Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXX Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Szanowni Państwo, Państwo Radni

Spotykamy się w bardzo trudnym czasie, pandemia koronawirusa, nie tylko nie ustaje, na co tak liczyliśmy, ale uderza w nas ze zdwojoną siłą. Liczba chorych rośnie w zatrważającym tempie. Liczba zachorowań osiąga najwyższe poziomy od początku pandemii. Chorobą obciążone są coraz młodsze roczniki.

W Polsce szerzy się brytyjska mutacja koronawirusa.

Trzecia fala pandemii znowu opustoszyła nasze miejscowości.

Od poniedziałku, 22 marca, znowu opustoszały nasze szkoły. Dzieci rozpoczęły zdalne nauczanie.

Tam, gdzie jest to możliwe przechodzimy na pracę zdalną, bo jak stwierdzono połowa ognisk zakażeń do miejsca pracy, dlatego też tam gdzie to możliwe przechodzimy na pracę zdalną.

Urząd funkcjonuje normalnie, realizujemy nasze zadania.

Tylko ścisły reżim, podstawowe zachowanie : Dystans, Dezynfekcja, Maseczka może zahamować falę epidemii.

Trwają szczepienia przeciwko COVID-19.
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS w Grzegorzewie zaszczepił do tej pory 180 osób, w tym 122 osoby pierwszą i drugą dawką.
W chwili obecnej nasz ośrodek zdrowia otrzymuje 30 dawek szczepionki tygodniowo, natomiast od 12 kwietnia ta liczba ma wzrosnąć do 60 dawek.

Jednocześnie szczepione będą osoby pierwszą i druga dawką szczepionki, co zdecydowanie usprawni i przyśpieszy proces szczepień.
Od 22 marca do 24 marca trwa rejestracja pacjentów z roczników 1952-1956 (osoby w wieku 65-69 lat).

Osoby te szczepione będą szczepionką firmy AstraZeneca.

Seniorzy w wieku 70+ w dalszym ciągu szczepione będą szczepionką Firmy Pfizer.

Nasza gmina wraz z jednostkami OSP Barłogi i OSP Grzegorzew pomagała i będzie pomagała mieszkańcom w dotarciu do punktu szczepień. Do tej pory z pomocy skorzystało 10 osób, które nie były w stanie dotrzeć do punktu szczepień we własnym zakresie.

Narodowy Fundusz Zdrowia w drodze konkursu wyłonił Mobilne Punkty Szczepień, które dotrą ze szczepionką do osób chorych, leżących.

Osoby, które wymagają szczepienia w domu proszone są o zgłaszanie takiej woli w przychodni lekarza rodzinne.

Dlatego też apeluję i proszę rodziny, opiekunów osób leżących o zgłaszanie się na szczepienie.

O tym, że pandemia porządkuje nasze życie mówiliśmy wielokrotnie.

Bez dni otwartych i wizyt w przedszkolach, za to z pomocą dokumentów umieszczonych na stronach internetowych szkół - tak w dobie pandemii odbywały się zapisy do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Gminie Grzegorzew. To właśnie gmina musi zapewnić miejsce wychowania przedszkolnego każdemu dziecku w wieku od 3 roku życia, które mieszka na jej terenie.

W roku szkolnym 2021/2022 przygotowaliśmy 180 miejsc dla naszych przedszkolaków.

W pierwszej kolejności do przedszkoli przyjmowane były dzieci z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnością, z rodzin niepełnych. Dodatkowe kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji to: praca zawodowa obojga rodziców, dogodna lokalizacja ze względu na miejsce pracy rodzica, uczęszczanie rodzeństwa dziecka do danej szkoły lub przedszkola.

Zgodnie z zarządzeniem nr 117/2021, jakie wydałam w sprawie przeprowadzenia rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I szkół podstawowych 22 marca 2021r. komisje rekrutacyjne we wszystkich szkołach podały listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli.

Wszystkie dzieci zostały przyjęte. Dysponujemy wolnymi miejscami

Wyniki rekrutacji przedstawia poniższa tabela:

Szkoła

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

Liczba wniosków

Liczba dzieci zakwalifikowanych

Liczba dzieci niezakwalifikowanych

ZSP Grzegorzew

4

90

73

73

0

SP Barłogi

2

50

36

36

0

SP Bylice

2

40

24

24

0

RAZEM

8

180

133

133

0

        

12 marca 2021r. zakończono w szkołach przyjmowanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej.

Od 1 września 2021r. naukę w klasie pierwszej w szkołach prowadzonych przez gminę Grzegorzew rozpocznie 43 dzieci w tym :

1)   w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Grzegorzewie – 27 dzieci w dwóch oddziałach,

2)   w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Barłogach – 6 dzieci w jednym oddziale,

3)   w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Bylicach – Kolonii – 10 dzieci w jednym oddziale

Od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r. wszystkie szkoły podstawowe w Gminie Grzegorzew będą realizowały podstawę programową za pomocą narzędzi dostępnych w internecie w sposób zdalny, tj. między innymi za pomocą : dziennika elektronicznego, stron internetowych z materiałami dostępnych dla nauczycieli i uczniów na stronach ministerstwa, aplikacji o nazwie ZOOM na smartfony do prowadzenia zajęć w sposób zdalny, narzędzi firmy Google i wiele innych.

Przedszkola oraz oddziały wychowania przedszkolnego będą pracować bez zmian, jednak przy wzmożonym nadzorze Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

Na terenie naszej gminy mamy zamknięcie niepublicznego przedszkola ze względu na zachorowanie i hospitalizację nauczyciela.

Przedszkole będzie zamknięte do 29 marca br.

Nadal na terenie szkoły organizowane będą konsultacje dla uczniów klasy ósmej, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Uczniowie ósmych klas zmierzyli się z próbnymi egzaminami.

Egzaminy nie były obowiązkowe,

Na terenie naszej gminy Państwo dyrektorzy zorganizowali sprawdziany w trybie stacjonarnych zachowując reżim sanitarny.

Dziękujemy Państwu Dyrektorom i nauczycielom.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 58.140,00 zł, przy 10% wkładzie własny naszej gminy, tj. 6.460,00 zł w ramach projektu STOP COVD-19, który jest dedykowany dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Planujemy zakup ozonatora, termometru, maseczek, kombinezonów, środków do dezynfekcji.

Szanowni Państwo,

Będąc przy tematach oświaty gminnej uprzejmie informuje, że korzystany z przepisów rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 03 lutego 2021 roku. Które daje nam możliwość przedłużenia powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły bez konkursu na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2026 r.,

Dlatego też w dniu 05 marca 2021 roku wystąpiłam z wnioskiem do Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” oraz Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie o wydanie opinii odnośnie zamiaru przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Grzegorzewie Panu Józefowi Sochackiemu na okres od 01 września 2021 do 31 sierpnia 2025 roku.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie oraz Przedszkola Gminnego w Grzegorzewie obradując na wspólnym zebraniu w dniu 12 marca 2021 r., w głosowaniu tajnym, pozytywnie zaopiniowały uchwałę w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie panu Józefowi Sochackiemu na okres od dnia 1 września 2021 do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Dzisiaj, tj. 23 marca 2021 roku działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej wystąpiłam z wnioskiem do Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Koninie o wydanie stosownej opinii w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.

Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy

Składam Państwu informację o realizacji zaplanowanych na ten rok inwestycji :

2 lutego br. odbyła się druga rada budowy przy realizacji zadania ,,Budowa stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie, tym razem poszerzone o udział geologa, który określi usytuowanie studni głębinowych oraz ich głębokość.

Prace i roboty geologiczne obejmują wiercenie dwóch studni.

W przypadku zadawalających wyników badań każdego z tych otworów zostaną ustalone zasoby eksploatacyjne wody.

Dokument ten został złożony u Starosty Kolskiego o wyrażenie opinii i zatwierdzenia Projektu Robót Geologicznych.

Szanowni Państwo dodam, że wczoraj, tj. 22 marca br. Pan Starosta Kolski zaopiniował pozytywnie projekt prac geologicznych.

Przygotowanie inwestycji przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Państwo zapewne pamiętają, że tę inwestycję realizujemy w systemie „ zaprojektuj i wybuduj ”.

Przygotowując teren pod inwestycję przesadzamy drzewka. 40 sztuk świerków zagospodarowanych zostało przez Jednostkę OSP Bylice. Dziękujemy Panu Prezesowi, Radnemu Łukaszowi Łuczyńskiemu za zagospodarowanie drzew.

Drzewa pojechały też do Szkoły Podstawowej w Bylicach

 Trwa przygotowanie kolejnej, bardzo ważnej inwestycji, budowy świetlicy wiejskiej w Grodnej. Wykonawca prac firma Rembud z Tuliszkowa przesyła wstępną koncepcję usytuowania obiektów na działce świetlicy wiejskiej w Godnej. Trwa analiza przesłanych dokumentów.

Ta inwestycja to także system„ zaprojektuj i wybuduj ”.

25 lutego 2021r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie. Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie podsumowała rok swojej działalności i udzieliła Zarządowi GSW w Grzegorzewie absolutorium za 2020 rok.

Obszerne sprawozdanie z działalności Spółki, w imieniu Zarządu, złożył Przewodniczący GSW Pan Marek Lewandowski.

W posiedzeniu uczestniczył Kierownik Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Kole oraz Kierownik Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Kole.

Gminna Spółka Wodna obejmuje swoją działalnością 12 sołectw Gminy Grzegorzew, Na terenie Gminy Grzegorzew spółka posiada 3061,37 ha zmeliorowanych gruntów i 85 km ewidencyjnych rowów melioracyjnych.

W 2020 roku Spółka dysponowała budżetem w wysokości 270 754,69 zł:

- w tym składki członkowskie 71 283,17 zł

- udział zainteresowanych 9 224,46 zł

- uzyskane dotacje:

Gmina Grzegorzew 40 000,00 zł

Powiat Kolski 4 400,00 zł

Urząd Marszałkowski i Urząd Wojewódzki 130 110,00 zł

- udział w kosztach konserwacji 15 737,06 zł

Łącznie w 2020 roku Gminna Spółka Wodna w Grzegorzewie uzyskała dotacje w kwocie 174 510,00 zł, co stanowi 64,45 % całości wykonania budżetu.

Ściągalność składek dla całej spółki osiągnęła poziom 83,42 % całości zebranych składek członkowskich. To bardzo wysoki poziom. Bardzo dziękujemy wszystkim mieszkańcom za odpowiedzialną postawę.

W 2020 roku wykonano konserwację rowów o długości 20 528 mb

- w ramach składek członkowskich wykonano 10 265 mb,

- w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu wykonano 6 620 mb,

- w ramach dotacji Urzędu Gminy w Grzegorzewie wykonano 3 580 mb,

- w ramach dotacji Powiatu Kolskiego 400 mb,

- w ramach dotacji Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu wykonano 4 390 mb.

Usunięto 26 szt. awarii w sieci drenarskiej.

Walne Zgromadzenie uchwaliło składkę na rzecz GSW na 2021 rok. Wynosiła ona będzie w bieżącym roku 29 zł od 1 hektara zmeliorowanych gruntów, w tym 4 zł udział zainteresowanych. Jest ona wyższa o 1 zł w stosunku do roku ubiegłego.

Podczas Walnego Zgromadzenia delegaci GSW omawiali potrzeby związane z prawidłowym utrzymaniem urządzeń melioracyjnych, rowów, kanału Bylice i rzeki Rgilewki.

Plany Gminnej Spółki Wodnej na 2021 rok obejmują konserwację 5,00 km rowów szczegółowych z udziałem zainteresowanych na kwotę 12 244,88 zł.

Prace konserwacyjne dotyczyć będą: wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków, wycięcie i wywóz krzaków porastających skarpy.

Przyjęto 9,80 km rowów szczegółowych do gruntownej konserwacji. Prace konserwacyjne obejmują: wycięcie krzaków, wykoszenie porostów ze skarp i dna, hakowanie roślin korzeniujących się w dnie, ręczne odmulenie dna.

Wartość w/w robót to kwota 83 300,00 zł.

Na naprawę awarii sieci drenarskiej przeznaczona została kwota 55 692,90 zł.

Dziękujemy Panu Przewodniczącemu, całemu Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej w Grzegorzewie oraz wszystkim delegatom za całoroczną, owocną pracę i współpracę z naszym samorządem.

Wspólnie z Powiatem Kolskim przygotowujemy do oczekiwanej inwestycji Przebudowy drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku od mostu na ul. Warszawskiej w Grzegorzewie, przez Ponętów Dolny do skrzyżowania z droga gminna Ponętów Dolny – Tarnówka wraz z jednostronnym chodnikiem.

To inwestycja wieloletnia, realizowana będzie ze wsparciem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dlatego też, ażeby w terminie opracować i złożyć wniosek już teraz przygotowujemy się.

9 lutego wspólnie z Panem Starostą, członkami Zarządu Powiatu Kolskiego Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wraz Panem Tadeuszem Sosnowskim - Przewodniczący Rady Gminy Grzegorzew, Panem Karolem Dzierbickim oraz Panem Januszem Sanigórskim udaliśmy się w teren.

Po obrady dzisiejszej sesji przedkładamy projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kolskiego na opracowanie dokumentacji technicznej zadania.

Szanowni Państwa,

Przyszedł czas na zmianę wizerunku toalet w budynku remizy OSP w Grzegorzewie.

Dzięki dofinasowaniu z Funduszu Społecznego Ubezpieczenia Rolników z Warszawy i decyzji mieszkańców z funduszu sołeckiego oraz naszego budżetu łazienka zdecydowanie zmienia swój wygląd.

Druhowie nie marnowali czasu własnymi siłami wykonali prysznic w garażu. Na ręce Druhów, Radnych składam podziękowania

Zakończyła się sprawa związana z samochodem pożarniczym jednostki OSP Grzegorzew. Firma uznała szkodę całkowitą w wysokości 800 tys.zł.

Mamy nowy wóz bojowy, w pełni gotowy do akcji.

W dzisiejszym porządku obrad sesji znajduje się uchwała zabezpieczająca pieniądze w wysokości 100 tys.zl. na zakup działki w Barłogach. Działkę tę kupujemy z przeznaczeniem dla Klubu Sportowego SPARTA Barłogi.

Finalizujemy sprawę poszerzenie drogi dojazdowej do boiska sportowego w Barłogach. Wykupujemy na ten cel grunt od osoby fizycznej.

Szanowni Państwo chciałam przedstawić garść informacji na temat Programu „Czyste Powietrze”

Dostrzegając problem jakości powietrza pojawił się rządowy program w odsłonie „Czyste Powietrze” .

Obecnie została uruchomiona druga odsłona programu, gdzie podwyższony został poziom dofinansowania dla osób osiągających niskie dochody.

Zachęcamy mieszkańców gminy do odwiedzenia punktu specjalnie utworzonego w tym celu.

Pomocy przy składaniu wniosków udziela Pani inspektor Wioleta Wielińska.

Zauważyliśmy duże zainteresowanie naszych mieszkańców programem, co nas bardzo cieszy, by systemowa wymiana pieców „ kopciuchów” stała się faktem.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

O uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł

O uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

O  1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

O  1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Kwota maksymalna dotacji przy:

O podstawowym poziomie dofinansowania gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej to kwota 25 000 zł, z mikroinstalacją fotowoltaiczną 30 000 zł,

O podwyższonym poziomie dofinansowania gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej to kwota 32 000 zł, z mikroinstalacją fotowoltaiczną 37 000 zł.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia w trakcie realizacji i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Dotację można uzyskać na:

O wymianę źródła ciepła na pompę ciepła (typu powietrze/woda lub gruntowa),

O wymianę źródła ciepła na inne niż pompa ciepła lub zakup i montaż kotłowni gazowej,

O termomodernizację, wentylację mechaniczną, dokumentację bez wymiany źródła ciepła.

Realizacja programu przewidziana jest do 2029 roku.

Szanowni Państwo, woda staje się dla nas deficytem.

22 marca 2021 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił drugi nabór programu „Moja Woda” na przydomowe zbiorniki gromadzące deszczówkę.

Wnioski o dotację do 5 tysięcy złotych na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe i roztopowe można składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Gromadząc deszczówkę oszczędzamy w naszych domowych, rodzinnych budżetach i ograniczamy pobór wody.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny.

Do dofinasowania kwalifikuje się zakup, montaż, budowa i uruchamianie instalacji pozwalających na zbieranie, retencjonowanie i wykorzystania wód opadowych oraz roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Minimalna kwalifikowana kwota inwestycji to 2 tysiące złotych, minimalna powierzchnia zbiornika 2 m3, okres trwałości przedsięwzięcia to 3 lata od daty jego zakończenia.

Od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., wg stanu na dzień 31 marca 2021 r. godz. 24.00, Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 .

Spisem objęci są :

·         mieszkańcy Polski - zarówno Polacy jak i cudzoziemcy

·         stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

W czasie spisu możemy spisać się sami dokonując tzw. samospisu internetowego. Jeżeli tego nie dokonamy sami skontaktuje się z nami rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis.

W celu realizacji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, w dniu 25 stycznia 2021 r., zgodnie z instrukcją organizacyjną GUS, zostało powołane w naszej gminie Gminne Biuro Spisowe , w skład którego wchodzą 3 osoby, a koordynatorem gminnym spisu jest Pani inspektor Danuta Gębka.

Do przeprowadzenia NSP 2021 Główny Urząd Statystyczny wyznaczył limit co do ilości rachmistrzów spisowych w poszczególnych gminach.

W sytuacji Gminy Grzegorzew są to 2 osoby.

Zgodnie z harmonogramem GUS, nabór na rachmistrzów został już zakończony. Kandydaci na rachmistrza spisowego mogli zgłaszać swoje kandydatury w okresie od 1 lutego do 16 lutego 2021r. W okresie tym w naszej gminie zgłosiło się 12 osób, którzy następnie, do połowy marca br., odbyli szkolenie. Zarówno szkolenie jak i egzaminy przeprowadził Wojewódzki Urząd Statystyczny w Koninie. O zakwalifikowaniu kandydata na rachmistrza spisowego zadecydowała najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie oraz najkrótszy czas , w jakim test został napisany.

 Spełniając wyżej wymienione kryteria rachmistrzami spisowymi w Gminie Grzegorzew zostali :

1.   Martyna Wąsik , która zdobyła najwyższą ilość punktów tj. 30 i test napisała w czasie 3 minut i 31 sekund

2.   Natalia Majkowska , która zdobyła również 30 punktów w czasie 5 minut i 15 sekund

Aktualnie od jutra tj. 24 marca 2021 r. rozpoczną się warsztaty dla rachmistrzów spisowych.

Wszystkie osoby zaangażowanie w prace spisowe złożyły przyrzeczenia o bezwzględnym przestrzeganiu tajemnicy statystycznej zgodnie z art.29 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań.

Szanowni Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy,

W dzisiejszym porządku obrad sesji znajduje się projekt uchwały o niewydzielaniu funduszu sołeckiego w roku 2022. Nawiązując do spotkania przedstawicieli Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu z Radnymi Gminy Grzegorzew w dniu 11.02.2021 informuję, że w przypadku przekazania kwoty 300 tys. zł w zamian za objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki na modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy, Spółka może zmodernizować około 180 opraw. Gmina posiada około 600 opraw, w tym około 400 do modernizacji. Wynika z tego ze praktycznie w ciągu 2 lat może zostać zmodernizowana cała gmina.

Średnio stare oprawy są o mocy 150 W, mnożąc przez 400 opraw oraz 4000 godzin świecenia w roku, daje to nam zużycie energii na poziomie 240 000 kWh, mnożąc przez stawkę za 1 kWh 0,62 zł daje nam kwotę 148 800 zł rocznie. Modernizacja, przy założeniu, że nowe oprawy będą o mocy 50 W mnożąc przez 400 opraw oraz 4000 godzin świecenia w roku daje to nam zużycie energii na poziomie 80 000 kWh mnożąc przez stawkę za 1 kWh 0,62 zł daje nam kwotę 49 600 zł rocznie.

A więc podsumowując, dzięki modernizacji Gmina zyskuje duże oszczędności roczne na energii elektrycznej, która jest co roku droższa. Ponadto należy zauważyć, że oprawy objęte modernizacją będą posiadały 10 letnią gwarancję, a więc i koszty konserwacji również spadną.

Dodatkowo zainstalowane oprawy będą posiadały system sterowania, który umożliwi ich ustawienie tak, aby w nocy np. od 21.00 do 24.00 świeciły 70 procent mocy, a od godziny 0:00 do 4:00 - 50 procent mocy, co spowoduje jeszcze dodatkowe oszczędności.

Proponuje się wykonać tak modernizację, aby w każdym z sołectw w danym roku wykonać jej część.

Gmina wnosząc wkład finansowy do Spółki obejmuje udziały w przeliczeniu za każdy jeden udział 1.000 zł. Dodatkowe udziały podnoszą wartość naliczanego funduszu inwestycyjnego oraz odpisu amortyzacyjnego przysługującego gminie na kolejne inwestycje.

Wszystkie inwestycje realizowane przez Spółkę obsługiwane są przez pracowników Spółki. Ponadto inwestycje rozliczane są z gminą po kosztach netto, co za tym idzie inwestycja kosztuje gminę 23 % mniej.

Ponadto w 2021 roku Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu przystępuje do modernizacji oraz montażu 40 opraw oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Szacunkowy koszt modernizacji to 68.000 zł, który pokryty zostanie z środków Spółki.

Zapytanie na realizację tego zadania zostało przez Spółkę rozstrzygnięte, prace zlecone wykonawcy, termin realizacji inwestycji to 23.07.2021 r.

Państwo Radni, Drodzy Państwo,

Przeprowadziliśmy i rozstrzygnęliśmy otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Grzegorzew w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Uprzejmie informuję, że wszystkie złożone oferty spełniły wymogi formalne konkursu i zostały wybrane do realizacji i tak w 2021 roku dotacje na realizację zadań publicznych z budżetu gminy otrzymają :

a)   Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew – na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej     - 55.900 zł

b)   Klub Sportowy LZS SPARTA Barłogi     - na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym w zakresie piłki nożnej     - 36.000 zł

c)   Klub Sportowy LZS SPARTA Barłogi - na organizację udziału we współzawodnictwie sportowym sekcji tenisa stołowego   - 1.000 zł

d)   Koniński Bank Żywności - na organizację zbiórek żywności w celu wspierania żywnością najuboższych mieszkańców Gminy Grzegorzew - 5.000 zł

e)   Dotację w kwocie 3.000 zł otrzyma Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Grzegorzewskiej na prowadzenie działalności mającej na celu upowszechnianie kultury i tradycji lokalnej Gminy Grzegorzew.

Dziękuję Panu Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Markowi Lewandowskiemu oraz Radnemu Panu Michałowi Sucina za udział w pracach komisji konkursowej.

Dla usprawnienia i lepszej organizacji prac porządkowych na terenie gminy zamierzamy zakupić ciągnik rolniczy Ursus C 328 wraz kabiną z przyczepką dwukołową. Ciągnik jest po kapitalnym remoncie silnika i kompletnej wymianie instalacji elektrycznej.

Patrząc na zakres wykonywanych prac przez naszych pracowników gospodarczych na pewno sprzęt ten będzie przydatny, pozwoli odciążyć inne środki transportu, a także ograniczy wydatki ponoszone na korzystanie z usług firm zewnętrznych.

Szanowni Państwo,

Zbliżają się Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Instytucje, organizacje pozarządowe zorganizowały akcje dobroczynne na rzecz potrzebujących.

Pokazujemy solidarność z rodzinami osób chorych. Nieśmy dalej DOBOROĆ.

Jak najszybszego powrotu radości, byśmy mogli ją dzielić bez lęku w gronie rodziny i przyjaciół.

Zdrowych, spokojnych Świat Wielkanocnych.

Dziękuję bardzo