Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Grzegorzew uchwały Nr XXXV/227/2021 z dnia 26 października 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew. Zmiany planuje się dla wybranych terenów przedstawionych na dziewięciu załącznikach graficznych do uchwały obejmujących wybrane tereny w obrębach Barłogi, Borysławice Kościelne, Grodna, Grzegorzew, Kiełczewek, Ladorudzek, Ponętów Dolny, Tarnówka. Z uchwałą wraz z załącznikami graficznymi można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew w zakładce „Uchwały” pod adresem: http://bip.grzegorzew.pl/?a=4293

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium w procedurze sporządzania studium oraz procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie przy Placu 1000 – lecia Państwa Polskiego 1, 62-640 Grzegorzew lub w formie elektronicznej przez ePUAP lub na adres grzegw@grzegorzew.pl w terminie do dnia 9 marca 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Grzegorzew znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Wójt Gminy Grzegorzew
/-/   Bożena Dominiak