Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 29 października do 26 listopada 2019 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Szanowni Mieszkańcy,

Witam serdecznie Wszystkich Państwa na obradach XIV Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Szanowni Państwo, odbywamy dzisiaj jedną z ważniejszych sesji w działalności samorządu – sesję podatkową.
Za chwilę Wysoka Rada uchwali stawki podatków i opłat lokalnych, jakie obowiązywały będą na terenie naszej gminy w 2020 roku.

Szanowni Państwo,
Proponujemy na 2020 rok nieznaczne podwyższenie niektórych stawek podatku od nieruchomości. Będzie to zwyżka w stosunku do bieżącego roku w granicach od 2 do 3%, co w efekcie, w skali całego roku, przyniesie dodatkowe wpływy do budżetu rzędu 20.000 zł.
Dodam, że będzie to pierwsza podwyżka podatku od nieruchomości w naszej gminy od 6 lat.

Bez zmian pozostaną stawki podatków i opłat lokalnych dla podmiotów i osób prowadzących działalność gospodarczą.
Nie zmienią się stawki podatku od środków transportowych.
Jeżeli chodzi o płatników podatku rolnego informuję, że proponujemy obniżenie górnej stawki ceny skupu 1 kwintala żyta przyjmowanego jako podstawa obliczania podatku rolnego z 58,14 zł do kwoty 54 zł za 1 kwintal.
W bieżącym roku jest to 52 zł, a więc cena żyta przyjmowana do podatku rolnego wzrośnie o 3,84 %. Rolnicy zapłacą o 5 zł więcej podatku rolnego z 1 hektara przeliczeniowego.
Dochody gminy z tytułu podatku rolnego wzrosną ogółem o kwotę 16.900 zł.
Pragnę w tym miejscu poinformować, że dochody budżetu gminy Grzegorzew z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią zaledwie 7% dochodów budżetu ogółem.
Ponadto, wszelkie obniżenia, zwolnienia stawek podatkowych, które od wielu lat stosujemy, mają wpływ na wielkość subwencji ogólnej, jaką gmina otrzymuje z budżetu państwa i skutkują jej obniżeniem.
 
Państwo Radni, Szanowni Państwo,
Miesiąc listopad to czas, w którym we wszystkich samorządach koncentrujemy się na sprawach finansów. Jest to bowiem czas opracowania i przedłożenia organowi stanowiącemu, jakim jest Rada Gminy, w terminie do 15 listopada, projektu budżetu gminy na kolejny rok budżetowy.
Wspólnie z Panią Skarbnik Gminy przygotowałyśmy projekt uchwały budżetowej na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2020-2032.
Projekty tych fundamentalnych dla działalności samorządu dokumentów, 15 listopada br. złożyłam w Biurze Rady Gminy oraz przesłałam do zaopiniowania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Projekt budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej zostanie dziś Państwu Radnym przekazany.
 
Uprzejmie informuję, że w okresie, jaki minął od ostatniej sesji wydałam 5 zarządzeń.
 
Dwa z nich dotyczyły przedłożenia projektu budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej, o czym mówiłam wcześniej.

Realizując ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w drodze zarządzenia Nr 40/2019 z dnia 28 października 2019 r. poddałam konsultacjom projekt „ Programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok ”.
Z prośbą o opinię o projekcie programu wystąpiłam do wszystkich organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność na terenie gminy.
Konsultacje trwały w okresie od 6 do 13 listopada 2019 r.
Szerzej na temat projektu programu współpracy oraz wyników konsultacji dyskutować będziemy w dalszej części sesji.

Zarządzenia Nr : 41/2019 z dnia 31 października oraz Nr 44/2019 z 19 listopada 2019 r. dotyczyły wprowadzenia zmian do budżetu na bieżący rok.
Zmiany dotyczyły :
1) zwiększenia odpisów na zakładowy fundusz socjalny w Urzędzie Gminy w Grzegorzewie oraz Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
2) wprowadzenia dotacji, jakie otrzymaliśmy na :
 - realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 2.912 zł,
 - dotację w kwocie 286.705 zł otrzymaliśmy na realizację programu 500+
 - 200 zł – to dotacja przekazana na realizację Karty Dużej Rodziny.
Pozostałe zmiany związane były z dokonaniem przesunięć środków finansowych między paragrafami w ramach działów celem zapewnienia prawidłowej realizacji zadań.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi na naszą prośbę z 5 lipca 2019 r. ponownie rozpatrzył nasz wniosek z 8 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych klas III o powierzchni łącznej 17,6153 ha i decyzją z 12 listopada 2019 r. wyraził zgodę na przeznaczenie dodatkowej powierzchni 0,5754 ha położonej w miejscowości Grzegorzew.
W ten sposób Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze łącznie 2,3601 ha gruntów rolnych klas III położonych w Grzegorzewie, Grodnej i Bylicach-Kolonii, natomiast dla pozostałej części gruntów obejmującej 15,2552 ha położonych w Grzegorzewie i Ponętowie Dolnym, nie wyraził zgody.

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnięciem Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, Gmina Grzegorzew otrzymała dotację celową w wysokości 16.166 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.
 
Dziękujemy Radnej Pani Izabeli Kacperskiej za wzięcie udział w tegorocznych obchodach Dnia Św. Marcina w Brukseli. Pani Radna reprezentowała naszą Gminę i Stowarzyszenie „ Solna Dolina”.
Delegacja „ Solnej Doliny ” zaprezentowała w Brukseli dziedzictwo kulturowe Wielkopolski. Zadaniem było przygotowanie stołu z kulinariami i produktami, którymi może poszczycić się nasz region.

6 listopada 2019 r., podczas Jubileuszowej Gali XX edycji Konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" nasze Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej z Panem Przewodniczącym Andrzejem Sikorskim wraz z członkiniami Klubu Seniora Panią Anną Ciennik i Anną Jaworską odebrali z rąk Marszałka Województwa Wielkopolskiego nagrodę.
Nagrodę Kapityły Konkursu w wysokości 6.000 zł nasze stowarzyszenie otrzymało za projekt "Seniorki Niepodległe - historia i kultura".
Serdecznie gratulujemy.

Szanowni Państwo,

4 listopada br. dokonaliśmy otwarcia ofert dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 494031P w miejscowości Tarnówka”
Do przetargu przystąpiły następujące firmy:
- Przedsiębiorstwo Budowlane ,,ANBUD” Sp. z o.o. z Konina
 Oferta opiewała na kwotę: 494.960,40 zł
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S.A. z Koła
 Oferta opiewała na kwotę: 561.531,99 zł
- Trans-Spili Spółka z o.o. z Lichenia Starego
 Oferta opiewała na kwotę: 560.225,69 zł

Właśnie dziś podpisujemy umowę z firmą, która złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. Przedsiębiorstwo Budowlane ,,ANBUD” Sp. z o.o. na kwotę: 494.960,40 zł. Termin wykonania prac do 30 maja 2020 r. Zadanie wsparte z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 600.584 zł.

W ramach złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Sportu i Turystyki gmina nasza otrzymała dofinansowanie w wysokości 44.400 zł na zadanie w ramach Programu „Szatnia na Medal ” pn. „Remont zaplecza szatniowo-magazynowego wraz z wykonaniem podjazdów dla osób niepełnosprawnych” na stadionie gminnym w Grzegorzewie. Wartość zadania to kwota 88 806,00 zł.
14 listopada br. dokonaliśmy odbioru robót budowlanych. Wykonawcą robót była firma PPHU „Trans – Pus” s.c. Lipiński Mariusz, Lipińska Dorota z Grzegorzewa.
W ramach zadania wykonane zostały następujące prace:
- remont posadzki na dużej sali i korytarzu (wykonanie wylewki oraz położenie płytek),
- wykonanie sufitów podwieszanych,
- malowanie ścian wewnętrznych,
- docieplenie elewacji budynku wraz z położeniem tynku mineralnego,
- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych i opaski wokół budynku.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców zamontowaliśmy lampy oświetlenia ulicznego w Grzegorzewie koło Sklepu LUX i na ulicy Leśnej oraz w Ponętowie Dolnym.

Trwają roboty na moście w Barłogach. Na chwilę obecną została wykonana dolna warstwa nawierzchni bitumicznej. Roboty są realizowane zgodnie z harmonogramem.

W ramach funduszu sołeckiego wykonaliśmy zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełczewek. Roboty na odcinku 160 m i szerokości 4,5 m polegały na: wykonaniu koryta, nawiezieniu kruszywan10 cm, wyprofilowaniu i zagęszczeniu. Roboty te wykonała firma z Grzegorzewa za kwotę 14.500 zł.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom gminnych obchodów 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, które odbyły się 11 listopada w Kościele Parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie. 
Uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił w koncelebrze z Księdzem Andrzejem Piesikiem Proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Borysławicach Kościelnych wikariusz grzegorzewskiej parafii Ksiądz Jakub Ziemski. W czasie Mszy Świętej uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie zaprezentowali bardzo wymowny montaż słowno-muzyczny pt. „ Polsko dla Ciebie wszystko ” ukazujący  trudną drogę naszej Ojczyzny do odzyskania niepodległości i wolności.
Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie Józefowi Sochackiemu, nauczycielom Pani Monice Borowskiej i Panu Dariuszowi Krzyżaniakowi oraz młodzieży za przygotowanie patriotycznej części artystycznej.

16 listopada 2019r. wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Koninie i Komendą Powiatową Policji w Kole zorganizowaliśmy „XIII Samochodowy Rajd Nawigacyjny dla Samorządowców”
Celem rajdu była popularyzacja bezpiecznej techniki jazdy, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz promocja walorów turystycznych naszego regionu.
Uczestnikami rajdu byli samorządowcy powiatu: konińskiego, kolskiego, słupeckiego i miasta Konina.
Wystartowało trzynaście dwuosobowych drużyn reprezentujących:
- Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim
- Starostwo Powiatowe w Słupcy
- Urząd Miasta i Gminy w Rychwale
- Urząd Miasta i Gminy w Golinie
- Urząd Miejski w Koninie
- Urząd Miasta i Gminy w Sompolnie – dwie drużyny
- Urząd Gminy w Rzgowie
- Starostwo Powiatowe w Koninie
- Urząd Gminy w Kościelcu
- Urząd Gminy w Kramsku
- Urząd Gminy w Krzymowie
- Urząd Gminy w Grzegorzewie
W siedzibie konińskiego WORD-u drużyny zmierzyły się testem ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz historii motoryzacji. Następnie, co trzy minuty, każda z drużyn opuszczała plac wyruszając w teren mając przed sobą 60 kilometrową trasę - przejazd nawigacyjny. Trasa wiodła przez Miasto Konin, Gminę Krzymów, Gminę Kościele, Miasto i Gminę Koło z metą w Grzegorzewie. Po drodze wyznaczono trzy punkty kontrolne, gdzie drużyny meldowały się w określonym limicie czasu. Przy Hali Sportowej w Grzegorzewie odbyła się konkurencja sprawnościowa nad którą czuwali kolscy policjanci. Kierowcy wykazali się dużą sprawnością, gdyż podczas manewrów nie mogli zrzucić piłeczki umieszczonej w specjalnym „talerzu” przymocowanym na masce samochodu.
Najlepszą drużyną rajdu została drużyna reprezentująca Starostwo Powiatowe w Koninie otrzymując puchar Dyrektora WORD-u Piotra Florka w Koninie. Drugie miejsce zajęła drużyna Urzędu Miasta i Gminy w Golinie i otrzymała puchar Komendanta Powiatowego Policji w Kole Inspektora Artura Foryńskiego.
Puchar Wójta Gminy Grzegorzew Bożeny Dominiak otrzymała ekipa z Urzędu Miasta i Gminy w Rychwale, która uplasowała się na III miejscu. Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali nagrody oraz pamiątkowe puchary.
Bardzo dziękujemy współorganizatorom, wszystkim drużynom za udział w rajdzie, dziękujemy za piękną sportową postawę i gratulujemy wiedzy i umiejętności.
Szczególne podziękowania kierujemy do naszej drużyny w składzie Pan Grzegorz Wawrzyniak i Pan Andrzej Badyński, która wystartowała w rajdzie samorządców po raz pierwszy i uplasowała się na bardzo dobrym 5 miejscu.
Gratulujemy i dziękujemy.

15 listopada br. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, w którym uczestniczyłam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim. Zarząd Gminny OSP dokonał podsumowania gminnych i powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych. Omówił sprawy organizacyjne oraz wydarzenia, jakie będą miały miejsce w 2020 roku związane m.in. z Jubileuszem 110.rocznicy istnienia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie.
 
W dniu 18 listopada br., na zaproszenie Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego oraz Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie dr Anny Ziółkowskiej wzięłam udział w uroczystości „ Polscy Zakładnicy – pierwsze ofiary Lasu Rzuchowskiego” - upamiętniającej polskich zakładników zamordowanych przez Niemców w listopadzie 1939 r.. Przybyłe delegacje, samorządowcy, rodziny ofiar oraz zaproszeni goście złożyli wiązanki kwiatów oraz zapalili symboliczne znicze przy pomniku – miejscu pochówku ofiar egzekucji. Na pomniku znajdują się tablice z nazwiskami ofiar egzekucji z listopada 1939 r.: 54 zidentyfikowanych ofiar oraz dwóch nieznanych.
19 listopada 2019 r. spotkaliśmy się na posiedzeniu wspólnym Komisji stałych Rady Gminy podczas którego Radni Rady Gminy wypracowali projekty uchwał podatkowych na 2020 rok oraz przedyskutowali projekty uchwał stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji. W posiedzeniu Rady Gminy udział wzięła Pani architekt Aleksandra Wojciechowska, która przedstawiła problematykę dotyczącą przystąpienia do II etatu sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Uchwała w powyższej sprawie przedłożona zostanie pod obrady grudniowej sesji.
 
W minioną sobotę, 23 listopada br. , w świetlicy gminnej w Grzegorzewie, odbyło się uroczyste zakończenie projektu MYTHBUSTERS – pogromcy mitów zorganizowanego i zrealizowanego przez Stowarzyszenie NON-STOP w ramach programu RÓWNAĆ SZANSE. Projekt miał na celu rozwój umiejętności społecznych i umiejętności pracy w grupie u 21 młodych ludzi z Gminy Grzegorzew na drodze działań prowadzących do obalenia 3 mitów „ nauka to nuda”, „ tu nie ma przyszłości” oraz „ nie wychylaj się, nie warto”, czyli zaprezentowania chemii w trzech odsłonach ciekawych doświadczeń, sposobu na życie i próby uruchomienia chemicznych reakcji łańcuchowych wśród mieszkańców i młodzieży. Projekt realizowany był od września 2018 roku.
Gratulujemy Stowarzyszeniu NON-STOP zrealizowania kolejnego, bardzo interesującego projektu, aby młody człowiek z małej miejscowości miał takie same szanse w dostępie do różnych dziedzin.
Dziękuję naszej młodzieży za wielką aktywność, którą wielokrotnie podkreślałam. Młodzi ludzie z naszej gminy, swoją postawą, zdecydowanie zaprzeczają mitom, o których wcześniej mówiłam.
 
10 listopada 2019 r. Fundacja DKMS wspólnie z samorządem Gminy Grzegorzew oraz z Fundacją La Promessa w Hali Sportowej w Grzegorzewie przeprowadziła akcję rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych krwi i szpiku. Ta wyjątkowa akcja przerosła nasze oczekiwania. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu społeczności lokalnej gminy Grzegorzew i okolicznych miejscowości udało nam się bardzo sprawnie przeprowadzić akcję na tak dużą skalę.
Wszyscy chcieli pomóc i pomagali, bo wszystko było dla naszej Lenki.
W tym dniu w bazie Fundacji DKMS zarejestrowało się 156 nowych potencjalnych Dawców. 
Podczas akcji udało się zebrać 6.432,18 zł. i 5 euro oraz 5 koron czeskich.  Wszystkie środki zostały przekazanie Rodzicom Lenki.

W imieniu Rodziny dziękujemy ludziom dobrej woli za postawę obywatelską. Dziękujemy społeczności lokalnej Gminy Grzegorzew i okolic, którzy się zaangażowali w organizacje tego wydarzenia oraz wszystkim jego uczestnikom. Pokazaliście, że macie Wielkie Serce otwarte na pomoc innych ludzi.

6 grudnia 2019, na Hali Sportowej w Grzegorzewie, z inicjatywy Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie wspólnie ze Stowarzyszeniem NON-STOP, Klubem Seniora, Zespołem Szkół Rolniczych w Kościelcu, Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „ RTG – Duszy ” w Wilamowie Kształcenia, Kołem Gospodyń Wiejskich w Wilamowie, DKMS, Fundacją Pomerdało Mi Się i La Promeska - odbędzie się „ Mikołajkowy Maraton dla Lenki”.
7 grudnia również na Hali Sportowej odbędzie się Akcja Poboru Krwi „ Łączy nas krew, która ratuje życie ”.
To dwa kolejne wydarzenia adresowane dla naszej Lenki i dla innych.

Przed nami szczególny i wyjątkowy czas. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
To czas radosny i piękny, bardzo rodzinny i ciepły, kiedy nikt z nas nie powinien czuć się opuszczony i samotny.
Pamiętając o najbardziej potrzebujących,
1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności w Koninie po raz kolejny w dniach 29 i 30 listopada będzie koordynował świąteczną zbiórkę żywności „Pogotowie św. Mikołaja”.
Celem akcji jest zebranie różnych artykułów i produktów nadających się do przygotowania paczek przeznaczonych dla osób samotnych oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jest to dobra i utrwalona już tradycja, że w okresie świąt obdarowujemy się prezentami, które sprawiają ogromną radość każdemu. Akcja stanowi uzupełnienie całorocznej pomocy w formie żywności udzielanej przez naszą gminę najbardziej potrzebującym.
W tegorocznej akcji będą uczestniczyły:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie,
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach,
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii.
W akcję angażują się wolontariusze oraz uczniowie, którzy włączają się do tej cennej inicjatywy, zarówno uczestnicząc w zbiórce żywności w sklepach, jak również przynosząc żywność do swoich szkół.
Pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny przygotują paczki, które zostaną przekazane potrzebującym przed świętami.
2. Od 24 listopada do 8 grudnia trwa wspólna akcja DAR SERCA PARAFII i GMINY Grzegorzew „TYTKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”.
Tytka, w czasie gdy wszyscy realizują zakupy świąteczne, jest okazją do podzielenia się z osobami wymagającymi wsparcia.
Idea akcji polega na wypełnieniu torby artykułami spożywczymi i chemicznymi.
W akcję chętnie angażują się parafianie i mieszkańcy naszej gminy, którzy puste tytki pobierają z Kościoła w Grzegorzewie, Barłogach i Borysławicach Kościelnych, aby wypełnić potrzebnymi artykułami, a następnie dostarczyć do swoich parafii.
Dary serca zostaną przekazane przede wszystkim osobom starszym i samotnym oraz matkom samotnie wychowującym dzieci z terenu Parafii i Gminy Grzegorzew.
3. Tradycyjnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie przygotuje świąteczne paczki dla dzieci.
Uprzejmie prosimy o włączenie się w prowadzone akcje.

Jestem przekonana, że mieszkańcy Gminy Grzegorzew, jak zawsze, okażą szczodrość i wielkie serca.
Dzielić się z innymi to piękna cecha.
„ TYLKO TYLE JEST TWOJEGO ILE DAŁEŚ INNYM ”

Szanowni Państwo,
Mamy nowego Wojewodę Wielkopolskiego.
Jest nim Pan Łukasz Mikołajczyk, który wczoraj, tj., 25 listopada, odebrał z rąk Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego akt powołania na to stanowisko.
Serdecznie Panu Wojewodzie gratulujemy objęcia Urzędu Wojewody Wielkopolskiego.
Życzymy samych sukcesów oraz wielu powodów do osobistej satysfakcji ze swych dokonań dla dobra Wielkopolski i Wielkopolan.