Wójt Gminy Grzegorzew

 na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020, poz. 1057 z późn. zm) oraz Uchwały Rady Gminy Grzegorzew Nr XXXVII/236/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grzegorzew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.

ogłasza

nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Cel i warunki naboru

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie listy kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w roku 2022 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.
3. Zgłoszenia są ważne do dnia rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu.
4. Wymagania stawiane kandydatom:
4.1. W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają następujące kryteria:
4.2. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
4.3. Nie biorą udziału w konkursie, dla którego ustanowiona jest komisja;
4.4. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;
4.5. Przed upływem trzech lat od daty wszczęcia procedury konkursowej nie pozostawali w stosunku pracy lub zlecenia z wnioskodawcą biorącym udział w konkursie oraz nie byli członkami władz któregokolwiek wnioskodawcy.
4.6. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik.
5. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres:

Urząd Gminy w Grzegorzewie
Plac 1000-lecia Państwa Polskiego 1
62-640 Grzegorzew
lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Grzegorzewie.

6. Termin na zgłoszenie kandydatów upływa z dniem 25.03.2022r.

 

Wójt Gminy Grzegorzew

/-/Bożena Dominiak