Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Witam serdecznie Państwa na obradach XXXIII Sesji Rady Gminy Grzegorzew.

Drodzy Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Odbywamy dziś jedną z najważniejszych sesji w roku – sesję absolutoryjną. To dziś Państwo Radni ocenią wykonanie budżetu gminy za 2020 rok – drugiego budżetu autorstwa Rady Gminy obecnej kadencji, kadencji 2018-2023.

Dla mnie osobiście, jak i dla pracowników samorządowych, to dzień bardzo ważny. Podczas dzisiejszych obrad Państwo Radni wypowiedzą się na temat tego, jak wykonaliśmy zadania, jakie Wysoka Rada wyznaczyła nam do zrealizowania w 2020 roku.

W tym roku, już po raz trzeci, rozpatrzeniu podlegał będzie raport o stanie gminy za poprzedni rok.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rady gmin rozpatrują raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie absolutorium dla wójta.

Szanowni Państwo

Za chwilę przedstawię Państwu raport o stanie gminy za 2020 rok oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznych zadań. Dyskutować na te tematy będziemy w dalszej części sesji.

Państwo Radni, Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy,

Pozwólcie, że zanim poddam Państwa ocenie stan gminy oraz wykonanie zadań za 2020 rok przedstawię informację o bieżących działaniach, jakie zrealizowaliśmy od czasu odbywania ostatniej sesji, tj. od 8 czerwca 2021 roku do dziś.

Realizując budżet gminy uprzejmie informuję, że realizujemy zaplanowane inwestycje. W zakresie budowy świetlicy wiejskiej w Grodnej oraz stacji uzdatniania wody w Grzegorzewie informują, że trwają postępowania wyjaśniające, w których raportujemy i uzupełniamy dokumentację niezbędną do sfinalizowania procedury dotacyjnej.

6 lipca 2021 roku wspólnie z Panią Skarbnik, w Starostwie Powiatowym w Kole, podpisałyśmy umowę z Panią Wicewojewodą Anetą Niestrawską na dofinansowanie środkami Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy ulicy Choińskiej, Placu Kościelnego i ulicy Szkolnej w Grzegorzewie. Dzięki otrzymanemu dofinasowaniu w kwocie 794 466,04 zł poprawimy infrastrukturę drogową oraz rozwiążemy problemy bezpieczeństwa komunikacyjnego i parkowania w sąsiedztwie szkoły, hali sportowej, Kościoła parafialnego. Obecnie przygotowujemy zadanie. Zgodnie z zawartą umową jesteśmy zobowiązani wykonać je w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy, a więc do lipca 2022 roku. Dziękujemy za udzielone wsparcie finansowe, które powoli nam wykonać tak potrzebną i oczekiwaną inwestycję.

6 lipca był dla nas dniem pełnym wrażeń. Tego dnia uroczyście przekazaliśmy Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 3,5/30 MAN TGM 13.290. Uroczystość odbyła się z udziałem zacnych gości Pana Ministra Zbigniewa Hoffmanna – Sekretarza Stanu, Zastępcy Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pana Posła Leszka Galemby, Pana Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego który po raz pierwszy odwiedził naszą gminę, I Wicewojewody Wielkopolski Pani Anety Niestrawskiej. Gościliśmy Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Pana Roberta Popkowskiego, Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Panią Jolantę Ratajczak, Panią Annę Kierzkowską reprezentującą Dyrektora Biura Regionalnego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz Panią Irenę Palutka Kierownika Oddziału Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z Konina. Był z nami Pan Starosta Kolski Roberta Kropidłowskiego oraz członek Zarządu Powiatu Kolskiego Pan Waldemar Banasiak.

Bardzo dziękuję za udział w uroczystości Panu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Państwu Radnym. Wóz strażacki został pobłogosławiony przez księdza Radosława Kobielę Kapelana Strażaków Powiatu Kolskiego Proboszcza Parafii Błogosławionych 108 Męczenników w Powierciu, wraz z księdzem kanonikiem Krzysztofem Pietryga-Proboszczem Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie - strażakiem naszej grzegorzewskiej jednostki. Bardzo dziękuję Panu Prezesowi, druhnom i druhom Jednostki OSP Grzegorzew oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie tego wydarzenia. Niech ten nowy, nowoczesny wóz bojowy dobrze Wam służy !

12 lipca br. odbył się odbiór techniczny „ Przebudowanej drogi powiatowej nr 3429P w Bylicach", które zrealizowaliśmy wspólnie z Powiatem Kolskim. Przebudowa odcinka drogi o długości 990 metrów kosztowała 162 773,06 zł, w tym środki finansowe Gminy Grzegorzew – 97 663,84 zł, tj. 60% ogólnych kosztów, środki budżetu Powiatu Kolskiego to kwota 65 109,22 zł ( 40%)
Wykonano roboty pomiarowe, mechaniczne frezowanie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym wraz z uzupełnieniem poboczy.
W odbiorze drogi uczestniczyli : Wicestarosta Kolski Pan Sylwester Chęciński, Członek Zarządu Powiatu Kolskiego Pan Waldemar Banasiak, Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Hieronim Maciejewski oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Pan Grzegorz Kujawa wraz z pracownikiem Działu Technicznego Panią Sandrą Flaszewską. Wykonawcę, tj. Firmę Trans - Spili sp. z o.o. reprezentowała Prezes Zarządu Pani Arleta Nowicka. Uprzejmie dziękuję Radnemu Panu Łukaszowi Łuczyńskiemu oraz Panu Krzysztofowi Stegencie – Przewodniczącemu Rady Sołeckiej Bylic, którzy wspólnie ze mną reprezentowali naszą gminę na odbiorze.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek naszej gminy o przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego na przebudowę dalszego odcinka drogi w Bylicach – Kolonii. Otrzymaliśmy dodatkowo kwotę 113.500 zł.

23 lipca podpisałam umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego Krzysztofem Grabowskim na dofinansowanie tej ważnej inwestycji.
Łączna dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 246 250 zł jest znaczącą kwotą wsparcia dla tej inwestycji i stanowi aż 80% całkowitej wartości zadania. Poprawa jakości dróg zdecydowanie wpływa na komfort życia mieszkańców. Cieszymy się, że dzięki dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim możemy realizować oczekiwania mieszkańców.

Mamy zaawansowane działania z Powiatem Kolskim. Po Boguszyńcu i Bylicach podpisałam z Panem Starostą Kolskim umowę na przebudowę chodnika przy ulicy Uniejowskiej w Grzegorzewie.

Bardzo dziękujemy Panu Staroście, Członkom Zarządu oraz Radzie Powiatu Kolskiego za bardzo dobrą współpracę dzięki której zdecydowanie poprawiamy stan infrastruktury drogowej.

Dziś zamawiający otwiera oferty na to zadanie.

Szanowni Państwo, Rozwija się infrastruktura na Stadionie Gminnym w Grzegorzewie.
Po zeszłorocznej inwestycji w automatyczne nawadnianie, teraz przyszedł czas na oddzielenie trybuny od płyty głównej boiska i stworzenie oddzielnego wejścia dla kibiców.
Dzięki środkom finansowym pochodzącym z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzegorzew udało się zrealizować wartą 37 230 zł inwestycję.

7 lipca odbył się odbiór prac wykonanych przez firmę GROBUD z Turku.
W odbiorze uczestniczyli : Pan Radny Zbigniew Molicki, Prezes Klubu Sportowego ORZEŁ Grzegorzew Pan Stanisław Pyka, Sekretarz Klubu Pan Andrzej Sobański oraz Inspektor Nadzoru Budowlanego – Pan Janusz Perkowski. Wykonawcę firmę GROBUD reprezentował Pan Daniel Kominiarczyk.
Zrealizowana inwestycja jest kolejnym krokiem w realizacji wytycznych dotyczących obiektów sportowych stawianych przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej.

7 sierpnia 2021 r. na stadionie sportowym w Grzegorzewie odbędzie się „ Piłkarski Festyn 2021 ”, na które Klub Sportowy ORZEŁ Grzegorzew otrzymał dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Kole w kwocie 4.000 zł

Planowane są rozgrywki w piłce nożnej dla dzieci. O 16.00 odbędzie się mecz Oldboy pomiędzy KS Orzeł Grzegorzew i MKS Olimpia Koło. W imieniu Zarządu Klubu Orzeł Grzegorzew serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.

Realizując zadania z funduszu sołeckiego w pozostałych miejscowościach naszej gminy:

Wykonaliśmy plac zabaw na terenie OSP Zabłocie poprzez zakup i zamontowanie huśtawki wagowej, karuzeli krzyżowej, zjeżdżalni i orbitka wolnostojącego przez firmę HYDRO z Mosiny

Koszt zadania wyniósł 15 916,20 zł. Urządzenia zostały zamontowane 14 lipca br.

20 lipca 2021 r. zostały odebrane prace związane z modernizacją dachu remizy OSP Kiełczewk-Boguszyniec.

Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 41 043,87 zł, z tego :

* środki funduszu sołeckiego sołectwa Kiełczewek - 14 229,39 zł

* środki budżetu gminy 26 814,48 zł, w tym nadzór budowlany : 3 075 zł

Wykonawcą zadania była firma KON-DREW z Żeromina

Podpisaliśmy umowę na budowę chodnika w kierunku Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych.

W dzisiejszych zmianach do budżetu wnioskuję do Państwa o zwiększenie wydatków na to zadania o kwotę 51.052,13 zł celem wykonania dalszej części chodnika łącznie z wjazdem do bramy szkoły. Wybudujemy dodatkowo 155 m chodnika, łącznie będzie to odcinek o długości 230 m.

Dla poprawy wizerunku wewnątrz budynku remizy OSP w Ponętowie Dolnym ogłosiliśmy przetarg na wykonanie podbitki sufitowej. Termin składnia ofert upływa 30 lipca br.

Realizując fundusz sołecki Borysławic Zamkowych podpisaliśmy umowę na zakup i montaż urządzeń do aktywności fizycznej.

Gratuluję Radnemu Panu Andrzejowi Sikorskiemu, który reprezentując Jednostkę OSP Borysławice pozyskał dofinansowanie z Wielkopolskiej Odnowy Wsi w kwocie 9.600 zł na przebudowę sceny świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP w Borysławicach.

19 lipca br. odbyła się zbiórka elektrośmieci.

Zebraliśmy ponad 12 ton elektroodpadów.

Dziękujemy naszym mieszkańcom, którzy tak aktywnie włączyli się w zbiórkę.

Państwo Radni, Szanowni Państwo,

W piątek, 23 lipca, odbyły się przedterminowe wybory sołtysa Ponętowa Dolnego.

45 mieszkańców Ponętowa Dolnego przybyłych na zebranie, wybierało sołtysa spośród dwóch kandydatek.

W tajnych, bezpośrednich wyborach mieszkańcy zdecydowali, aby ma czele ich stanęła Pani Aneta Okupska.

Serdecznie Pani Anecie gratulujemy. Życzymy wiele satysfakcji z zajmowanej funkcji i zapraszamy do współpracy.

W niedzielę, 25 sierpnia, w świetlicy gminnej w Grzegorzewie odbyły się zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną warsztaty introligatorskie dla seniorów oraz zajęcia artystyczne dla dzieci prowadzone przez Panie z krotoszyńskiego Stowarzyszenia Krotochwile które realizuje projekt Wędrowny Zakład Kultury - to jedyny całoroczny i objazdowy projekt kulturalny docierający na obszary wiejskie w Wielkopolsce z ofertą kulturalną skierowaną zarówno do dzieci, młodzieży, jak też dorosłych.

Warsztaty spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem naszych mieszkańców.

Bardzo dziękujemy Pani Dyrektor Biblioteki za zorganizowanie tak interesującego wakacyjnego spotkania wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańcom.

W dniach od 12 do 23 lipca br. na hali sportowej odbywały się zajęcia sportowe pn. „ Sportowe wakacje z halą sportową ”.

Zajęcia odbywały się w każdy poniedziałek, środę i piątek. Brały w nich udział dzieci terenu gminy Grzegorzew, między innymi z Ponętowa Dolnego, Bylic-Kolonii, Grzegorzewa a także z Chojen z Gminy Koło.

Największym zainteresowaniem dzieci cieszyła się gra w piłkę nożną, strzały na bramkę, konkursy rzutów karnych oraz siatkówka.

Odbywały się także ćwiczenia łączące zabawę, motorykę oraz elementy sztuki walki, dzięki prowadzącym sensei Krzysztofowi Wojewodzie oraz sensei Arkadiuszowi Wojewodzie z Kolskiego Klubu Sportów Walki.

Z budżetu gminy zakupiliśmy dla dzieci uczestniczących w wakacyjnych zajęciach sportowych napoje i batoniki.

Druga tura zajęć planowana jest na sierpień.

Zajęcia są oczywiście bezpłatne i każdy może wziąć w nich udział.

Serdecznie zapraszamy nasze dzieci i młodzież.

Pracownikom hali dziękujemy za podjętą inicjatywę, za pomysł sportowego uaktywnienia naszych dzieci po tak długim okresie nauki zdalnej.

Wpajanie nawyków sportowych u najmłodszych procentuje w naszym dalszym życiu.

Sprawia, że możemy cieszyć się z licznych sukcesów sportowych naszych mieszkańców i zawodników klubów sportowych.

Gmina Grzegorzew może poszczycić się tytułem Mistrza Biegowego w kategorii Gmin Wielkopolski Wschodniej

20 czerwca br. na stadionie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie odbył się piknik sportowo - patriotyczny "Bieg dla Europy".

Nasza gmina była reprezentowana przez drużynę męską w składzie:

Pan Kacper Kubicki

Pan Mariusz Pluciński oraz Pan Kacper Ułański

Panowie spisali się wzorowo, zdobywając tytuł mistrzowski w kategorii Otwartych Mistrzostw reprezentacji gminnych Wielkopolski Wschodniej.

Natomiast w kategorii "Open" Panowie zajęli 2. miejsce.

To naprawdę imponujący wynik.

Gratulujemy naszym mistrzom jednocześnie życząc dalszych sukcesów !

To nie jedyne sukcesy sportowe naszych mieszkańców. Po biegach przyszedł czas na kolarstwo. 17 lipca odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w kolarstwie szosowym – jazda indywidualna na czas.

W rywalizacji chłopców bardzo wysokie 14. miejsce zajął mieszkaniec naszej gminy Gabriel Sędziak. Serdecznie gratulujemy!

Doceniając dotychczasowe osiągnięcia Gabriela oraz jego codzienny wysiłek i wkład w promocję Gminy Grzegorzew w zawodach krajowych i międzynarodowych przekazaliśmy Gabrielowi bon o wartości 1.500 zł na zakup urządzenia kolarskiego. Pozwolę sobie przypomnieć, że z prośbę o wsparcie pasji tego młodego sportowca występował Radny Pan Krzysztof Durkiewicz.
Szanowni Państwo, Państwo Radni

Uprzejmie informuję, że Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu rozpoczęła zapowiadaną wymianę starych, wyeksploatowanych lamp oświetlenia ulicznego.

Wymienionych zostanie 36 lamp w Grzegorzewie na ulicach Ogrodowej, Szkolnej, Stodólnej, Zielonej, Północnej i Słonecznej.

Zamontowane zostaną też 4 nowe lampy w Grzegorzewie, Zabłociu i Ponętowie Dolnym.

W miniony poniedziałek, 26 lipca, rozpoczęła pracę powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego, Gminna Komisja do spraw szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych gradobiciem.

W związku z wystąpieniem 17 lipca na terenie gminy w sołectwach Borysławice Kościelne i Borysławice Zamkowe deszczu nawalnego z gradem zwróciliśmy się do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o wykonanie ekspertyzy.

Po otrzymaniu powyższego dokumentu rozpoczniemy szacowanie szkół w uprawach rolnych w wymienionych sołectwach.

Wszystkich rolników, których gospodarstwa rolne dotknęło gradobicie zapraszamy do Urzędu Gminy celem sporządzenia wniosku o oszacowanie strat.

Wnioski będziemy sporządzać do 30 lipca.

Szanowni Państwo,

Anomalia pogodowe, z jakimi mamy obecnie do czynienia niestety coraz dotkliwiej odczuwamy także i w naszej gminie.

Zerwany dach na budynku mieszkalnym w Borysławicach Zamkowych. Spalona instalacja elektryczna wewnętrzna w budynku mieszkalnym w Bylicach-Kolonii - to zdarzenia, z jakimi w ostatnim czasie, w naszej gminie, musieliśmy się zmierzyć.

Gospodarstwo w Bylicach-Kolonii do tej pory nie ma prądu. Dlatego też gmina zabezpieczyła agregat prądotwórczy od Jednostki OSP Barłogi.

Oczywiście, w tak trudnych sytuacjach, nasi mieszkańcy zawsze mogą liczyć na pomoc gminy.

 Uprzejmie informuję, że uruchomiliśmy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Znajduję się on w Grzegorzewie przy ulicy Łąkowej 24, tj. na terenie oczyszczalni ścieków.

Punkt czynny jest w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00. Zapraszamy naszych mieszkańców do pozbywania się niepotrzebnych odpadów.

Jesteśmy w trakcie pisania wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór i utylizację folii rolniczej. Nabór trwa do 15 września 2021r.

Odbiór folii rolniczej od mieszkańców naszej gminy planujemy zrealizować na wiosnę 2022 roku.

Uruchomiliśmy w naszej gminie punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Punkt znajduje się w budynku GOPS przy Placu 1000-lecia Państwa Polskiego 6.

Zadania powyższe wykonuje inspektor Wioleta Wielińska.

Program Czyste Powietrze obowiązuje od 19 września 2018. Jego celem jest walka z największymi trucicielami powietrza, jakim są domy jednorodzinne, a ściślej wykorzystywane do ich ogrzewania przestarzałe kotły na paliwa stałe i piece.

Od początku obowiązywania programu tj. od 2018 roku w programie „Czyste Powietrze” mieszkańcy naszej gminy złożyli 81 wniosków.

Serdecznie zapraszamy do punktu w celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących m.in. wymiany źródła ciepła, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej czy termomodernizacji i skorzystania z dofinansowania jakiego udziela Wojewódzki Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Od 1 lipca 2021 r. nastąpiły zmiany w Programie „ Czyste Powietrze”.

Wycofana została możliwość otrzymania dotacji na kotły węglowe. Zakup i montaż kotła na węgiel możliwy jest w ramach programu tylko do 31 grudnia 2021 r.

Zwiększony został próg dochodowy uprawniający do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzono listę kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie.

Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie o 229 zł czyli do kwoty 2.189 zł. Natomiast dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy został podwyższony o 164 zł czyli do poziomu 1.564 zł na osobę.

Maksymalna, bezzwrotna dotacja, jaka może otrzymać właściciel domu jednorodzinnego to kwota do 37.000 zł

28 czerwca zostały wypłacone stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie naszej gminy za okres styczeń – czerwiec 2021r. w łącznej wysokości 55 650,52 zł. Dofinansowanie, jakie otrzymaliśmy to kwota 50 085,47zł., środki własne gminy – 5 565,05 zł.

W całym roku szkolnym 2020/2021 ze stypendium szkolnego skorzystało 61 uczniów w łącznej wysokości 94 156,20 zł., w tym kwota dofinansowania 84 740,58 zł., kwota środków własnych – 9 415,62 zł.

Szanowni Państwo, 24 lipca obchodziliśmy 102. rocznicę powstania polskiej Policji Państwowej Święto Policji.

Wszystkim powołanym do pracy w Policji Funkcjonariuszom oraz Pracownikom Cywilnym składamy najlepsze życzenia. Dziękujemy Wam za pełną poświęcenia służbę, bo dzięki temu mamy zapewnione jedno z podstawowych dóbr – bezpieczeństwo!

Panom Komendantom, Policjantkom, Policjantom, Pracownikom Cywilnym Komendy Powiatowej Policji w Kole, naszym Dzielnicowym, w imieniu samorządu i mieszkańców gminy składamy życzenia zdrowia i satysfakcji z pełnionej służby. Niech Wasza służba spotyka się ze społeczną akceptacją i wdzięcznością jako nagroda za Wasz trud. Wszelkiego dobra !

Państwo Radni, Drodzy Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Jak większość samorządów w naszym kraju włączamy się w Akcję promującą szczepienia.

Wśród instytucji i organizacji, które mogą otrzymać środki finansowe na organizację spotkań, pikników promujących szczepienia znajdują się także Koła Gospodyń Wiejskich i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych .

Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich i Jednostki OSP z terenu naszej gminy do włączenia się w akcję i skorzystania z możliwości uzyskania dofinansowania.

Uprzejmie informuję, że na dziś, na ogólną liczbę 5 665 mieszkańców gminy, w pełni zaszczepione mamy 1 993 osoby, tj. 35,1% ogółu mieszkańców.

Osiągnięty procent w pełni zaszczepionych daje nam 1658 miejsce w rankingu ogólnopolskim oraz 4 miejsce w Powiecie Kolskim.

Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy Gminy Grzegorzew

Tylko szczepienia mogą ochronić nas przez zachorowaniem, przed zapowiadaną czwartą falą pandemii.

Zaszczepmy się !

Drodzy Państwo,

Wkrótce rozpoczynamy kampanię zebrań sprawozdawczo – wyborczych we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy.

Zebrania potrwają do 25 września br. Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP planowany jest na 23 października 2021 roku.

Pierwsze zebranie sprawozdawczo – wyborcze odbędzie się 14 sierpnia br. w Jednostce OSP Bylice.

Tego dnia Jednostka OSP Bylice świętować będzie Jubileusz 95-lecia powstania.

Już dziś, na ręce Prezesa Jednostki – Radnego Pana Łuksza Łuczyńskiego gratulujemy doniosłego Jubileuszu i życzymy dalszego rozwoju Jednostki oraz wytrwałości w strażackiej służbie.

Bardzo dziękuję

Bożena Dominiak

Wójt Gminy Grzegorzew