośród trzech złożonych ofert wyłoniono firmę z Koła.
Ponadto zakupiono wyposażenie  do kuchni, tj. stoły, regały, zlewozmywaki, baterię zlewozmywakową.
 
- Wyłoniliśmy wykonawcę, tj. firmę z Poznania, która wykona montaż placu zabaw  w miejscowości  Bylice. Montaż urządzeń odbędzie się do końca lipca br.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania zapytania o cenę na budowę chodnika przy ulicy Szkolnej w Grzegorzewie oraz chodnika w Borysławicach Kościelnych złożone zostały oferty, które znacznie przewyższają środki finansowe, jakie posiadamy. W związku z tym ogłosiliśmy powtórnie zapytania  na wykonanie tych prac.

- W Zabłociu zakupiono do remizy OSP 73 krzesła za kwotę 6.985,66 zł.
Firma Drewmix z Baranowa dokonała dostawy tego zlecenia.

- Dzięki przychylności mieszkańców sołectwa Barłogi i wyodrębnieniu z funduszu sołeckiego kwoty 5.000,00 zł, zamontowano 8 sztuk rolet zewnętrznych w Szkole Podstawowej w Barłogach.  Montażu dokonała firma Domator z Koła.

Kontynuując uprzejmie informuję:

- W ramach umowy współpracy ze Stowarzyszeniem Solna Dolina zamontowano w parku przy Urzędzie Gminy drewnianą altanę, tablicę informacyjną, stół betonowy do gry w szachy, stojak na rowery i kosz na śmieci.

- Dokonaliśmy odbioru robót związanych z remontem dachu na budynku SENIOR+ przy ul. Warszawskiej 23 w Grzegorzewie. Wymieniono część rynien i rur spustowych na metalowe, w zakres tych robót wchodziły również obróbki blacharskie, ułożenie papy termozgrzewalnej oraz odbudowano kominy.  Wykonawcą zadania była firma z Babiaka, która wykonała te roboty za kwotę 14.516,6 zł.

- Jak Państwo zauważyliście na gminnych drogach asfaltowych zaznaczone są miejsca uszkodzonych nawierzchni. Przystępujemy do remontów cząstkowych masą na gorąco. Prace wykonywało będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Koła. Koszt remontu 1 m2  nawierzchni wynosi 116.85 zł brutto.

- Informuję wszystkich mieszkańców gminy posiadających wyroby azbestowe, że czekamy na ogłoszenie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu konkursu na  dofinansowania zbiórki azbestu. Poinformuję Państwa, jak tylko będzie nabór wniosków.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

- W kwietniu dokonaliśmy nasadzenia drzew miododajnych (lipy drobnolistnej). Drzewa zostały nasadzone w Grzegorzewie przy oczyszczalni ścieków w ilości 300 sztuk. Ponadto druhowie z jednostek OSP nasadzili kilka drzew przy jednostkach straży.
Na powyższe przedsięwzięcie otrzymaliśmy dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  w wysokości 12.150,00 zł.
Całość zadania 13.500,00 zł.

- Wczoraj odbyła się dla mieszkańców naszej gminy bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (mebli, elektrośmieci). Odebraliśmy 72 tony odpadów wielkogabarytowych oraz 9 ton elektrośmieci.
29 maja porządkować będziemy naszą gminę z foli rolniczej.
- Od 8 czerwca 2019 r. wznowiony zostaje ruch pociągów na linii kolejowej Warszawa – Poznań, o czym informują tablice informacyjne zamontowane przed przejazdami kolejowymi przez Firmę Budimex wykonująca modernizację linii kolejowej.

- 8 maja br. w Kancelarii Notarialnej Pani Doroty Jędrychowskiej został podpisany akt notarialny pomiędzy Gminą Grzegorzew a Państwem Zygmuntem i Emilią Chelińskimi. Gmina Grzegorzew sprzedała działkę nr 47/1 położoną w Ponętowie Dolnym na rzecz zainteresowanych za cenę 44 200,00 zł.

- Procedujemy nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy.
Po przesłaniu w dniu 30 kwietnia 2019 r.  uzupełnienia naszego wniosku złożonego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uzyskania zgody na  zmianę przeznaczenia gruntów kl.III na cele nierolnicze oraz mając na względzie zapewnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi co do terminu otrzymania opinii w tej sprawie do końca maja 2019 r. , przystąpiliśmy do kolejnego etapu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew,  tj. obwieszczenia w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 5 czerwca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.
Obwieszczenie o powyższym zostało:
• wywieszone na tablicach ogłoszeń  w Urzędzie Gminy i we wszystkich sołectwach naszej Gminy
• zamieszczone na naszej stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia
• zamieszczone w prasie lokalnej -  w dzisiejszym wydaniu tygodnika  Przeglądu Kolskiego.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Miesiąc maj był w naszej gminie czasem obchodów ważnych jubileuszy, uroczystości i wydarzeń.
3 maja obchodziliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
2 maja – Święto Flagi.
Miesiąc maj wypełniony był wydarzeniami wśród Braci Strażackiej.
8 maja świętowaliśmy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy.
Byliśmy współgospodarzami konkursów i turniejów o zasięgu powiatowym, a nawet ogólnopolskim.

Szanowni Państwo,

W polskiej tradycji 3 Maja jest dniem radosnego, patriotycznego świętowania, dniem podkreślania naszej polskiej państwowości, której fundamentem jest zatwierdzona przez Sejm Czteroletni w 1791 roku Konstytucja 3 Maja.
We wtorek, 30 kwietnia, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie, przy Krzyżu na ulicy Piaski w Grzegorzewie, upamiętniającym to ważne, historyczne wydarzenie, zaprezentowali montaż słowno-muzyczny z okazji 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Poprzez recytacje i piosenki uczniowie przybliżyli fakty z historii Polski, podkreślili istotną rolę tej ustawy zasadniczej, która miała na celu zachowanie suwerenności kraju, zagwarantowanie swobód obywatelskich, wprowadzenie nowej formy ustroju państwa. Poprzez wypowiedziane słowa uczniowie zwrócili uwagę na to, iż warto, aby wspomnianym wydarzeniom towarzyszyła refleksja nad współczesnością.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy, Państwu Radnym z Grzegorzewa, Księdzu Kanonikowi Krzysztofowi Pietryga - Proboszczowi Parafii Grzegorzew, Radzie Sołeckiej Grzegorzewa na czele z Panem sołtysem – Henrykiem Żurawikiem, Pocztom Sztandarowym: Klubu Sportowego ,,Orzeł” Grzegorzew, Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie i Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie oraz mieszkańcom ulicy Piaski opiekującym się tym miejscem.
Na ręce Pana Dyrektora Józefa Sochackiego serdeczne podziękowania kieruję dla całej społeczność Zespołu Szkolno-Przedszkolnego za przygotowanie uroczystości.
Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia wyrazili szacunek i złożyli hołd naszym przodkom walczącym o suwerenność naszej Ojczyzny.

Nasza gmina już po raz szósty była gospodarzem Finału Powiatowego Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Turniej odbył się w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Grzegorzewie  oraz na terenie hali sportowej w Grzegorzewie. Współorganizatorami turnieju byli Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego  w Koninie oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Poznaniu.
Uczestnikami turnieju byli reprezentacji z 8 gmin Powiatu Kolskiego. Rywalizowały zespoły z Gminy Miejskiej Koło oraz gmin : Koło, Kłodawa, Przedecz, Chodów, Dąbie, Osiek Mały oraz oczywiście Gminy Grzegorzew. Celem turnieju jest popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy motoryzacyjnej, propagowanie bezpiecznego, odpowiedzialnego i kulturalnego zachowania w ruchu drogowym oraz umiejętność udzielania pomocy przedmedycznej.Uczestniczący w turnieju uczniowie naszych szkół wykazali się dużą wiedzą oraz umiejętnościami zdobywając czołowe miejsca. Łucja Plucińska ze Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki"  w Grzegorzewie była najlepsza w grupie wiekowej do lat 13.  Również drużyna Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie w składzie: Łucja Plucińska, Milena Żurawik, Jan Bednarowicz i Kacper Zalas zajęła pierwsze miejsce w kategorii do lat 13.  W drugiej grupie wiekowej, powyżej lat 13 dobrze radzili sobie zawodnicy ze Szkoły Podstawowej w Barłogach: Wiktoria Szypulska, Dominika Nowicka i Jakub Tylak zajmując drugie miejsce, a drużyna szkoły podstawowej w Grzegorzewie: Kacper Kawka, Adam Glapiak i Mateusz Górecki zajęła miejsce czwarte. Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim oraz Komendantem Powiatowym Policji w Kole mł. insp. Arturem Foryńskim złożyliśmy gratulacje młodym znawcom ruchu drogowego. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Józefowi Sochackiemu i społeczności szkolnej za profesjonalne przygotowanie Turnieju.
W sobotę 11 maja na Hali Sportowej w Grzegorzewie odbył się Finałowy Turniej  o Puchar Polskiego Związku Korfballu w kategorii młodzik w sezonie 2018/2019.  Gościliśmy w naszej gminie 6 najlepszych drużyn z Polski. W sumie 70 zawodników i zawodniczek.
Turniej zorganizowaliśmy wspólnie z Polskim Związkiem Korfbalu oraz Uczniowskim Klubem Sportowym Maratończyk Koło.  Gościliśmy  Panią Elżbietę Siemieniuk - wiceprezesa Polskiego Związku Korfbalu, Panią Monikę Otyńską – członek Zarządu oraz  Pana Waldemara Pietrzaka – Trenera Kadry Polski U17. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy, na naszej nowo otwartej hali sportowej, zorganizować turniej o zasięgu ogólnopolskim.

Będąc przy tematyce konkursów i turniejów uprzejmie informuję, że nasza Gmina była uczestnikiem XIX Powiatowych Zawodów Strzeleckich o puchar Starosty Kolskiego. Turniej odbył się 18 maja 2019 r.
W zawodach z naszej gminy uczestniczyły 2 drużyny. Pierwsza drużyna w składzie Marek Żurawik, Szymon Żurawik i Marek Pluciński. W drugiej drużynie reprezentowali naszą gminę Józef Sochacki, Marcin Wajer oraz Marika Sędziak.
Gratulujemy Panu Józefowi Sochackiemu, który indywidulanie  zajął w zawodach bardzo wysokie 5 miejsce. Serdecznie dziękujemy wszystkim Państwu za poświęcony czas w przygotowania i udział w zawodach. Gratulujemy osiągniętych wyników.

Zbiórką przed Domem Strażaka rozpoczął się zorganizowany przez Zarząd OSP Grzegorzew Dzień Otwartej Strażnicy. Prowadzeni przez niedawno powstałą barwną grupę taneczno - marszową mażoretek zorganizowaną przez Maritę i Sarę Pawlak, przy dźwiękach orkiestry druhowie przemaszerowali do kościoła parafialnego, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji strażaków.Po jej zakończeniu na placu przed strażnicą rozpoczął się festyn z zabawami  i atrakcjami dla dzieci. Nie zabrakło też tradycyjnej strażackiej grochówki. Życzeniai podziękowania druhom z okazji ich święta złożyliśmy wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim.

8 maja obchodziliśmy Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Na tę okoliczność Pani Dyrektor Biblioteki Pani Agnieszka Malesza zorganizowała 10 maja 2019r. wycieczkę do Lasu Rzuchowskiego. Celem wycieczki było podkreślanie roli czytania  i bibliotek w poprawie, jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.
Pani Dyrektor dziękujemy za zorganizowanie wycieczki i życzymy realizacji wielu tak ciekawych inicjatyw, sukcesów w pracy na rzecz rozwoju czytelnictwa i kulturyw naszej gminie.
Ponadto w ramach  ,,Tygodnia Bibliotek’’  11 maja w hali sportowej w Grzegorzewie odbyły się warsztaty tworzenia ozdób z wikliny papierowej mające  na celu rozbudzenie umiejętności manualnych wśród dzieci.
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem naszych najmłodszych. Gratulujemy pomysłowości.

12 maja br. odbyła się uroczystość Poświęcenia przez Jego Ekscelencję  Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa  Ordynariusza Diecezji Włocławskiej placu w Borysławicach Kościelnych.
Uczestniczyliśmy w tej uroczystości wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy i Państwem Radni.

22 maja br. przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z Kiełczewka, Boguszyńca, Zabłocia i Bylic wzięły udział w I Wielkopolskim Kongresie Kobiet Gospodarnych i Wyjątkowych w Łaszkach koło Kalisza. Kongres prowadziła popularna dziennikarka telewizyjna Pani Anna Popek. W kongresie uczestniczyła Pani Andżelika Możdżanowska Pełnomocnik Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału ARiMR Pan Michał Zieliński. Dziękujemy Paniom  za reprezentowanie naszej gminy podczas kongresu.

 24 maja 2019r. uczestniczyliśmy w Powiatowych obchodach Dnia Lasu i Ziemi 2019 w Izbie Przyrodniczo-Leśnej Szkółki Kiejsze Nadleśnictwa Koło. Organizatorem było Starostwo Powiatowe w Kole.
W obchodach udział wzięła klasa 7 ze Szkoły Podstawowej w Barłogach wraz  z opiekunami Panią Beatą Jaśkowiak oraz Malwiną Piskorską.
Jak co roku tematyka obchodów związana  była z ekologią. Podczas obchodów przeprowadzonych zostało wiele ciekawych zabaw m.in. bieg terenowy  pn. „tropami przyrody”,  warsztaty o tematyce drzewa, pięć stanowisk warsztatowych poświęconych racjonalnej gospodarce surowcami, zawody strzeleckie przy użyciu trenażera łowieckiego, mini tor strażacki i wiele innych. Całość obchodów uświetnił zespół Wartaki.

Tego samego dnia, tj. 24 maja zorganizowaliśmy wycieczkę dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. Nasze dzieci na terenie Lotniska Wojskowego w kompleksie „ Leźnica Wielka ” wzięły udział w wydarzeniu zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej łączącym  „ Dzień Otwartych Koszar ” z  „ Międzynarodowym Dniem Dziecka”. 
W wyjeździe uczestniczyło 43 uczniów naszych szkół wraz z opiekunami, łącznie 49 osób. Uczestnicy zwiedzali wystawy sprzętu wojskowego, prezentacje wyszkolenia żołnierzy, uczestniczyli w konkursach, grach i zabawach.
Mam nadzieję, że było to mile, a nade wszystko ciekawie spędzony czas, gdyż jak widzimy atrakcji nie brakowało.

 26 maja – to czas przepięknego święta – Dnia Matki. To czas święta w każdym naszym domu.
Z okazji Dnia Mamy odbyły się okolicznościowe spotkania i uroczystości w naszych szkołach.

Szanowni Państwo,
„ Bo gdzie grają i śpiewają tam dobrzy ludzie mieszkają …”
25 maja w Grzegorzewie miała miejsce uroczystość będąca ukoronowaniem 30–letniej działalności Zespołu Ludowego „Grzegorzewianki”. Jubileusz swoją obecnością zaszczycili Pan Leszek Galemba Poseł na Sejm RP  z małżonką, Starosta Kolski Pan Robert Kropidłowski z Członkiem Zarządu Powiatu Kolskiego Panem Waldemarem Banasiakiem, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kole Pan Krzysztof Żurawik, Pan Tomasz Nuszkiewicz Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole i wielu znamienitych gości.
Podczas uroczystości swoją część artystyczną zaprezentowały przedszkolaki i uczniowie Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie.
Swój bogaty dorobek artystyczny przedstawiły dostojne Jubilatki.. Nie zabrakło utworów pochodzących z naszego regionu, a także kompozycji własnych. Gościnnie zaprezentował się na scenie także Zespół Ludowy ,,Honoratki”, który od kilku lat wspólnie występuje z „Grzegorzewiankami”.
Były wspomnienia, wzruszenia i wspólne śpiewanie pieśni ludowych.
Po części artystycznej przyszedł czas za życzenia i gratulacje. Długa kolejka ustawiła się przed sceną, gdzie Jubilatki odbierały same ciepłe słowa i okolicznościowe prezenty. Symboliczne róże były podziękowaniem od Samorządu Gminy Grzegorzew, które wręczyłam wspólnie z Radnymi Rady Gminy.
Składamy serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji uroczystości całemu Zespołowi Ludowemu „Grzegorzewianki” z Panią Jadwigą Wypychowską na czele, Panu Mariuszowi Andrzejewskiemu kierownikowi muzycznemu i Pani Marcie Kubsik prowadzącej uroczystość. Podziękowania składamy Panu Józefowi Sochackiemu Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie, Pani Monice Borowskiej i Pani Magdalenie Bałdyga za przygotowanie dzieci do występu, a także młodym artystom za wspaniałą część artystyczną, która uświetniła jubileuszową uroczystość.
Nade wszystko dziękujemy Dostojnych Jubilatom za całokształt dotychczasowej pracy artystycznej i społecznej, upowszechniający rozwój kultury  i promujący naszą gminę.
Życzymy, aby Wasz zapał i motywacja nadal trwały i umacniały się.
Bądźcie z nami i wśród nas.

 27 maja 2019r., w świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbyło się spotkanie  z  Panem Dyrektorem Andrzejem Łuczakiem oraz Zastępcą Dyrektora Panem Andrzejem Sochajem, którzy reprezentowali Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu - Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.
Spotkanie zorganizowano w ramach wspólnego projektu Związku Romów Polskich oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. Celem spotkania było upowszechnianie oraz promowanie historii i tradycji romów i sinti oraz dziedzictwa kulturowego narodu romskiego.
W trakcie spotkania podkreślono, jakie znaczenie dla każdego narodu ma jego przeszłość, język i symbole oraz jak ważna jest tolerancja i akceptacja grup mniejszościowych przez społeczeństwo większościowe.
Uczestnicy spotkania mogli także zgłębić historię narodu romskiego ze szczególnym uwzględnieniem zagłady Romów oraz burzenia stereotypów i uprzedzeń w stosunku do Romów. Biblioteka w Grzegorzewie wzbogaciła się o szereg publikacji dotyczących tożsamości, historii i kultury Romów, za które naszym gościom serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki Gminnej Agnieszce Malesza za zorganizowanie spotkania.

Dziękuję

Wójt Gminy

 /-/ Bożena Dominiak