Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

Witam serdecznie Państwa na obradach XX Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

1 czerwca br. odbył się odbiór techniczny drogi gminnej Ladorudzek – Tarnówka współfinansowanej z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych i budżetu Gminy Grzegorzew. W odbiorze wzięli udział : wykonawca, kierownik robót, inspektor nadzoru, sołtys sołectwa Tarnówka, pracownicy działu inwestycyjnego naszego urzędu. Poświęcenie wybudowanej drogi odbędzie się 1 lipca 2020 r. o godz. 13.00 na terenie inwestycji. Serdecznie Państwa Radnych zapraszam.

W ramach bieżących remontów dróg gminnych takich jak dowiezienie materiału, profilowanie równiarką oraz wałowanie w sposób kompleksowy wyremontowaliśmy drogę gminną w Borysławicach Zamkowych -odcinek od drogi krajowej nr 92 do zamku. Na tym odcinku wykarczowaliśmy wszystkie drzewa wraz z ich zrębkowaniem i usunięciem pni. Zalegające pobocza zostały rozplantowane, a nawierzchnia drogi wyprofilowana i zagęszczona walcem. W wykonane prace zaangażowane były trzy firmy tj. firma z Grzegorzewa - usuwanie pni wraz z ich wywozem, Firma z Borek– zrębkowanie oraz z Lichenia, która wykonała profilowanie i zagęszczenie walcem. Dodam w tym miejscu, że na terenie naszej gminy trwają prace związane z wykaszaniem poboczy dróg i rowów przydrożnych. Roboty wykonuje firma z Ladorudzka. Wykoszenia 1 m 2 kosztuje nas 19 groszy.

W dniu wczorajszym, tj. 22 czerwca br. Jednostka Ochotniczej Staży Pożarnej Grzegorzewie podsiała umowę z firmą Moto Truck z Kielc na dostawę samochodu marki MAN typ 13.290, pojemność zbiornika wody 3500 l. Koszt pojazdu 788.430,00 zł. Planowany termin dostawy 21.08.2020 r.

Szanowni Państwo,

Jak Państwa informowałam na ostatniej sesji, w dniach od 2 do 8 czerwca 2020 r. zbieraliśmy pokrycia dachowe zawierające azbest. Zbiórką objęte były wszystkie miejscowości naszej Gminy. Łącznie zebraliśmy 137 ton tego niebezpiecznego odpadu, w tym 6,9 ton pochodzących z dachu budynku remizy OSP w Ponętowie Dolnym i wyrzuconego na łąkach w Grzegorzewie. Zgodnie z umową wykonawcą zadania była firma LEWIR Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Właściciele nieruchomości, z których odebrany został azbest otrzymali protokoły odbioru tego odpadu wraz z oświadczeniem o prawidłowości wykonania prac . Zgodnie z kartą przekazania odpadu, zebrany azbest został przekazany na składowisko odpadów niebezpiecznych w miejscowości BYCZ, gmina Piotrków Kujawski. Aktualnie przygotowujemy dokumenty do Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w celu rozliczenia dotacji w kwocie 45 500,00 zł otrzymanej na opisany cel.

17 czerwca br., z inicjatywy Zarządu Powiatu Kolskiego, odbył się uroczysty odbiór i poświęcenie przez Proboszcza Parafii Św. Rocha w Barłogach nowo wybudowanego mostu w Barłogach. Inwestycja od dawna oczekiwana przez grzegorzewski jak i powiatowy samorząd. Na budowę nowego mostu czekali mieszkańcy oraz uczestnicy lokalnego, jak i ponadlokalnego ruchu komunikacyjnego, bowiem most położony jest na szlaku komunikacyjnym łączącym drogę krajową nr 92 z drogą powiatową. Wybudowany obiekt inżynieryjny pozwala na rozwój lokalnym przedsiębiorcom. Całkowita wartość wykonanej inwestycji to 2.643.441,61 zł. w tym: - dotacja pozyskana w ramach 10% rezerwy subwencji ogólnej przyznana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w wysokości 1.194.740,00 zł, tj. w wysokości 45,20% ogólnych kosztów zadania - 1.448.701,61,00 zł – środki finansowe budżetu Powiatu Kolskiego i Gminy Grzegorzew. Przebudowę mostu wykonała firma MOSTY KUJAWY. Z uwagi na trwający stan epidemii uroczystość odbyła się w ograniczonym składzie osobowym. W uroczystości wzięli udział : Pan Leszek Galemba – Poseł na Sejm RP, Aneta Niestrawska – Wicewojewoda Wielkopolski, Robert Kropidłowski - Starosta Kolski oraz Członkowie Zarządu Powiatu Kolskiego, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wraz z pracownikami, Przedstawiciel firmy Mosty Kujawy. Samorząd naszej gminy reprezentowałam wspólnie z Panem Przewodniczącym i Panem Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Radnym sołectwa Barłogi Panem Rafałem Kotkowski oraz Panią Sołtys Barłóg Lidią Grądziel.

 W dniu 18 czerwca 2020 r. około godziny 16.00 w miejscowościach Barłogi i Ponętów Dolny w wyniku intensywnych opadów deszczu, gradu i silnego wiatru wystąpiły uszkodzenia, które zagrażały bezpieczeństwu naszych mieszkańców oraz bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W działaniach na terenie Gminy Grzegorzew brała udział Jednostka OSP Barłogi pod nadzorem Komendanta Gminnego Józefa Danielskiego. Gałęzie leżące na drogach uprzątnęła Jednostka OSP Bylice. W działaniach pomocy dla Gminy Olszówka brała udział Jednostka OSP z Grzegorzewa, która została skierowana decyzją stanowisko kierowania PSP w Kole.

Na terenie naszej gminy wystąpiły następujące zdarzenia:

Na drodze powiatowej między miejscowościami Barłogi a Ponętów Dolny, nastąpiło wywrócenie drzewa (jesion), zdarzenie to spowodowało utrudnienie na drodze. W wyniku działania OSP Barłogi droga została udrożniona. Na drodze powiatowej między miejscowościami Barłogi i Ponętów Dolny około 100 metrów dalej zostało wywrócone kolejne drzewo (wierzba), działania Jednostki Barłogi było analogiczne do działań poprzednich. W miejscowości Barłogi na ul. Rzecznej 36 zostało złamane drzewo, konar drzewa uszkodził linię energetyczną. Po poinformowaniu Energetyki i wyłączeniu zasilania strażacy przystąpili do usuwania uszkodzeń. Zasilanie zostało przywrócone i naprawione w dniu 19.06.2020 r. W miejscowości Barłogi przy Kościele Parafialnym został wywrócony drzewo (świerk) który uszkodził parkan Kościoła, strażacy usunęli i zabezpieczyli drzewo. W miejscowości Barłogi ul. Warszawska 62 zostało wywrócone drzewo (sosna) oraz uszkodzony dach na budynku gospodarczym. Strażacy pomogli w usunięciu drzewa. W miejscowości Barłogi na końcu ul. Słonecznej zostało wywrócone drzewo (wierzba) na drogę gminną, strażacy usunęli drzewo z drogi. W miejscowości Barłogi ul. Leśna został uszkodzony garaż blaszany, właściciel nie żądał pomocy i interwencji OSP Barłogi. W dniu 19.06.2020 r. sołtys miejscowości Grodna zgłosił zwisający konar drzewa nad drogą gminną zagrażający bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Konar został usunięty przez Jednostkę OSP w Grzegorzewie i PSP Koło. W dniu 22. 06. 2020 r. mieszkanka Barłóg zamieszkała ul. Warszawska 91, zgłosiła uszkodzenie dachu stodoły który jest pokryty eternitem uszkodzeniu uległo 8 szt. eternitu ponadto wiatr poderwał i uszkodził żerdzie na dachu. 22 .06. br. mieszkanka Barłóg zamieszkała przy ulicy Brzozowej zgłosiła uszkodzenie garażu blaszanego i trampoliny.

Podczas wizji dróg gminnych i powiatowych zaobserwowaliśmy na drodze powiatowej - ulicy Toruńskiej w Grzegorzewie zapadającą się nawierzchnię asfaltową. Zapadlisko powstało bezpośrednio nad przepustem drogowym w ciągu rowu melioracyjnego. O tej sytuacji poinformowaliśmy zarządcę drogi tj. Powiatowy Zarząd Dróg w Kole oraz Zakład Usług Wodnych oddział w Kole. Miejsce to zostało zabezpieczone. Na obecną chwilę trwają ustalenia sposobu naprawy tego o obiektu.

W dniu 15.06.2020 r. miała miejsce sesja otwarcia oferty na „ Przebudowę ulicy Rzecznej w Barłogach”. Wpłynęły 3 oferty, tj. : - oferta MK Stella na kwotę 344.951,35 zł, - Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD z Konina za kwotę 419.174,78 zł oraz PHU Robert Węgielewski z Głębokiego za kwotę 354.411,02. Obecnie trwa analiza złożonych ofert.

Przeprowadzamy postępowanie na wykonanie systemu nawadniania na stadionie w Grzegorzew. Na wykonanie prac wpłynęły 4 oferty, które obecnie analizujemy.

2 czerwca br. podpisałam umowę z Powiatem Kolskim na realizację inwestycji pn: „ Przebudowa chodnika w Grzegorzewie na odcinkach ulic: Toruńska, Plac 1000-lecia Państwa Polskiego oraz Uniejowska. Całkowita wartość zadania przewiduje kwotę: 300.000 zł. Proporcje partycypacji w kosztach – 50% Gmina, 50% Powiat. Termin rozliczenia przedmiotu umowy ustalono na dzień 30.12.2020r.

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach i Grzegorzewie złożyły wniosek o dofinansowanie na zakup sprzętu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wartość wniosków to kwota blisko 50 tys. zł.

 Rada Powiatu Kolskiego podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej dla jednostek OSP z terenu Powiatu Kolskiego.

Dotacje : - OSP Grzegorzew - 2.000 zł - jednostka w KSRG, - OSP Barłogi - 1.500 zł - jednostka w gotowości operacyjnej, - pozostałe 6 jednostek otrzyma dotacje po 1.000 zł każda. Łącznie pomoc finansowa dla naszej gminy - 9.500 zł.

W najbliższy piątek podpisujemy kolejną umowę na dofinasowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej z Wojewodą Wielkopolskim. Wartość dofinasowania to kwota 6.426,00 zł.

Wczoraj, 22 czerwca, w Państwowym Gospodarstwie Wodnym WODY POLSKIE w Poznaniu, miało miejsce otwarcie ofert na budowę jazów na rzece Rgilewce w gminach Grzegorzew i Kłodawa. Wartość planowanej inwestycji to kwota ponad 12 mln. zł. Na terenie naszej gminy wybudowane zostaną 4 nowe jazy w miejscowościach : Barłogi, Borysławice Zamkowe ( 2 jazy ) i w Borysławicach Kościelnych. O wynikach prowadzonego przez WODY POLSKIE postępowania będziemy na bieżąco Państwa informować.

Rozpoczęliśmy przygotowania do powszechnego spisu rolnego. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września do 30 listopada 2020r. 8 czerwca br. powołałam Gminne Biuro Spisowe, które będzie realizowano zadania wynikające z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku. Ogłosiłam nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020r. Oferty przyjmujemy od 15 czerwca do 8 lipca br. Zgodnie z wytycznymi Głównego Urzędu Statystycznego, ogłosiliśmy nabór na 2 kandydatów na rachmistrzów plus 2 rezerwowych (decyduje kolejność zgłoszeń). Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Grzegorzew Określa ono wymogi, jakie musi spełnić kandydat na rachmistrza oraz wymagane dokumenty, które należy załączyć do zgłoszenia. Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r

Za trzy dni, 26 czerwca 2020 r. zakończymy rok szkolny 2019/2020. II semestr kończącego się roku szkolnego niezaprzeczalnie zapisze się w historii, to czas pandemii, zdalnych zajęć, domowej szkoły. Pozostaje nam mieć nadzieję, od 1 września naszą dzieci rozpoczną naukę w normalnych warunkach. Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy bezpiecznych wakacji i udanego wypoczynku.

Bez zakłóceń odbyły się egzaminy VIII klas. Dziękujemy Państwu Dyrektorom i nauczycielom

Od chwili ogłoszenia przez Rząd zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych w całym kraju w związku z epidemią koronawirusa, do zakończenia roku szkolnego tj. do 26 czerwca 2020 roku szkoły w Gminie Grzegorzew oszczędzają na bieżącym funkcjonowaniu, to jest między innymi na: opale; dowozie uczniów na basen i biletach wstępu; energii elektrycznej; wywozie nieczystości płynnych; wyjazdach uczniów na zawody; dowozach uczniów w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec do szkoły – zakup biletów miesięcznych; dowozie uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Kole.

Wszystkie szkoły w Gminie Grzegorzew realizowały podstawę programową za pomocą narzędzi dostępnych w internecie, w sposób zdalny, tj. między innymi za pomocą; dziennika elektronicznego, stron internetowych z materiałami dostępnymi dla nauczycieli i uczniów na stronach Ministerstwa Edukacji, aplikacji o nazwie ZOOM na smartfony do prowadzenia zajęć w sposób zdalny, narzędzi firmy Google i wielu innych.

Celem sprawnej realizacji zajęć w systemie zdalnym Gmina Grzegorzew złożyła wniosek o przyznanie grantu Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W ramach otrzymanego grantu na kwotę 59.993,00 złotych zakupiliśmy 19 laptopów, które 15 maja 2020 roku zostały przekazane Dyrektorom szkół w następującej ilości: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie – 9 laptopów, Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach – 5 laptopów, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii – 5 laptopów,

Program grantowy na zakup laptopów jest kontynuowany. 03 czerwca br. złożyliśmy wniosek o przyznanie II grantu. Grant na kwotę 54.995 zł. z przeznaczeniem na zakup 17 laptopów został przyznany Gminie Grzegorzew w dniu 05 czerwca 2020r. 22 czerwca Gmina Grzegorzew ogłosiła zapytanie ofertowe na zakup komputerów i oprogramowania w ramach programu Zdalna Szkoła. Zachęcam do składania ofert na dostawę komputerów. Planowany termin otwarcia ofert 30.06.2020 r.

W dniu 27 kwietnia 2020 roku Gmina Grzegorzew złożyła do Wojewody Wielkopolskiego wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na remont, doposażenie i poprawę standardu stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach. Znaleźliśmy się wśród 50 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe z terenu województwa wielkopolskiego, które otrzymały wsparcie. Dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy to kwota 80.000 zł. Całkowity koszt zadania 100.000 zł, przy wkładzie własnym gminy 20.000 zł. 19 czerwca 2020 r . podpisałam umowę na realizację tego zadania z Wojewodą Wielkopolskim Panem Łukaszem Mikołajczykiem. Środki na realizację zadania mają zostać przekazane do naszej gminy do końca czerwca br., a sama realizacja zadania ma odbyć się w wakacje na przełomie lipca i sierpnia 2020 r. Zebraliśmy oferty na zadanie. Wpłynęły 3 oferty, które obecnie analizujemy.

Po spotkaniu z dyrektorami naszych szkół odbytym 21 maja ustalono, że stypendia za wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe za rok szkolny 2019/2020 ze względu na sytuację, jaka panowała w naszych szkołach po 16 marca 2020 rok, stypendia za mijający rok szkolny nie będą przyznawane. Środki pozostają nadal w budżecie Gminy i będą mogły zostać przesunięte na inny dowolny cel, który zostanie wskazany przez Radnych Rady Gminy Grzegorzew.

Szanowni Państwo,

Informuję, że cały czas trwają prace przygotowawcze do wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na najbliższą niedzielę, 28 czerwca 2020 r. Lokale wyborcze mieściły będą się w dotychczasowych siedzibach. Przygotowując lokale wyborcze, zapewniając warunki bezpieczeństwa głosowania oraz pracy członków obwodowych komisji wyborczych stosujemy się do rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie. Uprzejmie informuję, że : - 18 naszych mieszkańców zgłosiło zamiar głosowania korespondencyjnego – pakiety wyborcze zostały tym osobom dostarczone, - 8 wyborców głosowało będzie przez pełnomocników, - nie mieliśmy problemów ze skompletowaniem składów komisji wyborczych, zgłosiło się wielu chętnych do pracy w komisjach w związku z czym przeprowadzane było losowanie składów komisji.

Lokale wyborcze wyposażone zostaną w środki dezynfekujące do rąk dla wyborców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania będzie odbywała się dezynfekcja lokali wyborczych. W środki ochrony osobistej wyposażeni będą wszyscy członkowie komisji wyborczych. Obowiązuje nas obowiązek zachowania 2 metrowej odległości. Rozporządzenie Ministra Zdrowia określa, że w lokalu wyborczym w tym samym czasie przebywać może nie więcej niż 1 osoba na 4 m2, z wyłączeniem członków komisji. W trosce o nasze zdrowie i wspólne bezpieczeństwo stosujmy się do wprowadzonych obostrzeń i zasad.

Dziękuję bardzo

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak