Informacja
o pracy  Wójta  Gminy  w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 25 czerwca do 23 lipca 2019 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Szanowni Mieszkańcy,

Witam serdecznie Wszystkich Państwa na obradach IX Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
Zasadniczym celem odbywania dzisiejszej sesji jest uchwalenie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap IA”
Serdecznie witam na obradach sesji Panią Architekt Aleksandrę Wojciechowską, która nad projektem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla naszej gminy pracuje. 

Szanowni Państwo,
Zarządzanie przestrzenią, czyli realizowanie polityki przestrzennej, która odbywa się na poziomie gminy, to trudne i odpowiedzialne zadanie.
Przestrzeń jest dobrem wspólnym, ale też ograniczonym, dlatego też trzeba z niej korzystać racjonalnie. Zagospodarowując naszą przestrzeń musimy ją rozwijać, ulepszać, ale też chronić jednocześnie dbając o zaspokajalnie potrzeb jej użytkowników, a więc naszych mieszkańców, przedsiębiorców, gminy i godzić interesy różnych jej użytkowników.
Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew uchwalony w maju 2004 roku niewątpliwie wymaga zmian i dostosowania do aktualnych warunków.

O dokonanie zmian w planie zagospodarowania wnioskowali nasi mieszkańcy, którzy na przestrzeni lat 2007 – 2019 złożyli łącznie 192 wnioski o sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Dokumentem planistycznym nierozerwalnie związanym z planem zagospodarowania przestrzennego jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zapisy planu muszą pozostawiać w zgodzie z warunkami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego określonego w studium.
Dlatego też, mając na względzie występujące w naszej gminie potrzeby planistyczne i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców w 2013 roku uchwaliliśmy studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.  Wydatkowaliśmy na ten cel z budżetu gminy kwotę 61.147,78 zł.

Wywiązując się z ustawowego obowiązku dokonania oceny aktualności planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew oraz biorąc pod uwagę wnioski wniesione przez naszych mieszkańców o zmianę regulacji ujętych w obowiązującym planie, Rada Gminy minionej kadencji, w drodze uchwałyNr XXX/187/2017 z dnia 25 października 2017 r. podjęła decyzję w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap I.
Przyjęty przez Radę Gminy zakres zmiany planu wymagał dokonania zmian w  studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Uchwała w sprawie zmiany studium została przez Rade Gminy podjęta 17 października 2018 r.

Szanowni Państwo pozwólcie, że w tym miejscu pokrótce przedstawię procedurę, jaka w zakresie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przeprowadzona.
Przebiegała ona zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ze zm.) wraz dokumentowaniem czynności zgodnym z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164 poz. 1587).
Procedurę prac nad zmianą planu rozpoczęliśmy 14.11.2017r. od ogłoszenia w prasie oraz na terenie gminy informacji o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu oraz o możliwości składania wniosków. Wnioski do planu można było składać do dnia  06 grudnia 2017r.
06.11.2017 r. zawiadomiono instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu o przystąpieniu do jego sporządzenia. Wpłynęło 13 wniosków organów i instytucji zawiadomionych na piśmie, nie wpłynęły wnioski od mieszkańców.
Projekt zmiany planu wymagał sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko.
Sporządzony projekt zmiany planu podlegał zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno –Architektoniczną, która opinię o projekcie planu wyraziła dnia 04.04.2018 r.
Uprzejmie informuję, że projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zaopiniowany i uzgodniony przez wszystkie organy i instytucje wskazanew ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uprzejmie informuję, że projekt planu dla Etapu I obejmował łącznie 182,3324 ha terenów, w tym 17,6153 ha gruntów rolnych klasy III, które wymagały uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz 50m? gruntów leśnych wymagających uzyskania zgody na przeznaczenie nieleśne.
W związku z powyższym 08 maja 2018r. wystąpiłam z wnioskiem do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntu leśnego na cele nieleśne. Dla przeznaczenia nieleśnego zgodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego uzyskaliśmy decyzją z dnia 26.06.2018r.
08 maja 2018 r. przesłany został także wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na przeznaczenie gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze.
Wniosek ten uzyskał pozytywną opinię Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiej Izby Rolniczej.
Ponieważ przez ponad rok czasu nie uzyskaliśmy decyzji Pana Ministra, zdecydowaliśmy o kontynuacji procedury dla części A planu, nie obejmującej gruntów rolnych wymagających zgody Ministra na przeznaczenie nierolnicze.
O toczącym się w tej sprawie postępowaniu informowałam Państwa Radnych na bieżąco. 
Przedkładany pod obrady dzisiejszej sesji projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 05.06.2019 r. do dnia 26.06.2019 r.
Dyskusja publiczna nad projektem zmiany planu odbyła się dnia 18 czerwca br.
Uwagi do zmiany planów można było składać do dnia 10 lipca.
Wpłynęły 4 uwagi. Trzy z nich zostały rozpatrzone pozytywnie, jedna uwaga nie została uwzględniona w projekcie zmiany planu.
Rozstrzygnięcie w sprawie uwagi nieuwzględnionej zawarto w załączniku nr 20 do projektu uchwały przedłożonego pod obrady sesji.

Informuję, że wydatki, jakie w latach 2017 – 2019 ponieśliśmy na zmianę studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to łączna kwota 126.111,91 zł.

Reasumując stwierdzam, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap IA” spełnia wymogi określone w art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dlatego też wnioskuję do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały w tej sprawie.

Szanowni Państwo,
w dalszym ciągu kontynuujemy procedurę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew dla części obejmującej grunty kl.III. W tej sprawie 5 lipca 2019 r. wnieśliśmy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi prośbę o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 15,8306 ha gruntów rolnych kl. III  położonych w Gminie Grzegorzew na cele nierolnicze.
Prośbę naszą uzasadniliśmy tym, iż Gmina Grzegorzew jest karana za to, że prowadzi politykę przestrzenną zgodnie z przepisami prawa, ponieważ mamy opracowany plan zagospodarowania przestrzennego od 2004 r. natomiast inne gminy, w tym także w powiecie kolskim,  nie mając planów zagospodarowania ustalają warunki zabudowy planowanych inwestycji decyzjami uzyskując tym samym zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na nierolnicze przeznaczenie gruntów rolnych kl. III.

Jak Państwa informowałam na ostatniej sesji Rady Gminy, w odpowiedzi na nasze informacje do mieszkańców miejscowości Grzegorzew przy ulicy AUTOSTRADA w sprawie uzyskania decyzji  o warunkach zabudowy w związku z wejściem w życie 16 lipca 2019 r. tzw. ustawy wiatrakowej, zostało złożonych 11  wniosków. Ostatecznie w tej sprawie  wydanych zostało 6 decyzji o warunkach zabudowy na budowę budynków mieszkalnych.
Pozostałych 5 wniosków nie uzyskało pozytywnych zgód Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddział w Poznaniu, na zjazd z drogi krajowej nr 92 na posesję,  wobec czego w tych przypadkach nie będzie można wydać decyzjio warunkach zabudowy dla  wnioskowanych inwestycji. 

Państwo Radni, Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 3 zarządzenia.
- W drodze zarządzenia Nr 28/2019 z dnia 28 czerwca oraz zarządzeniaNr 30/2019 z dnia 10 lipca br. wprowadziłam zmiany  do budżetu na 2019 rok.
Do budżetu gminy, zgodnie ze wskazaniami dysponentów, wprowadzone  zostały dotacje celowe, jakie otrzymaliśmy :
a) na realizację programu „ Dobry Start” w kwocie 131.800 zł
b) o kwotę 14.000 zł zwiększony został plan dotacji celowej na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnejna lata 2017-2019 – „ Aktywna tablica”,
c) decyzją Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 300 zł zwiększony został plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.
Ponadto zmiany wprowadzone do uchwały budżetowej na bieżący rok dotyczyły dokonania przeniesień środków finansowych w ramach działów i rozdziałów budżetu gminy celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Celem zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji zadań z zakresu przyjmowania wniosków i wypłat świadczenie wychowawczego, na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie,  udzieliłam czterem pracownicom GOPS upoważnień do prowadzenia postępowań, a także do wydawania rozstrzygnięć w tych sprawach.
Uprzejmie informuję, że zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany  przez rodzinę. 
W okresie od 1 do 19 lipca br. drogą elektroniczną przyjęliśmy 204 wnioski dla 289 dzieci, w tym 179 wniosków na dzieci, które nie otrzymywały świadczenia wychowawczego. Do 19 lipca zrealizowano 142 wnioski na łączną kwotę 71.000 zł.
Od 1 sierpnia 2019 r. będzie można składać papierowe wnioski w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie,  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30.

Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie 300 zł z rządowego programu „Dobry Start”. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci  z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną (za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej i portalu Emp@tia). 
W okresie od 1 do 19 lipca br. drogą elektroniczną przyjęliśmy 108 wniosków dla 152 dzieci. Rozpatrzono 102 wnioski dla 146 dzieci. 
Do rodzin z terenu naszej gminy z programu „Dobry Start” trafiły już świadczeniana łączną kwotę 43.800 zł.
 
Państwo Radni, Szanowni Państwo,
11 lipca w dzienniku ustaw ukazała się nowelizacja Karty nauczyciela. Nowe przepisy będą obowiązywały w większości od 1 września 2019 roku.
Nowelizacja wprowadza 9,6 % podwyżki wynagrodzeń nauczycieli  od września br., minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, 1.000 zł dodatku socjalnego  „na start” dla nauczycieli stażystów, ponadto skrócona została  ścieżka awansu zawodowego.
 Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami podwyżka wynagrodzeń ma zostać wypłacona do 30 września 2019r., z wyrównaniem od 1 września 2019 r.
W związku z koniecznością wdrożenia podwyżek w trakcie roku kalendarzowego, w Karcie nauczyciela pojawił się przepis przejściowy, który przewiduje, że w okresie od dnia 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. o 9,6 procent wzrośnie także średnie wynagrodzenie nauczycieli  i wynosić będzie w grupie nauczycieli stażystów 3.338 zł, kontraktowych – 3.705 zł,  mianowanych – 4.806 zł, a dyplomowanych – 6.141zł.
 Ze względu na podwyżki publicznym niesamorządowym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom zagwarantowano zwiększenie dotacji wypłacanych z budżetów jednostek samorządu. Samorządy mają dokonać aktualizacji kwot dotacji do 31 października 2019 r. Dodatkowe środki mają zostać przekazane w ramach dotacji najpóźniej w listopadzie i grudniu 2019 r.
Od września wszystkim nauczycielom stażystom odbywającym staż na stopień nauczyciela kontraktowego będzie przysługiwało nowe świadczenie – na start. Świadczenie w wysokości 1.000 zł będzie wypłacane w okresie stażu – do dnia 30 września roku, w którym nauczyciel rozpoczął staż.
Wypłata świadczenia będzie zadaniem własnym samorządów.
Środki wypłacone na to świadczenie nie będą uwzględniane przy obliczaniu średnich wynagrodzeń. W naszej gminie na dziś mamy 5 nauczycieli stażystów.
Kolejna zmiana, jaką przynosi nowelizacja Karty nauczyciela - to dodatekza wychowawstwo, którego wysokość do tej pory określały samorządy.
Obecnie dodatek za wychowawstwo nie będzie mógł być niższy niż 300 zł miesięcznie.
W naszych szkołach mamy obecnie 44 wychowawców, którzy dotychczas otrzymywali dodatek za wychowawstwo w kwocie 100 zł.
Ponieważ powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 września pod obrady dzisiejszej sesji przygotowany został projekt uchwały wprowadzającej zmiany  do obowiązującego w naszej gminie regulaminu wynagradzania nauczycieli  w zakresie wysokości dodatku za wychowawstwo oraz wypłaty jednorazowego świadczenia dla nauczycieli stażystów.
Będziemy na ten temat dyskutować w kolejnych punktach sesji.

Pomimo tego, że rząd uspokaja nas, że "jak najwięcej środków" na podwyżki nauczycieli będzie pochodzić z budżetu państwa oraz, że mają nastąpić odpowiednie przesunięcia w ustawie budżetowej obawiamy się, że ciężar finansowania nowych rozwiązań spadnie na budżety gmin i powiatów.
Dokonaliśmy wstępnych wyliczeń skutków podwyżek. Od września do grudnia 2019r. będzie potrzebnych dodatkowo około 200.000 zł.
Szanowni Państwo,

Rusza budowa mostu na rzece Rgilewce w Barłogach. 12 lipca 2019 r. Starosta Kolski Pan Robert Kropidłowski,  w obecności Pana Leszka Galemby Posła na Sejm RP, Pana Waldemara Banasiaka członka Zarządu Powiatu Kolskiego oraz Pana Grzegorza Kujawy Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole podpisał z firmą Mosty Kujawy Krzysztof Szymański umowę na  wykonanie tego zadania.
Most w Barłogach ma ponad 40 lat. Jest mocno wyeksploatowany. Inwestycja obejmuje swoim zakresem całkowitą rozbiórkę istniejącego obiektu oraz budowę w jego miejscu nowego mostu. Zaprojektowano obiekt jednoprzęsłowy o przęśle z prefabrykowanych belek z betonu sprężonego opartych na żelbetowych przyczółkach, które posadowione będą bezpośrednio. Obiekt posiadać będzie przęsło o długości w osiach podparcia 14,50 m oraz szerokość całkowitą 12,10 m. Całkowita długość obiektu wraz ze skrzydłami wyniesie 23,58 m.Obiekt projektowany jest na klasę obciążenia A, umożliwiając przejazd po nim wszystkich typów pojazdów poruszających się po drogach. Zlokalizowane na moście obustronne chodniki umożliwią w ramach ewentualnej przyszłej rozbudowy drogi powiatowej (pomiędzy Barłogami a DK92), wybudowanie chodników łączących miejscowość z cmentarzem. Wraz z budową nowego mostu planowana jest przebudowa nawierzchni drogi na łącznej długość (uwzględniającej długość mostu) ok. 50 m, mająca na celu zniwelowanie uskoków na dojazdach do obiektu oraz odbudowa  i umocnienie koryta rzeki Rgilewki na długości ok. 45 m.
Inwestycja, której realizacja potrwa do grudnia br., kosztować będzie 2.644.740 zł. w tym dofinansowanie, jakie Powiat Kolski pozyskał z rezerwy Subwencji Ogólnej wynosi 1.194.740 zł ( 45,17% ).
Wykonawca poinformował nas, że zatwierdzony został projekt objazdów oraz że zostanie wykonana kładka dla pieszych.

W dniu dzisiejszym podpisałam z wykonawcą, tj.  Przedsiębiorstwem Robót Drogowo Mostowych z Koła umowę na przebudowę drogi gminnej Ladorudzek - Tarnówka na kwotę 161.628,15 zł, na przebudowę której otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w kwocie 144.000,00 zł.
Za powyższą kwotę wykonamy dalszy odcinek tej drogi o długości  550 m i szerokości 5m.
Uprzejmie informuje, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego pozytywnie odniósł się do naszego wniosku i na posiedzeniu odbytym 15.07.2019 r. podjął uchwałęo przeznaczeniu na to zadanie dodatkowych 97.600 zł. To bardzo dobra wiadomość, gdyż otrzymamy dodatkowe pieniądze, które pozwolą wydłużyć odcinek budowanej drogi. Czekamy za przysłaniem stosownych dokumentów.


W dniu 5 lipca 2019 r. za pomocą przewiertu sterowanego wykonaliśmy najtrudniejszy etap budowy sieci wodociągowej Barłogi - Ponętów Dolny. Przewiert wykonany został na odcinku 70 m.  Obecnie wybudowana  sieć jest zachlorowana,a woda pobrana do badań. Prace w terenie zostały już wykonane. Czekamy za wynikami badań oraz inwentaryzacją geodezyjną.
Te prace kosztują nas 150.000 zł.
 
 26 czerwca 2019 r. wspólnie z Panią Skarbnik podpisałam z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim umowę na dofinansowanie środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania dotyczącego Budowy świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna. Dofinansowanie udzielone w ramach działania „ Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich – Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne ”  wyniesie 499.495 zł., tj. 63,63% planowanych kosztów inwestycji. Wniosek składaliśmy na kwotę 778.000 zł.

W dniu 19 lipca 2019 r. wspólnie z Panią Skarbnik podpisałyśmy z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Panem Krzysztofem Grabowskim umowę na realizację  zadania ,, Zagospodarowanie za szkołą placu rekreacyjnego dla mieszkańców sołectwa Bylice- Kolonia". Dofinansowanie wyniesie 30.000,00 zł.
 Całkowita wartość zadania to kwota 68.147 zł, w tym środki funduszu sołeckiego 17.647 zł, resztę tj. 20.500 zł dokładamy z budżetu. Praca społeczna – 23.000 zł.
 Z uwagi,  że jest to zadanie promujące tzw. „ inicjatywy oddolne" zwracam się do wszystkich mieszkańców sołectwa Bylice - Kolonia o pomoc w uporządkowaniu placu przy szkole.
 
 
 Realizujemy zadania z funduszu sołeckiego.
 - W ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa Borysławice Zamkowe zamontowano w remizie OSP klimatyzator oraz wyremontowano zaplecze kuchenne.
 - Zakończyliśmy budowę chodnika przy ul. Szkolnej w Grzegorzewie. Wartość robót - 44.700 zł, w tym mieszkańcy z funduszu sołeckiego przeznaczyli -9.925 zł, a więc z budżetu gminy dołożyliśmy 34.774,58 zł.
 - Zakończyliśmy prace przy budowie chodnika w Borysławicach Kościelnychw stronę szkoły. Budowę chodnika wydłużono o 15 mb. Wysokość pieniędzy z funduszu sołeckiego 18.500 zł.  Prace nie zostały jeszcze odebrane.
 - Do piątku tj. 26 lipca br. zbieramy oferty na zmianę pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Ponętowie Dolnym.
 - Sołectwo Grodna zmieniło zakres zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego przeznaczając środki fundusz w części na wykonanie oświetlenia ulicznego ( kwota 3.000 zł ),  a pozostałą kwotę 9.289 zł na przebudowę drogi w Grodnej.
 - Fundusz sołecki zmienia się również w sołectwie Grzegorzew w zakresie nazwy zadania związanego z modernizacją dachu na remizie OSP w Grzegorzewie oraz w sołectwie Zabłocie w zakresie planowanych do  wykonania prac, które oprócz elewacji zewnętrznej budynku remizy OSP Zabłocie, jak planowano w pierwotnym wniosku, wykona również remont wewnątrz pomieszczeń remizy OSP.
 Dobrą informacją dla nas jest to, że będą to zadania inwestycyjne, co pozytywnie wpłynie na poprawę wskaźników, o których mowa w art. 243 o finansach publicznych.

Szanowni Państwo,

- Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020. Otwarcie ofert nastąpi 30.07.2019r.

- W dzisiejszych zmianach do budżetu występujemy z prośba do Państwa Radnych na wykonanie następnych czterech planów odnowy miejscowości dla miejscowości Borysławice Zamkowe, Borysławice Kościelne, Bylice, Ladorudzek. Strategia jest dokumentem wymagalnym i punktowanym przy aplikowaniu o pieniądze zewnętrze. Sołectwo Borysławice Zamkowe sfinansuje wykonanie strategii  z własnych środków w ramach realizowanego projektu dofinansowanego przez Stowarzyszenie
„ Wielkopolska Wiara ” .

W dniach od 3 do 16 lipca br. Gminna Komisja ds. oszacowania szkód  w gospodarstwach rolnych powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego przyjmowała wnioski od rolników o oszacowanie start w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem suszy.
Od rolników z terenu naszej Gminy wpłynęło 477 wniosków i 127 wniosków od rolników z sąsiednich gmin, łącznie do komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych wpłynęły 604 wnioski.
Gminna Komisja rozpoczęła sporządzanie protokołów z oszacowania zakresui wysokości szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanych wystąpieniem suszy, które po podpisaniu przez rolników zostaną przesłane do Wojewody Wielkopolskiego celem potwierdzenia.

4 lipca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie podczas, którego wybrany został Zarząd GSW w Grzegorzewie w następującym składzie:
1. PrzewodniczącyPan Marek Lewandowski
2. Z-ca PrzewodniczącegoPan Kryspin Świątek
3. SekretarzPan Adam Bednarkiewicz
4. CzłonekPan Janusz Sanigórski
5. CzłonekPan Zygmunt Cheliński
oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
1. PrzewodniczącyPan Marcin Stegenta
2. CzłonekPani Bożena Gralińska
3. CzłonekPan Andrzej Kwiatkowski
Serdecznie gratulujemy nowemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

Na terenie Gminy Grzegorzew w wyborach do rad powiatowych Wielkopolskiej Izby Rolniczej wybrani zostali dwaj delegaci : Pan Adam Bednarkiewicz i Pan Adam Jaskólski. Z uwagi na to, że w naszej gminie zgłosiło się tylko dwóch kandydatów wyborów nie przeprowadzamy.
26 czerwca 2019 r. w naszej gminie, odbył się Zjazd Delegatów Towarzystwa Samorządowego w Koninie.  Przyjęcie rocznych sprawozdań, udzielenie absolutorium zarządowi oraz uhonorowanie osób zasłużonych w czasie przełomu 1989 roku to główne tematy zjazdu.
Medal  „ Za Zasługi na Rzecz Wolności ” otrzymał Radny Pan Janusz Dorabiała, który w czasach przełomu był członkiem Tymczasowej Wojewódzkiej Rady Rolników „ Solidarność ” oraz Przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego„ Solidarność ” w Grzegorzewie.
Panie Januszu - serdecznie gratulujemy i dziękujemy za Pana aktywną działalność dla rzecz  i dla dobra wolnej Polski !
6 lipca 2019 r. wspólnie z Panem Januszem Dorabiałą i Panem Andrzejem Sikorskim uczestniczyłam w Konferencji „ 30 lat Wolności. Jak zmieniła się polska wieś? ”, która odbyła się w Domu Pielgrzyma Betlejem w Licheniu. Konferencja zainaugurowała obchody 25-lecia działalności Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.  Z prelekcją na temat „ 30 lat przemian na wielkopolskiej wsi ” wystąpiła Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu Pani Izabela Mroczek. Pan Ireneusz Niewiarowski, Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów,  w swoim wystąpieniu wrócił do początków powstania stowarzyszenia, kiedy to 13 listopada 1990 roku spotkał się  z 39 sołtysami z naszego regionu  i kiedy to zapadła decyzja o jego powołaniu. Dziś stowarzyszenie zrzesza 32 organizacje i 17 tysięcy członków. Na swoim koncie ma ponad80 projektów, dociera do 40 tysięcy sołtysów i ponad 2 tysięcy samorządów. 
W trakcie konferencji wręczono podziękowania za wkład pracy na rzecz kształtowania dorobku Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Wśród wyróżnionych znalazł się Pan Tomasz Nuszkiewicz – Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole.
Serdecznie gratulujemy !

7 lipca br. sołtysi i przedstawiciele środowisk wiejskich uczestniczyli w XXVII Krajowej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu by modlić się w intencji polskiej wsi i jej mieszkańców.
Podczas dorocznej konferencji „ Wiejska Polska ” podsumowano VII edycję konkursu pn.: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” skierowanego do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, który realizowany jest on przy współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

29 czerwca 2019 r. powitaliśmy wakacje festynem ,,Witaj Lato” na stadionie gminnym w Grzegorzewie.
Tematem wiodącym festynu była 30.rocznica Wolnych Wyborów. Po raz kolejny na naszym Festynie odbył się Turniej Sołectw. Udział w turnieju wzięło 8 drużyn reprezentujących sołectwa: Boguszyniec, Bylice, Borysławice Kościelne, Grodna, Grzegorzew, Kiełczewek, Ponętów Dolny, Tarnówka. Przeprowadzono 4 konkurencje: wyścig wężów, gruszki na wierzbie, wyścig w taczkach, zgrana para. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Sołectwa Kiełczewek, drugie miejsce zajęło Sołectwo Grodna, a trzecie Sołectwo Bylice. Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i drobne upominki. Gratulujemy sołeckim drużynom i dziękujemy za udział w turnieju.
W tym roku Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Barłóg, Borysławic Kościelnych, Borysławic Zamkowych, Bylic, Bylic – Kolonii i Kiełczewka przygotowały do degustacji potrawy z mięsa mielonego, które każdy mógł skosztować. Jesteśmy dumni z aktywności Kobiet z naszej gminy.
Gościliśmy grupę rekonstrukcyjną z Radziejowa z Panem Leszkiem Kalickim  na czele, która przedstawiła czasy powstania wielkopolskiego.  Podczas festynu odbył się również turniej piłki nożnej dla dzieci. Zawodnicy otrzymali drobne upominki.  Nie zabrakło również konkursów dla dzieci i dorosłych. Osoby biorące udział w konkursach nagrodzone zostały upominkami. W organizację festynu włączyli się nasi Druhowie z Jednostki OSP z Grzegorzewa organizując pokaz sprzętu strażackiego.
Wieczorem wystąpiła gwiazda muzyki disco polo Zespół TOP-ONE.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację Festynu.
 
W minioną sobotę, 20 lipca 2019 r., Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu świętowała Jubileusz 25-lecia istnienia.
Składamy Druhnom i Druhom jednostki serdeczne gratulacje, dziękujemy za aktywność i zaangażowanie.
Życzymy dalszego rozwoju jednostki oraz kolejnych doniosłych jubileuszy

Szanowni Państwo, wybieramy najpopularniejszego sołtysa wielkopolski wschodniej. Mamy naszego reprezentanta – naszą gminę reprezentuje Pan Andrzej Sikorski – Sołtys Borysławic Zamkowych.
Radny Pan Andrzej Sikorski, to bardzo zaangażowana i bardzo aktywna osoba, o czym wielokrotnie mówiliśmy i co wielokrotnie podkreślaliśmy.
Zachęcam Państwa do głosowania na naszego sołtysa.
Można to uczynić wysyłając SMS pod numer 71051 o treści : Sołtys.13 a także wysyłając kupon z „ Przeglądu Kolskiego ”. 
Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas 24. Wielkopolskiego Pikniku Sołtysów  w Sompolnie, który odbędzie się 3 sierpnia. Chętnych na wyjazd na piknik zapraszamy, zorganizujemy wspólny wyjazd.
Jestem przekonana, że Pan Andrzej Sikorski znajdzie się w gronie laureatów, gdyż w pełni na to zasługuje. Tak więc głosujmy na naszego kandydata !

Już dziś zapraszam Państwa na Dożynki Gminno-Parafialne, które odbędą się 25 sierpnia. Gospodarzem tegorocznego święta plonów jest sołectwo Borysławice Zamkowe.
16 lipca odbyłam pierwsze spotkanie organizacyjne z Panem Sołtysemi Mieszkańcami Borysławic Zamkowych. Podczas spotkania został wybrany Komitet Organizacyjny, Starostowie Dożynek, ustalono wstępny scenariusz uroczystości.

Zapraszam Państwa na turniej piłkarki, który odbędzie się w sobotę, 3 sierpnia br. na stadionie sportowym w Grzegorzewie. Turniej pn. „ Festyn Piłkarski ” organizuje Klub Sportowy „ Orzeł ” Grzegorzew w ramach dofinansowania otrzymanego ze Starostwa Powiatowego w Kole.
W turnieju zagrają drużyny młodzieżowe: GKS Osiek Wielki, Górnik Kłodawa oraz KS Orzeł Grzegorzew.
Mecze rozegrają również Drużyny Old-Boys z Olimpii Koło, Nałęcza Babiak i KS „ Orzeł ” Grzegorzew.
Turniej rozpoczyna się o godz. 14.30. Serdecznie zapraszamy !

Szanowni Państwo,

Ze wzruszeniem i wielką radością pragnę wspomnieć oraz serdecznie pozdrowić najstarszą mieszkankę Gminy Grzegorzew Panią Helenę Kawalec, z Bylic
Drodzy Państwo Pani Helena Kawalec 26 lipca 2019 roku świętowała będzie swoje 100 urodziny.
Składamy Pani Helenie wyrazy najgłębszego szacunku.
Pani Helena Kawalec należy do pokolenia głęboko doświadczonego w dziejach Polski, które stawało przed bardzo wieloma wyzwaniami. Było świadkiem trudnych, ale i doniosłych wydarzeń, które kształtowały kolejne pokolenia Polaków,ich patriotyzm oraz miłość Ojczyzny.
Z całego serca życzymy Pani Helenie, aby kolejne dni, miesiące i lata upływały  w dobrym zdrowiu, spokoju  i pomyślności, w atmosferze miłości i wsparcia u boku kochającej rodziny.

Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak