Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXVIII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Spotykamy się dziś na pierwszej sesji, w Nowym, 2021 Roku.

Państwo Radni, Drodzy Państwo,

Pozwólcie Państwo, że zanim złożę sprawozdanie o tym, co zadziało się w naszej gminie w okresie miesiąca, jaki minął od ostatniej sesji, dokonam krótkiego podsumowania minionego, 2020 roku.

Wysoka Rada kadencji 2018-2023 wkroczyła w trzeci rok swojej działalności.

Pomimo pandemii, która wyhamowała i niewątpliwie porządkowała nasze życie, Panie i Panowie Radni intensywnie pracowali, podejmowali decyzje, wywiązywali się z zadań nałożonych przepisami prawa.

W 2020 roku odbyło się dziesięć sesji Rady Gminy Grzegorzew, na których Państwo Radni podjęli 82 uchwały.

Jako organ wykonawczy gminy, w ubiegłym roku, wydałam 64 zarządzenia.

Obowiązujące obostrzenia oraz reżim sanitarny spowodował, że Rada Gminy obradowała w szczególnych warunkach, bez udziału gości, aby zachować dystans spotykamy się na hali sportowej.

Państwo Radni odbywali posiedzenia wspólne komisji stałych. Na miarę potrzeb pracowały komisje resortowe Rady.

Pomimo pandemii swoje zadania na bieżąco wykonywał Urząd Gminy załatwiając wszelkie sprawy naszych mieszkańców.

A teraz kilka danych statystycznych obrazujących 2020 r..

Na początku 2020 roku było nas 5729 osób, natomiast na koniec roku

liczba mieszkańców gminy wyniosła 5699 osób, a więc jest nas o 30 osób mniej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku w naszej gminie zamieszkiwało 2875 kobiet, mężczyzn mamy o 51 mniej, tj. 2824.

Ta statystyka na rzecz Pań jeszcze się poprawiła. 5 stycznia powitaliśmy pierwszą mieszkankę naszej gminy urodzoną w 2021 roku.

Rodzicom Amelii Klaudii – składamy serdeczne gratulacje.

Serdecznie witamy i pozdrawiamy pierwszą mieszkankę Gminy Grzegorzew urodzoną w 2021 roku.

Życzymy, aby Amelka rosła zdrowo, otoczona miłością kochających rodziców.

Drodzy Państwo,

W 2020 roku urodziło się w naszej gminie 55 dzieci. Statystyka urodzeń nie jest dla nas korzystna, ponieważ było to o 14 urodzeń mniej niż w 2019 roku, kiedy to powitaliśmy w gminie 69 dzieci.

Zawarto 32 związki małżeńskie.

W ubiegłym roku pożegnaliśmy niestety więcej naszych mieszkańców niż w 2019 roku. W 2020 r. zmarło 80 osób, podczas gdy w 2019 roku były to 63 osoby.

Tak więc statystyki demograficzne dla naszej gminy nie przedstawiają się korzystnie, notujemy mniej urodzeń, przy wzroście liczby zgonów.

Szanowni Państwo,

Za nami bardzo trudny rok. Odczuliśmy to wszyscy.

Jak ten rok finansowo i gospodarczo wyglądał w naszej gminie ?

Pomimo tego trudnego czasu       analizując działalność gospodarczą nie zauważyliśmy zawieszania i wyrejestrowywania działalności gospodarczej w stosunku do roku przed pandemią. Zachowujemy constans. Mamy w przypadku działalności gospodarczej sytuację stabilną.

Państwo Radni, Drodzy Mieszkańcy,

Wszystkie zadania inwestycyjne i rzeczowe zaplanowane na 2020 rok zrealizowaliśmy. Wygospodarowane na koniec ubiegłego roku oszczędności pozwoliły nam wykonać więcej niż planowaliśmy.

Sytuacja finansowa gminy jest dobra i stabilna.

Pozwoliła ona ze spokojem przyjąć plan finansowy na 2021 rok, który Wysoka Rada uchwaliła 30 grudnia 2020 r.

Dochody budżetu zrealizowaliśmy w kwocie 29.905.060,23 zł.

Wydatki budżetu w 2020 roku wyniosły 28.944.760,39 zł.

Subwencja ogólna została przekazana gminie w 100%.

Do budżetu gminy wpłynęły środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1.000.000 zł.

Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 8.909.000 zł, spłaty zobowiązań, które realizowaliśmy zgodnie z przyjętym harmonogramem, wyniosły 1.051.000 zł.

Prawidłowo przebiegła realizacja podstawowych dochodów podatkowych.

Planowane dochody :

- z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowane zostały w 102,80% tj. w kwocie 1.393.433,49 zł,

- wpływy z podatku rolnego wyniosły 439.207,26 zł, co stanowi 96,22% planu,

- podatek od środków transportowych został zrealizowany w 105,55% tj. wpływy wyniosły 317.868,90 zł.

Jeżeli chodzi o udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ( PIT) na plan 3.706.745 zł wpłynęło 3.596.964 zł, co stanowi 94,04% planu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 28.413,13 zł na plan 30.000 zł - stanowi to 94,71% planu.

Dodam, że chociaż nie wykonaliśmy planowanych dochodów z PIT i CIT, wpływy z tego tytułu były wyższe niż w roku przed pandemią.

W 2019 roku dochody gminy z PIT wynosiły 3.398.534 zł,

z CIT – 26.586 zł.

Szczegółowo na temat wykonania budżetu gminy za 2020 rok dyskutować będzie po sporządzeniu ostatecznych sprawozdań finansowych.

To już za nami. Nie lękajmy się. Poradzimy sobie.

Przed nami nowe zadania, nowe wyzwania, kolejny rok wspólnej pracy i realizacji bardzo poważnych rzeczowo i finansowo inwestycji, które na 2021 rok zaplanowaliśmy.

Rok, w który wkroczyliśmy uchwałami Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony został Rokiem Konstytucji 3 Maja. Uchwalony w 1791 r. przez Sejm Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego akt wprowadził trójpodział władzy, niósł gwarancje swobód obywatelskich, tradycje chrześcijańskie, tolerancję i wartości Oświecenia. Jako pierwsza w Europie i druga na świecie Ustawa Rządowa stanowiła dowód głębokiego patriotyzmu oraz zrozumienia spraw obywatelskich i społecznych.

Patronem 2021 Sejm RP uhonorował Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 2021 r. przypada 40. rocznica śmierci, a także 120. rocznica urodzin Prymasa Tysiąclecia dla którego Wolność Narodu była priorytetem działalności kapłańskiej i społecznej.

Na patronów 2021 roku Posłowie wybrali :

 - Stanisława Lema - najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego

 z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, w tym roku przypada

 100. rocznica urodzin pisarza,

- patronem tego roku jest Cyprian Kamil Norwid, w tym roku obchodzimy

 200. rocznica urodzin tego wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela,

- W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 jednego z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów.

a także 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego.

Szanowni Państwo,

100 lat temu, 24 stycznia 1921 r., urodził się harcmistrz, ppor. AK Tadeusz Zawadzki „Zośka”, bohater „Kamieni na szaniec”, zasłużony dla utrwalenia w przestrzeni okupowanej Warszawy symbolu Polski Walczącej, inicjator i uczestnik Akcji pod Arsenałem – PATRON SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GRZEGORZEWIE.

Szanowni Państwo,

W tej części swojego sprawozdania chciałabym podzielić się z Państwem informacjami w temacie, który obecnie skupia naszą uwagę tj. temacie realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

Dzisiaj o godz.13.00 miał się zakończyć pierwszy dzień szczepienia naszych mieszkańców.

Zgodnie z Narodowym Programem Szczepień od 26 stycznia NZOZ MEDIUS w Grzegorzewie rozpoczął szczepienia.

Nasz ośrodek zdrowia uczestniczy w akcji szczepień.

W naszym ośrodku szczepieni będą mieszkańcy gminy oraz osoby spoza gminy, ale tylko te osoby, które są zadeklarowane, jako podopieczni lekarza rodzinnego.

W Powiecie Kolskim udział w szczepieniach zadeklarowało tylko 13 punktów.

To dobrze, że nasz ośrodek zdrowia podjął się tego wyzwania.

Jak wiemy, duże podmioty medyczne z Powiatu Kolskiego nie przystąpiły do Programu.

Zdajemy sobie sprawę, że to wysiłek i wyzwanie dla lekarza rodzinnego oraz personelu. Na pewno to oddziaływuje na normalną pracę Ośrodka Zdrowia. Teleporady będą przesunięte w czasie, po godz. 13.00, czyli po zakończeniu szczepień.

Program szczepień koordynowany jest przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W tym tygodniu zostanie zaszczepionych 30 osób.

Te 30 osób wynika z faktu limitowania ilości szczepionek.

Na polecenie Wojewody Wielkopolskiego powołałam gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19. Jest nim Pan Maciej Rosiak, który jest dostępny i udziela informacji pod numerem telefonu: 722-323-258 czynnym całą dobę.
Zobowiązani jesteśmy do organizacji transportu dla osób mających trudności z dotarciem do punktu sczepień.

Do każdego seniora, w każdym z 13 sołectw naszej gminy, indywidualnie dotarliśmy z ulotką informacyjną na temat szczepień przygotowaną przez pracowników Urzędu Gminy.

W wieku „80+” mamy na terenie gminy 256 osób,

Mieszkańcy w wieku „70+” – to 414 osoby.

Wszystkich seniorów powyższej 70.roku życia jest w naszej gminie 670 osób.

Na dziś na sczepienie w Ośrodku Zdrowia w Grzegorzewie zarejestrowało się :

„ 80+”- 120 osób

„ 70+” - 217 osób

Łącznie: 337 osób- stan na dzień 26.01.2021.

Do zrealizowania usługi transportu koordynator wykorzystuje samochód własny gminy, ale ma też prawo, w porozumieniu z Państwową Strażą Pożarną zadysponować do takiego transportu Jednostki OSP z terenu naszej gminy, które są w podziale bojowym, tj. Jednostki OSP Barłogi oraz OSP Grzegorzew.

Na dzień dzisiejszy mamy ustalone 3 przewozy, które wykona Urząd Gminy i 5 osób, które zgłosiły potrzebę szczepienia w domu. Odbieramy dużo telefonów z pytaniami dotyczącymi szczepień, procesu organizacji transportu i z całą pewnością liczba tych przewozów będzie rosła.

Nasz koordynator jest w stałym kontakcie z lekarzem rodzinnym tak, aby szczepionki się nie zmarnowały.

Szanowni Państwo,

Radni Rady Gminy przygotowując się do dzisiejszej sesji 18 stycznia br. spotkali się na posiedzeniu wspólnym komisji stałych Rady Gminy.

Państwo Radni rozpatrzyli sprawy związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy oraz wypracowali projekty uchwał stanowiące przedmiot obrad dzisiejszej sesji.

I tak w dzisiejszych zmianach do budżetu znajduje się brakujące 11 tysięcy złotych na zakup samochodu bojowego dla Jednostki OSP w Grzegorzewie. W wyniku przeprowadzonego przetargu samochód kosztował będzie 799.500,00 zł ( tj. o 11.070 zł drożej od tego, który uległ wypadkowi ).

Wpłynęła jedna oferta firmy MOTOTRUCK z Kielc. Parametry samochodu bojowego będą takie same jak poprzedniego - pojazd marki MAN ze zbiornikiem wody 3500 litrów.

Dzięki dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolskiego na zbiorową organizację transportu publicznego zaoszczędziliśmy 121.324 zł.

Państwo Radni zdecydowali, aby zaoszczędzone pieniądze w wysokości 100.500 zł przeznaczyć na modernizację budynku socjalnego na stadionie w Grzegorzewie.

Pozwoliłoby to na całkowite zamknięcie sprawy remontu budynku socjalnego na grzegorzewskim stadionie.

Zadanie zamierzamy realizować przy wsparciu pieniędzy zewnętrznych z Programu „ Szatnia na Medal ” .

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków 5 stycznia 2021 r..

Gmina ma szansę uzyskać 50% dofinansowania. Termin złożenia wniosku upływa 5 lutego br.

Zgodnie z decyzją Państwa Radnych realizację zadania warunkujemy uzyskaniem dotacji.

Kolejną zmianą w budżecie Szanowni Państwo jest wprowadzenie projektu unijnego Edukacja Szansą na Lepsze Jutro.

W tegorocznym budżecie wprowadzamy na projekt 582.587,50 zł.

Całość projektu to wartość 893.222,50 zł.

Projekt realizowany będzie we wszystkich szkołach, szczegóły podam Państwu w kolejnej informacji.

Państwo Radni, Szanowni Państwo

13 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie robocze w sprawie „ Budowy stacji uzdatniana wody w Grzegorzewie ”. W spotkaniu uczestniczyli inspektorzy nadzoru, przedstawiciele Zakładu Usług Wodnych oraz pracownicy urzędu. Poruszane zagadnienia to m.in. opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego, kolejność uzyskania dokumentacji i pozwoleń. Wykonawca prac w najbliższych dniach jest umówiony z geologiem. Zostanie poruszana kwestia głębokości odwiertów i ich usytuowanie.

 W najbliższym terminie zostanie przedstawiona koncepcja budowy stacji uzdatniania wody. Gmina będzie musiała wystąpić o wykonanie odpowiedniego przyłącza energetycznego.

W minionym tygodniu, w dniach 18 i 19 stycznia br. odbyły się spotkania, podczas których mieszkańcy Boguszyńca, Kiełczewka, Grodnej, Ponętowa Dolnego oraz Tarnówki pracowali nad planami rozwoju swoich miejscowości.

Dziękuję Państwu Radnym, Sołtysom oraz Mieszkańcom, którzy zaangażowali się w opracowanie strategii rozwoju dla swoich miejscowości.

Niebawem uchwalimy sołeckie strategie rozwoju dla tych miejscowości. Cieszymy się, że wszystkie sołectwa naszej gminy strategie rozwoju swoich miejscowości będą posiadały, co umożliwi nam ubieganie się o środki zewnętrzne na realizowane na terenie tych sołectw projekty.

Raz jeszcze dziękuję Wszystkim zaangażowanym w prace nad strategiami.

 

W dniu 18.01.2021r. Powiatowy Zarząd Dróg otworzył oferty na „ Remont odcinka drogi powiatowej nr 3199P Grzegorzew - Boguszyniec” o długości 0,940 km. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma PRDM Koło ul. Toruńska 200, 62-600 Koło - cena 153.923,18 zł. Planowany termin realizacji zadania do 14.05.2021 r. Kosztorys inwestorski opiewał na kwotę: 185.550.17 zł brutto.

Ponadto Powiatowy Zarząd Dróg wyłonił w formie przetargu wykonawcę na „ Przebudowę drogi powiatowej w Boguszyńcu ” o długości 0,666 km za kwotę 110,979,73 zł. Jest to kontynuacja dalszej przebudowy drogi powiatowej. Realizacja obydwu zadań zamyka się kwotę 264.902,91 zł. Kwoty są niższe niż założenia kosztorysowe o ok.17%.

W dniu 13 stycznia br. podpisałem umowę z firmą Rem-Bud z Tuliszkowa na wybudowanie świetlicy wiejskiej w Grodnej wraz z zagospodarowaniem terenu. Wartość podpisanej umowy 750.000,00 zł. Termin wykonania prac do kwietnia 2022 r.

Podpisałam umowy na dostawę opału na potrzeby szkół, Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy w 2021 r. z niżej podanymi wykonawcami :

a)    Pellet: ROLTOM Stanisław Tomaszewski

Tarnówka Kolonia A nr 6a, 98-240 Szadek

Cena za 1 tonę (brutto): 724,47zł

W 2020 r. za 1 tonę pelletu płaciliśmy 799,50 zł, cena spadła o 75,09 zł

b)    Ekogroszek luz: WĘGLOPASZ Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

Cena za 1 tonę (brutto): 608,85zł

W 2020 r. cena 1 tony ekogroszku luz wynosiła 784,74 zł, cena niższa o 175 zł

c)    Ekogroszek workowany : WĘGLOPASZ Sp. z o.o.

ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań

Cena za 1 tonę (brutto): 719,55

Cena 1 tony ekogroszku workowanego, w stosunku do 2020 r. spadła o 138 zł, ubiegłym roku płaciliśmy 858,54 za tonę

d)    olej opałowy lekki (cena zmienna)

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe ,,Trans – Oll” Jarosław Kwiatkowski Felicjanów 11A, 62-710 Władysławów

Cena za 1 litr (brutto): 2,49 zł

 

W 2020 r. było 3,07 zł za 1 litr, a więc cena niższa o 0,58 zł na litrze

Podpisałam cztery umowy z firmami na zimowe utrzymanie dróg gminnych na okres do 31 grudnia 2021 r. Firmy świadczyły już nam swoje usługi poprzez odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości. Koszt tych robót na tę chwilę wyniósł: 53.000 zł. brutto.

Od 1 stycznia przyjmujemy od mieszkańców deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kompostownik. Każdy właściciel nieruchomości, który na swojej posesji posiada przydomowy kompostownik i tym samym nie wystawia brązowych worków m.in. z trawą i liśćmi może złożyć deklarację i zapłacić mniej za odpady.

Deklaracje można składać do 5 lutego 2021 r.

Dziękujemy mieszkańcom za złożone już deklaracje.

31 grudnia 2020 r. upłynął termin użyczenia składowiska odpadów komunalnych w Grzegorzewie Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie w celu rekultywacji.

Starosta Kolski decyzją z dnia 5 maja 2004 r. zobowiązał Gminę Grzegorzew do przeprowadzenia rekultywacji składowiska i zagospodarowania gruntów po składowisku w kierunku leśnym natomiast techniczny sposób przeprowadzenia rekultywacji składowiska wraz z harmonogramem działań Starosta Kolski określił w decyzji z dnia 1 lipca 2005 r.

W związku z realizacją projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” wraz ze sporządzeniem dokumentacji efektów ekologicznych, Gmina Grzegorzew umową użyczenia Nr 22/2012 z dnia 2 stycznia 2012 r. przekazała Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie do bezpłatnego używania składowisko odpadów w Grzegorzewie na czas jego rekultywacji do 31.12.2020 r.

W związku z upływem terminu użyczenia składowiska do celów rekultywacji, w dniu 23 stycznia 2021 r. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie przedłożył protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący zwrotu Gminie Grzegorzew składowiska odpadów komunalnych po rekultywacji.

Protokół nie został podpisany z uwagi na potrzebę szerszego omówienia kwestii dotyczącej prac rekultywacyjnych.

Jeszcze trwają rozmowy. Ustalony zostanie kolejny termin spotkania.

Szanowni Państwo

Do 7 grudnia 2020 r. nauczyciele mogli składać wnioski o dofinansowanie sprzętu, oprogramowania lub usług potrzebnych do nauki zdalnej. O tak zwany bon „500 plus” ubiegali się w szkole, w której pracują.

Możliwość przyznania jednorazowego dofinansowania wydatków poniesionych przez nauczycieli w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami, została uregulowana w § 10c i § 10d znowelizowanego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Dofinansowanie przysługiwało na sprzęt, oprogramowanie lub usługę, zakupione w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r., w kwocie wynikającej z dowodu zakupu lub paragonu nieprzekraczającej kwoty 500 zł.

Zgodnie z § 10c ust. 10 r.COVID-19, nauczyciele do wniosku dołączali kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi wystawionego imiennie na nauczyciela.

Przyznana refundacja dla Gminy Grzegorzew na dofinansowanie zakupu sprzętu wynosiła 38.000 tys. zł.

Z dofinansowania w naszej gminie skorzystało ogółem 72 nauczycieli na kwotę łącznie 35.925,85 zł. w tym :

·         w Szkole Podstawowej w Barłogach 18 nauczycieli na kwotę          9.000 zł.

·         w Szkole Podstawowej w Bylicach- Kolonii 16 nauczycieli na kwotę 8.000 zł.

·         w Zespole Szkolno – Przedszkolnym 28 nauczycieli na kwotę 13.986,90 zł.

·         w Szkole Podstawowej w Borysławicach 10 nauczycieli na kwotę 4.938,95 zł.

Dofinansowanie zostało przekazane na konta nauczycieli w dniu 16 grudnia 2020r.

Środki, które zostały przekazane jednostce samorządu terytorialnego, a które nie zostały w pełni wykorzystane, zgodnie z wytycznymi MEN, zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, który usprawnił infrastrukturę informatyczną w szkołach w łącznej kwocie 2.074,15 zł.

Od 18 stycznia 2021 roku, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, przy zachowaniu reżimu sanitarnego wyznaczonego przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kole uczniowie klas I – III powrócili do szkół.

Po ponad dwóch miesiącach zakończyli naukę w zdalnej formie przechodząc do tak zwanego stacjonarnego trybu nauczania.

Po feriach zimowych, w Gminie Grzegorzew, w publicznych szkołach w Barłogach, Bylicach – Kolonii i Grzegorzewie naukę w trybie stacjonarnym rozpoczęło 160 uczniów klas I – III, 27 uczniów oddziałów „ zerowych” oraz 72 dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Poza tym uczniowie klas VIII dwa razy w tygodniu odbywają w formie stacjonarnej konsultacje z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, tj. z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego).

Dla 74 uczniów gmina zapewnia dowóz w formie dowozów szkolnych.

Od dnia 1 lutego 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Grzegorzewie rozpoczyna nabór wniosków o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego w ramach Rządowego Programu
,, RODZINA 500+’’ na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane:

·         od dnia 1 lutego 2021 r. jeśli wybierzemy drogę elektroniczną:
za pośrednictwem Portalu Empatia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS,

·         od dnia 1 kwietnia 2021 r. jeśli wybierzemy drogę tradycyjną
w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Druki wniosków dostępne będą od dnia 1 kwietnia br. w siedzibie GOPS
w Grzegorzewie. Szczegółowe informacje w zakresie świadczenia wychowawczego można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grzegorzewie, Plac 1000- lecia Państwa Polskiego 6, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub telefonicznie pod numerem (63) 27 37 458.

Pomimo trudnego czasu i panujących obostrzeń Klub Sportowy „ Orzeł ” Grzegorzew nie zapomniał o swoich najmłodszych adeptach. Podczas tegorocznych ferii zimowych, od 4 do 17 stycznia br., dzięki działaniom Zarządu Klubu i otrzymaniu stosownych dokumentów z Polskiego Związku Piłki Nożnej, zorganizowano na hali sportowej w Grzegorzewie zajęcia piłki nożnej z elementami treningu ogólnorozwojowego dla dzieci.

Każdego dnia na hali spotykało się po piętnastu do dwudziestu młodych piłkarzy i piłkarek. Zajęcia prowadzili trenerzy i działacze klubowi Pan Andrzej Sobański, Pan Waldemar Sikorski, Pan Damian Korasadowicz oraz Pan Maciej Rosiak.

Na zakończenie uczestnicy zajęć obdarowani zostali słodkimi upominkami przygotowanymi przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Grzegorzewie.

Serdecznie dziękujemy Zarządowi Klubu „Orzeł”, trenerom i wszystkim osobom zaangażowanych w organizację zajęć.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Zapewne, Państwo Radni, nasi mieszkańcy oglądali program Interwencja przygotowany przez Stację Polsat. Jak Państwo wiedzą mamy na terenie naszej gminy rodzinę, która wymaga pomocy. Program był bardzo interesujący, pokazujący trudną sytuację rodziny, borykającej się z chorobą dzieci.

Na pewno wszyscy wiedzą, że zbieramy pieniądze na dach. Nasi pracownicy Urzędu Gminy, tj. Pan Grzegorz Wawrzyniak i Pan Maciej Rosiak założyli na platformie „ Zrzutka.pl ” specjalne konto „ Dach nad głową dla Patryka i Kacpra”.

Na tej platformie można wpłacać pieniądze.

Rodzina wymaga troski i pomocy.

Dzwonią telefony z całej Polski. Życzliwość ludzka jest bardzo duża.

W tej chwili zebranych jest około 25 tys. złotych. Ta kwota się zmienia.

Kosztorys wstępny położenia nowego dachu na domu to kwota ponad 60 tys.złotych.

Wierzę głęboko, że uda się nam, a my jako Urząd Gminy zadeklarowaliśmy, że przygotujemy dokumentacje techniczną. Tutaj piękne, dobre serce naszej Pani inspektor Danuty Gębka, która nieodpłatnie przygotuje projekt techniczny i my jako gmina w tym pomożemy.

Wszystkim tym, którzy wpłacili już pieniądze bardzo dziękujemy.

Dzwonią również osoby z różnych części kraju, którzy oferują pomoc rzeczową dla rodziny, chcą podarować pampersy i inne artykuły higieny osobistej.

Wspólnie z Panią Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Panią Jolantą Wawrzyniak udzielałyśmy wywiadu, ale zachęcam każdego z Państwa, który nie oglądał tego programu, warto obejrzeć, stacja Polsat przedstawiła sytuację w bardzo obiektywnej formie.

Warto obejrzeć, bo program ten jest bardzo wzruszający.

Patryk mówi, że „ marzy o niebieskim dachu ”.

Wierzymy, że to marzenie się spełni.

Samorząd naszej gminy i my wszyscy pomożemy w tym i w tym roku ten dach powstanie.

Jak co roku zagra u nas Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 31 stycznia odbędzie się XXIX Finał WOŚP.

„ Finał z głową” - takie jest hasło przewodnie tegorocznej zbiórki.

W 2021 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy skupia się na zakupie sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

Pandemia spowodowała, że ten finał wyglądał będzie w tym roku inaczej.

Koncentrujemy się na licytacji internetowej. Na stronie internetowej Urzędu Gminy i facebooku zostaną zamieszczone gadżety, które będzie można podczas finału licytować. Nasi uczniowie, którzy zostali zgłoszeni jako wolontariusze, przeprowadzą niedzielna zbiórkę wśród mieszkańców gminy.

Sztab WOŚP wystosował pisma o wsparcie rzeczowe bądź finansowe do naszych lokalnych firm i przedsiębiorców.

Już dziś dziękujemy Sztabowi WOŚP, wolontariuszom, wszystkim sponsorom oraz całej społeczności naszej gminy za zaangażowanie i serca otwarte na potrzebujących.

Dziękuję bardzo.