Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

Witam serdecznie Państwa na obradach XVIII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Spotykamy się dziś w bardzo trudnym czasie. Wirus COVID -19 wywołany wirusem SARS-Cov-2 sieje spustoszenie na całym świecie. Rozprzestrzeniająca się pandemia koronowirusa, na niespotkaną dotąd skalę, jakże tragicznie i boleśnie doświadcza narody całego współczesnego świata.

Cały świat, Polska, nasze lokalne społeczności - wszyscy stanęliśmy przed jednym z najtrudniejszych wyzwań ostatnich dziesięcioleci. Musimy ochronić nasze życie i zdrowie ! Sytuacja zaskoczyła cały świat. To dla nas wszystkich czas odpowiedzialnego i roztropnego działania oraz wielkiej mobilizacji.

10 marca odbyła się pierwsza telekonferencja z Wojewodą Wielkopolskim i służbami Wojewody. Konferencja miała miejsce w Starostwie. Wspólnie z Powiatowym Centrum Zarządzenia Kryzysowego, w obecności służb Powiatu Kolskiego podejmowaliśmy pierwsze czynności.

Realizując polecenia i zarządzenia władz centralnych, wojewódzkich oraz Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej podjęłam następujące działania : 11 marca 2020r. wydałam zarządzenie zalecające zamknięcie Klubu Dziecięcego BRZDĄCE NA ŁĄCE z siedzibą w Grzegorzewie, Z dniem 11 marca zawieszona została czasowo działalność Klubu „Senior+” i Klubu Integracji Społecznej w Grzegorzewie, 12 marca wydałam zarządzenie w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Grzegorzew szczególnych rozwiązań umożliwiających podejmowanie działań minimalizujących zagrożenie dla zdrowia publicznego. Na podstawie tego zarządzenia zaleciłam na terenie Gminy Grzegorzew: - odwołanie zaplanowanych wydarzeń społecznych, kulturalnych i sportowych oraz innych imprez o charakterze zbiorowych, - wstrzymanie się z uczestniczeniem i organizowaniem imprez, wydarzeń i zgromadzeń o charakterze publicznym, - wstrzymanie organizowania wycieczek i wyjazdów w celach turystycznych, - ograniczenie odwiedzin w domach pomocy społecznej, domach starców, domach seniora, domach dziecka i instytucjach o podobnym charakterze - bieżące monitorowanie zaleceń Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Od 12 marca br. do odwołania zamknięte zostały są : Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie i jej Fili w Borysławicach Kościelnych, Środowiskowej Hali Sportowej w Grzegorzewie, Stadionu Gminnego w Grzegorzewie, Boiska gminnego w Barłogach

Odwołane zostały wszystkie zaplanowane na ten czas konkursy, wydarzenia, zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP w Barłogach i Grzegorzewie.

Prowadzimy szeroką działalność informacyjną : Mieszkańcom gminy na bieżąco przekazujemy ulotki z informacjami z Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Kole dotyczące zachowania szczególnej ostrożności, zachowania zasad kwarantanny wraz z numerami telefonów oraz wszelkie informacje instytucji zewnętrznych. Do wszystkich rodzin objętych kwarantanną Naczelnik Jednostki OSP w Grzegorzewie wraz z Dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji w Kole dostarczamy informacje dotyczące zasad zachowania podczas kwarantanny. Na dziś na terenie gminy 14 osób objętych 14-dniową jest kwarantanną domową w miejscowościach : - w Barłogach – 1 osoba - w Borysławicach Zamkowych, - w Grodnej, - w Grzegorzewie, - w Ponętowie Dolnym - w Zabłociu. Codziennie Dyrektor SANEPID-u informuje nas o osobach objętych kwarantanną. My z poziomu samorządu apelujemy do mieszkańców zostań w domu ! Tylko w ten sposób zapobiegniemy rozprzestrzenianiu się pandemii koronowiska i uratujemy ludzkie życie !

24 marca br. jedna osoba przetransportowana została bezpiecznym transportem medycznym do schroniska w Zaniemyślu, powiat Średzki. Sytuacja taka wystąpiła z powodu braku zgody domownika na wpuszczenie do domu. Podziękowania kieruję do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole oraz Pani Dyrektor Szpitala w Kole.

Korzystając z komunikatora SMS przekazujemy Mieszkańcom informacje na bieżąco. Przy współpracy z lekarzem rodzinnym informujemy o sposobie zamawiania recept, aby zredukować poziom lęków u pacjentów udzielane są teleporady.

Wprowadziliśmy ograniczenia w funkcjonowaniu naszego urzędu oraz podległych jednostek, aby zminimalizować ryzyko zarażenia tak dla interesantów jak i pracowników. Mimo wszystko w kryzysie pracujemy normalnie. Absolutnie reagujemy na wszystkie sytuacje. Podejmujemy zadania, udzielamy porad, pomocy mieszkańcom, również psychologicznej, będą w stałym kontakcie z Panią psycholog. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej każdego dnia w godz. od 7.30 do 19.00 pełnią dyżur pod numerem telefonu 63 271 83 04 w celu udzielania niezbędnych informacji osobom potrzebującym pomocy i wsparcia. W trosce o osoby starsze i samotne pracownicy socjalni skontaktowali się z sołtysami z terenu gminy w celu bieżącego monitorowania ich sytuacji w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb. Pracownicy socjalni pozostają nadal w stałym kontakcie z sołtysami i z Państwem Radnymi. Do chwili obecnej osoby pozostające w kwarantannie domowej nie zgłosiły potrzeby udzielenia pomocy. Jednostka OSP w Grzegorzewie będąca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym została wyznaczona do współpracy ze służbami PSP, Policji i SANEPID.

Jesteśmy świadkami swoich czasów i przed tym uciec nie można. Walczymy z niewidzialnym wrogiem wygramy tę walkę jeżeli będziemy zjednoczeni i odpowiedzialni !

Szanowni Państwo

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 marca 2020 r. w terminie od 12 do 25 marca br. czasowo ograniczono funkcjonowanie szkół. Po czym rozporządzeniem z 20 marca 2020 r. MEN przedłużył zamknięcie szkół do 10 kwietnia 2020 r.. Zgodnie z zapisami tegoż rozporządzenia nauka odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzw. „ Domowa Szkoła” . Szanowni Państwo, Dyrektorzy i nauczyciele naszych szkół radzą sobie dobrze, zdalnie odbywają się lekcje i zajęcia szkolne. Informację o pracy naszych szkół w okresie zawieszenia zajęć przesłałam Państwu Radnym na skrzynki e-mail. W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Borysławicach Kościelnych do prowadzenia zajęć nauczyciele wykorzystują komunikatory, typu mesenger. Naszym wspólnym obowiązkiem w tym nadzwyczajnym czasie jest dołożenie wszelkich starań, by pozostające w domach dzieci objęte zostały kształceniem.

Państwo Radni, 16 marca br. podjęłam decyzję o unieważnieniu ogłoszonego konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie. Powyższa decyzja pozostaje w zgodzie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty. W rozporządzeniu tym znajduje się jednoznaczna regulacja, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie ogłasza się i nie przeprowadza się konkursów na stanowiska dyrektorów tych jednostek.

Z powodu pandemii wywołanej przez koronawirusa Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu instytucji kultury. Na czas zamknięcia kin, teatrów, bibliotek, na czas gdy wielu z nas zostaje w domach zachęcamy Państwa do korzystania z darmowych e-booków oraz materiałów audiotele. Na stronach biblioteki oraz Urzędu Gminy znajdziecie Państwo linki do stron internetowych, na których można znaleźć ciekawe audycie radiowe, telewizyjne, audiobooki, e-booki.

Rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa dotkliwie dotyka naszą gospodarkę. Parlament pracuje nad „tarczą antykryzysową ”, czyli pakietem pomocowym dla przedsiębiorców i gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii. Przez konowirusa przedsiębiorcy notują straty, mierzą się ze skutkami pandemii. Wiemy, że firmy nie zarabiają, teraz mamy niepokój. Będziemy musieli się z tym zmierzyć jako organ podatkowy. Czekamy na uchwalenie tarczy antykryzysowej. Na dziś wpłynęło jedno podanie od odroczenie podatku od nieruchomości. I rata podatków i opłat lokalnych wpłynęła bez zakłóceń.

Państwo Radni, Drodzy Mieszkańcy

Realizujemy rozpoczetą inwestycję z Funduszu Dróg Samorządowych w Tarnówce. Firma wykonuje podbudowę drogi. W najbliższych dniach wykonawca planuje wykonać nawierzchnię bitumiczną. Już niedługo będziemy cieszyć się nową droga, na którą tak długo czekaliśmy.

Przeprowadziliśmy i rozstrzygnęliśmy otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Uprzejmie informuję, że wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne konkursu i zostały wybrane do realizacji i tak w 2020 roku dotacje na realizację zadań publicznych z budżetu gminy otrzymają : Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew – na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej - 55.900 zł Klub Sportowy LZS SPARTA Barłogi - na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej          - 36.000 zł Klub Sportowy LZS SPARTA Barłogi - na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym sekcji tenisa stołowego - 1.000 zł Koniński Bank Żywności - na organizację zbiórek żywności w celu wspierania żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Grzegorzew - 5.000 zł Dotację w kwocie 3.000 zł otrzyma Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na prowadzenie działalności mającej na celu upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej Gminy Grzegorzew. Dziękuję Radnym Panu Łukaszowi Łuczyńskiemu oraz Panu Michałowi Sucina za udział w pracach komisji konkursowej.

Dziś, na wniosek mieszkańców, montujemy progi zwalniające na ulicy Kwiatowej w Grzegorzewie.

W miejscowości Grodna w kierunku Bogatki zostały wycięte zakrzaczenia. Jesteśmy w trakcie wycinania zakrzaczeń od drogi krajowej nr 92 do zamku w Borysławicach Zamkowych oraz od drogi krajowej w kierunku Bylic- Kolonii i w Bylicach. Częściowo prace wykonali druhowie OSP Bylice. Obecnie firma z Koła dokona ich rębakowania i uporządkowania terenu.

Ogłosiliśmy przetarg na wybranie wykonawcy do realizacji zadnia ,,Gmina Grzegorzew usuwa azbest” W dniu 27 marca br. otworzyliśmy oferty na prace równiarką. Planujemy rozpoczęcie prac równianką niezwłocznie.

27 lutego 2020r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie podczas którego udzielono Zarządowi GSW w Grzegorzewie absolutorium za 2019 rok. Spółka dysponowała w 2019r. budżetem w wysokości 236 220,42 zł: - w tym składki członkowskie 82 754,17 zł - udział zainteresowanych                                               9 244,11 zł - uzyskane dotacje: Gmina Grzegorzew  35 000,00 zł Powiat Kolski 2 200,00 zł Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki 67 239,00 zł - udział w kosztach konserwacji 14 961,96 zł Uzyskane dotacje stanowiły 44,22 % całości zabranych składek członkowskich. Ściągalność składek dla całej spółki osiągnęła poziom 89,54 % całości zebranych składek członkowskich. W 2019 roku wykonano konserwację rowów o długości 20 879 mb - w ramach składek członkowskich wykonano 10 869 mb, - w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wykonano 2 460 mb, - w ramach dotacji Urzędu Gminy w Grzegorzewie wykonano 3 600 mb, - w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wykonano 3 950 mb. Usunięto 32 szt. awarie w sieci drenarskiej. Uchwalono składkę na rzecz GSW w Grzegorzewie na 2020 rok w wysokości 28 zł od 1 hektara zmeliorowanych gruntów. W roku 2019 składka ta wynosiła 27 zł. Na ręce Przewodniczącego GSW Pana Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Lewandowskiego dziękuję za skuteczne działanie.

Szanowni Państwo,

19 marca 2020 r. dokonałam zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Grzegorzewie i utworzyłam nowe stanowisko Dyrektora ds. Administracyjnych. Zakres zadań przypisanych dyrektorowi ds. administracyjnych odpowiada obowiązkom i kompetencjom Sekretarza Gminy. Uprzejmie informuję, że z dniem 1 kwietnia 2020 r. pracę na stanowisku Dyrektora ds. Administracyjnych Urzędu Gminy w Grzegorzewie rozpoczyna pracę inspektor Pani Katarzyna Fila. Zdecydowałam się na wewnętrzny awans pracownika własnej jednostki. 16 letnie doświadczenie w pracy w Urzędzie Gminy, wiedza, kompetencje Pani Katarzyny Fila gwarantują, że Pani Katarzyna Fila z należytą starannością i odpowiedzialnością zarządzała będzie pracą Urzędu Gminy w Grzegorzewie. Pani Katarzyna Fila bardzo dobrze zna specyfikę urzędu, a przede wszystkim dała się poznać naszym mieszkańcom, jako Osoba z fachową wiedzą, otwarta, miła i pomocna w ich codziennych problemach. Cieszy się szacunkiem pracowników urzędu i moim zaufaniem. Tym sam daje gwarancję realizacji założeń, jakie stawiamy osobie Dyrektora ds. Administracyjnych.

Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak