Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 24 września do 29 października 2019 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Szanowni Mieszkańcy,

Witam serdecznie Wszystkich Państwa na obradach XIII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.
 
Uprzejmie informuję, że w okresie będącym przedmiotem niniejszego sprawozdania wydałam 3 zarządzenia.
I tak :
- W drodze zarządzenia Nr 38/2019 z dnia 7 października 2019 r., celem realizacji przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi, określiłam zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.
Do opracowania planu kontroli upoważniłam Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Pana Sławomira Maleszę.

- Kolejne z wydanych przeze mnie zarządzeń, zarządzenie Nr 39/2019 z dnia 11 października br., dotyczyło wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2019 r.
Wprowadzone zmiany do budżetu polegały na dokonaniu przeniesień środków finansowych w ramach działów i rozdziałów budżetu celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań oraz uwzględnienia w budżecie otrzymanych przez gminę dotacji celowych.
I tak na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego zwiększony został plan dotacji celowych na :
a) zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 194.079,30 zł.,
b)  wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z przeprowadzonymi 13 października 2019 r. wyborami doSejmu RP i do Senatu RP w kwocie 14.650 zł.,
c) na realizację programu rządowego „ Posiłek w szkole i w domu ” otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 20.489,50 zł.,
d) o kwotę 482.928 zł zwiększony został plan dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie 500 +,
e) o kwotę 2.411 zł zwiększony został plan dotacji celowej z przeznaczeniem  na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej świadczonych ze środków publicznych.

Na podstawie zarządzenia Nr 40/2019 z dnia 18 października 2019 r., realizując uchwałę budżetową na bieżący rok, w imieniu Gminy Grzegorzew, zadeklarowałam wniesienie do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, w zamian za podwyższenie udziałów w kapitale zakładowym spółki, wkładu pieniężnego w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na montaż 1 lampy oświetlenia drogowego w sołectwie Grodna.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Ważnym punktem obrad dzisiejszej sesji będzie przedstawienie informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 2018/2019.  Realizując obowiązek wynikający z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, który nakłada na wójta gminy obowiązek przedstawienia organowi stanowiącemu – tj. Radnym Rady Gminy informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny przygotowałam i na dzisiejszej sesji przedkładam Państwu Radnym tę informację. Przygotowując raport staraliśmy się jak najpełniej zobrazować Państwu stan oświaty gminnej. W kolejnych punktach sesji będziemy na ten temat szczegółowo dyskutować.

Nasz wniosek złożony 9 sierpnia br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o pomoc finansową z przeznaczeniem na transport i utylizację 130 ton azbestu z terenu gminy, przeszedł merytoryczną ocenę i zakwalifikowany został do dalszego etapu rozpatrywania.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Przechodząc do bloku tematycznego dotyczącego realizacji zadań inwestycyjnych i rzeczowych uprzejmie informuję, co następuje :

11 października 2019 r. wspólnie z Panią Skarbnik Gminy podpisałam w Starostwie Powiatowym w Kole umowę z Panem Wojewodą Wielkopolskim Zbigniewem Hoffmannem na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tarnówka”. Na to zadanie inwestycyjne ogłosiliśmy już przetarg. Otwarcie ofert nastąpi  4 listopada br. Termin wykonania prac 30 maja 2020 r. Jest to dla nas wielka pomoc. Otrzymaliśmy 80% dofinansowania. Wartość całego zadania to 750.000 zł.
      
15 października br. w Boguszyńcu oraz 24 października w Barłogach na ulicy Piaskowej i ulicy Słonecznej odbyły się kontrole z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Inspektorzy z Urzędu Marszałkowskiego szczegółowo skontrolowali zarówno dokumentację jak i prace wykonane w terenie. Czekamy na wypłatę dofinansowania.
      
25 października złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na ,,Budowę stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie oraz przebudowę sieci wodociągowej przy ul. Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy  ul. Ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie. Wniosek został złożony w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 i operacje typu  „ Gospodarka wodno - ściekowa” w ramach podziałania ,,Wspieranie inwestycji w ramach podziałania związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialną i w oszczędzanie energii. Czekamy na ocenę merytoryczną naszego wniosku. Jeżeli otrzymamy dofinansowanie zadanie realizowane będzie w formule „ zaprojektuj i buduj ”.
         
3 października 2019 r. dokonaliśmy odbioru Otwartej Strefy Aktywności przy hali sportowej w Grzegorzewie, która powstała dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu. Koszt prac wyniósł 49.999,50 zł, z czego 24.999,50 zł - to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, środki własne gminy – 25.000 zł. Zachęcamy do korzystania z urządzeń i aktywnego wypoczynku.
         
3 października to dzień odbioru placu rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii wykonanego w ramach IX edycji konkursu  „ Pięknieje Wielkopolska Wieś ”. Koszt tych robót wyniósł 91.147,03 zł., z czego 30.000 zł pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego. Środki własne to kwota 20.500 zł. W realizację tego zadania zaangażowani byli mieszkańcy, którzy pomagali w uporządkowaniu terenu, wykoszeniu trawy, podcięciu gałęzi, za co serdecznie dziękujemy.
Zachęcamy do korzystania z tych urządzeń.

25 października br. uczestniczyłam w odbiorze prac związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Ponętowie Dolnym. Wykonawcą prac była firma z Zabłocia. Wartość wykonanych prac wyniosła 76.000,00 zł. W celu poprawy wizerunku remizy wskazanym jest wykonanie podbitki dachowej, o co wnioskuję do Państwa Radnych w dzisiejszych zmianach do budżetu. Prace te nie były ujęte w pierwotnej umowie. Razem koszt zadania 90.920 zł.
       
Trwają prace związane z budowa mostu na rzece Rgilewce w Barłogach. Roboty przebiegają zgodnie z planem.
       
Powiatowy Zarząd Dróg w Kole wykonał na terenie naszej gminy 600 mb nakładki asfaltowej na drodze powiatowej Grzegorzew – Przybyłów w kierunku mostu w Przybyłowie. Serdecznie dziękujemy Panu Staroście, członkom Zarządu  i Radnym Powiatu Kolskiego za wykonanie tego zadania.
     
Szanowni Państwo,

W dniu 1 października br. w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło się XXXV sprawozdawczo – wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Solna Dolina”. Sprawozdanie kadencyjne Zarządu Stowarzyszenia „Solna Dolina” w okresie sprawozdawczym: od 01.10.2015r. do 30.09.2019r. przedstawiła Prezes Pani Magdalena Bawej. Sprawozdanie zostało jednogłośnie przyjęte przez uczestników zgromadzenia. Następnie w głosowaniu tajnym dokonano wyboru Zarządu i Prezesa Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej  oraz Rady Stowarzyszenia „Solna Dolina” na nową kadencję 2019-2023.  Organy Stowarzyszenia ukonstytuowały się w następujący sposób :

Zarząd Stowarzyszenia:
1. Bawej Magdalena – Prezes Zarządu
2. Fabiniak Magdalena – Wiceprezes Zarządu
3. Ludwicki Tomasz – Wiceprezes Zarządu
4. Szewczyk Krzysztof Wiceprezes Zarządu
5. Barański Tomasz – Skarbnik
6. Jarecka Weronika – Sekretarz
7. Głowacz Artur – Członek Zarządu
8. Pochylski Marcin – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:
1. Ochędalska Ewa – Przewodnicząca
2. Górczyńska Anna – Członek
3. Mikołajczak Iwona – Członek
4. Sochacki Józef – Członek
5. Stanisławska Anna – Członek

Rada Stowarzyszenia:
1. Wróblewska Kazimiera – Przewodnicząca
2. Fraszczyk Włodzimierz – Wiceprzewodniczący
3. Dominiak Bożena – Sekretarz
4. Bezkowski Jerzy – Członek
5. Czupryniak Krystyna – Członek
6. Estkowski Wojciech – Członek
7. Grabowski Adam – Członek
8. Kolbus Marzena – Członek
9. Litwin Magdalena – Członek
10. Marczak Jan – Członek
11. Michalak Piotr – Członek
12. Mruk Elżbieta – Członek
13. Pacholczyk Sylwia – Członek
14. Zduńczyk Andrzej – Członek

Członkom organów Stowarzyszenia „Solna Dolina” serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz naszych lokalnych społeczności.
       
W sobotę, 5 października 2019 r., w Przedszkolu Gminnym w Grzegorzewie odbyła się Noc Bibliotek - Święto promujące czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji pod hasłem ,,Znajdźmy wspólny język", aby w ten niekonwencjonalny sposób promować czytelnictwo i bibliotekę, jako miejsce otwarte i przyjazne. Grzegorzew po raz czwarty brał w niej udział. I po raz kolejny też, za sprawą mnóstwa atrakcji, akcja przyciągnęła liczne grono najmłodszych czytelników.
Noc Bibliotek rozpoczęliśmy o godziny 20:00. Dla 40 osobowej grupy dzieci zorganizowane zostały różne atrakcje.
Na początku odbyło się spotkania z Panem Andrzejem Szurgotem zawodnikiem, trenerem, nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Powierciu, który przestawił „ Tenis stołowy na wesoło” pokazując,  że do gry w tenisa stołowego nie potrzeba jakiegoś dużego nakładu finansowego.
Następnie odbyły się warsztaty taneczne, które były nie lada gratką zarówno dla doświadczonych, jak i stawiających pierwsze kroki ,,tancerzy’’. Warsztaty taneczne poprowadziła Pani Nina Jóźwiak – tancerka, instruktor Zespołu Muzycznego ,,MUZA’’ w MDK w Kole oraz studentka AWF w Poznaniu o kierunku taniec.
Odbyły się także zajęcia rękodzielnicze, które prowadziła Pani Ilona Czaplewska.
Warsztaty z węzy pszczelarskiej, podczas których dzieci wykonywały świece poprowadziła Pani Dyrektor Biblioteki Agnieszka Malesza.
Po warsztatach nadszedł czas na gry i zabawy sportowe, które prowadził  Pan Sławomir Malesza.
Wszystkie dzieci bawiły się wyśmienicie, a zwycięscy konkurencji otrzymali słodkie upominki. Pożegnaliśmy się o godziny 9 rano.
Podczas tegorocznej Nocy Bibliotek w Grzegorzewie nie sposób było się nudzić. Dzieci z radością wykonywały zadania. Było bardzo wesoło. Dzieci miały okazję poznać bibliotekę ze zupełnie innej strony. Dziękuję Pani Agnieszce Malesza Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej za organizowanie tego wyjątkowego spotkania.

To nie jedyna aktywność za którą chciałabym serdecznie podziękować Pani Dyrektor Biblioteki. Z przyjemnością informuję, że Gminna Biblioteka Publiczna  w Grzegorzewie dołączyła do projektu „Mała książka – wielki człowiek”!  Wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat podczas wizyty w bibliotece otrzymają Wyprawkę Czytelniczą pięknie wydaną książkę oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki  z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik otrzymał naklejkę, a po zebraniu dziesięciu został uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W wyprawce znaleźli coś dla siebie także rodzice. „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka” to broszura informacyjna, przypominająca o korzyściach wynikających z czytania dzieciom oraz podpowiadająca, skąd czerpać nowe inspiracje czytelnicze.
Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspólnie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości.
Organizatorem kampanii jest Instytut Książki. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Uprzejmie informuję, że Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała od Instytutu Książki dofinansowanie w kwocie 27.333 zł. na zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego. Nasza Biblioteka ubiegała się o te fundusze w ramach Programu „ Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2019’’.
Całkowity koszt projektu wynosi 32.194 zł.
Finansowy wkład własny Biblioteki to zaledwie 15,10% całkowitej kwoty wydatków na realizację zadania, czyli 4.861 zł.
Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do technologii teleinformatycznych i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Gratulujemy Pani Dyrektor !

19 października 2019r. w Gminnym Ośrodka Kultury w Kłodawie odbyło sięI Kłodawskie Spotkanie z Folklorem.
Do przeglądu zgłosiło się 13 grup z terenu powiatu kolskiego. Z Gminy Grzegorzew udział wziął Zespół Ludowy „Grzegorzewianki” i kapela „Grzegorzewiacy”.
Spotkanie miało na celu prezentację dorobku zespołów folklorystycznych, wymianę doświadczeń artystycznych między uczestnikami, integrację międzypokoleniową oraz popularyzację twórczości ludowej. Zespoły za występ otrzymały głośnik  z mikrofonem.
Serdecznie gratulujemy naszym zespołom.

26 października 2019r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim odbył się Zjazd Organizacji Pozarządowych Subregionu Konińskiego organizowany przez Centrum Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych w Koninie. Przedsięwzięcie odbywało się pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
Podczas zjazdu odbyła się prezentacja stoisk i pokazów organizacji pozarządowych, wykłady i występy artystyczne oraz prezentacja stoisk Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Kazimierz Biskupi. Gościem specjalnym był Pan Rafał Porzeziński z programu „Ocaleni” z TVP 1.
W zjeździe udział wziął nasz Radny Pan Andrzej Sikorski. Bardzo dziękujemy Panu Radnemu za reprezentowanie naszej gminy na zjeździe.

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Gminy Grzegorzew swoją aktywność wykazują na różnych płaszczyznach. Dziękuję serdecznie 16-osobowej grupie naszych mieszkańców –w tym Państwu Radnym, która reprezentowała naszą gminę na „ I Powiatowym Grzybobraniu”, które odbyło się w sobotę, 5 października br.
I Powiatowe Grzybobranie zorganizowane zostało przez Posła na Sejm RP Pana Leszka Galembę oraz Pana Starostę Kolskiego Roberta Kropidłowskiego.
Gratulujemy inicjatywy. Mamy nadzieję, że będzie to cyklicznie odbywające się wydarzenie w naszym powiecie.

18 października, wzięłam udział w uroczystej Gali z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, która odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Kole.
PCK to niezwykła organizacja.
Drodzy Państwo zmieniały się ustroje, zmieniały się warunki życiowe, zmienia się wszystko, a PCK działa nieustannie.
W imieniu naszego samorządu złożyłam na ręce Pani Jolanty Roweckiej Kierownik Oddziału Rejonowego PCK w Kole najwyższe wyrazy uznania.


W minioną niedzielę, 27 października br., na zaproszenie Burmistrza Miasta Koła, Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Kole, Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła oraz Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole wzięłam udział w Benefisie Kazimierza Kasperkiewicza z okazji 90 urodzin oraz 30-lecia działalności regionalistycznej Pana Kasperkiewicza.
Było to bardzo miłe i wzruszające spotkanie oraz sentymentalna podróż do lat minionych.
Składamy Panu Kazimierzowi Kasperkiewiczowi wyrazy najwyższego szacunku i uznania dla jego działalności. 

Dziękuję za zaproszenie i bardzo piękną uroczystość zorganizowaną przez Pana Dyrektora Józefa Sochackiego i społeczność szkolną Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie w dniu Święta Patrona Szkoły Tadeusza Zawadzkiego "Zośki”. Szkoła świętowała dzień swojego patrona wczoraj 28 października br. Gratuluję wspaniałej uroczystości i wspaniałego wystąpienia uczniów, zaś pierwszoklasistom pasowanym na ucznia szkoły życzę rozwijania talentów i bardzo dobrych wyników w nauce. 
         
Podzielmy się życiem ! Takie hasło przyświecało kolejnej Akcji Honorowego Oddania Krwi, jaka została przeprowadzona w naszej gminie w sobotę, 5 października 2019 r.
Serdecznie dziękuję mieszkańcom naszej gminy, którzy tak licznie włączyli się  w akcję zorganizowaną przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu we współpracy ze Stowarzyszeniem „ Kolscy Patrioci ” .
Bardzo Dziękujemy Naszym Mieszkańcom za Wielkie Serca !

Drodzy Państwo,
Nasze życie składa się z różnych chwil. Przeżywamy chwile radości,  ale niestety wydarzają się w naszym życiu złe sytuacje.
O takim trudnym, złym i ciężkim momencie, jaki spotkał rodzinę z naszej gminy chcę powiedzieć w tym momencie pozostając w przekonaniu, że także i w tym przypadku okażecie Państwo swoje Wielkie Serca.
Chcę powiedzieć o 10 letniej mieszkance Grzegorzewa, Lence, która zachorowała na ostrą białaczkę szpikową.
Staramy się pomóc rodzinie w tych ciężkich chwilach. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Dawców Komórek Macierzystych Szpiku Kostnego, która zajmuję się znalezieniem Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych szpiku.
W piątek 25 października w Urzędzie Gminy spotkałam się z Panią Justyną Rogowiec - Koordynatorem ds. Rekrutacji Dawców/DR Coordinator z Fundacji DKMS oraz z Panią Emilią Różańską - Prezesem Fundacji La Promessa.
Spotkanie poświęcone było akcji propagowania rejestracji potencjalnych Dawców szpiku dla Lenki oraz innych chorych na nowotwory krwi.
Fundacja DKMS prowadzić będzie rejestrację w listopadzie na terenie czterech miejscowości: Grzegorzewa, Koła, Słupcy i Konina.
W naszej gminie odbędzie się Dzień Dawcy Szpiku pod hasłem:
,, Dzień Dawcy Szpiku dla Lenki i Innych ’’, .
Obędzie się on w niedzielę, 10 listopada 2019 r., na Hali Sportowej w Grzegorzewie  w godzinach od 9:00 do 17:00.
Natomiast 5 listopada br., w świetlicy gminnej w Grzegorzewie, o godz. 11:00, odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Fundacja DKMS.
Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w rejestracji w bazie Fundacji DKMS.

DEDYKUJEMY TO LENCE !
A HISTORIA LENKI JEST INSPIRACJĄ DLA TEJ AKCJI!

Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak