Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Grzegorzew uchwały Nr XXXVIII/252/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego pod nazwą „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – Etap VI” obejmującego obszar wybranych terenów w obrębach Barłogi, Borysławice Kościelne, Grodna, Grzegorzew, Kiełczewek, Ladorudzek, Ponętów Dolny, Tarnówka, przedstawionych na trzynastu załącznikach graficznych do uchwały. Z uchwałą wraz z załącznikami graficznymi można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew w zakładce Prawo miejscowe/ uchwały http://bip.grzegorzew.pl/?a=4349

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie, Plac 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew lub w formie elektronicznej przez ePUAP lub na adres e- mail: grzegw@grzegorzew.pl w terminie do dnia 9 marca 2022 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew w zakładce „Ochrona danych osobowych”.


Wójt Gminy Grzegorzew                      
/-/ Bożena Dominiak