Na podstawie art.11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust.1 i art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 247) oraz uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XIX/110/2020 Rady Gminy Grzegorzew, z dnia 26 maja 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12.05.2021 r. do 02.06.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, w pokoju nr 15 w godzinach pracy urzędu.

 

Informuję, że projekt w czasie wyłożenia do publicznego wglądu dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew: http://bip.grzegorzew.pl/ jako załączniki do niniejszego ogłoszenia.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się
w dniu 01.06.2021 r. o godzinie 13:00 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1.

 

Zgodnie z art.11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Grzegorzew z podaniem imienia
i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 24.06.2021 r. Wnioski można składać w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail grzegw@grzegorzew.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie http://bip.grzegorzew.pl/

 

WÓJT GMINY GRZEGORZEW

/-/ BOŻENA DOMINIAK