Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XV/92/2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap III A” wraz z prognozą oddziaływana na środowisko od dnia 29 września 2021 r. do dnia 20 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, w pokoju nr 15 w godzinach pracy Urzędu. Informuję, że projekt w czasie wyłożenia do publicznego wglądu dostępny będzie także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew: http://bip.grzegorzew.pl/

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się w dniu 12 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, o godzinie 13:00.

 

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wymienionym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grzegorzew podając swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 listopada 2021 r. Uwagi można składać w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail grzegw@grzegorzew.pl

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie http://bip.grzegorzew.pl/