Informacja
o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
tj. w okresie od 26 listopada do 20 grudnia 2019 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Szanowni Państwo,
Szanowni Mieszkańcy,

Witam serdecznie Wszystkich Państwa na obradach XV Sesji Rady Gminy Grzegorzew.
Szanowni Państwo, odbywamy dzisiaj ostatnią sesję w 2019 roku podczas której zamkniemy finansowo rok 2019 wprowadzając ostatnie zmiany do tegorocznej budżetu.
Państwo Radni spotkali się dzisiaj także, aby wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców i przedsiębiorców, podjąć uchwały o przystąpieniu do kolejnych etapów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew.
 
Szanowni Państwo,
 
Uprzejmie informuję, że w okresie, jaki minął od ostatniej sesji, 10 grudnia wydałam zarządzenie Nr 46/2019 wprowadząjące zmiany do budżetu gminy.
Na podstawie tego zarządzenia wprowadzone zostały do budżetu gminy środki dotacji celowej w kwocie 378.403 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia 500+.
Ponadto, celem zapewnienia prawidłowej realizacji bieżących zadań, dokonałam przeniesień środków w ramach działów i rozdziałów budżetu.

12 grudnia 2019r. wypłaciliśmy stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy za okres od września do grudnia 2019 r. w łącznej wysokości 51.155,81 zł. Dofinansowania, jakie na wypłaty stypendiów otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego to kwota 46.040,23 zł., środki własne gminy - 5 115,58 zł.
Ze stypendium szkolnego skorzystało 81 uczniów.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pozytywnie rozpatrzył wniosek naszej gminy o wsparcie przedsięwzięcia pn. „ Gmina Grzegorzew usuwa azbest”.
Otrzymaliśmy dotację w kwocie 45.500 zł.
Pozwoli to nam na kontynuację działań mających na celu oczyszczanie naszej gminy z zalegającego azbestu oraz wymianę azbestowych pokryć dachowych.

2 grudnia br. uczestniczyłam w odbiorze końcowym robót związanych z przebudową mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi. Na tę chwilę czekamy na oddanie obiektu do użyteczności publicznej, co planowane jest po nowym roku.
 
Dzisiaj odbyła się sesja otwarcia ofert na zadanie inwestycyjne ,,Przebudowa ul. Rzecznej w Barłogach”.
Szanowni Państwo,
Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach jest w planie finansowym gminy od 2016 roku. Mówiliśmy o tym, ażeby kończyć zadania rozpoczęte i ujęte w naszych planach inwestycyjnych.
Mając doświadczenia z realizacji wcześniejszych inwestycji wielokrotnie mówiliśmy również o tym, ażeby przetargi ogłaszać wcześniej, jesienią.
Ogłaszając przetarg kierowaliśmy się także obecną, korzystną dla samorządów, koniunkturą na rynku wykonawców.
Znalazło to potwierdzenie w złożonych ofertach.
Do przetargu przystąpiły 2 firmy tj. MK Stella z Koła i PHU Robert Węgielewski z Głębokiego.
Kwoty jakie zaoferowały firmy to :
MK Stella 427.322,25 zł;
PHU Robert Węgielewski 447.575,97 zł.
Trwa analiza złożonych dokumentów. O rozstrzygnięciu postępowania powiadomię Państwa na najbliższym spotkaniu Rady Gminy.

W poniedziałek, 23 grudnia, wraz z Panią Skarbnik podpisujemy umowę z Wojewodą Wielkopolskim na dopłatę w 2020 r. do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Umowa dofinansowania opiewa na kwotę 51.740 zł. Dopłatą objęto cztery linie autobusowe.
Jesteśmy jedną z nielicznych jednostek, które otrzymały dopłatę.
Łącznie ze wszystkich 31 powiatów i 226 gmin z terenu województwa wielkopolskiego wsparcie otrzyma 19 jednostek samorządu.
 
W oparciu o regulamin udzielania zamówień publicznych w Gminie Grzegorzew i jej jednostkach podległych, zostało przeprowadzone postępowanie dotyczące zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimowym 2019/2020.
W sumie oferty złożyły cztery firmy tzn. z Ladorudzka, Wrzący Wielkiej i dwie z Grzegorzewa. Obecnie przygotowujemy z tymi firmami stosowne umowy.

Rozpoczęliśmy budowę drogi w Tarnówka (płyty) dofinasowanej z Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu, że sprzyja nam aura wywiążemy się z obowiązku wykonania minimum 20% zakresu zadania.
 
Realizując zadania z funduszu sołeckiego :
1) przy przystanku autobusowym w Boguszyńcu ( Budy ) ułożyliśmy 15 m2 kostki betonowej Roboty wykonała firma z Gaju gmina Dąbie. Koszt robót 2.000 zł.
2) w Borysławicach Zamkowych trwają roboty związane z montażem piłko-chwytów. Roboty wykonuje firma z Grzegorzewa. Koszt robót 5.177 zł, termin wykonania prac do 27.12.2019 r.
3) zrealizowany został wniosek mieszkańców Tarnówki dotyczący wykonania z funduszu sołeckiego oświetlenia ulicznego na odcinku od skrzyżowania w kierunku posesji Państwa Ludwickich. Zamontowany został przewód oświetleniowy na długości 150 mb oraz 2 lampy typu LED wyposażone w system zdalnego sterowania. Wykonawcą zadania była firma z Babiaka. Koszt zadania 11.600 zł brutto.
4) w związku z uwagami zgłoszonymi na ostatniej sesji dotyczącymi remontu drogi gminnej w Kiełczewku uzupełniliśmy pobocza drogi. Roboty podstawowe i poprawkowe wykonała firma z Grzegorzewa.
 
26 listopada 2019 r. podpisaliśmy umowę z firmą z Konina na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew – etap II i III zmiany planu. Zmiany przeznaczenia działek obejmują miejscowości : Barłogi, Bylice, Grzegorzew, Ponętów Dolny, Tarnówka i Zabłocie. Decyzją Państwa Radnych postanowiliśmy wykonać zmianę planu dla terenów, które nie zostały ujęte w I etapie zmiany planu, natomiast należą do pilnych.
Problematyka powyższa stanowi przedmiot obrad dzisiejszej sesji.
 
Kontynuując moją informację uprzejmie informuję :
 
4 grudnia br. obyło się posiedzenie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie z udziałem Kierownika Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole Pana Andrzeja Załęskiego.
Na posiedzeniu omówiono realizację przyjętych na 2019 rok planów. Przedyskutowano sprawy związane z utrzymaniem rowów melioracyjnych oraz ściągalnością składek na gminną spółkę wodną, która osiągnęła w naszej gminie bardzo wysoki poziom 84 procent.

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Kole 9 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na temat afrykańskiego pomoru świń ASF. Spotkanie zorganizowane zostało przez Starostwo Powiatowe w Kole miało na celu przekazanie informacji na temat zagrożenia Afrykańskim Pomorem Świń oraz o konieczności podjęcia działań ochronnych, w szczególności przestrzegania przez hodowców świń oraz myśliwych z terenu powiatu kolskiego dokonujących odstrzału dzików i zasad bioasekuracji. W spotkaniu uczestniczyły służby z terenu powiatu kolskiego.
Ze względu na pojawienie się Afrykańskiego Pomoru Świń na terenie Województwa Wielkopolskiego wśród rolników z terenu gminy rozesłane zostały informacje w powyższej sprawie

10 grudnia br. wzięłam udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie w trakcie którego omawiano budowę schroniska dla zwierząt.
Tego samego dnia odbyło się Zgromadzenie Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie poświęcone uchwaleniu budżetu Związku na 2020 rok.

13 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie miał miejsce Jubileusz 25-lecia istnienia Towarzystwa Samorządowego w Koninie.
Podziękowania za wiele twórczych inicjatyw i osiągnięć oraz życzenia powodzenia w dalszej służbie wspólnotom lokalnym oraz działalności prospołecznej w imieniu naszego samorządu złożył Pan Wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Lewandowski, który reprezentował naszą gminę na uroczystości.
Gościem specjalnym spotkania był prof. Jerzy Stępień współtwórca reformy samorządowej z 1990 roku.

Bardzo aktywnym dniem w naszym kalendarzu była sobota, 14 grudnia br.

I tak, w minioną sobotę odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP RP w Grzegorzewie podczas którego ustalono harmonogram zebrań sprawozdawczych w naszych jednostkach. Zostanie on niebawem Państwu Radnym przekazany.
 
Swoje plany na nowy sezon oraz dotychczasową działalność podsumował Klub Sportowy SPARTA Barłogi. Działacze klubu wraz z gronem licznie zgromadzonych gości spotkali się na spotkaniu opłatkowym z zajeździe Paryż.
Wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy złożyliśmy Pani Prezes i członkom Zarządu Klubu życzenia wielu sukcesów, talentów sportowych oraz wielu sympatyków klubu.
 
14 grudnia na hali sportowej odbyła się akcja charytatywna zorganizowana przez Klub Sportowy „Orzeł” Grzegorzew z myślą o walczącej z chorobą Lence. Podczas rozgrywek drugiej kolejki Halowej Ligi Piłki Nożnej zawodnicy rywalizowali o Puchar Prezesa Klubu w grę FIFA20 na PlayStation4. Najlepszymi uczestnikami turnieju okazali się Dominik Jankowski, Hubert Rosiński i Patryk Szurgot. Po zakończeniu zmagań przeprowadzono aukcje przedmiotów wśród których były m.in. koszulka KKS Lech Poznań z autografami zawodników, oficjalna koszulka reprezentacji Polski lekkoatletów, płyty Michała Szpaka i Zespołu Kombi z autografami.
Dochód z aukcji przekazano dla rodziny Lenki.
W wydarzenie włączyli się zawodnicy, działacze oraz sympatycy KP Zryw K-Fleks Dąbie.
Dziękujemy za zorganizowanie wyjątkowego wydarzenia.

18 grudnia w Muzeum w Chełmnie nad Nerem Pani dr Anna Ziółkowska z Panem dr Adamem Sitarkiem dokonała otwarcia nowej ekspozycji stałej pt. „To są ostatnie dni naszego życia, dajemy więc znać o sobie" Kulmhof – początek zagłady. Podczas wystawy prezentowane były fotografie, dokumenty i fragmenty wspomnień pochodzące ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Archiwum Państwowego w Łodzi, Archiwum Państwowego w Poznaniu, Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie, Muzeum Martylogicznego w Żabikowie, Muzeum byłego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Muzeum Miasta Pabianic, Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Archiwum Nadleśnictwa Koło z siedzibą w Gaju, Archiwum Kartograficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Urzędu Gminy Dąbie i osób prywatnych.
W otwarciu ekspozycji udział wzięli przedstawiciele z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosta kolski Sylwester Chęciński, Dyrektor Muzeum Technik Ceramicznych w Kole Pan Tomasz Nuszkiewicz, Honorowy Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła Pan Kazimierz Kacperkiewicz, Burmistrz Miasta Dąbia Pan Tomasz Ludwicki, służby mundurowe z powiatu kolskiego, przedstawiciele Muzeum Okręgowego w Koninie i zaproszeni goście.
Wystawa dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz dotacji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Szanowni Państwo,
Wielokrotnie rozmawialiśmy na temat powołania w naszej gminie Młodzieżowej Rady Gminy.
Bardzo cieszymy się, że młodzież i nauczyciele podjęli inicjatywę w tym względzie.
10 grudnia br. wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim oraz Panami Radnymi Andrzejem Sikorskim i Łukaszem Łuczyńskim wzięłam udział w debacie o Młodzieżowej Radzie Gminy.
W debacie na temat utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy uczestniczyli uczniowie z klas VIII szkół podstawowych z Grzegorzewa, Bylic-Kolonii oraz Borysławic Kościelnych.
Debatę zorganizował Klub Wolontariusza prowadzony w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie NonStop projektu My Zone
Było to bardzo interesujące spotkanie.
Mamy bardzo aktywną młodzież, z wielkim potencjałem, dlatego też możliwość konsultacji naszych lokalnych spraw z młodzieżą, poznania zdania młodych ludzi, byłaby w naszej samorządowej pracy bardzo cenna rzeczą.
Stąd też mamy nadzieję, że Młodzieżowa Rada w Gminie Grzegorzew zostanie utworzona, do czego serdecznie zachęcamy.

Bardzo dumni jesteśmy z naszych aktywnych seniorów, którzy wspaniale angażują się w życie gminy i pięknie nas promują.
Jak potrafią aktywnie działać i wyzwalać chęć uaktywniania się, najlepiej pokazało spotkanie wigilijne Klubu Senior+ w Grzegorzewie, które odbyło się 9 grudnia br. w Zajeździe „ Paryż ”. Seniorzy cały rok uczestniczyli w warsztatach i zajęciach. W tym roku, nasi seniorzy realizowali kilka programów i projektów. Pierwszym był program Klub Senior+ współfinansowany ze środków pozyskanych od wojewody wielkopolskiego przez gminny samorząd. Drugim był projekt „Folklor z pomysłem”, finansowany ze środków gminy Grzegorzew, którego efekty mogliśmy zobaczyć właśnie podczas wigilijnego spotkania. Podczas kolacji wigilijnej można było także posłuchać efektów projektu „Przygoda z muzyką”, finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Ostatnim projektem był projekt „ Ja w internecie ”, dzięki któremu sieć przestała być seniorkom obca.   Nasze seniorki uczestniczyły również w projekcie „Seniorki Niepodległe – historia i kultura” , który został nagrodzony w konkursie „Działania proekologiczne i prokulturowe” w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego. W spotkaniu wzięłam udział wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim i Radnym Panem Andrzejem Sikorskim. Pogratulowaliśmy naszym, jakże aktywnym, seniorom sukcesów życząc wytrwałości w dalszej działalności.

Szanowni Państwo,
Przed nami szczególny i wyjątkowy czas. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.
To czas radosny i piękny, bardzo rodzinny i ciepły, kiedy nikt z nas nie powinien czuć się opuszczony i samotny.

Pamiętając o najbardziej potrzebujących, w dniach 29-30.11.2019 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Bankiem Żywności w Koninie po raz kolejny koordynował świąteczną zbiórkę żywności „Pogotowie św. Mikołaja”.
Jest to dobra i utrwalona już tradycja, że w okresie świąt obdarowujemy się prezentami, które sprawiają ogromną radość każdemu, a szczególnie dzieciom. Akcja stanowi uzupełnienie całorocznej pomocy udzielanej przez naszą gminę najbardziej potrzebującym.

W tegorocznej akcji uczestniczyły:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie – 291 kg żywności (40 wolontariuszy),
- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach – 122 kg żywności (28 wolontariuszy),
- Szkoła Podstawowa im. Jana Pawłą II w Bylicach-Kolonii – 72 kg żywności (33 wolontariuszy).
W akcję zaangażowało się 101 wolontariuszy oraz uczniowie, którzy włączyli się do tej cennej inicjatywy, zarówno uczestnicząc w zbiórce żywności w sklepach, jak również przynosząc żywność do swoich szkół.

W ramach zbiórki zebrano ogółem 485 kg żywności.
Pracownicy socjalni wraz z asystentem rodziny przygotowali 80 paczek, które zostaną przekazane potrzebującym przed świętami.
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, dyrektorom szkół, nauczycielom oraz właścicielom sklepów uczestniczącym w świątecznej zbiórce żywności za ogromne zaangażowanie, które świadczy o tym, jak bardzo zależy nam na osobach potrzebujących pomocy.

Tradycyjnie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie przygotuje 110 świątecznych paczek dla dzieci.

W 2019 roku, po raz trzeci, trwa wspólna akcja DAR SERCA PARAFII i GMINY Grzegorzew „TYTKA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA”.
Tytka, w czasie gdy wszyscy robią zakupy świąteczne, jest okazją do podzielenia się z osobami wymagającymi wsparcia.
Dary serca zostaną przekazane osobom potrzebującym wsparcia, a przede wszystkim osobom starszym i samotnym z terenu Parafii i Gminy Grzegorzew.

Radni Rady Gminy przygotowali 19 paczek, które zostaną przekazane osobom samotnym i starszym.

Dziękujemy za Wielkie Serca !

Państwo Radni, Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Przed nami najpiękniejsze z polskich świat, czas spotkań w gronie rodziny i przyjaciół, serdecznych życzeń i szczerych rozmów.
Czas wyciszenia, chwil refleksji i dostrzeżenia bliskości innych ludzi oraz siły społecznych więzi.
Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły ciepło i ukojenie, a czas spędzony przy wigilijnym stole upłynął w atmosferze miłości i przyjaźni.
Niech świąteczne dni Bożego Narodzenia przysporzą nam mądrości, miłości i nadziei na nadchodzący Nowy, 2020 Rok.
Niech Nowy 2020 Rok da siłę do podejmowania nowych wyzwań, a dobre nowiny niech każdego dnia docierają do naszych domów.

Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak