Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXV Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Przedstawiam informację o wydarzeniach oraz działaniach, jakie zrealizowaliśmy w okresie miesiąca, który upłynął od czasu odbywania ostatniej sesji Rady Gminy.

Szanowni Państwo,

Pozwólcie, że w pierwszych słowach mojego wystąpienia zwrócę się do Państwa Radnych.

Panie i Panowie Radni, 22 listopada minęły 2 lata od odbycia I sesji Rady Gminy kadencji 2018-2023.

22 listopada 2018 roku złożyliście Państwo ślubowanie obejmując mandat Radnego Gminy Grzegorzew. Był to dzień również mojego ślubowanie i objęcia obowiązków Wójta Gminy Grzegorzew.

Za 2 lata wspólnej, rzetelnej i uczciwej pracy dla dobra naszej gminy i jej mieszkańców serdecznie Państwo dziękuję. Stopniowo, na miarę naszych możliwości zmieniamy naszą gminę, zmieniamy wizerunek miejscowości naszej gminy. Mamy plany, co do dalszego rozwoju naszej gminy. Jestem przekonana, że dzięki wspólnej pracy, przemyślanym i mądrym decyzjom zrealizujemy je. Raz jeszcze dziękuję Państwu za partnerską współpracę. Niech praca w samorządzie daje Państwu jak najwięcej satysfakcji i zadowolenia.

21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego.

Z tej okazji wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy złożyliśmy na ręce Pani Kierownik oraz zespołu pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy uznania.

W tym roku nasze myśli w sposób szczególny kierujemy w stronę pracowników służb społecznych, którzy są niezwykle ważnym ogniwem w walce z epidemią koronawirusa. Dziękując za wytrwałą pracę i pomoc tym, którzy tego najbardziej potrzebują życzymy wszelkiej pomyślności wierząc, że wkrótce nadejdzie czas spokoju i wytchnienia.

Szanowni Państwo,

Przygotowując się do dzisiejszej sesji Radni Rady Gminy, 19 listopada br., spotkali się na posiedzeniu Komisji Planu i Budżetu.

Dyskutowaliśmy na bardzo ważne dla naszych mieszkańców tematy.

Z udziałem Pani architekt Aleksandry Wojciechowskiej omówiliśmy zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla kolejnych obszarów naszej gminy, które uchwalać będziemy na dzisiejszej sesji.

Przedmiotem obrad sesji jest uchwalenie zmiany planu dla Etapu II. Realizując wnioski naszych mieszkańców przeznaczymy nowe tereny pod działalność gospodarczą, budownictwo jednorodzinne, zabudowę mieszkaniową.

O szczegółach rozmawiać będziemy w kolejnych punktach sesji.

Bardzo dużo miejsca i uwagi poświęciliśmy omówieniu problematyki dotyczącej funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłat za odpady komunalne, które obowiązywały będą na terenie naszej gminy od 1 stycznia 2021 roku.

To czas bardzo trudnych dla nas wszystkich decyzji.

Podobnie jak we wszystkich pozostałych gminach w Polsce, tak i w Gminie Grzegorzew nastąpił moment obligatoryjnego dostosowania prawa lokalnego, prawa miejscowego, do znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439). Dokonaliśmy tego w ostatnich tygodniach podejmując przede wszystkim uchwałę w sprawie przyjęcia nowego regulaminu w zakresie odbioru odpadów z terenu naszej gminy.

Teraz przyszedł czas na dostosowanie do obowiązujących przepisów i realiów rynkowych stawek opłat za odbiór śmieci.

Znowelizowane przepisy cytowanej ustawy od stycznia 2020 r. nałożyły obowiązek odpłatności za każdą tonę odebranych i zagospodarowanych odpadów. W wyniku przetargu na odbiór odpadów z terenu gminy Grzegorzew zorganizowanego w 2017 r. zawarta została z wykonawcą umowa na trzy kolejne lata 2018 – 2020 z zastosowaniem dopuszczalnego wówczas ryczałtowego systemu płatności dla wykonawcy.

Dzięki temu nasi mieszkańcy przez cały rok 2020 r. mogli korzystać jeszcze z niższych opłat za odbiór odpadów, kalkulowanych na podstawie stosowanej stawki ryczałtowej.

Z uwagi na nadchodzące z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończenie dotychczasowej umowy musieliśmy zorganizować przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu naszej gminy na kolejny okres czasu. Postępowanie zostało przeprowadzone z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Zasadniczą zmianą w tej ustawie jest sposób rozliczania kosztów usługi z wybranym wykonawcą. W nowym systemie brak już jest zryczałtowanego wynagrodzenia za usługę, zastąpiono to rozwiązaniem, w którym gmina płaci za każdą odebraną i dostarczoną do instalacji tonę odpadów.

Teraz jak nigdy wcześniej widać, że ostateczny rachunek za odpady zależy od nas samych – zamieszkujących na terenie gminy.

Niezależnie od tego, czy transport dotyczy odpadów niesegregowanych ( zmieszanych ), czy zebranych w sposób selektywny cena jest taka sama.

Jednak im więcej będzie odpadów zebranych w sposób selektywny tym ostateczny koszt dla gminy będzie mniejszy.

Na przetarg wpłynęła 1 oferta. Kwota zaproponowana przez dotychczasowego wykonawcę firmę Bakun z Krzymowa wynosi 407.169,37 zł brutto i jest kwotą szacunkową, gdyż od nowego roku płacimy za każdą wywiezioną tonę. Koszt wywozu 1 tony odpadów bez kosztów utylizacji wynosi 366,12 zł.

Po każdym miesiącu realizacji umowy wykonawca będzie miał obowiązek wykazać ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów z terenu naszej gminy i na tej podstawie nastąpi każdorazowo rozliczenie jego wynagrodzenia.

Aby móc zapoznać się z nowymi zasadami rozliczeń i świadczenia usług oraz zaobserwować, w jaki sposób dostosować do nich również nowy regulamin odbioru odpadów z naszej gminy umowa została zawarta tylko na rok 2021. Pod koniec tego okresu przyjdzie czas na weryfikację finansów i być może zmiany w naszym regulaminie odbioru odpadów.

Niemniej jednak na dzień dzisiejszy już wiemy, że korekta opłat za odbiór odpadów ponoszonych przez mieszkańców jest konieczna.

Zaproponowana przez wybranego wykonawcę stawka wespół z danymi dotyczącymi ilości odpadów odbieranych z terenu naszej gminy w ostatnich dwóch latach wskazuje, iż dotychczasowa stawka za odbiór śmieci wynosząca 11 zł od osoby jest niewystarczająca na pokrycie kosztów odbioru śmieci w roku 2021.

Zaproponowana nowa stawka 19 zł od mieszkańca pozwoli na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów z terenu naszej gminy w związku z prognozowanymi na rok 2021 kosztami.

Dolegliwość tej podwyżki dla mieszkańców jest dla nas oczywista, jednak jej wprowadzenie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie naszej gminy.

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie musi się samofinansować, co w praktyce oznacza, że wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów nie mogą być przez gminę dofinansowywane.

Z powodu ciągłego wzrostu masy wytwarzanych odpadów komunalnych i wyższych opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stawki opłaty na obecnym poziomie są niewystarczające, aby zbilansować system.

Nie mamy - jako samorząd i mieszkańcy - żadnego wpływu na ceny dyktowane przez firmy działające na rynku śmieciowym ani na opłaty ustalane odgórnie (np. opłata za korzystanie ze środowiska). Mamy jednak duży wpływ na ilość produkowanych przez nas odpadów i ich segregację.

Dajemy Państwu możliwość skorzystania z ulgi w opłacie za odbiór odpadów, jeśli zdecydujecie się na kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach. To proekologiczne rozwiązanie obniży opłatę od 1,00 zł od jednego mieszkańca, ale przede wszystkim zmniejszy ilość odbieranych odpadów.

Dbajmy zatem o środowisko i starajmy się zmniejszyć koszty odbioru i zagospodarowania odpadów zmniejszając ilość wytwarzanych odpadów i ich sumienna segregację.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Realizujemy zaplanowane inwestycje. Pomimo kryzysu, aktualnie na terenie naszej gminy pracuje 6 firm.

Trwają prace przy „ Przebudowie ulicy Rzecznej w Barłogach ”. Widać postęp prac. Zamontowano kanalizację deszczową wraz ze studniami.

Trwają prace przy korytowaniu i wykonaniu podbudowy. W dniu 20.11.2020 r. wpłynęło pismo od Wykonawcy o możliwym niezachowaniu terminu wykonaniu prac. Zgodnie z pismem prace zostaną wykonane do 23.12.2020 r. Wykonawca uzasadnia opóźnienia obecną sytuacją epidemiczną.

Prowadzimy roboty inwestycyjne, dofinansowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, związane z przebudową drogi gminnej w Bylicach-Kolonii. Prace polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa drogowego, wykonaniu nawierzchni bitumiczno-asfaltowej oraz uzupełnieniu i profilowaniu poboczy. Odcinek o długości 680 m został wybudowany za kwotę 236.778,87 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 150.000 zł.

Prace wykonała firma z Koła.

Trwają prace związane z wykonaniem chodnika przy ulicy Uniejowskiej w Grzegorzewie. Prace wykonuje firma z Grzegorzewa. Planowany termin wykonania zadania to 11 grudnia br. Ze wstępnych wyliczeń wynika, że braknie około 400 m2 chodnika do zakończenia prac związanych z przebudową chodnika.

Szacowany koszt to kwota około 120.000 zł.

W dniu 24 listopada rozpoczęły się prace na drodze Tarnówka – Grzegorzew. Nawierzchnia asfaltowa położona zostanie na odcinku 800 m drogi powiatowej. Prace wykonywane są przez firmę z Lichenia.

W związku z powyższym zwracam się o zachowanie szczególnej ostrożności.

Dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zrealizowaliśmy przedsięwzięcie z zakresu edukacji ekologicznej pn. „Doposażenie sali dydaktycznej w sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzegorzewie.” - została utworzona sala edukacyjna.

W ramach projektu zostały zakupione:

1.

zakup monitoru interaktywnego z wbudowanym komputerem z Systemem Winows i Pakietem OFFice

1 szt.

9 200,00 zł.

2.

Stolik uczniowski 2 osobowy regulowany

10 szt.

1 640,00 zł

3.

Stolik uczniowski 1 osobowy regulowany

10 szt.

1 300,00 zł

4.

Krzesło uczniowskie regulowane

30 szt.

3 165,00 zł

5.

Szafa -witryna

4 szt.

1 920,00 zł

6.

Biurko nauczyciela z szafką i szufladami

1 szt.

350,00 zł

7.

Krzesło dla nauczyciela

1 szt.

84,00 zł

8.

Stacja meteorologiczna

1 szt.

9 840,00 zł

9.

Ph-metr elektroniczny

1 szt.

400,00 zł

10.

Mikroskop Biolux

1 szt.

800,00 zł

11.

Tablet - Einstein

2 szt.

4 750,00 zł

12.

Globus

5 szt.

650,00 zł

13.

Waga laboratoryjna elektroniczna do 5 kg

1 szt.

520,00 zł

14.

Mapa

5 szt.

980,00 zł

15.

Kopiarka Konica Minolta

1 szt.

 4 050,00 zł

Łącznie koszt przedsięwzięcia – 39 649,00 zł.

Otrzymana dotacja z WFOŚIGW - 31 500,00 zł.

Środki własne gminy – 8 149,00 zł.

Jak informowałam Państwa na ostatniej sesji w ramach oszczędności na wynagrodzeniach, dowozach uczniów do szkół, oszczędnościach na energii elektrycznej, opale, wywozie nieczystości, wyjazdach uczniów na zawody i basen, udało nam się wygospodarować środki finansowe na realizację dodatkowych zadań w naszych szkołach.

Udało nam się wygospodarować wyższą pulę pieniędzy niż ta, o której mówiłam na ostatniej sesji.

Stosowne, dodatkowe przeniesienia środków w planach finansowych szkół znajdujemy w dzisiejszych zmianach do budżetu.

I tak :

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii realizujemy dwie inwestycje :

       I.            „Przebudowa ogrodzenia przy szkole podstawowej w Bylicach – Kolonii”.

W ramach tego zadania zdemontowane zostanie stare ogrodzenie wokół budynku szkoły i powstanie 200 metrów w całości nowego ogrodzenia. Ogrodzenie to będzie wysokie na 1,80 metra, złoży się na nie około 100 modułów po dwa metry każdy. Dodatkowo zamontowana zostanie nowa 5-metrowa brama przesuwana marki Wiśniowiecki oraz 1 metrowa furtka wejściowa do budynku szkoły. Na całość zadania przewidziana została kwota 42.500,00 złotych.

    II.            „Modernizacja kotłowni w budynku szkoły podstawowej w Bylicach – Kolonii i budynku składu opału”.

W ramach tego zadania zamontowany zostanie nowy podest w budynku kotłowni, który niezbędny jest do sprawnego uzupełniania w podajnika ekogroszku do pieca. Zmodernizowany zostanie także budynek składu opału. W budynku tym zrobiony zostanie nowy dach wraz z wieńcem okalającym mur, a także nowe drzwi wejściowe. Na całość zadania przewidziana została kwota 36.200,00 złotych (łącznie 78.700 zł)

W Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach trwa „Termomodernizacja budynku wraz z wykonaniem odwodnienia ”

W ramach tego zadania zrobione zostanie odwodnienie placu przed szkołą i połącznie z istniejącym już odwodnieniem znajdującym się w drodze przy budynku szkoły. Zdemontowanych i wymienionych na nowe zostanie 7 starych okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Zamontowane zostaną również ażurowe stopnie i podest na schodach betonowych do kotłowni. Całość zadania wyceniona została na kwotę 22.500,00 złotych.

Prace w Zespole Szkolno – Przedszkolny w Grzegorzewie dotyczą termomodernizacji budynku przedszkola wraz z przebudową schodów i placu zabaw”

W ramach zadania wykonany zostanie zakup i montaż okna dwustrzydłowego, 2 szybowego w ilości 5 sztuk, zakup i montaż okna jednostrzydłowego, 2 szybowego, w ilości 2 sztuki, zakup i montaż parapetu pcv białego w ilości 5 sztuk. Ułożona zostanie kostka brukowa, krawężniki, obrzeża wraz z wyprowadzeniem odwodnienia. Zamontowane zostanie częściowo nowe ogrodzenie wraz z furtką ( panel ogrodzeniowy ). Zdemontowane zostały stare schody i zamontowane nowe. Na całość zadania przewidziana została kwota 42.000,00 złotych.

Uprzejmie informuję, że w ramach oszczędności na wynagrodzeniach wygospodarowaliśmy środki finansowe na podwyższenie uposażenia zasadniczego dla pracowników obsługi szkół o kwotę 200,00 złotych brutto na etat wraz z wyrównaniem od miesiąca września 2020 roku. Ustawa o najniższym wynagrodzeniu brutto gwarantowałaby podniesienie pracownikom obsługi minimalnej pensji zasadniczej o 200,00 złotych od stycznia 2021 roku. Ponieważ udało się wygospodarować oszczędności w budżetach szkół, możliwe stało się podniesienie uposażenia zasadniczego pracowników obsługi cztery miesiące wcześniej.

Uprzejmie informuję, że przygotowując się do zadań zaplanowanych do realizacji w 2021 roku i w latach następnych :

10 listopada 2020 r. otworzyliśmy oferty dla zadania „ Budowa stacji uzdatniani wody w Grzegorzewie”. Inwestycja realizowana będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wpłynęło 8 ofert. Trwa analiza złożonych dokumentów. Kwota najniższej oferty wynosi 3.446.460,00 zł, a najwyższej 4.821.600,00 zł brutto. Wszystkie złożone oferty wpłynęły od firm będących firmami znanymi na rynku w budowie stacji uzdatniania wody, co gwarantuje prawidłowe wykonanie prac.

Dla pozostałych części zadania związanych z wykonaniem przebudowy sieci wodociągowej na ulicy Ogrodowej w Grzegorzewie oraz przebudowy sieci kanalizacyjnej na ulicy Ks. Sz. Starkiewicza nie wpłynęły żadne oferty.

W związku z powyższym w dniu 18.11.2020 r. ogłosiliśmy powtórnie przetarg na wykonanie prac związanych z przebudową sieci wodociągowej na ul. Ogrodowej oraz przebudową sieci kanalizacyjnej na ul. Ks. Sz. Starkiewicza w Grzegorzewie. Termin otwarcia ofert mija w dniu 3.12.2020 r. o godz. 10.

Ogłaszamy przetarg nieograniczony na „ Budowę świetlicy wiejskiej w Grodnej ”. Jest to inwestycja realizowana systemem zaprojektuj i wybuduj. Planowany termin otwarcia ofert 14 grudnia br.

W dniu 23 listopada br. złożyliśmy wniosek do Wojewody Wielkopolskiego o dofinansowanie przewozów autobusowych w 2021 r. Szacowany koszt wykonania zadania 330.000 zł. Dofinansowaniem planujemy objąć 10 linii.

Realizując decyzję Państwa Radnych złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację dalszego odcinka drogi w Bylicach – Kolonii, co pozwoli zamknąć ten odcinek drogowy w przyszłym roku.

23 listopada br. złożyliśmy wniosek na dofinansowanie tzw. Elektronizacji Urzędu Gminy z programu Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w Poznaniu. Wartość złożonego wniosku to kwota blisko 610 tys. zł. Powyższy wniosek był szczegółowo omawiany na poprzedniej sesji rady gminy oraz posiedzeniach komisji Rady.

Szanowni Państwo,

Mając na względzie obniżenie kosztów za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej w obiekcie hali sportowej w Grzegorzewie dokonaliśmy szczegółowej analizy kosztów za 2019 r.

Szczegółowa analiza wykazała, że zainstalowany licznik wskazuje znaczne przekroczenia wartości umownych zużycia energii biernej, a koszt z tego tytułu znajduje się na każdej fakturze rozliczeniowej i wynosi średnio 690 zł brutto na miesiąc, co w skali roku wyniesie około 8. 290,00 zł brutto.

Wnioski z przeprowadzonej analizy jednoznacznie wskazały, iż aby zredukować dodatkowe koszty zużycia energii biernej koniecznym jest zamontowanie urządzenia elektrotechnicznego tzw. baterii dławików kompensacyjnych, która swoim działaniem optymalizuje pobór mocy biernej, co ma znaczący wpływ na wysokość ponoszonych opłat.

Omawiana bateria została zamontowana w szafie rozdzielni elektrycznej hali sportowej w dniu 12 listopada 2020 r.

Wykonawcą prac był Zakład Elektroniki ELEKTROMONTEX z Bydgoszczy. Koszt dostawy urządzenia, jego montażu i uruchomienia wyniósł 10. 455,00 zł brutto, który wg analizy powinien zwrócić się po 14 miesiącach pracy urządzenia.

Jak informowałam Państwa na ostatniej sesji dbając, w trudnym czasie epidemii, o dobro naszych najstarszych mieszkańców, przystąpiliśmy do rządowego programu „Wspieraj Seniora”.

Koszt realizacji programu to kwota 17.337,18 zł, z tego wysokość dotacji 13.8869,74 zł, wkład własny gminy 3.467,44 zł.

Program polega na zapewnieniu wsparcia Seniorom w wieku 70 lat i więcej, którzy z uwagi na niebezpieczeństwo zarażenia koronowirusem, decydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły spożywcze i środki higieny osobistej. W szczególnych przypadkach ze wsparcia będą mogły skorzystać również osoby poniżej 70. roku życia. Koszty zakupów pokrywa Senior. Aby uzyskać pomoc należy skontaktować się z ogólnopolską infolinią nr tel. 22 505 11 11, która przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej przekieruje zgłoszenie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzegorzewie.

Senior może również skontaktować się bezpośrednio z pracownikiem socjalnym pod nr tel. 63 27 18 304. Pracownik socjalny skontaktuje się telefonicznie z Seniorem, zweryfikuje zgłoszenie i ustali zakres usługi. Od początku trwania programu, tj. od 20 października do chwili obecnej zostały przyjęte i zrealizowane 2 zgłoszenia.

Mając na uwadze troskę o zdrowie Seniorów, zachęcamy do skorzystania z tej możliwości wsparcia.

Zapewniamy, że w trudnych czasach pandemii nie pozostawimy naszych seniorów bez pomocy.

Uprzejmie informuję, że do 30 listopada 2020 r. można jeszcze złożyć wniosek o świadczenie z rządowego programu „Dobry Start”. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

W okresie od 1 lipca do 25 października 2020 r. zrealizowaliśmy 525 wniosków.

Do rodzin z terenu naszej gminy trafiło 759 świadczeń na łączną kwotę 227.700 zł.

11 listopada 2020r. obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. 102 lata temu Polska, po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – odzyskała niepodległość. W tym roku z powodu pandemii Narodowe Święto Niepodległości obchodziliśmy skromniej niż w latach poprzednich. Dlatego też tegoroczne gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości miały symboliczny charakter.

Samorząd Gminy Grzegorzew reprezentowałam wspólnie z Panem Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Sosnowskim, Powiat Kolski reprezentował – członek Zarządu Powiatu Kolskiego Pan Waldemar Banasiak. Obecni byli druhowie strażacy z jednostki OSP z Grzegorzewa, Prezes Klubu Sportowego „Orzeł” Grzegorzew Pan Stanisław Pyka, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grzegorzewie Pani Agnieszka Malesza, Sołtys Sołectwa Grzegorzew – Pan Henryk Żurawik z Radą Sołecką. Mszę Świętą w intencji Ojczyzny odprawił ksiądz kanonik Krzysztof Pietryga - Proboszcz Parafii. Dla uczczenia pamięci Ojców Niepodległości delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy tablicy upamiętniającej poległych w obronie Ojczyzny w latach 1918 – 1920.

O godzinie 12.00 z cała Polską w postawie patriotycznej odśpiewaliśmy Mazurka Dąbrowskiego włączając się w ogólnopolską akcję „ Niepodległa do hymnu ”.

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystości.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

Uprzejmie przypominam, że jutro, tj. 27 listopada br. odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą odbierane sprzed posesji.

Zachęcamy do uporządkowania swoich posesji z zalegających, starych mebli, wersalek, stołów, krzeseł, dywanów, itp. sprzętów.

Uprzejmie prosimy o wystawienie odpadów przed posesje do godziny 7.00.

Dziękuję bardzo.