Informacja
o pracy  Wójta  Gminy w  okresie  międzysesyjnym
tj. w okresie od 23 lipca do 24 września 2019 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Szanowni Mieszkańcy,

 

Witam serdecznie Wszystkich Państwa na obradach XI Sesji Rady Gminy Grzegorzew.
 
Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 5 zarządzeń.
Dotyczyły one spraw z zakresu finansów gminnych.
Dwa z wydanych przeze mnie zarządzeń, tj. zarządzenia z dnia 27 sierpnia  oraz 3 września 2019 r. dotyczyły wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 r.
Wprowadzone zmiany do budżetu polegały na dokonaniu przeniesień środków finansowych w ramach działów i rozdziałów budżetu celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz uwzględnienia w budżecie otrzymanych przez gminę dotacji celowych.
I tak w związku z :
decyzją Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę zasiłków stałych zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 9.282 zł
decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zwiększono plan dotacji celowych o  kwotę 567.814,00 zł
decyzją Wojewody Wielkopolskiego na realizację programu „Dobry Start” zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 117.552 zł

W drodze zarządzeń Nr 32/2019 i Nr 33/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. przedłożyłam w biurze rady oraz przesłałam do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy  za 6 miesięcy 2019 roku.
Analiza wykonania budżetu za I półrocze była przedmiotem posiedzenia Komisji Planu i Budżetu oraz posiedzenia wspólnego Komisji stałych Rady Gminy, które odbyły się 20 września br.
Niebawem odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która oceni zaawansowanie wykonania naszego budżetu.
 
Szanowni Państwo, miesiąc wrzesień to czas, kiedy samorządy w całym kraju rozpoczynają pracę nad planowaniem swoich finansów na kolejny rok budżetowy,   to czas kiedy przyjmowane są wnioski do projektów budżetów.
Tak dzieje się również w naszej gminie.
Dlatego też, kolejnym z wydanych zarządzeń, tj. zarządzeniem  Nr 35/2019  z dnia 30 sierpnia 2019 r. zobowiązałam kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz merytoryczne stanowiska pracy urzędu do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Grzegorzew na 2019 rok.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

2 września 2019 r. uczniowie naszych szkół rozpoczęli rok szkolny 2019/2020.
Dziękuję Panu Przewodniczącemu Rady Gminy i Państwu Radnym za wspólny udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego, a Państwu Dyrektorom i społecznościom szkolnym za skierowane do samorządu gminy zaproszenia.
Rok szkolny 2019/2020 w naszej gminie rozpoczęło 638 dzieci, w tym :

W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzegorzewie

Szkoła podstawowa im. Tadeusza Zawadzkiego "Zośki" w Grzegorzewie
Klasa „0” – 38 uczniów – 2 oddziały
Klasa „I” – 32 uczniów – 2 oddziały
Klasa „II” – 24 uczniów – 2 oddziały
Klasa „III” – 26 uczniów – 2 oddziały
Klasa „IV” – 11 uczniów – 1 oddział
Klasa „V” – 44 uczniów – 2 oddziały
Klasa „VI” – 43 uczniów – 2 oddziały
Klasa „VII” – 24 uczniów – 1 oddział
Klasa „VIII” – 33 uczniów – 2 oddziały
RAZEM SP GRZEGORZEW – 275 uczniów – 16 oddziałów

Przedszkole Gminne w Grzegorzewie
Klasa poniżej „0”   – 51 uczniów  – 3 oddziały

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach
Klasa poniżej „0”   – 16 uczniów – 1 oddział
Klasa „0” – 12 uczniów – 1 oddział
Klasa „I” – 21 uczniów – 1 oddział
Klasa „II” – 10 uczniów – 1 oddział
Klasa „III” – 7 uczniów – 1 oddział
Klasa „IV” – 9 uczniów – 1 oddział
Klasa „V” – 16 uczniów – 1 oddział
Klasa „VI” – 17 uczniów – 1 oddział
Klasa „VII” – 18 uczniów – 1 oddział
Klasa „VIII” – 16 uczniów – 1 oddział
RAZEM SP BARŁOGI  – 142 uczniów – 10 oddziałów

Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii

Klasa poniżej „0”   – 17 uczniów – 1 oddział
Klasa „0” – 9 uczniów – 1 oddział
Klasa „I” – 8 uczniów  – 1 oddział
Klasa „II” – 7 uczniów – 1 oddział
Klasa „III” – 10 uczniów – 1 oddział
Klasa „IV” – 8 uczniów – 1 oddział
Klasa „V” – 9 uczniów – 1 oddział
Klasa „VI” – 17 uczniów – 1 oddział
Klasa „VII” – 7 uczniów – 1 oddział
Klasa „VIII” – 9 uczniów – 1 oddział
RAZEM SP BYLICE-KOLONIA – 101 uczniów – 10 oddziałów

Przedszkole Niepubliczne "Miś Uszatek"
Klasa poniżej „0” – 11 uczniów – 1 oddział

Szkoła podstawowa w Borysławicach Kościelnych

Klasa poniżej „0” ( 3- 5 latki )  – 9 uczniów – 1 oddział
Klasa „0” – 8 uczniów – 1 oddział
Klasa „I” – 9 uczniów – 1 oddział
Klasa „II” – 2 uczniów – 1 oddział
Klasa „III” – 4 uczniów – 1 oddział
Klasa „IV” – 4 uczniów – 1 oddział
Klasa „V” – 6 uczniów – 1 oddział
Klasa „VI” – 4 uczniów  – 1 oddział
Klasa „VII” – 3 uczniów – 1 oddział
Klasa „VIII” – 9 uczniów – 1 oddział
RAZEM SP BYLICEI   – 58 uczniów – 10 oddziałów

Uprzejmie informuję, że subwencja oświatowa na 2019 rok, jaką otrzymaliśmy  to kwota 5.042.000,00
Subwencja wyrównawcza, jaką otrzymaliśmy we wrześniu na wypłatę 9,6% podwyżek dla nauczycieli – 143.801,00
RAZEM subwencja oświatowa na 2019 r. wynosi – 5.185.801,00
Koszty podwyżek 5% dla nauczycieli i obsługi od kwietnia 2019r. z wyrównaniem od stycznia 2019r. do końca bieżącego roku wynoszą – 322.000,00 zł
Koszty podwyżek 9,6% dla nauczycieli i obsługi od września 2019r. do 31 grudnia 2019 r. to – 236.000,00 zł
Pomimo otrzymania subwencji wyrównawczej ciężar sfinansowania podwyżek  dla pracowników oświatowych spada na budżet gminy.
Otrzymane z ministerstwa subwencja w rzeczywistości nie zabezpiecza nawet nauczycielskich pensji.
Potrzebujemy na dziś na podwyżki 536.199 zł
Bolączka naszą jak i wszystkich samorządów jest to, że nadal nie ma standardów w kwestii zabezpieczenia pieniędzy.
Poziom środków, jakie wydajemy z własnego budżetu na zadania oświatowe uniemożliwia prawidłową realizacje zadań własnych i ogranicza możliwości inwestycyjne gminy.
Od wielu lat korporacje samorządowe zabiegają o zmianę modelu finansowania oświaty w Polsce.
Dużym obciążeniem dla samorządu jest ciągle rosnąca liczba dzieci dla których organizujemy dodatkowe zajęcia wynikające z orzeczeń lub opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Na dziś w naszych szkołach, dla których jesteśmy organem prowadzącym organizujemy  zajęcia dla 16 uczniów z orzeczeniami oraz 45 dzieci dla których Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kole wydała opinie o specjalnym nauczaniu.
Rodzi to kolejne i to bardzo znaczące wydatki z budżetu.
I tak na przykład posłużę się tutaj jedną ze szkół. Będzie to Szkoła Podstawowa  w Grzegorzewie.
Zorganizowanie dodatkowych zajęć dla jednego dziecka z klasy VIII, gdzie należy zatrudnić dodatkowo 6 nauczycieli, wymaga zabezpieczenia dodatkowych pieniędzy w wysokości ponad 4 tys.zł. miesięcznie.
Będąc przy tematach oświatowych uprzejmie informuję, że 13 września 2019 roku złożyliśmy wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli na łączną kwotę 74.662,62 zł.

W dniu 12 czerwca 2019 roku Gmina Grzegorzew złożyła do Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy w roku 2019 z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych.
Szkołą, która otrzymała dofinansowanie jest Szkoła Podstawowa w Barłogach. Wnioskowana kwota dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów: geografia, biologia, fizyka, chemia wynosi – 51.208,00 zł

15 czerwca 2019 roku Wojewoda wielkopolski opublikował wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w 2019 r. w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 –„Aktywna tablica”. Kwota finansowego wsparcia dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii wynosić będzie -  14.000,00 zł.


Szanowni Państwo, pozwólcie, że przejdę do bloku tematycznego dotyczącego realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych.

W tym zakresie uprzejmie informuję, że  odbył się odbiór drogi gminnej  Ladorudzek – Tarnówka. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej o długości 550 mb na szerokości 5,0 m wraz z podbudową i uzupełnieniem poboczy.   Koszt wykonania prac wyniósł  165.318,15 zł, z czego dofinansowanie  z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego -  144.000,00 zł, środki własne gminy - 21.318,15 zł.
To pierwszy etap wykonanych prac. Uprzejmie informuje, że na przebudowę drogi Tarnówka-Ladorudzek otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego dodatkowe dofinansowanie, które wprowadzamy do budżetu gminy na dzisiejszej sesji. Jest to kwota 97.600 zł, dzięki której wybudujemy dalszy odcinek tej drogi.
 
- 13 września 2019 r. PKP  odebrało prace związane z ułożeniem sieci wodociągowej pod torami PKP  Barłogi - Ponętów Dolny. Po tym odbiorze wykonawca prac zgłosił zakończenie realizacji całej inwestycji. Odbioru zadania dokonamy w najbliższym czasie.

- 26 sierpnia br. odbyła się kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego utworzonego miejsca rekreacji i przebudowanej ścieżki nornic  walking w miejscowości Borysławice Kościelne. Czekamy za dokonaniem przelewu.

- Wykonaliśmy prace związane z przebudową ul. Leśnej w Barłogach. Koszt prac wyniósł 25.000,00 zł. Wykonawcą  robót była  firma  z Krośniewic.

- Wczoraj, tj. 23 września z udziałem Starosty Kolskiego, wykonawcy Firmy Mosty Kujawy Krzysztof Szymański, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kole oraz inspektorów nadzoru odbył się odbiór częściowy robót związanych z Przebudową mostu na rzece Rgilewce w Barłogach”, w którym osobiście wzięłam udział.

W ostatnim okresie poprawiliśmy nawierzchnię dróg gminnych, na których trwały roboty polegające na dowiezieniu kruszywa betonowego w ilości 800 ton  oraz kruszywa drogowego w ilości 500 ton pozyskanego od firmy BUDIMEX.   Prace polegające na profilowaniu i zagęszczeniu walcem wykonaliśmy na następujących odcinkach dróg gminnych :
a) w Grodnej :
-  od drogi powiatowej w kierunku szeregowców
-  od drogi powiatowej (od młyna) w kierunku Jacka Wojciechowskiego 
-  od Marciniaka do linii kolejowej
b) w Barłogach, na drodze Barłogi – Borysławice Zamkowe
c) w Grzegorzewie :
-  ul. Starkiewicza
-  ul. Choińska (do Bartosika)
-  oraz ulica Otaląż w kierunku Państwa Czajkowskich
d) w Boguszyńcu -  od drogi powiatowej w kierunku Lucjanowa


Szanowni Państwo, przy dużym zaangażowaniu Państwa Sołtysów i mieszkańców naszych sołectw finalizujemy realizację kolejnych przedsięwzięć zaplanowanych do wykonania w tym roku z funduszu sołeckiego.
Przyjęte zadania z funduszu sołeckiego w większości zostały wykonane.
I tak w ostatnich dwóch miesiącach : 

1. W sołectwie Boguszyniec dokonano remontu Kapliczki. Wykonawcą  prac była  firma z Boguszyńca. Koszt robót 12. 970 zł . Roboty polegały na odnowieniu metalowego krzyża i okien, ponadto: czyszczeniu cegieł, uzupełnieniu fug, oraz na wykonaniu nowego ogrodzenia z słupków klinkierowych i metalowych przęseł. Wyróżnić należy Pana Marka Lewandowskiego- Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, Pana Tomasza Kosińskiego oraz mieszkańców sołectwa Boguszyniec za szczególne zaangażowanie w te roboty. 
Ponadto  w miejscowości Boguszyniec Budy zamontowana została lampa oświetlenia ulicznego. Wykonawcą prac była firma z  Gminy Brudzew. Koszt prac to 984 zł.

2. W sołectwie Borysławice Kościelne wybudowano chodnik o długości 81 mb. Wykonawcą prac była firma z Grzegorzewa. Koszt prac wyniósł 18.500 zł.
 
3. W sołectwie Bylice trwa remont Kapliczki w pobliżu remizy OSP. Zakupione zostały materiały budowlane, a mieszkańcy we własnym zakresie wykonają prace.
Na terenie OSP w Bylicach zamontowano wybrane przez mieszkańców urządzenia placu zabaw. Zakupiono karuzelę, huśtawkę i zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią. Urządzenia bardzo spodobały się najmłodszym. Wykonawcą prac była firma   z Mosiny. Koszt zakupu i montażu urządzeń wyniósł 15.990,00 zł.

4. Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom sołectwa Bylice – Kolonia, którzy bardzo zaangażowali się w uporządkowanie terenu przy szkole pod plac zabaw. Wykarczowane zostały krzaki, wykoszono wysoką trawę oraz obcięto suche gałęzie. Wyłoniliśmy wykonawcę do montażu urządzeń z dofinansowanego projektu „ Pięknieje wielkopolska wieś". Planowany termin montażu do 15 października.
Łączna wartość projektu, jakie będzie realizować w Bylicach-Kolonii to kwota 91.147,03 zł w tym :
- środki funduszu sołeckiego – 17.647,03 zł,
- dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego – 30.000 zł
- środki własne gminy – 20.500 zł
oraz praca społeczna mieszkańców – 23.000 zł.

5. W Grodnej  wykonane zostały prace związane z przebudową drogi. Koszt robót wyniósł 10.000,00 zł.
6. W sołectwie Grzegorzew  poprawiony został wizerunek ulicy Szkolnej  poprzez wybudowanie chodnika  o powierzchni 246 m2 za kwotę 44. 700 zł. Wykonawcą prac była firma z Grzegorzewa.
Trwa modernizacja dachu remizy OSP Grzegorzew. Wartość podpisanej umowy  na położenie nowej papy termozgrzewalnej,  pomalowanie rynien i rur spustowych oraz obróbkę kominów wynosi  30.000,00 zł

7. W sołectwie Ladorudzek dokonaliśmy przebudowy toalet w budynku świetlicy wiejskiej. Wykonawcą prac była firma z Grzegorzewa. Koszt wykonywanych robót 14.413 zł.

8.  Trwają roboty polegające na zmianie pokrycia dachowego  budynku remizy OSP    w Ponętowie Dolnym pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej.
Wykonawcą prac jest firma z Zabłocia. Zgodnie z zawartą umową koszt robót    to kwota 76.000 zł. 

Dbając o dalszy rozwój naszych miejscowości, wspólnie z moderatorami, opracowaliśmy plany odnowy miejscowości dla sołectw Borysławice Kościelne, Borysławice Zamkowe, Bylice i Ladorudzek. Dzięki Sołeckim Strategiom Rozwoju, które Wysoka Rada przyjmować będzie na dzisiejszej sesji, będziemy mogli starać się   o dodatkowe środki zewnętrzne.
Dziękuję Państwu Sołtysom, Państwu Radnym oraz mieszkańcom Borysławic Kościelnych, Borysławic Zamkowych, Bylic i Ladorudzka za zaangażowanie w  opracowanie tych dokumentów.

Szanowni Państwo,
Wielokrotnie podkreślam aktywność naszych Pań działających w Kołach Gospodyń Wiejskich. Nasze Kobiety Gospodarne i Wyjątkowe podejmują różnorakie działania na rzecz swoich miejscowości jak również otwarte są na współpracę z różnymi instytucjami i możliwość pozyskiwania pieniędzy z różnych źródeł.
Bardzo dziękuję siedmiu Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich z Kiełczewka, Bylic i Zabłocia, które na zaproszenie Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego wzięły udział w konferencji „ Programy rządowe na rzecz polskiej wsi ” adresowanej do Kół Gospodyń Wiejskich.
Konferencja odbyła się 12 września w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim.
Raz jeszcze dziękuję za aktywność i udział w konferencji.

Pragnę wyróżnić sołectwo Borysławice Zamkowe, które po raz drugi z rzędu zakwalifikowało się do drugiego etapu Konkursu „ Jeden Dzień w Sołectwie” organizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.
Sołectwo Borysławice Zamkowe będzie jednym z 30 sołectw, które staną do konkursu 11 października 2019 r. i za sam udział w konkursie otrzyma 1.000 zł.
Gratulujemy społeczności Borysławic Zamkowych z Panem Sołtysem Andrzejem Sikorskim na czele.

Szanowni Państwo,

9 sierpnia  2019 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na transport   i unieszkodliwienie 130 ton azbestu. Czekamy  za rozstrzygnięciem.

Kolejnym wnioskiem o dofinansowanie złożonym do WFOŚiGW w Poznaniu jest zakup wyposażenia w postaci : kamery termowizyjnej, wentylatora oddymiającego, lancy gaśniczej, prądownicy gaśniczej oraz węży. Wyposażenie będzie przekazane do OSP w Grzegorzewie. Wniosek został zakwalifikowany    do otrzymania pomocy w kwocie 19.950 przy środkach własnych 8.550,00.
Dziś na sesji dokonujemy stosownych zmian w budżecie.
Pomoc ta została jednostce przyznana. Dokument potwierdzający powyższe odebrałam wspólnie z Panem Prezesem Jednostki OSP Grzegorzew Wojciechem Piskorskim z rąk Wojewody Wielkopolskiego, Pani Wicewojewody oraz Pani Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Poznaniu na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w minioną sobotę w Kłodawie.

Jednostka OSP w Grzegorzewie podpisała umowę i otrzymała dofinansowanie z Funduszu Składkowego Rolników w kwocie 12.000,00 zł. Wkład własny druhowie wpłacili  z własnych środków.   Za pozyskana kwotę zakupione zostaną nowoczesne mundury bojowe w ilości 6 szt. oraz 3 hełmy.

Dziękuję wszystkim Prezesom i Jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu gminy, które w ramach swoich potrzeb złożyły,  wnioski o dofinansowanie do Państwowej Starzy Pożarnej. Maksymalna kwota dofinansowania dla każdej jednostki to 5.000,00 zł. Jednostki OSP Grzegorzew i Barłogi otrzymały dodatkowe 5.000,00 zł.  Kolejne środki finansowe w kwocie po 1.000 zł, a w przypadku Grzegorzewa 2.000 zł trafią do naszych jednostek z budżetu Starostwa Powiatowego.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

26 sierpnia 2019 r.  odbył się pierwszy roczny przegląd gwarancyjny obiektu hali sportowej. Stwierdzono kilka drobnych usterek, np. kapiący grzejnik, słabe ciśnienie wody w jednym z natrysków czy poodklejane listwy podłogowe na hali sportowej. Termin usunięcia usterek do końca bieżącego miesiąca.
16 września br. Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził kontrolę windy w  obiekcie hali sportowej. Decyzją Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego  otrzymaliśmy zezwolenie na eksploatację  windy  na następny rok.

Uchwała Rady Gminy Grzegorzew z 23.07.2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew –ETAP IA, została ogłoszona 2 sierpnia 2019 r.    w poz. 6996 Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego i weszła    w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia tj. 17 sierpnia 2019 r. 
Poza ogłoszeniem Uchwały w Dzienniku Urzędowym konieczna jest ocena  przez Wojewodę Wielkopolskiego zgodności prowadzonego postępowania w zakresie zmiany planu z przepisami prawa.
 Dokumenty zostały przesłane do Wojewody 30 lipca 2019 r. Zgodnie z przepisami prawa Wojewoda ma 1 miesiąc na sprawdzenie dokumentów. Termin ten minął 7 września 2019 r. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnej informacji  w tej sprawie, ale Wojewoda  może w dalszym ciągu wnosić uwagi  i w tej sytuacji skierować sprawę do Sądu.
Pomimo tego zgodnie z uregulowaniami prawnymi, od 17 września 2019 r. na wniosek zainteresowanych Gmina Grzegorzew  jest zobowiązana do wydawania   wypisów i wyrysów dla terenów objętych zmianą planu.
W dalszym ciągu oczekujemy na informacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie w sprawie sposobu ponownego rozpatrzenia naszego wniosku z dnia    7 sierpnia br. w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klasy III położonych w obrębie Grzegorzew, Grodna, Bylice-Kolonia i Ponętów Dolny. Ze wstępnie  uzyskanych informacji telefonicznych wiemy, że wyznaczony przez Ministerstwo termin 30 września 2019 r. nie zostanie dotrzymany.

Zakończyliśmy sporządzanie i przekazaliśmy do Wojewody Wielkopolskiego 612 protokołów suszowych od rolników z terenu naszej gminy  oraz od rolników posiadających grunty w naszej gminie.
Mamy nadzieję, że weryfikacja protokołów przebiegnie sprawnie i niebawem trafi do naszych rolników uchwalona przez rząd pomoc na złagodzenie skutków tegorocznej suszy.
To nie jedyne wsparcie, jakie otrzymają nasi rolnicy.   W sierpniu 2019 r. przyjęliśmy 321 wniosków naszych rolników o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  Wydałam 321 pozytywnych decyzji. Kwota do zwrotu rolnikom to 190.273,82 zł.

W zakresie ochrony środowiska uprzejmie informuję Państwa, że :

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Jesteśmy na etapie pisania wniosku.
Obecnie trwa inwentaryzacja wśród rolników z naszej gminy, tzn. zbieramy informacje ile rolnicy wytwarzają odpadów tego typu w skali roku. 
Możemy uzyskać dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. W dofinansowanie wchodzi odbiór i utylizacja takich odpadów jak: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach  i worki typu Big Bag -  z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 500 zł. wyrażonej w tonie masy unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia (tzn. że firma, która zostanie wyłoniona w przetargu nie może przekroczyć kwoty 500 zł. za tonę odbioru i unieszkodliwienia tych odpadów - jak ktoś da stawkę powyżej 500 zł za tonę to gmina dopłaci).

Realizujemy kolejne projekty ekologiczne. Są to dwa przedsięwzięcia :
 „Konkurs dla Szkół Podstawowych z gminy Grzegorzew pn. "ekodzieci zbierają elektrośmieci”
oraz Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza pn."Odkrywamy świat przyrody    w Grzegorzewie".
Na realizację tych  projektów otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 47 300,00 zł.  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.  
Dzięki otrzymanej dotacji powstanie ścieżka edukacyjna w parku przy Urzędzie, na której będą znajdowały się tablice edukacyjne dotyczące ochrony środowiska m.in. zasady segregacji itp. Ponadto zakupiliśmy altanę, która znajduje się na stadionie gminnym. Będą kosze i stojak na rowery.

Ogłosiliśmy konkurs dla szkół – szkoła, która zbierze najwięcej elektrośmieci zostanie szczególnie nagrodzona.
W czwartek zakończyła się zbiórka elektrośmieci, gdzie punktem zbiórki były nasze 4 szkoły z terenu gminy. Od poniedziałku do czwartku można było nieodpłatnie oddać niepotrzebny elektroodpad. W piątek firma Hydrostal  z Konina zabrała od nas bezpłatnie wszystkie elektroodpady.
Łącznie zebraliśmy ponad 2 tony elektrośmieci.
Szkoły biorące udział w konkursie otrzymają  nagrody rzeczowe.  Dyrektorzy szkół sami zaproponowali co chcieliby otrzymać w ramach nagród. I tak m.in. szkoła w Grzegorzewie zostanie wyposażona w zestaw interaktywny z projektorem ultrakrótkoogniskowym w tym będzie :
a) Tablica interaktywna ESPRIT ST 80"
b) Projektor ultrakrótkoogniksowy
c) Uchwyt ścienny OPTOMA DX330UST –koszt około 5.500,00 zł.
„Nie śmiecimy - sprzątamy – zmieniamy ! W tym roku posprzątam mój kawałek Polski! - pod takim hasłem została przeprowadzona tegoroczna akcja sprzątania świata w Gminie Grzegorzew. W akcji sprzątania udział wzięły szkoły podstawowe z Bylic –Kolonii, z Barłóg oraz z Borysławic Kościelnych.
W tym roku uczniowie zatroszczyli się o zanieczyszczone łąki , tereny otwarte oraz pobocza i przydrożne rowy. Śmieci były na bieżąco segregowane do worków.   Dzięki temu, że zawiązaliśmy współpracę z Fundacją Nasza Ziemia otrzymaliśmy bezpłatnie worki do segregacji odpadów oraz promujące przedsięwzięcie torby ekologiczne.
Łącznie na terenie Gminy zostało zebranych około 400 kg śmieci. O tyle odpadów jest czystsza nasza Gmina. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zaangażowali się  w tegoroczną akcję sprzątania świata.
W sierpniu zorganizowaliśmy nieodpłatną zbiórkę opon od samochodów osobowych dla mieszkańców naszej gminy. Firma BAKUN odebrała sprzed posesji od wszystkich zainteresowanych osób niepotrzebny odpad. Łącznie odebraliśmy ponad 26 ton opon. Koszt utylizacji to kwota ponad 16 tys.zł.

W wyniku przeprowadzonej deratyzacji w dniach od 20 maja 2019 roku   do 20 czerwca 2019r. na terenie miejscowości Grzegorzew zostało rozłożonych 100 szt. karmników z trucizną w studniach kanalizacji sanitarnej.
Podczas wykonywanych przeglądów, które odbywały się 1 raz w tygodniu zaobserwowano następujące zmiany:
- przez pierwsze dwa tygodnie nastąpił 100 procentowy pobór trutki;
- w trzecim tygodniu trwania deratyzacji nastąpił pobór trutki od 25 % do 50 %.
- w czwartym tygodniu pobór trutki to 25 %
Następnie zostało rozłożonych 52 szt. karmników z trucizną  w następujących punktach  przy budynkach Urzędu Gminy, GOPS, Przedszkola Gminnego, przy budynku Ośrodka Zdrowia, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Hali Sportowej, przy budynku Biblioteki Gminnej oraz  przy cmentarzu.
Podczas wykonywanych przeglądów, które odbywały się 1 raz w tygodniu zaobserwowano następujące zmiany:
- przez pierwsze dwa tygodnie nastąpił 100 procentowy pobór trutki;
- w trzecim tygodniu trwania deratyzacji nastąpił pobór trutki od 50 % do 75 %.
- w czwartym tygodniu pobór trutki to 25 %
Łącznie koszty przeprowadzonej deratyzacji w studzienkach kanalizacyjnych oraz  w miejscach publicznych na terenie miejscowości Grzegorzew, to kwota 7.950,00 zł. brutto.

Przekazując informację o zadaniach realizowanych w dziedzinie pomocy społecznej uprzejmie informuję, że :

1. Trwa przyjmowanie wniosków o świadczenie z rządowego programu „Dobry Start”. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.
Od 1 sierpnia br. prawo do świadczenia zostało rozszerzone na dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 uczą się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych.
Pieniądze przysługują na dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w szkole.  W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole świadczenie przysługuje do ukończenia 24. roku życia.
Co ważne, rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.
Do 20 września 2019 r. przyjęto i zrealizowano 506 wniosków.
Do rodzin z terenu naszej gminy trafiło 745 świadczeń na łączną kwotę 223.500 zł.
Wnioski można składać do 30 listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. W okresie od 1 lipca 2019 r. do 20 września 2019 r. przyjęto na nowy okres zasiłkowy 2019/2020:
- 201 wniosków o przyznanie zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
- 17 wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”,   od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.
Do 20 września 2019 r. wpłynęło 621 wniosków.
Aktualnie realizujemy i na bieżąco wypłacamy świadczenia dla 960 dzieci.
Rodzicom, którzy jeszcze nie złożyli wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego przypominamy, że 30 września upływa termin gwarantujący wypłatę świadczenia z wyrównaniem od miesiąca lipca 2019 r.
Na wnioski złożone po 30 września, prawo do świadczenia wychowawczego ustalane będzie od miesiąca złożenia wniosku.

4. Gmina nasza aktywnie włączyła się w kolejną edycję Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych poprzez współpracę z Towarzystwem Samorządowym  w Koninie, Koło Gminne w Grzegorzewie oraz Bankiem Żywności  w Koninie.
Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej m.in. bezrobociem, długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej,  których dochód  nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania    z pomocy społecznej, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie. 
Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie sporządzili  87 skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej. Nieodpłatną pomocą w formie gotowych artykułów spożywczych  zostaną objęte 244 osoby.
Statystyczny podopieczny otrzyma 50,54 kg żywności w trakcie realizacji zadania.
Rozpoczęcie dystrybucji żywności planowane było pod koniec września br.
Z uwagi na unieważnienie przetargów, dostarczanie żywności opóźni się o kilka miesięcy i rozpocznie się prawdopodobnie od grudnia 2019 r.

5. W ramach realizacji rządowego program „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od września udziela wsparcia  w formie posiłku  59 dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole oraz uczniom   do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej. Z pomocy mogą skorzystać dzieci z rodzin spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe w wysokości 150 %, tj. 792 zł na osobę w rodzinie.

Szanowni Państwo,

Ostatnie tygodnie były bogate w uroczystości i wydarzenia kulturalne.

Pachnące bochny chleba wypieczone z tegorocznego ziarna, przepiękne wieńce, pyszne ciasta i smaczne potrawy – to wszystko czekało na uczestników Święta Plonów Gminy Grzegorzew, które odbyło się 25 sierpnia 2019 r. w Borysławicach Zamkowych.
Gospodarzom dożynek – Mieszkańcom Borysławic Zamkowych z Panem Sołtysem Radnym Rady Gminy Andrzejem Sikorskim na czele - dziękujemy za ogrom pracy   i gościnne przyjęcie.
Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy pomogli w organizacji uroczystości.

Dziękujemy Wszystkim za wspólne i radosne świętowanie zakończenia żniw w Gminie Grzegorzew. Cieszymy się, że gminne święto plonów mogliśmy świętować w gronie tak licznie zgromadzonych mieszkańców gminy i zacnych gości.

8 września br. delegacja gospodarzy naszych gminnych dożynek Borysławic Zamkowych wspólnie ze mną reprezentowała naszą gminę na Dożynkach Powiatowych  które odbyły się  w Karszewie.

Jak co roku w Grzegorzewie uroczyście uczciliśmy rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
80 lat temu, 1 września 1939 roku, atak III Rzeszy na Rzeczpospolitą zapoczątkował II Wojnę Światową – największy konflikt zbrojny na świecie, największą tragedię XX wieku, najtragiczniejsze doświadczenie w historii ludzkości. Uroczystość jak każdego roku rozpoczęliśmy od przemarszu ulicami Grzegorzewa, uczestniczyliśmy na Mszy Świętej za poległych w obronie Ojczyzny, następnie złożyliśmy kwiaty przed tablicą upamiętniającą poległych. Na zakończenie uroczystości na cmentarzu parafialnym odbył się Apel Poległych i złożenie kwiatów przez przybyłe delegacje.
Dziękuję wszystkim, którzy w tym dniu przybyli na uroczystość, aby uczcić pamięć i oddać hołd okrutnie pomordowanym.
W uroczystościach uczestniczyły rodziny ofiar nalotu lotniczego eskadry Luftwaffe na Chojny we wrześniu 1939 r. Była z nami rodzina Stanisławy Perz, która jako   31. letnia wojenna uciekinierka wraz z córką Marią zginęły na Chojnach i spoczywają w mogile na grzegorzewskim cmentarzu. Do Grzegorzewa przybyła rodzina Antoniego Łyszczyńskiego,  który zginął mając zaledwie 20 lat i został pochowany w  zbiorowej mogile.

Już po raz trzynasty, 10 września 2018r. na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem odbyły się uroczystości upamiętniające pomordowanych Polaków, Żydów, Romów, Dzieci Czeskich, Jeńców Radzieckich. Obchodom przewodniczył Pasterz Diecezji Włocławskiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering. Dziękuję naszym społecznościom szkolnym, druhom strażakom, wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy wzięli udział  w obchodach i złożyli hołd tysiącom ofiar nieludzkiej zbrodni. 
Gminna Biblioteka Publiczna w Grzegorzewie już po raz piaty  włączyła się w ogólnopolską akcję Narodowego Czytania organizowaną i przeprowadzaną przez Prezedenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. W tym roku – w sobotę 7 września w świetlicy gminnej w Grzegorzewie czytaliśmy wybrane fragmenty ośmiu nowel: Dobra pani – Elizy Orzeszkowej; Dym – Marii Konopnickiej; Katarynka – Bolesława Prusa; Mój ojciec wstępuje do strażaków – Bruno Schulza; Orka – Władysława Stanisława Reymonta; Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefana Żeromskiego; Sachem – Henryka Sienkiewicza oraz Sawa – Henryka Rzewuskiego.
Wyboru fragmentów dzieł dokonała Pani Iwona Gajda. Natomiast w klimat czytanych opowiadań wprowadziła Pani Iwona Kaniewska.
Czytaniu towarzyszyły warsztaty artystyczne dla dzieci prowadzone przez Panią Stefanię Dorabiałę.
Dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki Agnieszce Malesza za zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania.

Szanowni Państwo,

Z wielką radością pragnę poinformować, że 17 września świętowaliśmy w naszej gminie kolejny, jakże piękny i dostojny Jubileusz Setnych Urodzin.
Swoje setne urodziny odchodziła w tym dniu Pani Janina Gwiaździńska z Grzegorzewa.
Do druga po Pani Helenie Kawalec z Bylic, mieszkanka Gminy Grzegorzew, która doczekała tak pięknego wieku – jesteśmy dumni i cieszymy się bardzo.
Serdecznie Panią Janiną pozdrawiamy i  składamy wyrazy najgłębszego szacunku.
Z całego serca życzymy naszym Dostojnym Jubilatkom, aby kolejne dni, miesiące   i lata upływały w dobrym zdrowiu, spokoju  i pomyślności, w atmosferze miłości   i wsparcia u boku kochającej rodziny.

 W dnia 18 i 19 września br. uczestniczyłam w XIX Kongresie Gmin Wiejskich, który odbył się w Ossie (woj. łódzkie). W Kongresie wzięło udział ponad 500 samorządowców z całego kraju. Głównym tematem wydarzenia była ochrona środowiska i rozwój obszarów wiejskich. Odbyła się także debata poświęcona kondycji gminnych budżetów oraz finansowania zadań oświatowych.
Pokrycia w 100 proc. kosztów podwyżek płac nauczycieli i rekompensaty dochodów utraconych w związku ze zmianami w podatku PIT – m.in. tego domagali się od rządu samorządowcy zgromadzeni na Kongresie.  Uczestnicy Kongresu wypracowali stanowiska w sprawie : sytuacji finansowej samorządów, oświaty oraz realizacji niektórych zadań związanych z ochroną środowiska.  Stanowiska te przekazuję Państwu Radnym w załączeniu do niniejszej informacji.

Szanowni Państwo,

W minioną sobotę, 21 września br., na Stadionie Miejskim w Kłodawie odbyły się XI Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych RP. W zawodach wystartowało szesnaście drużyn męskich  i  trzy drużyny kobiece.
Naszą gminę na zawodach reprezentowały 4 drużyny : OSP Grzegorzew, OSP Borysławice i OSP Kiełczewek –Boguszyniec oraz drużyna kobieca z OSP Grzegorzew.
Zawody zakończyły się wielkim sukcesem naszych druhów.
Nasza drużyna kobieca, pod dowództwem druha Andrzeja Cieślaka, zajęła    w zawodach II miejsce.
Drużyna OSP Grzegorzew zajęła II miejsce. Dowódcą Drużyny był Naczelnik Jednostki OSP Grzegorzew Pan Michał Sucina.
Drużyna OSP Borysławice, której dowódcą był druh Erwin Tomaszewski ukończyła zawody na V miejscu. W pierwszej dziesiątce sklasyfikowana została również Drużyna OSP Kiełczewek –Boguszyniec, uzyskując IX wynik. Dowódcą Drużyny OSP Kiełczewek –Boguszyniec był Pan Józef Sochacki.
Serdecznie gratulujemy !  To ogromny sukces naszych druhów !

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole, w związku z obchodami 100 –lecia służb sanitarnych oraz 65-lecia funkcjonowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Polsce zaprasza Panie w wieku 50-69 lat mieszkające na terenie Powiatu Kolskiego na bezpłatne badanie mammograficzne w kierunku nowotworu piersi. Badanie zostanie przeprowadzone 11 października 2019 r. w godzinach  od 9.00 do 16.00. Mammobus będzie podstawiony na placu parkingowym w Kole przy ulicy PCK 2 przed marketem NETTO.
W imieniu Pani Ewy Lewickiej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Kole oraz własnym zachęcam i zapraszam mieszkanki naszej gminy do skorzystania z możliwości bezpłatnego przebadania się.

 Równie serdecznie zachęcam i proszę Państwa i mieszkańców naszej gminy   o włączenie się w kolejną Akcję Honorowego Oddania Krwi organizowaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu we współpracy    ze Stowarzyszeniem „ Kolscy Patrioci ” .
Oddajmy krew ! Podzielmy się życiem !
Możemy to zrobić, w sobotę,  5 października 2019 r. Ambulans ustawiony będzie przed Urzędem Gminy.

Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak