Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

Witam serdecznie Państwa na obradach XIX Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

 Cały czas jesteśmy w stanie pandemii, ale jak Pastwo wiecie, obserwując stopniowo następuje odmrażanie gospodarki, naszego życia społecznego Rząd wprowadza w życie kolejne odsłony tarczy antykryzysowej. Od poniedziałku 25 maja nastąpiła czwarta odsłona tarczy. 14 maja spotkałam się z Państwem Dyrektorami szkół, Kierownikiem świetlicy szkolnej w Grzegorzewie, kierownikiem ZEAS. W tym składzie rozmawialiśmy o aktualnej sytuacji w oświacie gminnej. Wszystkie ustalenia odbywają się po konsultacjach, dialogach z rodzicami. Wspólnie ustaliliśmy, że : - od 18 maja br. uruchomiliśmy zajęcia rewalidacyjne (specjalistyczne) dla dzieci z zaleceniami do udziału w tych zajęciach, - od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, z których odbędą się egzaminy w dniach 16 – 18 czerwca 2020 roku, - nie uruchamiamy zajęć dydaktycznych w systemie stacjonarnym, podstawa programowa nadal realizowane będzie w systemie zdalnym, - po konsultacjach z rodzicami nie będę realizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borysławicach Kościelnych oraz Przedszkole Niepubliczne MIŚ USZATEK również nie prowadzą zajęć.

Jedynie Klub Dziecięcy BRZDĄCE NA ŁĄCE od 6 maja br. wznowił swoją działalność. Prowadząca klub Pani Ewelina Bednarkiewicz opracowała procedury postępowania przeciwepidemicznego, które zostały pozytywnie zaakceptowane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole.

Od wczoraj, od 25 maja sprawy urzędowe możemy załatwiać osobiście, Urząd Gminy w Grzegorzewie powrócił do stacjonarnej pracy za zachowaniem rygorów reżimu sanitarnego, a więc dystans, dystans. Wraz z III etapem odmrażania gospodarki i znoszenia obostrzeń wznawiamy działalność sportową na naszej hali sportowej! Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku możemy wznowić zajęcia dla maksymalnie 18 osobowych grup z wyłączeniem z użytku szatni oraz węzła sanitarnego z wyjątkiem WC. Na wszystkich odwiedzających naszą halę przy wejściu czekał będzie płyn do dezynfekcji rąk, którego użycie będzie waszym obowiązkiem. Zapewniamy również dezynfekcję sprzętu sportowego będącego na wyposażeniu hali sportowej po każdych zajęciach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do rezerwacji terminów, której możecie dokonać poprzez kontakt na naszej stronie, bezpośrednio w naszej siedzibie przy ul. Szkolnej 23A w Grzegorzewie, mailowo pisząc na adres: hala.sportowa@grzegorzew.pl bądź pod numerami telefonów: 726647126 lub 660750730. Rezerwacje na weekendy przyjmujemy najpóźniej do czwartku!

Szanowni Państwo

Zgodnie z prośbami mieszkańców oraz zawartą umową zamontowaliśmy dwa progi zwalniające na ulicy Kwiatowej w Grzegorzewie. Po wyborze najkorzystniejszej oferty firma z Słupcy wykonała te roboty. Koszt tych robót: 9.677,64 zł.

 Wykonane zostało ogrodzenie pomiędzy posesjami Gminy Grzegorzew i Państwa Baranowskich w Grzegorzewie przy ulicy Łąkowej. Dotychczasowe ogrodzenie-betonowe było w bardzo złym stanie technicznym. Obecne ogrodzenie zostało wykonane przez firmę z Grzegorzewa , z siatki panelowej na podmurówce betonowej. Łączny koszt demontażu istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego wyniósł 3.000 zł , który został uregulowany po połowie kosztów tj. po 1.500 zł przez Gminę Grzegorzew i Państwa Baranowskich, z tego względu, że o uporządkowanie ogrodzenia wystąpili nasi sąsiedzi.

 Wyrazy uznania składam na ręce Radnej Pani Izabeli Kacperskiej dla Mieszkańców Tarnówki, którzy zaangażowali się w remont Kapliczki.

16 maja br. na Hali Sportowej w Grzegorzewie odbyła się akcja krwiodawstwa. Krew oddało 48 osób. Przedsięwzięcie pozwoliło pozyskać 21,6 litrów ratującego życie i zdrowie płynu. Wśród mieszkańców, którzy uczestniczyli w akcji, byli także zawodnicy, działacze, oraz kibice Orła Grzegorzew, którzy byli na miejscu, pomagając w jego organizacji. Sami również oddali krew. Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom za okazane serce i zaangażowanie w akcję poboru krwi. Jako wójt jestem dumna z Waszej postawy. Serce rośnie patrząc jak potrafimy się jednoczyć na rzecz pomocy innym. Serdecznie dziękuję za współpracę oddziałowi PCK w Kole oraz Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu za pomoc przy zorganizowaniu przedsięwzięcia. Pamiętajmy łączy nas krew, która ratuje życie.

18 maja br. na łąkach grzegorzewskich, na rzece Rgilewka, przy jazie, odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła RP Leszka Galemby, Wicewojewody Anety Niestrawskiej, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy, dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumiła Nowaka, dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kole Jana Bartczaka, Starosty Kolskiego Roberta Kropidłowskiego, Wójta Gminy Grzegorzew Bożeny Dominiak i Wójta Gminy Koło Mariusza Rybczyńskiego. Pod koniec 2018 roku na terenie naszej gminy wybudowano nowy jaz dla potrzeb retencjonowania śródlądowych wód powierzchniowych rzeki Rgilewki w celu zapobiegania skutkom suszy w dolinie. Konstrukcja żelbetowa z zamknięciami w postaci zasuw stalowych napędzanych mechanizmami wyciągowymi ręcznymi spiętrza wodę o 1,10 m,co pozwala zmagazynować 7632 m3 wody. Wszyscy musimy zmienić myślenie o wodzie. Oszczędzać. Susza staje się wyzwaniem dla wszystkich Polaków. Zaczyna coraz bardziej doskwierać rolnikom i zdecydowanie wpływa na jakość plonów. Pogarsza się dostępność do wody, obniża się jej poziom w rzekach, jeziorach i w warstwach wodonośnych. Naprzeciw tym wyzwaniom wychodzi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które wdraża szereg rozwiązań, mających złagodzić skutki tych niekorzystnych zjawisk. Jednym z nich jest retencja korytowa, pozwalająca zatrzymać wodę w górnych partiach zlewni rzek, przeciwdziałając jej nadmiernemu spływowi z gruntów rolniczych i leśnych. RZGW Wód Polskich w Poznaniu ogłasza kolejne przetargi na zadania w programie kształtowania zasobów wodnych, którego zadaniem jest poprawa bilansu wodnego na terenach rolniczych. Na najbliższe dwa lata, zaplanował kilkanaście inwestycji w zakresie retencji korytowej oraz jeziornej. W tym roku ma być zakończona budowa 6 jazów na rzece Rgilewce, w tym 4 na terenie Gminy Grzegorzew. Koszt prac to kwota 12,5 mln zł.

W setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły, Świętego Jana Pawła II, naszego Wielkiego Rodaka. Piętnaście lat temu diecezja włocławska uczciła długoletni pontyfikat Jana Pawła II, sadząc dęby w 26 parafiach. Jedną z nich była parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Borysławicach Kościelnych. Posadzonemu dębowi nadano imię Petrus, co z łaciny oznacza skałę i symbolizuje pierwszego pasterza kościoła powszechnego św. Piotra. Z okazji setnej rocznicy urodzin świętego Papieża Polaka uczestniczyliśmy w uroczystej Eucharystii sprawowanej przez ks. kan. Andrzej Piesik sprawował uroczystą Eucharystię. Po Mszy Św. Ksiądz Kanonik poświęcił tablicę pamiątkową, złożoną w hołdzie świętemu papieżowi pod dębem Petrus przez samorząd gminy Grzegorzew. W uroczystości udział wzięli m.in. przedstawiciele naszego samorządu, a także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach z pocztem sztandarowym.

      22 maja, w piątek, podpisali umowę na kontynuację działalności klubu Senior + . Umowę w imieniu Wojewody Wielkopolskiego podpisała Pani Wicewojewoda Wielkopolska w obecności Posłów na Sejm Zbigniewa Hoffmanna i Leszka Galemby oraz Starosty Kolskiego

Odpowiedzieliśmy na nabór z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego. Kwota otrzymanej kwoty grantu 59.993,00 zł. Kwota zakupu wyniosła 60.800,00 zł. Dzięki dotacji pozyskaliśmy 19 szt. laptopów z przeznaczeniem na potrzeby dzieci i nauczycieli związane ze zdalną nauką w szkołach. Firmę dostarczający laptopy wyłoniliśmy zapytaniu ofertowym na które odpowiedziało 10 firm z całego kraju. Umowę podpisaliśmy w dniu 5 maja z firmą AWM technology z Wolbrom. Nasze szkoły wzbogaciły się 19 szt laptopów wraz z oprogramowaniem. Przekazano je do dyrektorów szkół. 9 szt. laptopów otrzymał Zespół Szkolno- Przedszkolny, 5 szt. Szkoła Podstawowa w Barłogach i Bylicach – Kolonii.

W ramach przeprowadzonego postępowania –zapytania ofertowego w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych, wyłoniony został wykonawca robót w zakresie odbioru, transportu oraz unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Jest to firma LEWIR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którym 27 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na kwotę 41 600,00 zł. Zgodnie z zawartą umową, wykonawca zobowiązał się wykonać jej przedmiot do 31.08.2020 r. Na dzień dzisiejszy przyjęliśmy komplet tj. 150 wniosków od mieszkańców naszej Gminy na 140 ton wyrobów zawierających eternit. Prace w terenie związane z odbiorem azbestu rozpoczynamy z początkiem czerwca br. 45.500 zł mamy w budżecie na ten cel, w 100% jest to dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Uporządkowaliśmy wyrzucony azbest z rowów w łąkach.

Droga Tarnówka – Prace dobiegają ku końcowi. Na początku miesiąca czerwca nastąpi odbiór drogi. Jak Państwo zauważyliście na drogach gminnych Gminy Grzegorzew pracuje równiarka wraz z walcem. W miejscach gdzie brakuje materiału dowozimy kruszywo drogowe. Na chwilę obecną poprawiliśmy drogi w miejscowościach: Grzegorzew, Tarnówka, Ladorudzek, Ponętów Dolny, Barłogi. Roboty wykonuje firma z Lichenia.

Wyremontowaliśmy drogę gminną Grzegorzew – Barłogi teren łąk. Uzupełniliśmy ubytki kruszywem drogowym. Roboty wykonała firma z Grzegorzewa. Koszt robót: 13.530 zł

Po raz kolejny zostały uszkodzone bariery energochłonne na wiadukcie kolejowo-drogowym w Zabłociu. O fakcie tym poinformowaliśmy policję. By uniknąć kolizji na tym obiekcje inżynieryjnym zleciliśmy naprawę tych barier. Roboty wykonała firma z Grzegorzewa. Kosz tych robót: 738 zł.

Gmina otrzymała dotację w wysokości 10 500,00 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na przedsięwzięcie pn.: „Wzbogacenie krajobrazu rolniczego poprzez nasadzenia drzew w Gminie Grzegorzew”. Dzięki otrzymanej dotacji zostaną nasadzone drzewka i krzewy przy Placu rekreacji w Bylicach – Kolonii. Ponadto zostaną zakupione drzewka miododajne, które otrzymają nasi lokalni pszczelarze. Zainteresowane sołectwa otrzymaniem drzewek mogą zgłaszać potrzebę do urzędu.

Biblioteka 8 maja 2020r. podpisała umowę o dofinansowanie działań aktywizacyjnych ze środków PFRON w ramach programu „Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Dofinansowanie w wysokości 17 000, 00 zł. zostanie przeznaczone na adaptację pomieszczenia do potrzeb osoby z niepełnosprawnością. W ramach projektu zatrudniono osobę niepełnosprawną na 1/2 etat oraz wyposażono stanowiska pracy dostosowane odpowiednio do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz charakteru pracy.

W celu zapewnienia pomocy żywnościowej osobom w trudnej sytuacji życiowej, które wymagają wsparcia w związku z pandemią, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzegorzewie współpracuje z Bankiem Żywności w Koninie, Policją oraz miejscową jednostka OSP będącą w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym. Współpraca polega na przekazywaniu informacji o osobach przebywających w kwarantannie, które wymagają wsparcia pod kątem zabezpieczenia pomocy w formie produktów żywnościowych oraz pomocy w formie poradnictwa socjalnego lub psychologicznego. Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, weryfikacja potrzeb osób na kwarantannie polega na przeprowadzeniu wywiadu telefonicznego przez pracownika socjalnego. Następnie Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informacje dot. zapotrzebowania na produkty do Banku Żywności, a miejscowa jednostka OSP otrzymuje informację w jakie miejsce należy ją dostarczyć. Do chwili obecnej 1 osoba pozostająca w kwarantannie domowej została zakwalifikowana do otrzymania pomocy żywnościowej, zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi. Nadal obowiązuje kryterium dochodów, tj. 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie. Z uwagi na fakt, iż konsekwencje pandemii pogorszyły warunki życia osób i rodzin, które już wcześniej zostały zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, w okresie od 20 marca do 15 maja br. przekazaliśmy ponad 3.002 kg żywności o wartości 17.750 zł.

W celu udzielania niezbędnych informacji osobom potrzebującym pomocy i wsparcia, pracownicy socjalni każdego dnia w godz. 7.30 – 19.00 pełnią dyżur telefoniczny pod nr tel. 63 271 83 04 w celu udzielania niezbędnych informacji osobom potrzebującym pomocy i wsparcia.

27 maja obchodzimy szczególną rocznicę – 30. Rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego.

Dziękuję bardzo

 Wójt Gminy
/-/ Bożena Dominiak