Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym tj. w okresie od od 29 września do 27 października 2020 r.

Panie Przewodniczący,
Państwo Radni,
Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXIV Sesji Rady Gminy Grzegorzew.
 
Przedstawiam informację o wydarzeniach oraz działaniach, jakie zrealizowaliśmy  w okresie miesiąca, który upłynął od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy.

Jesteśmy w sytuacji absolutnie wyjątkowej. COVIP - pisze scenariusz, porządkuje nasze życie.
Wszyscy przechodzimy czas próby. Świat zmaga się z kolejną falą pandemii.
Z powodu drastycznie rosnących zakażeń koronawirusem od soboty, 24 października, cała Polska objęta została czerwoną strefą.
Nauczanie zdalne w klasach IV - VIII szkół podstawowych.
Młodzież może przybywać na ulicy tylko pod opieką osób dorosłych.
Osoby powyżej 70 roku życia nie powinny opuszczać domu.
Ograniczenie działalności gastronomicznej - tylko na wynos.
Ścisłe obowiązywanie zasad sanitarnych w zakładach pracy.
To podstawowe zasady, jakie obowiązują w naszym kraju od minionej soboty.
Jeszcze przed miesiącem cieszyliśmy się wszyscy, że dzieci wróciły do swoich szkół. Sytuacja diametralnie się zmieniła.
Decyzją rządu, od poniedziałku uczniowie klas IV-VIII uczą się zdalnie.
Natomiast od wczoraj, 26 października, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Barłogach wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zawieszenie zajęć w klasie II i przejście uczniów na nauczanie zdalne do dnia 30 października 2020 r. Dotyczy to 20 uczniów.
Wniosek Pan Dyrektor uzasadnił tym, że wystąpił przypadek zachorowania na COVID-19 u nauczyciela prowadzącego zajęcia  w klasie II.
Wszystko to jest poparte decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole. Jako organ prowadzący przychyliłam się do tego wniosku.
Sytuacja epidemiczna w naszej gminie też jest dynamiczna,  z dnia na dzień  zmienia się. Na dziś na kwarantannie przebywa 35 osób, w tym 20 dzieci. W izolacji domowej mamy 5 osób.

Szanowni Państwo,
Przygotowując się do dzisiejszej sesji Radni Rady Gminy, 22 października br., spotkali się na posiedzeniu wspólnym komisji stałych.
Przedyskutowaliśmy projekty uchwał, które są przedmiotem dzisiejszej sesji.
Państwo Radni przychylili się do mojego wniosku o niepodwyższanie stawek podatkowych na rok przyszły. Pozostajemy przy stawce 54 zł za 1 kwintal żyta stanowiący podstawę do wymiaru podatku rolnego.
Na tym samym poziomie pozostają stawki podatku od nieruchomości.
 
Wspólnie z Panem Kierownikiem ZEAS przedstawiłam Państwu Radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2019/2020,  w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
Dyskutowaliśmy szeroko na temat finansowania oświaty, dochodów i wydatków gminy oraz  tego, czy wskutek  pandemii istnieje zagrożenie dla płynności finansowej gminy, czy niepokoi nas dług publiczny.
Zapewniam Państwa, że na rachunku gminy mamy zabezpieczone 100% potrzeb na oświatę i na zaplanowane zadania inwestycje.Nie ma zagrożenia.

Odzwierciedleniem będą dzisiejsze zmiany w  budżecie.
Dla każdej ze szkół w dzisiejszych zmianach do budżetu przekazujemy po 20.000 zł, aby w każdej ze szkół wykonać najpilniejsze zadania.
I tak w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach wykonamy odwodnienie do istniejącej wybudowanej kanalizacji deszczowej.
W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach-Kolonii wykonamy murek ognioodporny, który jest potrzebny w kotłowni po zmianie systemu grzewczego z olejowego na ogrzewanie ekogroszkiem. W związku z tym inspektorzy, którzy dokonują przeglądów budynków zgodnie z prawem budowlanym, sformułowali zastrzeżenie, że należy tę pracę wykonać, dlatego też jeszcze w tym roku zrealizujemy to zadanie.
Jeżeli chodzi o Zespół Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie zamierzamy zmienić  wizerunek Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie. W budynku przedszkola wymienimy 7 okien oraz zmienimy wizerunek ogrodzenia przy przedszkolu.
Reasumując, jeszcze w tym roku, z naszego budżetu, do każdej ze szkół, decyzją Państwa Radnych zostaną przekazane środki finansowe.

Państwo Radni pamiętają, że wspólnie z Powiatem Kolskim, planujemy ułożenie nakładki na drodze Tarnówka – Grzegorzew.  W sierpniu zabezpieczyliśmy na ten cel 30.000 zł.
Po dwukrotnych przetargach okazało się, że cena wzrosła. W pierwszym przetargu cena wzrosła o 70%, w drugim postępowaniu o 30%.
Zatem po naszej stronie brakuje 8,5 tys. zł.
Znaleźliśmy brakujące pieniądze. 
W dzisiejszych zmianach do budżetu znajduje się uchwała w tej sprawie.

W zmianach do budżetu znajdą Państwo kolejną kwotę. Tym razem będzie   to kwota 2.000 zł. Jest to zabezpieczenie 40 % naszego udziału na wykonanie projektu technicznego na przebudowę i częściowy remont drogi powiatowej w Boguszyńcu. Są to już nasze plany na 2021 rok, po to, by po uchwaleniu budżetów powiatu i gminy móc jak najszybciej ogłosić przetarg.

Kolejna zmiana finansowa, to brakujące pieniądze na budowę drogi w Bylicach – Kolonii, którą przy udziale dotacji od Marszałka Województwa Wielkopolskiego będziemy budować jeszcze w tym roku.
Wygospodarowaliśmy brakujące 67.500 zł. Inwestycja ta wraz z nadzorem budowlanym zamknie się wartością 237.500 zł.

Realizując zadania inwestycyjne jutro, tj. 28 października br., następuje przekazanie placu na budowę ulicy Rzecznej w Barłogach.

W ramach II puli środków  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie zadań remontowych w szkole w Grzegorzewie na kwotę 1.200.000 zł oraz szkołę w Bylicach – Kolonii –wniosek na kwotę 500.000 zł.

16 października br. ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i wykonanie „Budowy stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie wraz z przebudowę sieci wodociągowej przy ulicy Ogrodowej oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie”. Materia jest skomplikowana. Wpływa wiele szczegółowych pytań, na które na bieżąco odpowiadamy. Planowany termin otwarcia ofert to 10.11.2020 r.

Kontynuując uprzejmie informuję, że Starosta Kolski 1 września 2020 r. wydał pozwolenie dla DINO POLSKA  S.A. w Krotoszynie  na budowę budynku handlowo - usługowego wraz z niezbędną  infrastrukturą techniczną na działce nr 802/3 w Grzegorzewie przy ul. Toruńskiej.
Na wniosek właściciela działki, przed jej zbyciem, w dniu 20.10.2020r.  wydałam decyzję o ustaleniu jednorazowej opłaty planistycznej w kwocie  42.900 zł  z tytułu wzrostu wartości działki  w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego naszej gminy.
Zgodnie z operatem szacunkowym opracowanym na nasze zlecenie przez  uprawnionego  rzeczoznawcę  majątkowego, wartość wyżej wymienionej działki   o pow. 03252 ha  po zmianie planu  została wyceniona na 159.000 zł, natomiast przed zmianą planu jej wartość wynosiła 16.000 zł.
W związku z powyższym 30% różnicy wartości działki przed i po zmianie planu wynosi 42.900 zł. Kwota ta jest opłatą planistyczną, którą właściciel nieruchomości uiści  na konto Gminy Grzegorzew w terminie 14 dni od daty jej otrzymania tj. do 4 listopada 2020r.
Realizujemy projekt pn. „ Kompleksowa aktywizacja mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej ”.
Całkowita wartość projektu – 1.013.048,64 zł
Kwota wnioskowanego dofinansowania-  861.091,34 zł
Wkład własny niefinansowany – 151.957,30zł ( bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych).
Projekt rozpoczął się  21.01.2020 r., a zakończy się 31.08.2021 r.
Projekt obejmuje 5 edycji.
W dwóch zrealizowanych edycjach projektu wzięły udział 24 osoby bezrobotne  w wieku powyżej 18 roku życia z terenu naszej gminy.
Możliwość udziału w projekcie mają osoby bierne zawodowo, niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy ( jeśli osoba jest zarejestrowana, na czas udziału   w projekcie będzie wyrejestrowana), osoby które mają ukończone 18 lat, osoby nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu, osoby zamieszkujące   lub przebywające na terenie gminy Grzegorzew.
W ramach projektu wzięła udział także 1 osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 2 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
Uczestnicy odbyli indywidualne konsultacje ze specjalistami tj.:  poradnictwo socjoterapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, prawne, trening interpersonalny, a także każdy uczestnik projektu odbył kurs komputerowy.
Za uczestnictwo w kursach dokształcających uczestnicy otrzymali wynagrodzenie  w wysokości 5,32 zł netto za każdą godzinę kursu. Po zakończonych szkoleniach uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności.
Przeprowadzono kurs  :
- prawa jazdy kat. B – w którym wzięło udział 5 osób,
- kadry i płace - 8 osób
- sprzedaży internetowej - 8 osób,
- kurs magazyniera z obsługą wózka jezdniowego, w którym wzięła udział 1 osoba,
oraz kurs operatora koparko – ładowarki – 2 osoby.
Uczestnicy projektu po zakończonych kursach podjęli 3-miesięczne staże, które  w całości są finansowane ze środków europejskich w wysokości 997,40 zł netto  za każdy przepracowany miesiąc.
Celem projektu jest otwarcie drogi zawodowej osobom bezrobotnym, a także pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji, które w znacznym stopniu pomogą pozyskać zatrudnienie.
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach !
Zapisy przyjmujemy w Urzędzie Gminy.


Państwo Radni, Szanowni Państwo
Trwają prace nad budową 4 jazów na rzece Rgilewce w miejscowościach Borysławice Zamkowe ( 2 obiekty ), Borysławice Kościelne i Barłogi.
Najbardziej zaawansowane są prace na jazie w Borysławicach Kościelnych.  Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem robót.
 
Pracownicy gospodarczy urzędu wykonują prace budowlane związane z ociepleniem budynku, wymianą okna, wykonaniem obróbek blacharskich  oraz pokryciem dachu na budynku kotłowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie.
Konieczność wykonania  powyższych prac wynika z zaleceń  przeglądu budowalnego obiektu. Na dzień dzisiejszy wydaliśmy na te prace blisko 2.500 zł.

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „ Stabilne Zatrudnienie - osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej ” wykonaliśmy podjazd dla osób niepełnosprawnych do budynku biblioteki - dostosowaliśmy drzwi wejściowe do odpowiedniej wysokości, wykonaliśmy podjazd oraz zamontowaliśmy poręcze.
Wartość wykonanych prac to 12.000 zł, w 100% sfinansowane z PFRON.

Szanowni Państwo,

1 października 2020 r. Klub Senior + w Grzegorzewie wspólnie z Gminą Grzegorzew zorganizował Spotkanie międzypokoleniowe. Tematem spotkania była 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, a wykład poprowadził Pan  Tomasz Nuszkiewicz – Dyrektor Muzeum Ceramicznych w Kole – nasz lokalny regionalista, który podzielił się z uczestnikami swoją bogatą wiedzą.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.
Co nas bardzo cieszy, obok tych bardziej dojrzałych przedstawicieli naszej społeczności, w spotkaniu wzięła udział liczna grupa młodzieży.
Po wysłuchaniu prelekcji delegacja pokoleniowa udała się do kościoła parafialnego w Grzegorzewie i złożyła okolicznościową wiązankę pod tablicą upamiętniającą Parafian Grzegorzewskich - Żołnierzy Wojsk Polskich w latach 1918 - 1920.
Spotkanie miało na celu łączenie pokoleń, a także pielęgnację tradycji narodowych i rozwijanie postaw patriotycznych wśród mieszkańców naszej gminy.
Cel ten, bezsprzecznie został osiągnięty.

Za nami Noc Bibliotek – coroczna, ogólnopolska akcja promująca  w niekonwencjonalny sposób czytelnictwo i bibliotekę, jako miejsce otwarte i przyjazne.
Miała ona miejsce w sobotę, 10 października 2020 r. w Grzegorzewie.
Włączyliśmy się w tę akcję już po raz piąty.
Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem „Klimat na czytanie”,
Klimat był nie tylko do czytania, ale także do zabawy.
Dla 20 osobowej grupy dzieci przygotowane zostały różnorakie atrakcje.
Noc Bibliotek rozpoczęła się o godzinie 18.00 od warsztatów artystycznych. Zajęcia poprowadziła doświadczona „ artystka lokalna ’’ Pani Stefania Dorabiała, która wprowadziła dzieci w świat krepiny i wikliny papierowej.
Odbyły się także warsztaty robienia świec z węzy pszczelarskiej, które poprowadziła Pani Agnieszka Malesza.
Pełną emocji atrakcją były nocne kalambury w bibliotece przeprowadzone przez Panią Agnieszkę Leszcz.
Zabawę pełną śmiechu i atrakcji pt. „ Dokończ swoją bajkę ” przeprowadziła Pani Anna Synenko.
Jedną z atrakcji było także malowanie twarzy. Malowała Pani Katarzyna Biernacka.
Następnie rozpoczął się czas gier i zabaw sportowych, które poprowadził   Pan Sławomir Malesza. 
Uczestnicy Nocy Bibliotek pożegnali się o godzinie 22.00.
Każde dziecko otrzymało książkę i pamiątkowy dyplom.
Spotkanie pokazało, że biblioteka może być miejscem ciekawym i tętniącym życiem, dowodem tego była radość i zadowolenie dzieci.
Dziękujemy Pani Dyrektor Agnieszce Malesza za jego zorganizowanie.

Bardzo dziękuję Wszystkim Mieszkańców naszej gminy, którzy włączyli się w kolejną zorganizowaną przez nas Akcję Honorowego Oddania Krwi.   Miała ona miejsce w minioną sobotę, 24 października br., na hali sportowej.
Akcję zorganizowaliśmy wspólnie z Kolskim Odziałem PCK.
Mieszkańcy Gminy Grzegorzew wielokrotnie pokazywali jak Wielkie Mają Serca.  Tak było i tym razem. Do akcji zgłosiło się 31 dawców, z czego 26 osób oddało krew. Dawcy oddali 11.700 l krwi.
Krwi nie da się wyprodukować ! Trzeba ją oddać !
Z serca wszystkim dziękujemy !
Łączy nas krew, która ratuje życie !

Gmina nasza została nagrodzona w kategorii  Najbardziej Aktywni w Wielkopolsce  podczas  tegorocznej edycji Konkursu ekologicznego odbywającej się w ramach Konkursu Puchar Recyklingu.
Spośród trzech podmiotów w Województwie Wielkopolskim zostaliśmy wyróżnieni  za działania ekologiczne i przeprowadzane każdego roku kampanie edukacyjne w zakresie selektywnej zbiórki odpadów wśród mieszkańców gminy.
Nagroda w wysokości 8.000 zł została wręczona podczas Gali Międzynarodowego Kongresu ENVICON, która odbyła się 19 października 2020 r. Nagrodę wręczył członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jacek Bogusławski wraz z Zarządem firmy ABRYS, organizatora Konkursu Puchar Recyklingu.
Ze względu na szereg ograniczeń związanych z pandemią tegoroczna Gala Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON odbyła się bez uczestnictwa laureatów konkursu.
W gali uczestniczyliśmy online.
Od pięciu lat Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego spośród uczestników Konkursu Puchar Recyklingu wybiera najbardziej aktywnie działające w zakresie gospodarki odpadami na terenie Wielkopolski podmioty, a następnie wręcza im nagrody finansowe.
Konkurs Puchar Recyklingu  jest organizowany od 1999 roku i jest jedynym  w Polsce przedsięwzięciem, które w sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i działania edukacyjne w tym zakresie.

Serdecznie dziękujemy za przyznaną nagrodę wszystkim organizatorom i sponsorom konkursu. Jest to dla nas jeszcze większa motywacja do działań w zakresie gospodarki odpadami.

Zapewniam, że działania proekologiczne będziemy kontynuować.
Pod koniec listopada odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane sprzed posesji.
O dokładnym terminie zbiórki powiadomimy Państwa.

Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak