Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXVI Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Państwo Radni, Drodzy Państwo,

Pierwsze dni grudnia to czas, który zapisał się tragicznie w historii naszego narodu.

50 lat temu, 14 grudnia 1970 roku, na Wybrzeżu, doszło do tragicznych wydarzeń, które były jednymi z najkrwawszych w powojennej historii Polski.

Od 14 grudnia 1970 roku w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Elblągu trwały strajki, demonstracje i protesty. Robotnicy, stoczniowcy, portowcy, mieszkańcy Wybrzeża – wyszli na ulice, aby upominać się o wolność, o prawa, o godność człowieka pracy, władza zaś wyprowadziła przeciwko protestującym czołgi, zezwoliła milicji i wojsku na użycie broni.

Grudzień ‘70 był krwawą rozprawą komunistycznego reżimu z robotnikami Wybrzeża, którzy w reakcji na ogłoszoną podwyżkę chcieli władzy wykrzyczeć swoje niezadowolenie. Jej odpowiedzią był serie z broni maszynowej, aresztowania, katowanie zatrzymanych. Ból i gniew potęgowało upokorzenie, gdy ofiary grzebano nocą, po kryjomu.

Wydarzenia te na zawsze zapadły w pamięć mieszkańców Wybrzeża i całej Polski.

Wydarzenia grudnia ”70 zapoczątkowały późniejszy ruch wolnościowy, powstanie KOR-u, wydarzenia w Radomiu no i oczywiście sierpień 1980, który w konsekwencji wydarzeń grudniowych zakończył się podpisaniem porozumienia.

Po „ karnawale ” Solidarności podstępnie wprowadzono stan wojenny – 13 grudnia obchodziliśmy 39. Rocznicę jego wprowadzenia.

Oddajmy cześć i hołd wszystkim, którzy sprzeciwili się bezwzględnej władzy komunistycznej, oddając swoje życie i zdrowie za godność i wolność nas wszystkich.

Minutą ciszy upamiętnijmy ofiary grudnia 1970 roku i stanu wojennego.

Szanowni Państwo,

Pozwólcie, że przejdę do przedstawienia informacji o bieżących działaniach, jakie realizował nasz samorząd w okresie od czasu odbycia ostatniej sesji Rady Gminy, tj. od 26 listopada do dziś.

Drodzy Państwo,

Chciałaby podzielić się z Państwem bardzo dobrą dla naszego samorządu informacją. Nasz wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych na Termomodernizację i wdrożenie odnawialnych źródeł energii w budynku Szkoły Podstawowej w Bylicach-KoloniiZieloną drogą ku poprawie efektywności energetycznej został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w pełnej wnioskowanej kwocie 500.000 zł. Pieniądze wpłynęły już na nasze konto

Środki te wprowadzamy do budżetu na dzisiejszej sesji.

Efektem dotacji, jakie otrzymaliśmy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, że na dziś na koncie gminy mamy lokaty w wysokości 1.000.000 zł.

W zmianach do budżetu przygotowanych pod obrady dzisiejszej sesji znajdziecie Państwo kwotę ponad 60.000 zł z tytułu kolejnych oszczędności uzyskanych w oświacie.

Jeżeli chodzi o drugi ze złożonych przez nasz samorząd wniosków dotyczący termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Grzegorzewie uprzejmie informuję, że wniosek ten składamy ponownie w drugim naborze wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, który został już przez Premiera RP ogłoszony.

Nabór wniosków prowadzony jest od 10 grudnia i potrwa do 28 grudnia 2020 r.

Szanowni Państwo finalizujemy zaplanowane na bieżący rok inwestycje.

Trwają roboty na ulicy Rzecznej w Barłogach. Z uwagi na panującą pandemię firma wykonująca zadanie wystąpiła z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania zadania do dnia 23 grudnia br., na co wyraziłam zgodę. Na jutro, tj. na 16 grudnia br. zaplanowany jest odbiór inwestycji polegającej na budowie chodnika na ulicach Toruńskiej, Plac 1000 - lecia Państwa Polskiego i Uniejowskiej w Grzegorzewie. Zadanie zrealizowane wspólnie z Powiatem Kolskim. Z oszczędności poprzetargowych zadanie zostało rozszerzone o wykonanie dalszego odcinka chodnika o długości 37 mb. Dodatkowo na skrzyżowaniu ulicy Uniejowskiej z Ogrodową przebudowaliśmy słup energetyczny starego typu aowego na nowy wirowy. Słup przebudowała firma Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Lokalizacja nowego słupa przyczyni się do swobodnego poruszania się w ciągu pieszym. Rozliczenie całej inwestycji nastąpi po protokolarnym odbiorze robót.

2 grudnia odbył się odbiór techniczny prac wykonanych na drodze powiatowej Grzegorzew – Tarnówka. Całkowity koszt remontu drogi zamknął się kwotą 95.844,78 zł, z tego dotacja z budżetu gminy to kwota 38.337,91 zł, tj. 40% wartości zadania. Środki budżetu Powiatu Kolskiego – 57.506,87 zł (60% kosztów).

4 grudnia został zamontowany, długo oczekiwany przez mieszkańców ulicy W.Witosa w Grzegorzewie, próg zwalniający – wyspowy wraz z wymaganym oznakowaniem. Koszt zadania 11.281,36 zł brutto.

Zadanie wykonała firma ze Słupcy.

Mam nadzieję, że montaż tego progu pozwoli na bezpieczne korzystanie z w/w odcinka drogowego.

Trwają prace związane z budową obiektu handlowego DINO w Grzegorzewie, przy ulicy Toruńskiej.

Szanowni Państwo,

Dzięki wygospodarowanym oszczędnościom oraz decyzjom podjętym przez Państwa Radnych końcówka 2020 roku niesie wiele pozytywnych zmian w funkcjonowaniu jednostek oświatowych.

Trwają prace zaplanowane do wykonania w naszych szkołach.

I tak :

- z początkiem grudnia przystąpiliśmy do ,,Modernizacji kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii i budynku składu opału’’. Zadania wykonują dwie nasze lokalne firmy, tj. Trans Pus z Grzegorzewa oraz firma F.H.U. MET – FIL.

Łączna wartość zadania 36.200 zł. Zakończenie prac przewidziano na 20 grudnia 2020r.

To nie koniec inwestycji w szkole w Bylicach – Kolonii. Dzięki zabezpieczonym przez Radę Gminy środkom finansowym w wysokości 42 500 zł prowadzone są prace związane z przebudową ogrodzenia. Montujemy 200 mb nowego ogrodzenia wraz z 5-metrową bramą przesuwną i furtką wejściową. Przesuwamy ogrodzenie od frontu budynku o 50 cm do środka, aby usprawnić jakość parkowania oraz od strony sąsiadów o ok.70 cm do środka Dzięki temu poprawi się nie tylko estetyka otoczenia szkoły, ale przede wszystkim bezpieczeństwo uczniów. Zadanie realizuje firma: Brams z Posoki. Zakończenie prac planowane jest na 20 grudnia 2020r.

Trwają prace związane z „Termomodernizacją budynku wraz z wykonaniem odwodnienia przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach”

W ramach tego zadania wykonujemy odwodnienie placu przed szkołą i połącznie z istniejącym już odwodnieniem znajdującym się w drodze przy budynku szkoły. Zdemontowanych i wymienionych na nowe zostanie 7 starych okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zamontowane zostały ażurowe stopnie i podest na schodach betonowych do kotłowni.

Całość zadania wyceniona została na kwotę 22.500 zł. Zadania wykonują firmy : Trans Pus Grzegorzew, F.H.U. MET – FIL oraz F.U.H MEGA Magdalena Skrzydlewska, Grzegorzew.

W trakcie realizacji jest zadanie związane z „Termomodernizacją budynku przedszkola w Grzegorzewie wraz z przebudową schodów i placu zabaw”

W ramach tego zadania wymieniamy 7 sztuk okien. Zdemontowaliśmy 12 przęseł starego ogrodzenia. Zamontowaliśmy 3 nowe przęsła oraz furtkę wejściową od strony GOK. Powiększyło to plac zabaw.

Położyliśmy kostkę i wykonaliśmy odwodnienie schodów do kotłowni. Kostkę położyliśmy także od bramy głównej do wejścia na plac zabaw na ok. 40m2.

Na całość prac wykonywanych w przedszkolu gminnym wydatkujemy

20.000 złotych.

Prace wykonywane są przez 3 lokalne firmy: Trans Pus, Przedsiębiorstwo Usługowe MATEX” Rafał Górecki oraz F.U.H „ MEGA” Magdalena Skrzydlewska.

Przed świętami Bożego Narodzenia prace powinny się zakończyć.

8 grudnia br. podpisałam umowę na „ Budowę stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie ”. Wykonawcą zadania realizowanego w systemie zaprojektuj i wybuduj jest Firma P.P.H.U. AUTOMATYK Barbara Kondratowicz Zbiersk Cukrownia 68/2, 62-830 Zbiersk. Wartość podpisanej umowy to 3.446.460 zł. brutto. Zadanie realizowane będzie z udziałem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w wysokości 2.000.000 zł. Termin wykonania tj. opracowania całej dokumentacji techniczno – budowlanej i wykonanie inwestycji to 28.02.2023 roku. Jest to dla nas kluczowa inwestycja, która pozwoli na rozwijanie się miejscowości i całej gminy, w tym uniezależnienie się od dostaw wody z sąsiednich gmin.

3 grudnia otworzyliśmy oferty na ,,Przebudowę sieci wodociągowej przy ulicy Ogrodowej w Grzegorzewie oraz Przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Ks. Szczęsnego Starkiewicza w Grzegorzewie ”. Trwa analiza złożonych ofert.

Wczoraj, tj. 14 grudnia dokonano otwarcia ofert dla zadania pn. „ Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grodna”. Uprzejmie informuję, że wpłynęła 1 oferta za kwotę 750.000 zł. Trwa analiza złożonych dokumentów.

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków

27 listopada br. podpisałam umowę z firmą ,,BAKUN” na odbiór odpadów komunalnych. O warunkach podpisanej umowy dyskutowaliśmy na poprzedniej sesji rady gminy.

Otrzymaliśmy wstępną informację o otrzymaniu dofinansowania do dopłaty w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Oficjalnej decyzji na dziś w tej sprawie nie mamy. Dla zawarcia umowy do końca bieżącego roku potrzebna jest uchwała Rady Gminy w sprawie wyrażenia na powyższe zgody. Projekt uchwały takowej został przedłożony pod obrady dzisiejszej sesji. Wniosek został złożony na kwotę 393.474,69 zł, z czego koszt po stronie Wojewody Wielkopolskiego 330.651 zł, po stronie gminy - 62.823,69 zł.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Do 30 grudnia 2020 r. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z niezbędnym oprogramowaniem dla dziecka z rodziny rolniczej.

Wysokość pomocy wynosi 1.500 zł na rodzinę.

Sprzęt komputerowy zakupiony musi zostać w terminie od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 roku.

Pomoc przysługuje rodzinie :

- co najmniej z dwójką dzieci w wieku do 18 lat uczących się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021,

- w której co najmniej jedno z rodziców prowadzi gospodarstwo rolne i której został nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa,

- w której łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 roku podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat nie przekracza 1.200 zł na osobę miesięcznie

- warunkiem uzyskania pomocy jest również to, że rodzina w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia wniosku nie otrzymała komputera ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych oraz dofinansowania na ten cel.

Do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączyć :

- kopię decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na rok 2019,

- kopię zeznań podatkowych za 2019 rok,

- kopię faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera.

Faktury rodzic powinien dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR najpóźniej do 15 kwietnia 2021 roku.

Zakończył się Powszechny Spis Rolny, który trwał od 1 września 2020r. do 30 listopada 2020r. Gospodarstwa spisywane były według stanu na dzień 1 czerwca 2020r. Spisowi podlegało 645 gospodarstw:

w tym 643 gospodarstw rolnych i 2 gospodarstwa osób prawnych z terenu naszej Gminy. Przez 3 miesiące intensywnej pracy Gminnego Biura Spisowego, Rachmistrzów i Urzędu Statystycznego w Poznaniu udało się spisać 639 gospodarstw, co stanowi 99,07% ogółu gospodarstw objętych spisem. Największa część rolników, bo 73,54% spisało się za pośrednictwem wywiadów z rachmistrzami, samospisu dokonało 14,31% rolników, natomiast przez telefon spisało się 12,15%. Rolnik, który miał ograniczony dostęp do internetu mógł spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową. Dodatkowo w siedzibie Urzędu Gminy w Grzegorzewie był zapewniony bezpłatny dostęp do stanowiska komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samospisu internetowego. W przypadku, gdy rolnik nie spisał się samodzielnie, to kontaktował się z nim rachmistrz terenowy i przeprowadzał wywiad telefonicznie lub bezpośrednio. Na terenie Gminy Grzegorzew prace spisowe były realizowane przez 2 rachmistrzów terenowych.

Gminne Biuro Spisowe w Grzegorzewie kieruje szczególe podziękowania do mieszkańców Gminy za współpracę i aktywny udział w spisie. Dane pozyskane dzięki Państwa zaangażowaniu posłużą w dokonaniu diagnozy bieżącej sytuacji polskiego rolnictwa. Słowa podziękowania kierujemy w stronę rachmistrzów spisowych, którzy w tak trudnym czasie realizowali zadania jakie stawiał przed nimi Powszechny Spis Rolny 2020.

11 grudnia 2020r. wypłacone zostały stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy za okres wrzesień – grudzień 2020r. Łącznie na stypendia szkolne za wymieniony okres wydatkowano 38 505,68 zł. Dofinansowanie, jakie na wypłaty stypendiów otrzymaliśmy od Wojewody Wielkopolskiego to kwota 34 655,11 zł., środki własne gminy – 3 850,57 zł. Ze stypendium szkolnego skorzystało 60 uczniów.

Szanowni Państwo,

Przed nami szczególny i wyjątkowy czas. Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia.

 W ramach akcji charytatywnych prezenty trafiają do potrzebujących.

 Przygotowane akcje :

Dar serce dla Lenki,

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej, Klub Senior oraz Gminna Biblioteka Publiczna przeprowadziło akcję sprzedaży własnoręcznie wykonanych, przepięknych stroików świątecznych.

W sobotę, 5 grudnia br., na placu targowych w Grzegorzewie nasi mieszkańcy mieli okazję zakupić stroiki. Zainteresowanie było bardzo duże. Piękne świąteczne ozdoby rozeszły się w mgnieniu oka.

Dochód ze sprzedaży został przekazany na leczenie naszej mieszkanki Lenki, która już od ponad roku boryka się z ciężką chorobą.

Dziękujemy za wspaniałą inicjatywę.

Pozwólcie Państwo, że w tym miejscu pogratuluję Panu Przewodniczącemu Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej Radnemu Andrzejowi Sikorskiemu kolejnej prowadzonej inicjatywy tj. Konkursu na „ Najpiękniejsze rękodzieło Gminy Grzegorzew ”. Konkurs odbywa się w ramach zadania „ Sięgamy do korzeni ” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyjątkowe, przepiękne prace rękodzielnicze i talenty naszych mieszkańców możemy podziwiać na stronie internetowych stowarzyszenia.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzegorzewie przygotowała 95 świątecznych paczek dla dzieci.

Paczki dla osób samotnych i starszych przygotowali Radni Rady Gminy Grzegorzew.

Koło Gospodyń Wiejskich w Ponętowie Dolnym pamiętało o Seniorach i odwiedziło ich z życzeniami świątecznymi oraz małymi, ręcznie wykonanymi upominkami.

Dziękujemy za Wielkie Serca !

Jesteśmy dumni z postawy naszych mieszkańców !

Gratulujemy Panu Prezesowi, Członkom Zarządu, Druhnom i Druhom Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Barłogach, którzy z własnych środków zakupili samochód bojowy.

Jest to samochód marki Jelcz 004, rok produkcji 1985 r.

W imieniu samorządu Gminy Grzegorzew przekazujemy na ręce Pana Prezesa bon podarunkowy w kwocie 5.000 zł na zakup wyposażenia dla nowego samochodu.

Raz jeszcze gratulujemy. Wyrażamy uznanie dla Waszej operatywności, gospodarności, życząc dalszego rozwoju jednostki.

Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Przed nami najpiękniejsze z polskich świat.

Na zbliżające się wielkimi krokami Święta Bożego Narodzenia, w tym szczególnie trudnym dla nas wszystkich czasie, w którym przyszło nam żyć składam Państwu życzenia zdrowia, spokoju, radości w sercu, dzielenia się dobrem z bliskimi, powrotu do normalnego życia.

Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły ciepło i ukojenie, a czas spędzony przy wigilijnym stole upłynął w atmosferze miłości i przyjaźni.

Niech nadchodzący Nowy 2021 Rok przyniesie nam same dobre myśli, poczucie bezpieczeństwa, pokoju, niech wzbudzi nadzieję na pozytywne zmiany, a czas pandemii odejdzie w zapomnienie.

 

Dziękuję
Wójt Gminy Grzegorzew
/-/ Bożena Dominiak