Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

 

Witam serdecznie Państwa na obradach XXII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

 

Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

 

Odbywamy dziś jedną z najważniejszych sesji Rady Gminy w roku – sesję absolutoryjną. To podczas dzisiejszych obrad Państwo Radni ocenią wykonanie budżetu Gminy Grzegorzew za 2019 rok – pierwszego budżetu autorstwa Rady Gminy obecnej kadencji, kadencji 2018-2023. Dla mnie osobiście, jak i dla pracowników samorządowych, to dzień bardzo ważny. Państwo Radni wypowiedzą się na temat tego, jak wykonaliśmy ubiegłoroczny budżet oraz zadania, jakie Wysoka Rada wyznaczyła nam do zrealizowania w 2019 roku. W tym roku, po raz drugi, rozpatrzeniu podlegał będzie raport o stanie gminy za poprzedni rok. Zgodnie ze znowelizowanymi w 2018 roku przepisami ustawy o samorządzie gminnym, rady gmin rozpatrują raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium. Za chwilę zaprezentuję Państwu raport o stanie gminy za 2019 rok oraz sprawozdanie z wykonania zadań ubiegłego roku, co stanowiło będzie podstawę do dyskusji, jaka w dalszej części sesji będzie miała miejsce. Rangę i znaczenie dziś rozpatrywanych sprawozdań za 2019 rok dopełnia fakt, że czynności te realizujemy w roku, w którym obchodzimy 30. rocznicę odrodzenia samorządu terytorialnego w naszym kraju. To szczególna dla nas samorządowców oraz dla naszej samorządowej wspólnoty rocznica.

Państwo Radni, Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

Pozwólcie, że zanim poddam Państwa ocenie stan gminy oraz wykonanie zadań za 2019 rok przedstawię informację o bieżących działaniach, jakie zrealizowaliśmy w ostatnich dwóch miesiącach.

Szanowni Państwo,

 

1 września uczniowie wracają do tradycyjnej stacjonarnej nauki. Na ten moment jesteśmy w miarę przygotowani. Stosujemy się do wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kole. Państwo dyrektorzy naszych szkół opracowali wytyczne. Każda szkoła otrzyma z Ministerstwa Edukacji Narodowej płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz maseczki ochronne dla pracowników. Po pierwszym tygodniu będziemy mądrzejsi.

Czas wakacji był okresem bieżących prac remontowych w naszych szkołach.

Swój wizerunek i standard zdecydowanie zmieniła stołówka i kuchnia w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach. Zupełnie inaczej dziś wygląda. Otrzymaliśmy na ten cel dotację od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 80.000 zł Całkowity nakład wykonanych prac to 100.000 zł przy wkładzie własnym 20.000 zł. Szkoła wzbogaciła się w sprzęt kuchenny, meble oraz wyposażenie.

W każdej z naszych szkół zostały odmalowane pomieszczenia klasowe, korytarze, łazienki a także pomieszczenia kuchenne. Wymieniliśmy oświetlenie na korytarzach szkół, w świetlicach i gabinetach. Wykonano drobne, niezbędne naprawy i remonty, aby zapewnić jak najlepsze warunki do nauki i pracy.

 

Tak, podczas wakacji, szkoły przygotowały się do powitania uczniów w murach swoich szkół.

Pamiętają Państwo na pewno, że w szkole w Grzegorzewie mamy zalecenia wydłużenia dojścia ewakuacyjnego. Wykonaliśmy ekspertyzę techniczną określającą wymagania techniczne. Zwróciliśmy się z prośbą do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kole o wydłużenie terminu wykonania prac do grudnia 2021 roku.

 

W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego przedszkola w Grzegorzewie inspektor zalecił wykonanie remontu schodów. Ich stan techniczny zagraża bezpieczeństwu. Trwają prace. Termin zakończenia - 28 sierpnia br.

Celem sprawnej realizacji zajęć w systemie zdalnym, Gmina Grzegorzew złożyła wniosek o przyznanie II grantu Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. W ramach otrzymanego grantu na kwotę 54.993,30 złotych zakupiliśmy 17 laptopów, które 27 lipca 2020 roku zostały przekazane dyrektorom szkół w następującej ilości: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie – 7 laptopów, 2. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Barłogach – 6 laptopów, 3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii – 6 laptopów,

 

Szanowni Państwo,

Podpisałam umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie kwotą 150.000 zł przebudowy drogi gminnej w Bylicach-Kolonii. Wymagany udział gminy to minimum 10% wartości zadania. Trwa opracowanie kosztorysu.

 

Kontynuujemy procedury zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew – Etap II , III i IV. Przedmiotem obrad dzisiejszej sesji jest natomiast uchwalenie zmiany planu dla Etapu I B. Do sporządzenia „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew – ETAP I” przystąpiliśmy w 2017 roku uchwałą Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 25.10.2017 r. Etap I obejmował łącznie 182,3324 ha , w tym 17,6153 ha gruntów rolnych kl. III, które wymagały uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz 50 m2 gruntów leśnych wymagających zgody na cele nieleśne. Z uwagi na przedłużający się czas oczekiwania na uzyskanie zgody Ministra Rolnictwa, zdecydowaliśmy o kontynuacji procedury dla części A Planu, nie obejmującej gruntów rolnych wymagających zgody Ministra na przeznaczenie nierolnicze. W tym zakresie podjęta została w dniu 23 lipca 2019 r. uchwała Rady Gminy Grzegorzew Nr IX/59/2019 w sprawie „ Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Grzegorzew –ETAP IA ”. W wyniku prowadzonej dalszej procedury zmiany planu, ostatecznie Gmina Grzegorzew otrzymała zgodę Ministra dla gruntów kl. III o łącznej powierzchni 2,3601 ha. Minister Rolnictwa natomiast odmówił wyrażenia zgody dla gruntów kl. III o łącznej powierzchni 15,2552 ha. Po otrzymaniu ostatecznej decyzji Ministra kontynuowana była procedura zmiany miejscowego planu w zakresie terenów, które uzyskały zgodę lub zgody nie wymagają, wyłączając z opracowania tereny, które takiej zgody nie uzyskały, a jej wymagały. Obszary te zostały oznaczone ETAPEM IB. Szczegóły zmiany planu przedstawi inspektor Pani Danuta Gębka.

 

W lipcu, podczas przerwy w rozgrywkach, wykonaliśmy system automatycznego nawadniania na stadionie gminnym w Grzegorzewie. Całkowity koszt prac to kwota 46.804,34 zł. Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew w związku z nieprowadzeniem rozgrywek w sezonie wiosennym zawnioskował o przeznaczenie niewykorzystanej dotacji w wysokości 20.000,00 zł na realizację tego zadania, co stanowi wkład klubu w wykonaną inwestycję.

Realizując wymogi licencyjne stawiane przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej poszerzyliśmy wiaty dla zawodników rezerwowych na większe i zakupiliśmy kostkę brukarską pod te wiaty. Prace brukarskie wykonała nieodpłatnie, w ramach sponsorowania klubu, Firma MATEX Rafał Górecki. Całkowity koszt wykonanych prac to 4.850 zł.

1 sierpnia 2020 r. na stadionie gminnym w Grzegorzewie odbył się Turniej „ Piłkarski Festyn 2020 ” . Turniej zorganizowany został dzięki dotacji przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Kole w kwocie 4.000 zł. Gościliśmy zawodników z gmin : Koło, Kłodawa, Brudzew i Dąbie. Dziękujemy Zarządowi Klubu ORZEŁ Grzegorzew za inicjatywę. Panu Staroście za udzieloną dotację. Pomimo wakacji zawodnicy przybyli do nas licznie. Było to bardzo miłe spotkanie z nagrodami i grillem.

 

Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew uzyskał dotację z Narodowego Instytutu Wolności w kwocie 10.000 zł. W ramach dotacji zostanie wykonane nagłośnienie i monitoring Stadionu Gminnego. Sprzęt będzie służył podczas organizowanych imprez całej społeczności naszej gminy, poprawi także bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników. Prace instalacyjne, uruchomienie systemu monitoringu, wykonają członkowie klubu w czynie społecznym.

 Zgodnie z wnioskiem Radnego Pana Janusza Dorabiały wykonaliśmy przepust pod jezdnią na skrzyżowaniu dróg w Borysławicach Kościelnych przy Kopcu Kościuszki. Usunęliśmy dwa pnie drzew i odtworzyliśmy rów przydrożny. Przepust ten odprowadza wody opadowe, które do tej pory kumulowały się na polu przyległym do drogi zalewając płody rolne i pas drogowy. Roboty wykonała firma z Grzegorzewa. Koszt tych robót : 4.797 zł

 

Ostatnie, obfite opady deszczu uszkodziły nie utwardzone nawierzchnie dróg gminnych. Uszkodzeniu uległy drogi : Grzegorzew – Skobielice, Ponętów Dolny w kierunku łąk, ulica Góry w stronę ulicy Piaski w Grzegorzewie. Uszkodzenia polegały na rozmyciu tych odcinków i powstaniu wielu wyrw. Zakres remontów polegał na uzupełnieniu ubytków kruszywem drogowym wraz z profilowaniem. Roboty wykonała firma z Grzegorzewa Koszt remontu: 31.451,15 zł. Ponadto w Ladorudzku musieliśmy wykonać przecisk pod drogą asfaltową fi 200 mm wraz z odtworzeniem 200 m rowu przydrożnego i udrożnieniu przepustów pod zjazdami. Roboty te były konieczne, by skutecznie odprowadzić wody opadowe, które zalewały jedną posesję, pola uprawne oraz całą jezdnie. Roboty te wykonała firma z Kościelca. Koszt robót: 19.065 zł

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczęło budowę jazów na terenie naszej gminy. Docelowo powstaną 4 jazy. Obecnie trwają prace na jazach w Barłogach i w Borysławicach Kościelnych. Łączna wartość robót to kwota ponad 9.200.000 zł.

 

W ramach konkursu „Nasza wieś naszą wspólną sprawą” z Wielkopolskiej Odnowy Wsi Jednostka OSP Borysławice pozyskała środki w wysokości 8.300 zł na budowę altany, kosza na śmieci, stojaka na rowery i tablicy informacyjnej o wsi i ruinach zamku. W ramach tych środków na jesieni odbędzie się pokaz grupy rekonstrukcyjnej.

 

Od 22 lipca 2020 r. trwa kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Grzegorzew za 2019 rok przeprowadzana przez inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej z Konina.

 

Przyjmujemy wnioski o świadczenie z rządowego programu „Dobry Start”. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Od 1 sierpnia 2019 r. prawo do świadczenia zostało rozszerzone na dzieci, które uczą się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych. Pieniądze przysługują na dzieci do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w szkole. Wnioski można składać do 30 listopada w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

 

15 sierpnia 2020r. w Grzegorzewie odbyły się uroczyste obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920r. i Święta Wojska Polskiego połączone z odpustem parafialnym Wniebowzięcia NMP. 15 sierpnia to Dzień Wyjątkowy. Wyjątkowa Rocznica. Świętujemy Wiktorię, Święto Wojska Polskiego. Cud Nad Wisłą wpłynął na losy Europy. Honorowym Patronatem nasze uroczystości objął Pan Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej. Wartę honorową przy Tablicy Poległych Żołnierzy Wojsk Polskich w latach 1918-1920 zaciągnęli żołnierze z 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego. Byli z nami żołnierze z Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Poznaniu. W uroczystości wziął udział major Jerzy Banasiak – Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Edukacji Narodowej, który w skierowanym do nas wystąpieniu zaznaczył jak ważną datą dla nas wszystkich jest setna rocznica Bitwy Warszawskiej. Dziękujemy Wszystkim za udział w tej wyjątkowej uroczystości.

 

Wysoka Rado Szanowni Państwo

 

Trwają żniwa. Każdego roku zakończenie żniw świętowaliśmy bardzo uroczyście. W tym roku pandemia koronawirusa nam na to nie pozwala. W imieniu naszego samorządu wszystkim rolnikom z terenu naszej gminy podziękujemy za tegoroczne plony podczas Mszy Świętej w Kościele Parafialnym w Grzegorzewie, która odprawiona zostanie 26 sierpnia 2020 r. o godz.17.00 Z efektów ciężkiej pracy rolnika korzysta każdy z nas.

 

Drodzy Rolnicy – niech uzyskiwane przez Was plony będą zawsze obfite. Życzymy dobrego zdrowia i siły do stawiania czoła wszelkim trudom.

 

Dziękuję bardzo

Wójt Gminy

/-/ Bożena Dominiak