Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/215/2021 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap V obejmującego wybrane tereny w obrębach: Barłogi, Bylice Wieś, Grzegorzew, Ponętów Dolny, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionego projektu wraz z prognozą oddziaływana na środowisko w dniach od 23.02.2022 r. do 16.03.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, w pokoju nr 15 w godzinach pracy urzędu.

Informuję, że projekt w czasie wyłożenia do publicznego wglądu dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew: http://bip.grzegorzew.pl/

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędzie się w dniu 09.03.2022 r. o godzinie 14:00 w siedzibie w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1.

Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w wymienionym projekcie może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Grzegorzew z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2022 r. Uwagi można składać w formie papierowej lub elektronicznej, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail grzegw@grzegorzew.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie http://bip.grzegorzew.pl/


Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak