Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXXI Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Szanowni Państwo, Państwo Radni

Występując do Państwa Radnych w grudniu ubiegłego roku z projektem uchwały budżetowej na 2021 rok i wnioskując o jej uchwalenie zapewniałam, że każdą publiczną złotówkę wydawać będziemy gospodarnie i oszczędnie oraz dołożymy starań, aby zmieniać budżet gminy tylko wtedy, kiedy będą wpływały do naszego budżetu pieniądze zewnętrzne.

Bardzo cieszę się, że dzisiaj, takie właśnie informacje o pozyskaniu dla naszej gminy zewnętrznych i znaczących kwotowo środków finansowych mogę Państwu przekazać.

31 marca otrzymaliśmy bardzo dobrą wiadomość dotyczącą otrzymania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dotacji w wysokości 400.000 zł na przebudowę budynku „ Domu seniora ”.

Dzięki otrzymanemu wsparciu zabytkowy budynek z 1860 roku zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a remont pokrycia dachowego i elewacji wraz z odtworzeniem detali architektonicznych pozwoli mu odzyskać dawny blask.

Obecnie czekamy za przyjazdem konserwatora zabytków, aby szczegółowo omówić zakres prac.

Wkład własny gminy przy realizacji tego zadania nie jest wymagany, dlatego też zakres robót planować będziemy bardzo uważnie.

22 kwietnia 2021 r. to dzień, kiedy dotarła do naszego samorządu kolejna bardzo dobra wiadomość. W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymaliśmy dofinansowanie na przebudowę ulicy Choińskiej i Szkolnej w Grzegorzewie. Planujemy przebudowę nawierzchni wraz z chodnikami na długości 0,395 m. Planowany koszt robót budowlanych to 993.078,80 z czego otrzymane dofinansowanie 80% tj. 794.463,04 zł.

W przypadku tego zadania zobowiązani jesteśmy zabezpieczyć 20 % udział własny w granicach 200.000 zł.

Wniosek o pomoc finansową składaliśmy przed dwoma laty, stąd musimy zaktualizować harmonogram rzeczowo-finansowy prac.

Szczegółowo o zakresie robót, zabezpieczeniu finansowym dyskutować będziemy na następnej sesji.

W sprawie wniosku złożonego na przebudowę ulicy Kolejowej w Grzegorzewie na tę chwilę odpowiedzi nie mamy.

To nie jedyne pieniądze, jakie wpłyną do naszego budżetu.

Uprzejmie informuję, że Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w 2021 r. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 132.750 zł. Kontynuować będziemy inwestycję drogową w Bylicach – Kolonii.

Musimy wykonać minimum 600m drogi.

Obecnie przygotowujemy niezbędne dokumenty do procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy.

Potrzebne pieniądze, na udział własny na realizację tego zadania zabezpieczamy w dzisiejszych zmianach do budżetu. Z racji tej, że wpływają pieniądze zewnętrzne, pieniądze na inwestycje, które powodują rozwój, poprawiają nam wskaźniki, bardzo poważnie musimy zastanowić się nad kolejnością realizacji tych zadań.

Państwo Radni jak wiemy rozpoczęliśmy dwie poważne inwestycje zaplanowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Jest to stacja uzdatniania wody w Grzegorzewie i budowa świetlicy wiejskiej w Grodnej.

W przypadku stacji uzdatniania wody w piątek, tj. 30 maja zwołujemy Radę Budowy z wykonawcą, inspektorami nadzoru i przedstawicielami Zakładu Usług Wodnych

 Będziemy się wspólnie zastanawiać nad propozycją geologa, który wykrył, że mamy płytki pokład wody o bardzo dobrej jakości.

Wywiercenie studni to żaden problem, byle woda była dobra.

Następna Rada Budowy, która odbędzie się jutro, 29 kwietnia, dotyczy budowy świetlicy w Grodnej. Dyskutować będziemy nad projektem zagospodarowania działki

Pragnę Państwa poinformować, iż podpisałam umowę w sprawie dofinasowania w ramach Projektu „STOP COVID-19 - Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Kwota otrzymanego przez naszą gminę grantu to 64.600 zł.

W ramach grantu planujemy m.in. zakup: szybkiego pomiaru temperatury, ozonatora, termometru, automatu dozującego do rąk, zakup środków ochrony indywidualnej.

Umowę zobowiązani jesteśmy zrealizować do 30 czerwca 2021 r.

Podpisaliśmy także umowę z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na realizację programu powszechnej nauki pływania

„ Umiem pływać” dla uczniów klasy I, II i III w Barłogach.

Umowa będzie realizowana do 20 grudnia 2021 r. Planowany koszt zadania wynosi 13.300,00 zł z czego dofinansowanie to kwota 6.650,00 zł.

Państwo Radni, Szanowni Mieszkańcy

 Składając informację o realizacji uchwał Wysokiej Rady oraz zaplanowanych na ten rok inwestycji informuję, że :

           

Zleciliśmy wycenę działki w Barłogach, która decyzją Państwa Radnych kupujemy na potrzeby Klubu Sportowego „ SPARTA” Barłogi.

W ramach inwestycji realizowanych wspólnie z Powiatem Kolskim podpisałam umowę na wykonanie dokumentacji technicznej na „ Przebudowę drogi powiatowej nr 3403P na odcinku Grzegorzew – Ponętów Dolny ”, która będzie realizowana w latach 2021-2022. Całkowitą wartość realizacji przedmiotu umowy w latach 2021-2022 ustalono na kwotę brutto 100.000 zł.

 W 2021 r. przekażemy z budżetu gminy na wykonanie dokumentacji technicznej dla tego zadania środki w wysokości 5.000 zł., oraz w 2022 r. w kwocie 35.000 zł., co stanowi 40 % kosztów. Pozostałą kwotę, tj. 60.000 zł zabezpiecza Powiat Kolski.

Kolejna umowa, jaką podpisałam z Powiatem Kolskim dotyczy zadanie pn.: „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach ” .

Całkowitą wartość realizacji przedmiotu umowy ustalono na kwotę 175.000 zł. Gmina przekaże 60% kosztów tj. 105.000 zł, a Powiat Koło 40% tj. 70.000 zł

Będąc przy temacie współpracy z Powiatem Kolskim występuję do Państwa Radnych o pozytywne ustosunkowanie się do propozycji, z którą wystąpił Pan Starosta Kolski w zakresie wspólnej realizacji z Powiatem Kolskim zadanie pod nazwą „ Remont dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Kolskiego ”.

Jak poinformował Pan Starosta w swoim wystąpieniu kierowanym do samorządów, Powiat Kolski w roku bieżącym zamierza wyasygnować dodatkowe środki na modernizację odcinków dróg powiatowych w gminach powiatu kolskiego .

Zakładana współpraca finansowa odbywałaby się przy montażu finansowym 100.000.zł. ( 66,67%) – Powiat Kolski, 50.000 zł ( 33,33% ) – samorząd gminy.

Mając na względzie potrzeby, jakie na terenie naszej gminy w zakresie remontów dróg powiatowych występują w projekcie zmian w budżecie znajdują się pieniądze na wsparcie inicjatywy Pana Starosty i Zarządu Powiatu Kolskiego, za którą serdecznie dziękujemy.

W zamianach do budżetu, proponuję również Państwo Radni zabezpieczenie pieniędzy na remont przeciekającego dachu na budynku strażnicy OSP Kiełczewek – Boguszyniec.

Dach wymaga pilnej interwencji.

Dziękujemy Pani Sołtys oraz Radzie Sołeckiej Sołectwa Kiełczewek za przekazanie funduszu sołeckiego na ten cel. Przy dobrej woli Państwa Radnych uda się zmienić pokrycie dachu.

12 kwietnia 2021 r. miał miejsce przegląd gwarancyjny drogi powiatowej Grzegorzew – Tarnówka podczas, którego komisja stwierdziła uszkodzenia w nowo wyremontowanej nawierzchni bitumicznej. Wykonawca zaproponował następujący sposób naprawy stwierdzonych uszkodzeń :

a) ubytki w nawierzchni zostaną w całości usunięte i wypełnione nową masa bitumiczną

b) ubytki ziaren w nawierzchni zostaną zahamowane poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni

W związku z tą sytuacją Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu gwarancji o jeden rok.

Niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowały opóźnienie w pracach równiarki i walca na nieutwardzonych nawierzchniach dróg gminnych.

Prace rozpoczynamy dzisiaj. Roboty wykonuje firma z Lichenia. Koszt za usługę równiarki jak i walca wynosi 132,84 zł za godzinę efektywnej pracy.

Dbając o bezpieczeństwo naszych mieszkańców, przy ulicy Kolskiej w Grzegorzewie, w miejscu zwężenia drogi i kończącego się chodnika, zamontowaliśmy lampę oświetlenia ulicznego.

Szanowni Państwo,

Oprócz naszych własnych zadań na terenie gminy projektowane i realizowane są przedsięwzięcia przez inwestorów zewnętrznych.

I tak : Firma Wind Farm Chojny III z Wrocławia rozpoczęła prace związane z budową dwóch turbin wiatrowych w Grzegorzewie. Jedna turbina powstanie w rejonie torów kolejowych, druga w kierunku zlikwidowanego wysypiska jadąc w kierunku Skobielic. Transport elementów turbin odbywał się będzie lokalnymi drogami. Nawierzchnia drogi Grzegorzew – Skobielice na odcinku 500 m musi zostać wzmocniona, do czego zobowiązany został inwestor. Trwają prace przygotowawcze. Warunki techniczne jakie wydaliśmy mówią o ułożeniu warstwy kruszywa drogowego o grubości 60 cm odizolowanej od gruntu rodzimego geotkaniną.

W związku z planowaną inwestycją w ciągu linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola - Inowrocław -Tczew” LCS Inowrocław” otrzymaliśmy do akceptacji projekt techniczny wiaduktu kolejowego w Borysławicach Zamkowych. Firma wykonująca projekt techniczny wzięła pod uwagę nasze wytyczne tj. podwyższenie skrajni drogowej czyli światła pionowego do 4,50 m, szerokość światła poziomego do 9,40 m.

Szanowni Państwo,

Kontynuując uprzejmie informuję, że 27 kwietnia 2021 roku Gmina Grzegorzew złożyła do Wojewody Wielkopolskiego Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków z przeznaczeniem na remont, doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni). Wniosek nasz dotyczy stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Zawadzkiego „Zośki” w Grzegorzewie. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego, o jaką gmina nasza wystąpiła wynosi to 80.000 zł przy całkowitym koszcie nakładu 100.000 zł i wkładzie własnym gminy w wysokości 20.000 zł. Rozstrzygnięcie i ocena wniosków ma nastąpić do końca maja 2021 roku.

Mamy nadzieję, że stołówka szkolna w Grzegorzewie zmieni swój wizerunek, tak jak to się stało w Barłogach.

Realizujemy III i IV edycję Projektu pn. ,,Kompleksowa aktywizacja mieszkańców gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Celem projektu jest otwarcie drogi zawodowej osobom bezrobotnym, a także pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji, które w znacznym stopniu pomogą pozyskać zatrudnienie.

Całkowita wartość realizowanego projektu to kwota 1 013 048,64 zł

Kwota dofinansowania - 861 091,34 zł

Wkład własny gminy - niefinansowany ( bezpłatne udostępnienie pomieszczeń na potrzeby działań projektowych) to kwota – 151 957,30 zł

Projekt rozpoczął się 21.01.2020r. podpisaniem umowy o dofinansowanie, a kończy się 31.08.2021r.

Projekt obejmuje w sumie 5 edycji, z których dwie zostały już przeprowadzone.

W III i IV realizowanej właśnie edycji biorą udział 24 osoby bezrobotne z terenu gminy w wieku powyżej 18 roku życia.

Uczestnicy odbyli indywidualne konsultacje ze specjalistami tj.: poradnictwo socjoterapeutyczne, poradnictwo psychologiczne, poradnictwo zawodowe, prawne, trening interpersonalny, a także każdy uczestnik projektu odbył kurs komputerowy.

Aktualnie uczestnicy są w trakcie realizowania szkoleń zawodowych.

Za uczestnictwo w kursach dokształcających uczestnicy otrzymają wynagrodzenie w wysokości 5,32 zł netto za każdą godzinę kursu.

Po zakończonych szkoleniach uczestnicy projektu otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte umiejętności podczas kursów.

Kursy, w których biorą udział uczestnicy III i IV edycji to:

-kurs prawa jazdy kat. B – 2 osoby

-kurs opiekuna osób zależnych- uczestniczy w nim 8 osób

-kurs kadry i płace – dla 9 osób

oraz kurs sprzedaży internetowej, w którym uczestniczy 5 osób.

Po zakończonych kursach uczestnicy projektu będą podejmować 3-miesięczne staże, które w całości są finansowane ze środków europejskich w wysokości 997,40 zł netto za każdy przepracowany miesiąc.

Celem projektu jest otwarcie drogi zawodowej osobom bezrobotnym, a także pozyskanie nowych umiejętności i kwalifikacji, które w znacznym stopniu pomogą pozyskać zatrudnienie.

Gratulujemy Pani Kamili Sendziak, opiekunowi projektu, która aktywnie działa i skutecznie kompletuje kolejnych uczestników.

Szanowni Państwo, obok tych „ twardych”, widocznych, inwestycyjnych projektów bardzo ważne są te tzw. „ miękkie” - bo człowiek to najlepsza inwestycja.

Szanowni Państwo,

Korzystając z możliwości i uprawnień, jakie daje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, po zasięgnięciu opinii Rad Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty podjęłam decyzję o przedłużeniu Panu Józefowi Sochackiemu na kolejną kadencję tj. od 01 września 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2025 roku stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzegorzewie.

Cieszymy się, że przepisy prawa stworzyły taką możliwość i Pan Józef Sochacki nadal będzie kierował pracą miejscowej szkoły przez najbliższe lata.

Oficjalnego przekazania Panu Dyrektorowi aktu powierzenia stanowiska dokonamy na najbliższej sesji.

Cieszymy się z decyzji rządu o odmrażaniu gospodarki i znoszeniu obostrzeń.

Szczególnie cieszy powrót naszych dzieci do szkolnych ławek.

Od 4 maja powraca nauka stacjonarna dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,

Od 15 maja obowiązywać ma nauka hybrydowa dla klas IV-VIII.

Nadal obowiązuje ścisły reżim sanitarny, tj. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy.

Od 15 maja zostaje zniesiony obowiązek maseczek w przestrzeni publicznej.

Samorząd Powiatowy w uzgodnieniu z Wojewodą Wielkopolskim organizuje 2 Punkty Szczepień Powszechnych.

Zlokalizowane będą w :

  1. Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przy ulicy Poniatowskiego ( szpital )
  2. Drugi punkt będzie mieścił się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Kole – na hali sportowej przy ulicy Zielonej.

Odpowiadając na prośbę Pana Starosty, w porozumieniu z naszym Komendantem Gminnym OSP, kierujemy druhów ochotników z naszej gminy do sterowania ruchów pacjentów i pilnowania przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas szczepień.

Nasi ochotnicy, ze wszystkich 8 jednostek OSP. będą pomagać w dnia od 24 do 29 maja br.

Szanowni Państwo,

21 maja br., ( w piątek ) na hali sportowej w Grzegorzewie, w godzinach od 9.00 do 13.00 odbędzie się kolejna Akcja Poboru Krwi, którą organizujemy wspólnie z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Kole.

Dodam, że w dniu oddania krwi przysługuje ustawowo wolny dzień od pracy i nauki.

Krwi nie da się wyprodukować ! Trzeba ją oddać !

Jestem przekonana, że nasi mieszkańcy po raz kolejny pokażą jak Wielkie mają Serca i podzielą się darem życia, jakim jest krew.

Zachęcam i dziękuję !

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

Przed nami święto 3 Maja.

W 2021 roku świętujemy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rok 2021 ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Konstytucji 3 Maja.

Konstytucja 3 maja jest jednym z symboli naszej niepodległości.

Uczcijmy to Narodowe Święto.

Na pewno 3 maja, jak co roku spotkamy się w Boguszyńcu, przy Kapliczce.

2 maja - to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Niech każdy z nas, 2 Maja, uczci Biało-Czerwoną!

Wywieśmy flagę, pokażmy że jesteśmy Polakami!

Z okazji obchodzonego 4 maja Dnia Strażaka, na ręce druhów strażaków zasiadających w Radzie Gminy, już dzisiaj, w imieniu własnym, wszystkich pracowników Urzędu Gminy oraz w imieniu całego, naszego samorządu składam najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za oddaną strażacką służbę.

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie,  dla nas wszystkich - opieki Świętego Floriana i tyle powrotów, ile wyjazdów do akcji. Wszystkiego dobrego!

Bardzo dziękuję    

Bożena Dominiak

Wójt Gminy Grzegorzew