Informacja
o pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 28 maja do 25 czerwca 2019 r

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Szanowni Mieszkańcy,

Witam serdecznie Wszystkich Państwa na obradach VIII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.
 
Szanowni Państwo,
odbywamy dziś jedną z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku – sesję absolutoryjną. To dziś Państwo Radni ocenią wykonanie budżetu Gminy Grzegorzew  za  2018 rok.
Dla mnie osobiście, jak i pracowników samorządowych, to dzień bardzo ważny. Państwo Radni wypowiedzą się na temat tego, jak wykonaliśmy ubiegłoroczny budżet oraz zadania, jakie Rada Gminy wyznaczyła nam do zrealizowania w 2018 roku.
Rangę i znaczenie dzisiejszej sesji podnosi fakt, że w tym roku, po raz pierwszy,  w bez mała 30-letniej historii odrodzonego samorządu, organ stanowiący gminy, jakim jest Rada Gminy, rozpatrywał będzie raport o stanie gminy i podejmował uchwałę w sprawie wotum zaufania dla wójta.
Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym rady gmin rozpatrują raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla wójta. 
Za chwilę zaprezentuję Państwu raport o stanie gminy za 2018 rok  oraz sprawozdanie z wykonania zadań ubiegłego roku, co stanowiło będzie podstawę do dyskusji, jaka w dalszej części sesji będzie miała miejsce.
Państwo Radni obecnej kadencji, w tym składzie, oceniać będą wykonanie budżetu za poprzedni rok po raz pierwszy.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
 
Nie byłoby odrodzonego samorządu gdyby nie Wybory 4 czerwca 1989 r.
Data ta symbolizuje wielkie zwycięstwo Polaków w walce o wolność
Ten dzień zapoczątkował wielkie zmiany ustrojowe w naszym kraju.
Na dzisiejszej sesji, dzięki uprzejmości Pana Tomasza Nuszkiewicza Dyrektora Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, gościmy wystawę „  Wybraliśmy Wolność – wystawa w 30.rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r. ze zbiorów Pana Ireneusza Niewiarowskiego ”.
 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu świętowały, w różnej formie, wszystkie samorządy w Polsce.
Główne uroczystości Święta Wolności i Solidarności odbyły się w Gdańsku.
W rocznicowych wydarzeniach zorganizowanych przez Panią Prezydent Gdańska wzięło udział około tysiąca samorządowców z całej Polski.
Okrągły stół przed Europejskim Centrum Solidarności, debata "30 lat polskiej demokracji" oraz sesje samorządowe i prezentacja 21. tez, które po konsultacjach mają zamienić się w konkretne projekty ustaw dotyczących jednostek samorządu terytorialnego - tak przebiegały gdańskie obchody 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r., na których reprezentowałam samorząd naszej gminy.
Niezależnie od poglądów, preferencji politycznych - 4 czerwca jest wielkim wydarzeniem.


Szanowni Państwo,
Wspominając osoby, miejsca oraz wydarzenia związane z 30. rocznicę częściowo wolnych wyborów, zorganizowaliśmy w naszej gminie okolicznościowe wykłady i spotkania.

30 maja 2019 r. z wykładem pt. ,,Wybory 4 czerwca 1989 r. – Droga do wolności – w 30.rocznicę pierwszych wolnych wyborów ” wystąpił Pan Tomasz Nuszkiewicz Dyrektorem Muzeum Technik Ceramicznych w Kole. 
W spotkaniu, które odbyło się w świetlicy gminnej w Grzegorzewie udział wzięli seniorzy z Klubu Senior + oraz młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnegow Grzegorzewie
Wykład Pana Tomasza Nuszkiewicza pozwolił Seniorom cofnąć się do wspomnień, które stanowiły część ich życia.
Pan Tomasz Nuszkiewicz skrupulatnie opowiadał o tym jak doszło do pierwszych wolnych wyborów. Podczas wykładu ukazywał początki „Solidarności’’, jak to się stało, że na jej czele stanął Lech Wałęsa. 
Przypomniał, że 4 czerwca 1989 roku przeprowadzono pierwszą turę wyborówdo Sejmu i Senatu oraz,  że  wzięło w nich udział 62% uprawnionych do głosowania.
Pan Tomasz Nuszkiewicz chętnie włączał się do rozmów z Seniorkami, które miały dużo wspomnień z tamtego czasu, a młodzież z zainteresowaniem przysłuchiwała się tym wspomnieniom.
Była to bardzo ciekawa lekcja historii, która na długo pozostanie w pamięci.
Dziękujemy za jej zorganizowanie Pani Kierownik GOPS  w Grzegorzewie Jolancie Wawrzyniak, a Panu Dyrektorowi za bardzo interesujący wykład.

 14 czerwca br. we współpracy z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej  w Poznaniu zorganizowaliśmy prelekcję edukacyjną pn. „ Z nadzieją ku wolności. Infografiki na temat wyborów parlamentarnych w 1989 roku”, którą poprowadziła Pani Agnieszka Kołodziejska z Oddziału Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.
Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Grzegorzewie oraz Seniorki z Klubu„ Senior+’’ wysłuchali informacji dotyczących organizacji i przebiegu wyborówna terenie ówczesnego województwa poznańskiego, które były wynikiem porozumienia między przedstawicielami władzy komunistycznej, a przedstawicielami opozycji podczas obrad Okrągłego Stołu.
Dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki Gminnej Agnieszce Malesza za zorganizowanie spotkania.

Szanowni Państwo,

Są daty i wydarzenia, który zapisujemy na kartach historii naszej Małej ojczyzny – Gminy Grzegorzew. Bez wątpienia takim dniem jest 7 czerwca 2019 roku. Dzień, w którym Szkoła Podstawowa w Barłogach otrzymała imię wielkiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza oraz nadany został szkole sztandar. 7 czerwca to dzień, który na trwałe wpisuje się w historię społeczności szkolnej, ale i całego samorządu Gminy Grzegorzew.

Szkołę w Barłogach odwiedziło w tym dniu wielu znamienitych gości: Poseł na Sejm RP Pan Leszek Galemba, Wicestarosta Kolski Pan Sylwester Chęciński
oraz członek Zarządu Powiatu Kolskiego Pan Waldemar Banasiak. Obecny był przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, samorządowcy z sąsiednich gminy, przedstawiciele instytucji powiatowych : Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej,  przedstawiciele zakładów pracy. Była z nami Dyrektor Sanepidu Pani Ewa Lewicka – absolwentka szkoły w Barłogach.
Fundatorem sztandaru dla szkoły byli Państwo Anna i Marek Bylewscy z Grodnej – dodam, że Pan Marek Bylewski jest absolwentem tej szkoły.
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył i poświęcił sztandar Kanclerz Kurii Diecezjalnej we Włocławku Ksiądz dr Artur Niemira.
Była to dla nas wszystkich swoista lekcja patriotyzmu. 
W imieniu nas wszystkich, zaproszonych na uroczystość, składam na ręce Pana Dyrektora Dariusza Tylaka, nauczycieli, uczniów, rodziców oraz całej społeczności szkolnej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach serdeczne podziękowania za wspaniałe przyjęcie i zorganizowanie wyjątkowej uroczystości.
Prosimy przyjąć nasze słowa uznania. Patrząc na piękną scenografię, ujmujący montaż słowno-muzyczny, perfekcyjnie przygotowanych uczniów, z dumą uczestniczyliśmy w uroczystości.
Dziękujemy za ogromny wkład pracy, poświęcony czas i zaangażowanie, które zaowocowały przygotowaniem wyjątkowej uroczystości. Piękny obraz po tym spotkaniu na długo pozostanie w naszej pamięci.
Dziękujemy i Gratulujemy. 

Drodzy Państwo,

Rozpoczęły się wakacje.
19 czerwca uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019.
Dziękujemy Państwu Dyrektorom i Społecznościom Szkolnym za zaproszeniana uroczystości zakończenia roku szkolnego, w których uczestniczyliśmy wspólniez Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim, Panem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Markiem Lewandowskim oraz Państwem Radnymi.
To zakończenie roku szkolnego miało historyczny charakter.
Po 20 latach, od momentu utworzenia w 1999 roku,  naukę w gimnazjach zakończył ostatni rocznik gimnazjalistów.
To pierwszy rok po reformie, pierwszy egzamin ósmoklasisty i ostatnia sesja gimnazjum.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy i Państwem Radnymi podziękowaliśmy nauczycielom, pracownikom i uczniom naszych szkół za kolejny rok wytężonej pracy oraz życzyliśmy udanego i bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku.
Podziękowaliśmy nauczycielom i pracownikom szkół odchodzącym na emeryturę.
Podziękowania za sumienną, wytrwałą pracę skierowaliśmy do Pani Danuty Abraś,  która po 39 latach pracy pedagogicznej, w tym 18 latach kierowania Gimnazjum w Grzegorzewie oraz pełnieniu w latach 2017-2019 stanowiska Zastępcy Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie zdecydowała się przejśćna emeryturę.
Za pełną zaangażowania pracę edukacyjną i wychowawczą podziękowaliśmy Pani Wandzie Bednarkiewicz, która przepracowała w oświacie gminnej 41 lat pełniąc w latach 2004-2006 funkcję Zastępcy, a następnie w latach 2006-2011, funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „ Zośki” w Grzegorzewie.
Za wiedzę i umiejętności przekazywane kolejnym pokoleniom młodych mieszkańców naszej gminy podziękowaliśmy Pani Alicji Janczak – nauczycielowi geografii Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie, która przeszła na emeryturę po 35 latach pracy pedagogicznej w Gminie Grzegorzew.
Posługę kapłańską w grzegorzewskiej parafii, a co z tym związane katechetyczną, w związku z przyjęciem godności Proboszcza Parafii Świętego Krzyża w Łowiczku, zakończył Ksiądz Dawid Drapała.
Pożegnaliśmy Panią Danutę Pieńkowską - pracownika Szkoły Podstawowej w Barłogach, która przepracowała w tej szkole 24 lata.

Szanowni Państwo, jak każdego roku uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce oraz uczniowie legitymujący się osiągnięciami sportowymi,  co najmniej na szczeblu powiatowym,  otrzymali stypendia sfinansowane z budżetu  gminy.
Na wypłatę stypendiów wydatkowaliśmy łącznie kwotę 16.700 zł.
Stypendiami uhonorowaliśmy 167 uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych oraz III klas gimnazjalnych.
Stypendia wynosiły po 100 zł każde.
Gratulujemy wyróżnionym uczniom.

Dbając o udany wypoczynek naszych dzieci, jak każdego roku, współorganizujemy wypoczynek dla naszych uczniów, zwłaszcza tych pochodzących z rodzin znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej.
I tak :

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie organizuje w ramach działań profilaktycznych obóz nad Bałtykiem dla  25 dzieciz terenu gminy. Termin wyjazdu od 12 do 21.08.2019 r. Program kolonii obejmuje  wycieczki, dyskoteki, działania profilaktyczne, ogniska, kąpiele morskie. Koszt obozu wynosi  900 zł. GKRPA dofinansowuje każdemu dziecku wyjazd kwotą 400 zł. Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 500 zł. Nabór dzieci trwa do 5 lipca br..

- Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu, w drodze otwartego konkursu ofert, wyłonił organizatora wypoczynku letniego i przyznał 5 miejsc dla dzieci  i młodzieży szkolnej z terenu naszej gminy, pochodzących z rodzin o niskich dochodach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie przy współpracyz organizatorem wypoczynku, tj. Zachodniopomorskim Związkiem Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Szczecinie przeprowadził rekrutację dziecii młodzieży.  Dzieci będą wypoczywały w okresie od 8 do 21 lipca 2019 r. w Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem. Wypoczynek jest finansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego, a udział w koloniach jest wolny od opłat.

- Towarzystwo „NASZE SZWEDEROWO” z Bydgoszczy zwróciło się z propozycją wytypowania dzieci spośród uczniów naszej gminy do wzięcia udziałuw organizowanych i dofinansowanych przez Towarzystwo koloniach letnich dla dzieci rolników z programem profilaktyczno-sportowym w „ Perle Borów Tucholskich” – Tleniu. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznejw Grzegorzewie we współpracy z dyrektorami szkół dokonali rekrutacji 6 dzieci. Podczas turnusu, w terminie od 1 do 11 sierpnia 2019 r. , przeprowadzony zostanie pełen cykl szkoleniowy (22 godziny) z nauki i doskonalenia pływania dla dzieci, po którym jego uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania karty pływackiej.
Zajęcia przeprowadzą doświadczeni instruktorzy pływania.


Państwo Radni, Szanowni Państwo,
 W sobotę 15 czerwca na stadionie gminnym w Grzegorzewie Klub Sportowy „ORZEŁ” Grzegorzew zakończył sezon piłkarski 2018/2019.  W imieniu Prezesa Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie Pan Tadeusz Sosnowski - członek zarządu OZPN - złożył gratulacje oraz wręczył puchar i medale drużynie Juniorów Młodszych grzegorzewskiego klubu, Prezesowi Klubu Panu Stanisławowi Pyka oraz trenerowi Andrzejowi Sobańskiemu. Drużyna Junior Młodszy  „ORZEŁ” Grzegorzew zajęła,  już po raz trzeci, I miejsce w swojej klasie rozgrywek, rozgrywając  22 mecze i zdobywając 54 punkty. Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i trenerowi Andrzejowi Sobańskiemu tak wysokich wyników.
Drużyna Seniorów zajęła II miejsce w Klasie Okręgowej rozgrywając 28 meczy i zdobywając 58 punktów. Drużyna Trampkarzy Młodszych zakończyła sezon  na 7 miejscu rozgrywając 22 mecze i zdobywając 25 punktów.
Gratulujemy i cieszymy się z osiągnięć naszych zawodników.
Uprzejmie informuję, że 22 czerwca br. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew, w którym uczestniczyłam wspólnie z Panią Skarbnik Gminy. Za udział w zebraniu dziękuję Państwu Radnym  z Grzegorzewa.  Zarząd Klubu otrzymał jednomyślnie absolutorium za 2018 rok. Członkowie Klubu zatwierdzili także kierunki działania na 2019 rok.Cieszymy się bardzo z działalności klubu, wielkim sukcesem jest to, że Klub „ORZEŁ” Grzegorzew zrzesza 100 młodych zawodników.
Dziękuję naszym animatorom sportu pracującym na hali sportowej Panu Andrzejowi Sobańskiemu i Panu Albertowi Sosnowskiemu, którzy w czasie wakacji będą organizować dla dzieci i młodzieży zajęcia sportowe na korcie tenisowym i  boisku  do siatkówki plażowej.

W minioną niedzielę 23 czerwca, na stadionie sportowym w Grzegorzewie odbyły się gminne zawody sportowo - pożarnicze, w których wzięło udział 17 drużyn strażackich reprezentujących zarówno seniorów jak również młodzieżowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców. Zawody przeprowadziła komisja sędziowska powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole.
W kategorii seniorów zarówno kobiet jak i mężczyzn zwyciężyli zawodnicy  z OSP w Borysławicach.
Panie osiągnęły wynik łączny 119,64 pkt (46,54 w ćwiczeniu bojowym i 73,10 w sztafecie pożarniczej 7 x 50 m z przeszkodami) wyprzedzając drużynę żeńską z OSP w Grzegorzewie, która zakończyła zawody ze 137,35 pkt  (67,30 w bojówce  i 70,05 w sztafecie). W kategorii mężczyzn drużyna z OSP w Borysławicach miała wynik ogólny 93,66 pkt (42,40 w bojówce i 51,26 w sztafecie) przed Grzegorzewem 94,89 pkt (38,64 w bojówce i 56,25 w sztafecie) i Kiełczewkiem - Boguszyńcem 104,07 pkt (42,02 w bojówce i 62 w sztafecie). Wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych dziewcząt najlepsze były zawodniczki z OSP w Ponętowie Dolnym 97,36 pkt, wyprzedzając Bylice 97,52 pkt, Grzegorzew 97,72 pkt i Barłogi 103,51 pkt . Natomiast reprezentanci OSP Kiełczewek - Boguszyniec z wynikiem 77,26 pkt zajęli pierwsze miejsce w kategorii młodzieżowych drużyn chłopców. Drudzy z 84,46 pkt byli zawodnicy z OSP w Grzegorzewie wyprzedając Bylicez 84,76 pkt  i Borysławice z 97 pkt.
Szczególnie cieszy szeroki udział młodzieży w zawodach. Wszystkim uczestnikom zawodów składamy serdeczne podziękowania za wysiłek włożony w przygotowania do zawodów.
Zwycięzcą gratulujemy wygranej, a wszystkim zawodnikom osiągnięcia bardzo dobrych wyników.
Podziękowania składamy Zarządowi Gminnemu OSP, komisji sędziowskiej z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole i wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie zawodów.
Dziękujemy za organizację gospodarzom tegorocznych zawodów – Druhom Jednostki OSP w Grzegorzewie. 

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za pomoc w zorganizowaniu zbiórki folii rolniczej wśród rolników naszej gminy  -  dziękuję Radnemu Panu Karolowi Dzierbickiemu oraz Panu Radnemu Rafałowi Kotkowskiemu. Szczególne podziękowania składam Panu Grzegorzowi Bansiakowi z Tarnówki, który dostarczył odpady do Konina.
Dla przypomnienia informuję, że odbiór odpadów typu : folia rolnicza, worki big bagi był bezpłatny do końca maja.
Aczkolwiek resort środowiska planuje, aby odbiorem odpadów rolniczych zajmowała się gmina, na co będzie mogła pozyskać dotacje, jednak na dziś ostateczne decyzje w tej kwestii nie zapadły. Śledzimy na bieżąco przepisy prawa.

W  dalszym ciągu kontynuowana jest procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.
Zgodnie z wcześniejszym obwieszczeniem aktualnie tj. od 5 czerwca 2019 r. do jutra tj. do 26 czerwca 2019 r.  trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew - Etap I A,  obejmujący wyłącznie działki poza kl. III .
W okresie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu duża część zainteresowanych, a w szczególności właściciele działek byli w Urzędzie Gminy osobiście w celu zapoznania się z zakresem i treścią zmiany planu, w znacznej części odbywało się to telefonicznie.
18 czerwca 2019 r. odbyła się publiczna dyskusja nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego, w której udział wzięła architekt Pani Aleksandra Wojciechowska - autorka zmiany planu oraz mieszkańcy. Przeważającym  tematem  w  dyskusji były pytania mieszkańców, co do terminu budowy sklepu DINO, nikt  z obecnych nie był przeciwny jego powstaniu.
Dalszą częścią procedury zmiany planu, po zakończeniu okresu publicznego wyłożenia tj. po 26 czerwca 2019 r. - jest składanie uwag do przyjętych w projekcie rozwiązań - w terminie do 10 lipca 2019 r.
Wczoraj tj. 24 czerwca 2019 r. otrzymaliśmy decyzję Ministra Rolnictwai Rozwoju Wsi  w związku z naszym wnioskiem z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów klasy III o łącznej pow. 17,6153 ha.
Pan Minister wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze łącznie 1,7847 ha gruntów rolnych kl. III tj.
dla działki nr 848/1 w Grzegorzewie
dla działki nr 24 w Bylicach- Kolonii
dla działek 146 i 71/8 w Grodnej
Dla pozostałych 15,8306 ha gruntów klasy III Minister nie wyraził zgody na ich przeznaczenie na cele nierolnicze. Dotyczy to w szczególności osiedla przy ulicy Toruńskiej i Wiatracznej, działek przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie oraz działkiw Ponętowie Dolnym.

Uprzejmie informuję, że w odpowiedzi na nasze informacje do mieszkańców miejscowości Grzegorzew przy ulicy AUTOSTRADA w sprawie uzyskania decyzjio warunkach zabudowy w związku z wejściem w życie 16 lipca 2019 r. tzw. ustawy wiatrakowej, zostało złożonych 11  wniosków.
Aktualnie zostały opracowane przez architekt Panią Aleksandrę Wojciechowską projekty decyzji o warunkach zabudowy, które odwrotnie zostaną przesłane do uzgodnienia :
* do Starostwa Powiatowego w Kole, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
* Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie, Zarządu Zlewni  w Kole
* Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad , Oddziału  w Poznaniu
Wnioskodawcy, na etapie składania wniosków,  byli  szczegółowo  informowani o możliwości nie uzyskania zgody Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę bezpośredniego zjazdu publicznego  z drogi krajowej na posesję.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Pamiętacie Państwo, że w ubiegłym roku składaliśmy wniosek  na budowę świetlicy wiejskiej w Grodnej.
Jutro w Urzędzie Marszałkowskim z Panią Skarbnik Gminy podpisujemy umowęo dofinansowanie tego zadania. Planowany koszt zadania 778.000 zł, z czego dofinansowanie wyniesie 63,63% -tj. 495.000 zł.

W zakresie realizacji zadań planowanych na bieżący rok uprzejmie informuję,że  3 lipca br. mija termin składania ofert na przebudowę drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej Ladorudzek - Tarnówka. Jest to już drugie postępowanie przetargowe. Pierwsze przewyższyło zabezpieczone w budżecie gminy środki.

Realizując zawartą umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącą przedsięwzięcia  pn. „Działania związane z ochroną i odbudową populacji pszczół w Gminie Grzegorzew” uprzejmie informuję, że 27 czerwca br. odbędzie się przekazanie naszym lokalnym pszczelarzom  zakupionego sprzętu pszczelarskiego.
Na powyższe zadanie otrzymaliśmy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotację w kwocie 13.400 zł.


- Trwa remont dróg gminnych bitumicznych masą na gorąco. Roboty wykonuje firma z Koła, która ma do wyremontowania 353 m2 za łączną kwotę - 41.248,05 zł.
 
- Główny wykonawca modernizacji linii kolejowej Warszawa - Poznań realizujący roboty na terenie gminy Grzegorzew firma BUDIMEX przekazała nieodpłatnie  500 t. kruszywa kamiennego, które zostanie przeznaczone na kolejne remonty dróg.

- Rozpoczęliśmy budowę chodnika na ulicy Szkolnej w Grzegorzewie i chodnika  w kierunku szkoły w Borysławicach Kościelnych. Wykonawcą prac jest firma z Grzegorzewa.

- Realizując fundusz sołecki, w Borysławicach Kościelnych w świetlicy wiejskiej zamontowany został jeden klimatyzator. Firma z Koła wykonała to zadania  za 6.000,00 zł

- Firma ze Ślesina, która budowała jaz na rzece Rgilewce w Grzegorzewie dokonała poprawy nawierzchni drogi gminnej w łąkach oraz odtworzyła rów przydrożny. Roboty wykonano zgodnie z wytycznymi Pana Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Marka Lewandowskiego.


Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Z niepokojem obserwujemy zjawiska pogodowe z ostatnich tygodniach związane  z bardzo wysokimi temperaturami oraz brakiem opadów.
Rolnicy alarmują, że nastąpiło bardzo duże odparowanie wody nie tylko na słabych glebach, ale również na III i  IV klasie ziemi.
W związku z tym nie tylko susza, ale i wysokie temperatury przyspieszają zmianyw roślinach, które nie tylko dojrzewają, co po prostu wysychają „ na pniu ”.
Szanowni Państwo,
Podstawą do przyjmowania wniosków suszowych od rolników będzie ogłoszenie Wojewody Wielkopolskiego, wtedy niezwłocznie komisja rozpocznie prace  i szacowanie szkód.
7 czerwca br.  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu Wydział Infrastrukturyi Rolnictwa zorganizował spotkanie informacyjne w tej sprawie.

Przed nami wybory do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Wybory zostały zarządzone na 28 lipca 2019 r. w godz. od 8.00  do 18.00.
Na terenie gminy Grzegorzew wybierani będą dwaj delegaci.
Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach do Izb Rolniczych mają podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Na terenie gminy utworzona została Okręgowa Komisja Wyborczaw następującym składzie: Pani Katarzyna Fila – Przewodnicząca, Pan Rafał Kotkowski, Pan Zbigniew Molicki, Pan Marek Lewandowski i Pan Krzysztof Durkiewicz, która będzie rejestrować kandydatów na członków rad powiatowych. Rejestracja kandydatów odbywać się będzie 1 i 5 lipca br.  w godz. od 10.00 do 14.00  w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie.

11 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Zarządu  Gminnej Spółki Wodnejw Grzegorzewie.
Zarząd GSW ustalił na dzień 4 lipca 2019 r. termin Walnego Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie podczas którego odbędą się wybory Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

14 czerwca 2019r. wypłacone zostały stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy za okres styczeń – czerwiec 2019r.  w łącznej wysokości 70.280,58 zł. Kwota dofinansowania wyniosła – 63.252,52 zł. środki własne gminy – 7.028,06 zł.
W całym roku szkolnym 2018/2019  stypendium szkolnego udzielono 94 uczniomw łącznej wysokości 128.819,00 zł., w tym kwota dofinansowania 115.141,52 zł.,  kwota środków własnych - 13.677,48 zł.

Uprzejmie informuję, że od 1 lipca br. można składać w formie elektronicznej wnioski o świadczenie „Dobry start”, świadczenia rodzinne oraz o świadczenie wychowawcze 500+ przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.Świadczenie „Dobry start” jest to pomoc finansowa w wysokości 300 zł, jednorazowo wypłacana w danym roku szkolnym. Przeznaczona jest dla uczniów szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego  oraz ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
W wyniku nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,od 1 lipca 2019 r. świadczenie w ramach programu „Rodzina 500+” będzie przysługiwało również na pierwsze dziecko w rodzinie, bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.Od 1 sierpnia 2019 r. można składać wnioski w formie papierowej, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie,  od poniedziałku  do piątku w godzinach 7.30-15.30, pokój nr 1.

Rusza akcja informacyjna – Rozszerzenie programu 500+. Dotrą do nas specjalnie oznakowane busy. Do nas dotrze 27 czerwca  (czwartek). Przedstawiciele Wojewody Wielkopolskiego będą udzielać informacji w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie, w godz. 10:30 – 11:30.

Szanowni Państwo,

Rozrywka i relaks wszystkim Państwu się należy.
Serdecznie zapraszam 29 czerwca, w najbliższą sobotę, na godzinę 16.00na festyn „Witaj lato”.
Podczas festynu przeprowadzony zostanie V Turniej Sołectw, pokaz kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich. Rozegrane zostaną także mecze towarzyskie w piłkę nożną. Nie zabraknie występów artystycznych naszej młodzieży, pokazu sprzętu pożarniczego, konkursów dla dzieci i dorosłych.
Gwiazdą wieczoru będzie zespół disco polo „TOP-ONE”.
Raz jeszcze serdecznie zapraszamy.


Dziękuję
Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak